De partners: Provincies | Les partenaires: Provinces

Alle groen gekleurde provincies in onderstaande kaartjes van Nederland en Vlaanderen hebben zich aangemeld bij de Statiegeldalliantie.
Toutes les provinces de couleur verte des cartes suivantes des Pays-Bas et de la Flandre se sont inscrites auprès de l’Alliance de la Consigne.

           

 

Provincie Drenthe (NL): “De provincie Drenthe sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Samen met de provincies Fryslân en Groningen werkt zij nadrukkelijk samen in de transitie naar een circulaire economie. In 2018 is de noordelijke grondstofstromenanalyse opgesteld waarin de mogelijkheden van afval een prominente thema is. Zwerfafval treffen wij aan langs onze provinciale (water)wegen en fietspaden. Hier liggen onnoemelijk veel blikjes en flesjes die we liever niet tegenkomen. Een statiegeldsysteem op blikjes en flesjes draagt bij aan bewustwording bij gebruikers. Gevolg: minder rondslingerend zwerfafval in het mooie landschap van Drenthe en Noord-Nederland. Hergebruik van nog meer grondstoffen voor nieuwe (circulaire) producten ligt in het verschiet.”

 

Provincie Flevoland (NL): “De provincie Flevoland maakt zich sterk voor een circulaire economie. Wij hebben circulaire economie als strategische opgave opgenomen in onze Omgevingsvisie FlevolandStraks. Wij zien dat meer recycling van PET en blik de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk maken. Daarnaast wordt door het efficiënt gebruik te maken van grondstoffen minder C02 uitgestoten en minder afval verbrand. PET flessen en blikjes maken een substantieel deel uit van zwerfafval en dit vormt een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Flevoland, maar landelijk en zelfs wereldwijd. Wij doen daarom graag mee aan de Statiegeldalliantie.”

 

Provincie Fryslân (NL): “Fryslân is in 2017 uitgeroepen tot meest circulaire regio van Nederland. Daar zijn we trots op. We willen dat er in 2025 nog maar één afvalbak in Fryslân staat. Die staat dan in het Fries Museum, die ons herinnert aan hoe het vroeger was. Bovendien past afval niet in het beeld van een mooie provincie. Fryslân staat dit jaar niet voor niets op nummer 3 van beste Europese bestemmingen van de internationaal gerenommeerde reisgids Lonely Planet. Fryslân is meer dan de moeite waard om te bezoeken. Wij willen dat onze bezoekers en inwoners zich niet hoeven te storen aan zwerfafval langs onze provinciale (water)wegen en fietspaden. Redenen genoeg waarom Fryslân zich van harte aansluit bij de Statiegeldalliantie.”

 

Provincie Gelderland (NL): “Provincie Gelderland maakt werk van de circulaire economie en wil de eerste afvalloze provincie worden. Daarom sluit de provincie zich aan bij de Statiegeldalliantie. Wij erkennen dat de regering al werkt aan een voorstel voor statiegeld in de komende jaren, maar vinden dat er -reeds vooruitlopend daarop- een ketenbenadering moet komen. De provincie Gelderland wil namelijk niet alleen een oplossing voor plastic flesjes, maar voor ál het plastic afval. Daarom roept de provincie Gelderland de alliantiepartners op om samen te werken aan een effectieve en efficiënte inzameling en recycling van álle plastic verpakkingen voor een maximale reductie van afval”

 

Provincie Groningen (NL): “De provincie Groningen streeft naar een schoner milieu en extra aandacht voor duurzaamheid. Het terugdringen van zwerfafval door het invoeren van statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes kan hier een grote bijdrage aan leveren. Bovendien vinden wij het als provincie belangrijk om zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken. Door het statiegeldsysteem in te voeren kan er een belangrijke stap gemaakt worden richting een circulaire economie. De provincie Groningen staat dan ook volledig achter het initiatief van de Statiegeldalliantie en sluit zich graag aan.”

 

Provincie Limburg (VL): “Het Provinciebestuur van Limburg wordt rechtstreeks geconfronteerd met zwerfvuil door blikjes en plastic flessen. Zowel in de 1 470 km waterlopen die we beheren als op en naast onze 1 940 km bovenlokaal fietsroutenetwerk zorgt zwerfvuil voor hoge kosten. Dit zijn onnodige kosten die veel beter en nuttiger besteed kunnen worden. Daarnaast willen we dat er ook een einde komt aan het dierenleed dat door zwerfvuil veroorzaakt wordt en aan de schade aan onze mooie natuur. Met de invoering van statiegeld zouden we hiervoor een stap in de goede richting zetten. Wij steunen de vraag van de Statiegeldalliantie!”

