De partners: Organisaties en bedrijven | Les partenaires: Organisations et entreprises

ABCDEFG – HIJKLMNOP – QRS – TUVWXYZ

A

A Seal Stellendam: “A Seal Stellendam zet zich in voor het welzijn en de opvang van zieke, verzwakte en gewonde zeehonden langs de Zeeuwe en Zuid-Hollandse kust. Wij vangen dieren op en zetten ze gezond weer uit in zee. Daarnaast informeren wij onze bezoekers en scholen over diverse milieu en natuur thema’s. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich inzet op zijn of haar manier voor een schonere leefomgeving. Daarom ondersteunen wij dit initiatief!”

Aardewerk: “De tien miljard mensen van de nabije toekomst kunnen onmogelijk evenveel grondstoffen en energie verbruiken en evenveel afval produceren als wij in het rijke Westen vandaag doen. Als wij de aarde willen bewaren, als wij haar fundamentele regelingsmechanismen niet verder willen verstoren, als wij ruimte willen laten voor een rijke en verscheiden natuur, voor wilde natuur en voor de voortgang van de natuurlijke evolutie, dan moet de menselijke druk en het beslag dat wij op de natuur leggen, moet het verbruik van natuurlijke rijkdommen en de productie van afval drastisch verminderen.”

Aardkracht Tuinen: “Al jaren is weggeworpen afval in de natuur en de openbare ruimte me een doorn in het oog. Ook bij de aanleg van tuinen kom ik veel weggewaaid/weggegooid afval tegen. Tijd voor maatregelen die werken! Opgeruimd staat netjes, maar ingeleverd staat nog beter dan opgeruimd.”

Aardman: “Afval bestaat niet, daar zouden de producenten in de eerste plaats zelf iets mee moeten doen. Als upcycling ontwerpers werken we met ‘afval’ en geven we dit een tweede leven. Nog te veel gaat verloren en komt bv in het milieu terecht. Producenten moeten hun verantwoordelijkheid zelf opnemen en niet doorschuiven.”

ABLLOvzw: “Het Actiecomité Bescherming Leefmilieu LinkerOever en Waasland pleit al jaren voor een statiegeld systeem in de Wase gemeenten, echter zonder resultaat. Elk jaar bij zwerfvuilacties brengen we naar voor dat dit ‘dweilen met de kraan open’ is en dat de overheid en bedrijven moeten overstappen op een statiegeldsysteem alleen dan zal de overmatige aanwezigheid van petflessen en blikjes, vooral langs de bermen in het buitengebied, drastisch verminderen.”

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek: “Onze Rupeloever ligt bezaaid met plastiek. Hoofdzakelijk huishoudafval drijft bij elke tij steeds verder stroomafwaarts tot het uiteindelijk in zee beland. Door de wereldwijde vervuiling van oceanen door rivieren komt het zeeleven en daarmee ook onze voedselketen in gevaar. Ook daarom blijft een dringende omschakeling naar een duurzamer afvalbeheer essentieel. ALR is overtuigd dat door invoering van statiegeld de hoeveelheid zwerfvuil in onze rivieren en in de straat minstens met 25% kan verminderen. We willen daarmee een aanzet geven en het gemeentebeleid van Niel ook overtuigen zich ook aan te sluiten.

Active Health Center Leidschenveen:“Wij zijn voor een gezonde leefstijl en daar hoort een gezonde omgeving bij! ”

Ademloos: “Ademloos strijdt voor een gezonder Antwerpen: minder verkeerslawaai, zuiverder lucht, … Bij uitbreiding zien wij onze ganse omgeving graag proper: geen zwerfvuil in onze natuur of op onze straten. Wij zijn ervan overtuigd dat het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flessen ervoor zal zorgen dat er minder op de grond, achter struiken en bomen, in de goot, en in onze rivieren terecht komt.”

ADHD bij Vrouwen:
“Als eenmanszaak dacht ik een druppel op de gloeiende plaat te zijn. Tot ik me realiseerde dat de Statiegeld Alliantie ook ooit is begonnen met 1 idee van 1 persoon. Dus ik sluit me graag aan bij dit initiatief, zodat de stem van de alliantie alsmaar luider wordt.”

Aeolus 51: “Aeolus 51 is voorstander van statiegeld op petflesjes en blikjes. Zwerfafval is een enorme belasting voor de natuur en is funest voor dieren die er in verstrikt raken of het opeten. Statiegeld zorgt voor een vermindering van zwerfafval. Daarom sluit Aeolus 51 zich aan bij de Statiegeldalliantie.”