 

Provincie Limburg (NL): “Provincie Limburg steunt de Statiegeldalliantie, omdat dit bijdraagt aan een beter milieu en het onze leefomgeving een schonere en beter onderhouden uitstraling geeft. Het terugdringen van plastic afval leidt tot minder opruimkosten voor de gemeenten. Besluitvorming hierover door de Tweede Kamer is wenselijk.

 

Provincie Noord-Brabant (NL): “De provincie Noord-Brabant staat voor duurzaamheid en een circulaire economie. Ook binnen onze provincie vormt zwerfafval een groot probleem. Drankblikjes en plastic flessen die in een statiegeldsysteem retour komen, kunnen als hoogwaardige grondstof dienen voor nieuwe producten. Een statiegeldsysteem levert aantoonbaar een effectieve bijdrage aan de bestrijding van zwerfafval. De provincie Noord-Brabant sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Provincie Noord-Holland (NL): “De provincie Noord-Holland zet zich in voor een circulaire economie en ziet in de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes een methode om kosten te besparen en grondstoffen te behouden. Het opruimen van zwerfafval kost veel geld. Herbruikbare grondstoffen kunnen met statiegeld effectief en veilig uit het zwerfafval gehouden worden. Plastic zwerfafval blijft langdurig milieubelastend, met name watervervuilend, en vormt een risico voor voedselveiligheid. De logistiek voor inzameling bestaat al, de opschaling daarvan moet zo snel mogelijk beginnen. Liever vandaag dan morgen, of pas in 2021. Om deze reden sluiten wij ons aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Provincie Overijssel (NL): “De provincie Overijssel maakt zich sterk voor een aantrekkelijke leefomgeving voor haar inwoners, nu en in de toekomst. Onderdeel hiervan is het voorkomen en hergebruiken van restafval. Zwerfafval vormt daarnaast een bedreiging voor de in Overijssel aanwezige flora en fauna. Het heffen van statiegeld op frisdrankflessen levert een bijdrage aan een schonere provincie, en zorgt ervoor dat gebruikte flessen kunnen worden hergebruikt en kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Vandaar dat de provincie Overijssel zich van harte aansluit bij de statiegeldalliantie.”

 

Provincie Utrecht (NL): “Voor de provincie is het beleefbare landschap een belangrijke pijler voor de aantrekkelijkheid van de regio. Vermindering van zwerfvuil draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het landschap en daarmee de regio. Daarmee achten wij zwerfafval een probleem in de provincie Utrecht en wensen wij aan te sluiten bij initiatieven die kunnen helpen om dit probleem te verminderen.”

 

Provincie West-Vlaanderen (VL): “Voor het provinciebestuur West-Vlaanderen is de invoering van het ‘statiegeld’ op drankverpakkingen een logische stap in een duurzaam beleid rond preventie en recyclage van afvalstromen en mede een duidelijk signaal om de zwerfvuilproblematiek te beheersen en terug te dringen. Ook in deze materie moet het principe ‘de vervuiler betaalt’ evenwel consequent worden gehanteerd en kan de inzamelings-, stockerings- en gebeurlijke prefinancieringskost niet worden doorgeschoven naar de kleinhandelaar/tussenpersoon tussen producent en consument. In het bijzonder in ons land, met haar talrijke buitengrenzen, omdat om redenen van BTW-differentiatie een substantieel aandeel van voedingsproducten en dranken in het nabije buitenland worden aangekocht. Het succes van deze maatregel is derhalve afhankelijk van de mate waarin de bevoegde overheden de nodige maatregelen zullen treffen om de volledige waardeketen te responsabiliseren. In dit verband moet er gestreefd worden naar een Europese maatregel die bij de invoering van statiegeld elke distortie in eerlijke handel vermijdt.”

 

Provincie Zuid-Holland (NL): “De provincie Zuid-Holland maakt zich sterk voor de transitie naar een circulair Zuid-Holland in 2050. Recycling is één van de manieren om zwerfafval terug te dringen en een circulaire economie te creëren. Blikjes en kleine plastic flessen vormen als afvalstroom een hoogwaardige grondstof die nuttig besteed kan worden en door toepassing van statiegeld, blijkt uit onderzoek van CE Delft, zal het zwerfafval in Nederland afnemen met 80%. Genoeg reden dus voor de provincie Zuid-Holland om aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.”

 

Provincie Zeeland (NL): “Zwerfafval is in Nederland, en ook in Zeeland, een maatschappelijk probleem. Provincie Zeeland sluit zich aan bij de landelijke statiegeldalliantie om samen met de andere Nederlandse provincies te stimuleren dat er minder plastic afval in het milieu komt.  Daarnaast stimuleert de Provincie biobased en circulaire projecten in Zeeland voor de productie van duurzame plastics die minder of geen impact hebben op het milieu.”