Aeres: “Als onderwijs- en kennisorganisatie voor de groene sector besteedt Aeres veel aandacht aan de kwaliteit van de leefomgeving. Vanzelfsprekend hoort zwerfafval in een groene en gezonde leefomgeving niet thuis. Een statiegeldsysteem kan een goede stimulans zijn voor gedragsverandering. Zeker wanneer dit wordt gecombineerd met een goede logistiek rondom en (her)gebruik van de ingezamelde producten. Aeres steunt het initiatief van de Statiegeldalliantie dan ook van harte en hoopt dat het bij mag dragen aan een drastische verlaging van de hoeveelheid afval in het milieu.”

Aesthenergy: “Ook wij willen Nederland mooier en duurzamer maken. Dit initiatief sluit daar perfect op aan.”

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel: “De afgelopen jaren is en wordt in de regio Land van Cuijk en de gemeente Boekel veel gedaan aan het voorkomen van zwerfafval. Inwoners van het Land van Cuijk en de gemeente Boekel worden gestimuleerd om zoveel mogelijk huishoudelijk afval te scheiden en (zwerf)afval te voorkomen. Op basis van uitgevoerd onderzoek en objectieve metingen in 2017 kan gesteld worden dat zwerfafval in het Land van Cuijk en Boekel een niet meer dan gemiddeld probleem is. Dit willen wij graag zo houden of nog verder verbeteren. Door statiegeld in te voeren op deze producten, zal het inwoners stimuleren om op een juiste manier bewust met afval om te gaan. Daarnaast is voorkomen beter dan genezen (opruimen zwerfafval tegen hoge maatschappelijke kosten). Drankblikjes en plastic flesjes die met een hoge kwaliteit retour komen, kunnen bovendien als grondstof voor nieuwe producten dienen en leiden tot een duurzamere leefomgeving.”

Afval Informatie en Advies Hengelo:
“Afval Informatie en Advies Hengelo zet zich in voor een laagdrempelig, servicegericht, efficiënt en duurzaam afvalbeleid. De overheid dient zich veel meer te richten op het voorkomen van afval. Daarom staan wij volledig achter de doelstelling van de Statiegeld Alliantie.”

Akertech Adviseurs: “Als adviesbureau dat actief is binnen openbare ruimte, kunnen we uiteraard niet achter blijven de Statiegeldalliantie te steunen. Wij streven ernaar de openbare ruimte te optimaliseren, zodat deze steeds fijner wordt om in te leven, te werken en te bewegen. Een schone leefomgeving, duurzaamheid en aandacht voor het milieu zijn hiervoor essentieel. Daar zorgen we vanuit Akertech Adviseurs voor met ‘Ruimte vanuit het Hart’.”

Algemeen Boerensyndicaat: “In het voorjaar van 2017 werd er door het ABS de campagne “In onze muil geen zwerfvuil!” gevoerd in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Hierbij werden spandoeken aan de kant van de weg gehangen, en dit op plaatsen waar er veel zwerfvuil is. De voorbije zomer was er de campagne van Mooimakers, waarbij in samenwerking met OVAM duizenden bordjes verdeeld en opgehangen zijn langs vele velden en weiden. Uiteindelijk moeten we vaststellen dat de campagnes wel werken, maar ruim onvoldoende. Binnenkort starten overal terug de zwerfvuilopruimacties. Het leed dat blikjes veroorzaken bij koeien, en de economische kost voor de veehouders, komen bovenop de hoge kosten van de strijd tegen zwerfvuil, 155 miljoen euro per jaar, waar de Vlaamse gemeenten reeds mee geconfronteerd worden. Het is nu tijd om te stoppen met dweilen met de kraan open. De Vlaamse regering heeft de industrie tijd gegeven tot 2018 om iets aan het probleem te doen. Het is overduidelijk dat met enkel sensibilisering dit niet zal lukken. De invoering van statiegeld op blikjes en flesjes werkt. In landen waar dit is ingevoerd heeft dit voor een omslag gezorgd. Daarom sluit het Algemeen Boerensyndicaat zich aan bij de Statiegeldalliantie en roept het de Vlaamse regering op om te handelen en nog in 2018 een besluit neemt om statiegeld op blikjes en flesjes in te voeren. De kost voor maatschappij en dier is te hoog om nog langer te talmen.”

AICOM:
“Het statiegeldsysteem is een bewezen en effectief middel om zwerfafval te voorkomen. Het statiegeldsysteem zou daarom moeten worden uitgebreid.”

Alice Well: “Animatiestudio Alice Well vindt duurzaamheid heel belangrijk. Volledige duurzaamheid kan alleen bestaan als er een circulair model voor het beheer van grondstoffen is. Alice Well steunt de doelen van de statiegeldalliantie dan ook van harte.”

Ancienne Belgique: “Omdat de milieu impact van niet herbruikbare drankverpakking nefast is pleiten we voor statiegeldverplichting zodat hoeveelheid zwerfafval kan dalen en het recyclagepercentage verhogen, wij gebruiken in onze concertzalen al sinds 2002 herbruikbare bekers en hebben hierdoor onze afvalberg drastisch gereduceerd, sinds 2018 organiseren we als coöperant van het project “De Leiding” een PET-vrij festival in het Warandepark te Brussel door gebruik te maken van herbruikbare bekers voor het publiek, Dopper flessen voor de artiesten en watertaps voor drinkwaterverdeling. AB hoopt bij te dragen aan een beter Brussel, Europa en een leefbare wereld zodat ook volgende generaties kunnen genieten van een magische concertavond in AB.”

“Parce que l’impact environnemental des emballages de boissons non réutilisables est désastreux, nous plaidons en faveur d’une obligation de consigne afin de réduire la quantité de déchets sauvages et d’augmenter le pourcentage de recyclage. Nous utilisons dans nos salles de concert des gobelets réutilisables depuis 2002 et ont donc rendu le montagne de déchets dans nos salles de concert considérablement réduite. Depuis 2018 nous nous organisons en coopérative le projet “De Leiding”, un festival sans PET dans le Parc Warande à Bruxelles en utilisant des gobelets réutilisables pour le public, des bouteilles Dopper pour les artistes et des robinets pour la distribution de l’eau potable. AB espère contribuer à l’amélioration de Bruxelles, de l’Europe et d’un monde où il fait bon vivre pour que les générations futures puissent également profiter d’une soirée de concert magique en AB.”

Apostolisch Genootschap: “Zoals gelukkig veel mensen en organisaties voelt het Apostolisch Genootschap zich verantwoordelijk voor een leefbare aarde. We willen daaraan bijdragen door duurzaam te leven. Soms helpt een klein duwtje daarbij. Daarom sluiten wij ons graag aan bij de statiegeldalliantie.”

Aquadvice:
“Als het al jaren werkt in Duitsland waarom kan het dan niet bij ons? Waar wachten we op?”

Arbeid & Milieu: “Een circulaire economie zonder statiegeld is ondenkbaar: het zorgt voor optimaal hergebruik van grondstoffen en zwerfvuil wordt drastisch verminderd. Het is een rechtvaardig systeem waarbij de vervuiler betaalt. De invoering ervan kan duizenden groene jobs opleveren.”

ASN Bank: “ASN Bank is de grootste duurzame bank in Nederland. Al sinds 1960 is het onze missie om als bank de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Met het geld dat onze bijna 700.000 klanten ons toevertrouwen, dragen we bij aan een wereld waar mensen veilig en gezond kunnen leven en de natuur wordt beschermd, nu en in de toekomst. Wij financieren en beleggen alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen. Met respect voor mens, dier en natuur. ASN Bank heeft dan ook een uitgesproken duurzaamheidsbeleid, onder andere gericht op het voorkomen en terugdringen van afval en vervuiling. De helft van het zwerfafval bestaat uit blikjes en kleine flesjes. Het invoeren van statiegeld daarop zien wij als een belangrijk instrument om de hoeveelheid zwerfafval fors te verminderen. Daarom is ASN Bank aangesloten bij de Statiegeldalliantie.”

Aspergeboerderij Sandur

Astertechnics: “Als maker space speciaal op maat van kinderen, proberen we zoveel mogelijk allerlei materiaal te recupereren en een nieuw leven te geven in leuke projectjes. Onze bezoekers worden er dan ook op gewezen om alle afval te sorteren en in de juiste afvalbak te doen.
Maar mocht er statiegeld ingevoerd worden op blikjes en plastic flessen, zou een slechte gewoonte snel omgedraaid kunnen worden naar een zeer goede gewoonte waar iedereen baat bij heeft. Waar wachten we infeite nog op?”

Atheneum Voskenslaan Gent: ”Ook Atheneum Voskenslaan Gent is voorstander van statiegeld op blikjes en flesjes”

Avri: “Avril is een samenwerkingsverband van tien gemeenten in Rivierenland. Avri zamelt huishoudelijke afvalstromen in en draagt zorg voor het beheer van de openbare ruimte. In ons werk als inzamelaar en beheerder ervaren wij dagelijks dat statiegeld een effectief middel is tegen zwerfafval. Het invoeren van statiegeld op PET flesjes en blikjes bevordert een schone werk en leefomgeving en is daarom volgens ons een belangrijke stap in de goede richting.”

AWG Montage: “Wij zijn voor statiegeld! Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen, de flesjes en blikjes dat zijn de ‘visitekaartjes’van de bedrijven, dat wil je toch niet. Met statiegeld 90% minder zwerfafval, dan is de keuze niet moeilijk, toch? Bewustwording bij iedereen!”

AXI vzw: “Statiegeld is een makkelijk en snel in te voeren vorm van producentenverantwoordelijkheid: wie grondstoffen en materialen uit de natuur/aarde gebruikt, blijft verantwoordelijk voor het goed gebruik ervan tot en met het hergebruik. Die verantwoordelijkheid is niet af te schuiven en niet af te kopen. De planeet gaat misschien niet naar de bliksem met onze levenswijze maar de mensheid en een groot deel van het dierenrijk vast en zeker wel. Het is dus ook een overlevingsstrategie voor onze eigen soort!”

B

Bag-again: “De drive achter Bag-again is het verminderen van de plastic soep door middel van het introduceren van herbruikbare verpakkingen en producten. In onze ogen is hergebruik beter dan wegwerp. Het invoeren van statiegeld zorgt voor minder zwerfafval. Wij steunen dit van harte en volop: we hebben namelijk dezelfde intrinsieke motivatie.”

BBTK-SCK•CEN: “Als progressieve vakbond staan wij achter de onmiddellijke invoering van statiegeld. Fostplus – de greenwashing machine van de verpakkingsindustrie – werd al in 1994 opgericht. Al hun blauwe zakken en ijdele pogingen om een mentaliteitsverandering door te voeren ten spijt blijft 40% van het zwerfvuil in de bermen langs onze wegen bestaan uit PMD drankverpakkingen. De drankindustrie heeft de wegwerpverpakkingen geïntroduceerd voor winstmaximalisatie en verkocht aan de consument onder het mom van ‘gebruiksgemak’. De kosten van deze ‘winsten’ worden nu afgewenteld op gemeenschap en milieu. Het wordt tijd om maatregelen te nemen die wel effect hebben. Het is tijd voor statiegeld.”

BE Vegan: “Als Belgische veganismevereniging komen we op voor een mens-, dier- en milieuvriendelijke wereld. Een wereld waar zwerfvuil nu eenmaal geen plaats heeft. Naast beter recycleren en gebruik verminderen/verhinderen is statiegeld een doeltreffende methode om zwerfvuil tegen te gaan. Verder zorgt minder plastic voor minder broeikasgassen en minder schade aan het milieu. En daar worden we allemaal beter van.”

Bee Kind vzw: “Bee Kind staat voor natuur, imkeren, duurzaamheid, upcycling, sociaal contact, sociale inclusie. Omdat we ons sterk engageren voor het behoud van het milieu is het voor ons vanzelfsprekend dat we voorstander zijn van statiegeld. Het is niet meer tien voor twaalf maar eerder tien na twaalf! Vooral voor wat het plastiekproblematiek betreft. Onze oceanen zitten vol met plastiek. Microdeeltjes komen overal terecht. Bijgevolg worden deze geconsumeerd door planten, vissen en andere dieren en komen deze ook in ons lichaam terecht. We zijn de wereld aan het vergiftigen. Er moet dringend vanuit de overheid stappen ondernomen worden om dit zo snel mogelijk in te perken en te keren. Mensen moeten bewust gemaakt worden van de schade dat we veroorzaken!”

Bee Foundation: “Bee Foundation steunt de statiegeldalliantie om bij te dragen aan een schone en bloeiende aarde. Bermen zijn waardevolle biotopen voor wilde bijen. Om bermen te laten bloeien is het belangrijk dat deze gehooid worden. Bermhooi is een waardevol product zowel als voedsel voor dieren, grondstof voor energie of om de bloemzaden opnieuw te zaaien op andere plekken. Hier hoort geen plastic in!”

Beemster Erfgoed Marathon: “De organisatie van de Beemster Erfgoed Marathon werkt zoveel mogelijk milieubewust en maakt uitsluitend gebruik van water en frisdrank in statiegeldflessen en schenkt het water op de route in kartonnen bekers. Bij alle stops op de route staan voldoende vuilnisbakken en zo voorkomen wij zwerfafval.”

BE O: “Er zijn verschillende uitdagingen in de plasticindustrie. Een daarvan is het gebruik van aardolie voor de productie van plastic, en dat terwijl er betere (biobased) alternatieven zijn, zoals suikerriet, cassave en algen. Dat is waar BE O zich op richt: het versnellen van de transitie van olieplastic naar biobased plastic. Dit doen we door lifestyle producten te maken met een strak design en geweldige functionaliteiten. Deze maken we zoveel mogelijk vanuit biobased plastics. Wij laten zien dat het anders kan. Dat er een meer duurzame manier is om plastic te produceren. Een andere uitdaging is het gebruik van single-use plastics en al het afval wat dat met zich meebrengt. Doordat de verpakking geen waarde heeft, zijn mensen eerder geneigd om het zomaar weg te gooien. Op het moment dat we de verpakking wel een waarde geven (door er bijvoorbeeld statiegeld voor terug te geven) verandert het gedrag, waardoor we het zwerfafval kunnen verminderen. Daarom sluit BE O zich aan bij de Statiegeldalliantie.”

Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer:
“We hebben als wijk al een zwerfvuilconvenant met gemeente en middelbare school Lek & Linge. Onze wijk wordt nog ecologischer zonder pet & blik!”

Bewust Geluk(t): “Bewust Gelukt staat voor duurzame groei, gezondheid en geluk. Positieve gedragsverandering begint met bewustzijn. Wij zijn ons bewust dat geen mens of dier gezond kan zijn in een vervuilde omgeving. Wat we in het milieu achterlaten komt vroeg of laat weer bij ons terug. Door de invoering van statiegeld komt minder plastic in het milieu terecht en krijgt plastic een positieve waarde binnen de circulaire economie. Van wegwerp naar duurzaam! Daarom steunen wij graag dit initiatief van de Statiegeldalliantie.”

Biobey: “Ik en mijn zus hebben een biologische webshop www.biobey.be opgericht, gespecialiseerd in verkoop van natuurlijke verzorgingsproducten. Plastic flessen en blikjes zijn een groot probleem in Belgische steden. Het zorgt voor veel afval en is zeer milieubelastend. In sommige landen zijn er strengere maatregelen tegenover productie en verkoop van plastic flessen en zakken. Het is belangrijk dat België ook strengere eisen stelt om verkoop plastic flessen te verminderen. Water uit meeste soorten van plastic flessen kan bij vrouwen hormonale disbalans veroorzaken. Het is niet enkel slecht voor het milieu maar ook voor ons gezondheid.”

Biodynamika BVBA: “Bio winkelgroep binnen onze sector is statiegeld al decenia lang de norm.”

Blueboost: “Milieuproblematiek is in niet geringe mate een communicatie-problematiek. Veel milieubewegingen slagen er niet in om hun groep toehoorders te vergroten en in nog mindere mate hun publiek aan te sporen tot actie. Als je weet dat bedrijven in sommige gevallen wel 40% van hun omzet aan communicatie en marketing uitgeven, is het wellicht goed om te kijken hoe je door slim in te zetten meer uit je communicatie-euro kunt halen.”

BLIX Consultancy: “Wij delen onze werkplek met veel gedreven duurzame bedrijven. Recycling Netwerk is daar 1 van en wij treffen elkaar vaak bij de gezamenlijke lunch. Ook al werken we in gescheiden zakelijke werelden, het gebruik van onze aarde delen we. Daarom sluit BLIX zich aan, want in een cyclisch systeem vertroebelt zwerfafval op land en zee de energietransitie.”

Brussels International Fantasy Film Festival: “A l’image du petit colibri qui va chercher quelques gouttes d’eau pour éteindre un feu, le BIFFF tente d’apporter sa modeste pierre pour lutter contre la pollution plastique: ainsi, le festival ne donne que des gobelets à ses spectateurs, bannissant les bouteilles en PET, qui finissent le plus souvent en rue qu’à la poubelle. Ce n’est peut-être pas grand chose pour le moment, mais le BIFFF fait sa part.”

“Net als de kleine kolibrie die een paar druppels water haalt om een vuur te blussen, probeert het BIFFF zijn bescheiden steen mee te nemen om de plastiekvervuiling te bestrijden: zo geeft het festival alleen bekers aan zijn toeschouwers, waardoor PET-flessen worden verboden, die meestal op straat terechtkomen in plaats van in het huisvuil. Het is op dit moment misschien niet veel, maar het BIFFF doet zijn deel.”

beweging.net: “Als beweging.net zijn we voorstander van het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flessen omdat we het probleem van zwerfvuil bij de bron willen aanpakken i.p.v. geld en middelen te moeten investeren in het opruimen van zwerfvuil. Zwerfvuil wekt heel veel ergernis op bij burgers, het brengt schade toe aan mens, dier en milieu en de opkuis kost handen vol geld. Statiegeld legt de verantwoordelijkheid voor het opruimen afval waar het hoort, bij de producenten.”

Bewonersplatform Sint-Jan: “Als het Bewonersplatform van Sint-Jan (Wingene) pleiten wij voor alle inwoners een veilig, proper, groen, gezellig dorp. Met het project Dorp-in-zicht waren dit de belangrijkste punten die tot uiting kwamen bij de wensen van de inwoners. Dit werd goedgekeurd door de milieuraad en gemeente Wingene. Ons dorp ligt in een landelijk gebied en altijd vinden we in de beken, bos en weides blikken en petflesjes. Jeugdbewegingen, scholen, natuurverenigingen en andere vrijwilligers komen geregeld alles opruimen. Hopen vuilniszakken worden er gevuld. Na één of enkele weken is alles weer bevuild zoals tevoren. Wij zijn dan ook overtuigd dat bij het invoeren van statiegeld op blikken en petflesjes een positief vooruitzicht is naar een proper landelijk dorp.”

Bewust Den Haag: “Bewust Den Haag, het platform voor bewuste Hagenaars en ondernemers die de wereld een beetje mooier willen maken, kiest absoluut voor statiegeld. Als er dan toch plastic flesjes gebruikt moeten worden, zorg dan dat je de grootste kans maakt op recycling. Wat ons betreft gaat dat ook voor blikjes gelden trouwens…”

Biemond Translation: “Mijn eenmanszaak BIEMOND TRANSLATIONS is vóór statiegeld op zowel flesjes als blikjes. Dit zou leiden tot een enorme afname van natuurvervuiling, opruimkosten, ergernis en verloedering.”

Big & Belg: “Al jaren streven wij in onze winkels naar t verkopen van netjes gemaakte en duurzame artikelen. We zijn de wegwerpstrijd moe.
Als Europa plastic bestek etc gaat verbieden en als er voor plastic zakjes betaald moet worden is t toch een heel logische stap om statiegeld op blikjes in te voeren. Dat zou zo enorm opruimen!”

Bigtrees: “Producten & diensten die goed zijn voor de aarde, zijn geweldig voor mensen. Daarom maken wij reclame voor de duurzame economie. Bigtrees gelooft dat we beter worden als we kiezen voor een solidaire maar radicale omslag naar een 100% circulaire economie. Statiegeld invoeren is één van de basisvoorwaarden om deze omslag te maken.”

Bijenhotelkopen.nl: “Als sociale onderneming ondersteunen wij met het produceren en plaatsen van professionele bijenhotels de wilde bij en daarmee de natuur. In onze kwetsbare natuur hoort geen zwerfafval! Wij zijn dan ook groot voorstander van statiegeld op blikjes en plastic flessen en ondersteunen voor 100% de statiegeldalliantie.”

Bijenstichting:
“De Bijenstichting maakt zet zich in voor een gezond leefmilieu voor bijen, zonder plastic vervuiling.”

BinBang: “Met BinBang willen we zoveel mogelijk grondstoffen uit de verbrandingsoven redden. Dit doen we door afval scheiden makkelijk en leuk te maken en campagnes en acties rondom afval scheiden en zwerfafval voorkomen op te zetten. Het is namelijk eeuwig zonde als plastic op straat, in de zee of in de verbrandingsoven terecht komt. Wij steunen dit initiatief omdat wij geloven dat verruimen van het statiegeldsysteem er voor zal zorgen dat veel mensen veel bewuster met dit plastic omgaan en het netjes zullen inleveren waardoor het gerecycled kan worden.”

Bite Back vzw: “Bite Back vzw komt op voor een rechtvaardigere wereld voor niet-menselijke en menselijke dieren, en habitatbescherming is hierbij van vitaal belang. We beseffen als gemeenschap nog veel te weinig het belang van het drastisch inperken van het gebruik van eindige grondstoffen zoals kunststof en blik. Naast het consuminderen, en verpakkingsloos of -arm proberen te leven, is recyclage natuurlijk erg belangrijk. In die optiek past het invoeren van statiegeld voor flesjes en blikjes perfect in een strategie van afvalreductie.”

BKC B.V.: “BKC is voorstander van statiegeld op plastic flesjes en blikjes omdat we streven naar een fijne en veilige leefomgeving voor ons allemaal!”

 

Blyde: “Plastic en blik wordt als afval beschouwd. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt moet je er waarde aan geven. Statiegeld werkt, de cijfers in andere landen tonen het aan. Ruim 90% van de materialen wordt hierdoor gerecycled. Dat is de reden geweest waarom we voor Ecover de tijdelijke Statiegeld Store in het leven hebben geroepen. Hiermee hebben we het bewijs geleverd dat mensen in actie komen als je er iets voor terugkrijgt. Het debat is weer aangewakkerd. Op naar die invoering!”

Bodemliefde: “Bodemliefde is een adviesbureau en producent van compostproducten. Bodemliefde heeft als missie mensen te inspireren om met een holistische blik naar bodem en landgebruik te kijken. Hiertoe adviseert Bodemliefde over landgebruik vanuit een ecosysteembenadering. Het uitgangspunt hierbij is het inzetten van intelligente methoden voor een productieve en duurzame omgeving. Dit initiatief om zwerfafval en verspilling tegen te gaan, sluit aan bij deze visie. Daarom ondersteunen wij de Statiegeldalliantie van harte.”

Bolwerk:
“Bolwerk schaart zich achter deze verenigde roep om statiegeld: een structurele oplossing en een eerlijk principe. Deze transformerende tijden vragen andere aanpakken.”

Bond Beter Leefmilieu: “Plastic flesjes en blikjes maken tot 40% van het zwerfvuil op onze straten uit. Bovendien wordt dit afval niet gerecycleerd. Daarom ijvert Bond Beter Leefmilieu voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes. Want iets wat geld waard is, zal niemand nog zomaar weggooien.”

Boomtown: “Boomtown was in 2013 het eerste grote stadsfestival dat radicaal koos voor afvalvoorkoming. Het invoeren van herbruikbare bekers was de meest zichtbare maatregel, en het begin van een groter verhaal: vanaf 2018 zullen alle pleinen op de Gentse Feesten herbruikbare bekers gebruiken. Door het gebruik van een waarborg krijgen wij alle bekers netjes terug en kunnen we ze afwassen en hergebruiken. Als we de wereld even als een groot festival bekijken is het invoeren van statiegeld dan ook een no-brainer!”

Bos+:
“Ook onze bossen, hier in Vlaanderen en wereldwijd, lijden onder het zich ophopende afval. Statiegeld kan hier een tegengewicht aan bieden.”

Bosbeweging:
“Als je zonder spullen het bos in trekt dan ervaar je hoe belangrijk en handig een container is om water of voedsel in te houden of te verplaatsen. We maken ze bij de vleet en dan gooien we ze weg?! Zonde!”

Bosgroep Antwerpen Zuid:
“Sluikstorten is een enorm groot probleem in het bos. Bij invoeren van statiegeld wordt dit probleem al enorm veel kleiner. Het struikelblok voor boseigenaars om hun bos open te stellen voor het publiek, zal dan wegvallen.”

Bosgroep Houtland: “De Bosgroep Houtland verenigt 500 boseigenaars nabij Brugge. Zwerfvuil is bij veel van deze boseigenaars een probleem. Onze eigenaars bevestigen dat het voor een opvallend groot deel drankverpakkingen betreft. De eigenaars benadrukken wel dat het heffen van statiegeld slechts een deel van de oplossing is. Gemeenten moeten ook na de invoering kunnen blijven beschikken over voldoende middelen om zwerfvuil op te ruimen en initiatieven i.v.m. preventie, sensibilisering en bestraffing moeten verder genomen worden.”

Botel Ophoven: “Als houder van meerdere Groene Sleutels (internationaal eco-label voor toeristische bedrijven) integreren we duurzaamheid tot in de kleinste details van onze bedrijfsvoering. We zijn er van overtuigd dat alle beetjes helpen om onze wereld duurzamer te maken en ondersteunen dan ook zeker het statiegeldinitiatief. Het is makkelijk en snel in te voeren. Enkel door dit soort initiatieven kunnen we samen het groeiende ‘plastiek soep’ probleem en zwerfvuil aanpakken. Het gerecycleerde materiaal kan weer hergebruikt worden en maakt de cirkel compleet.”

Brasserie Lupulus: “Car nous voulons contribuer à réduire encore les émissions de CO2 générée par le transport lourd de bouteilles en verre. Car nous voulons redorer l’image de la canette dans le milieu de la bière artisanale de qualité. Car nous voulons encourager nos consommateurs à recycler leurs déchets.”

Bright Futures: “Op deze gemeenschapsgrond brengen we onze eigen circulaire en maximaal afvalvrije filosofie dagelijks in de praktijk. Het leven volgens afvalvrije principes vraagt om een shift in mentaliteit en dit zowel op vlak van productie, beleid en maatschappij, als op persoonlijk en individueel niveau. Wij steunen elk initiatief, op elk van die niveau’s.”

BrightVibes: “Natuurlijk staan we achter statiegeld. Waarom? Omdat we van onze planeet houden, en statiegeld een bewezen uitermate effectief middel is om hieraan bij te dragen. Het overlaten aan industrie zelf heeft in Nederland duidelijk niet gewerkt. Dus… invoeren dat statiegeld. Liever vandaag dan morgen.”

Brugs Alternatief Forum: “Als lokaal platform voor sociaal en ecologisch geïnspireerde Bruggelingen sluiten wij ons graag aan bij de Statiegeldalliantie. Het invoeren van statiegeld lijkt ons een stap in de goede richting. Minder grondstoffen laten verloren gaan, minder zwerfafval in de stad en in de natuur! Daar tekenen we voor!”

Bubbles without Borders: “Laten we met zijn allen ons inzetten voor een mooiere en schonere wereld!”

Buitenkans: “Ik ben wandelcoach en vroeger raapte ik, samen met mijn cliënten onderweg, geregeld de blikjes en plastiekjes op die overal het landschap ontsieren. Sinds enige tijd twijfel ik bij elk blikje dat ik tegenkom of ik de producenten van al dat afval nog zal helpen bij de ‘verschoning’ van hun opgedrongen keuze voor ‘wegwerp’. De ‘end-of-the-pipe-oplossing’ waarbij materialen gerecycleerd worden en vrijwilliger moeten ingeschakeld worden, enkel en alleen voor het gemak van de producenten en consumenten biedt ook geen enkel duurzaam perspectief. Vlaanderen koploper in downcycling? Dan wordt het tijd om de lat een beetje hoger te leggen ! Ik sluit mij ook aan bij deze alliantie omdat ik reeds jaren vaststel hoe lobby-groepen met veel middelen, onze politici, onderzoekers en het grote publiek bewerken en daarbij zowel het onderzoek als de concrete democratische stappen naar meer duurzame oplossingen georganiseerd verhinderen. Verder ben ik van mening dat het uitgangspunt niet moet zijn een onvoorwaardelijke keuze voor statiegeld, maar wel een ‘resolute transitie naar de meest circulaire oplossingen’ op vlak van grondstoffen, milieu, energie, economische toekomstperspectief, en sociale verantwoordelijkheid.”

Buha BV: “Buha BV sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Buha werkt in opdracht van gemeente Doetinchem en is onder andere verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimte. Ondanks dat er in gemeente Doetinchem al minder zwerfafval te vinden is dan een paar jaar geleden, blijft het een uitdaging om de openbare ruimte zwerfafvalvrij te krijgen en houden. Voor het bestrijding van zwerfafval werkt Buha samen met veel enthousiaste vrijwilligers en zwerfafvalbrigades die de openbare ruimte en de natuurgebieden rondom Doetinchem schoonhouden.”

Buitenstebinnen:
“Door statiegeld op kleine flesjes en blikjes zijn we in een klap van de helft van het zwerfvuil.”

BVBA Demeij-Rotsaert

By the Ocean we Unite: “We staan voor een van de grootste milieu uitdagingen allertijden; plastic vervuiling in onze oceanen. Wij staan dan ook vierkant achter een doorvoering van statiegeld op alle soorten single-use plastics. Dit en alle andere mogelijkheden tot het reduceren van plastic verbruik in huishouden en organisaties wordt gestimuleerd binnen alle activiteiten van By the Ocean we Unite.”

C

Canal It Up: “Wekelijks gaan wij met nieuwe vrijwilligers per kajak varen op het kanaal te Brussel om het afval uit het water te vissen. Wij zien dit als een sensibiliseringsactie om de ernst van het probleem aan te tonen. Echt een verschil maken met kajaks is onmogelijk, de stroom van afval in het water is te groot en stopt nooit. Statiegeld zou 40% van dit afval preventief uit het water kunnen houden en zo een deel van de oplossing kunnen zijn. Statiegeld op blikjes en plastic flessen is een must.”

Canopea:
“La consigne, un bel exemple d’économie circulaire dans laquelle le producteur est responsable de tout le cycle de vie.”

&Chac Schoonmaakservice: “Als schoonmaak organisatie organiseer ik iedere maand een opruimactie rond de Spiegelwaal bij Nijmegen. Nu gaan alle flesjes direct naar de vuilstort, het zou mooi zijn als we van de opbrengst van het statiegeld van de verzamelde flesjes een mooi doel kunnen steunen. En met statiegeld ligt er natuurlijk veel minder afval waardoor wij sneller van het weekend kunnen gaan genieten.”

Café Chalet:
“Met het heffen van statiegeld gaan we naar een plastic armere wereld. Goed voor onze toekomstige generaties.”

Camping BuitenLand:
“Wij zijn voorstander van statiegeld op flesjes en blikjes en willen dit initiatief graag steunen.”

Castecom:
“Statiegeld tegen plasticgeweld.”

CATAPA: “CATAPA werkt rond sociale en ecologische rechtvaardigheid en streeft naar een wereld waarin de ontginning van niet-hernieuwbare grondstoffen niet langer nodig is. De invoer van statiegeld is dus een belangrijke stap om verspilling van grondstoffen tegen te gaan en de nood aan ontginning van nieuwe mineralen en metalen (in mijnen met desastreuze impact) te verlagen.”

Cell Signaling Technology: “Zwerfafval is een enorme belasting voor de natuur. Als individu kan je daar wat aan doen maar ook als bedrijf. Waarom pet flesjes als marketing materiaal weg geven, met als resultaat dat het langs de weg komt te liggen? Merijn Tinga liet ons de gevolgen en impact zien, van pet flessen in het milieu. Hoe kunnen we daar bewuster mee omgaan. Een van de kernwaarden van Cell Signaling Technology Europe BV is  duurzaamheid en social responsibility. Door de statiegeld alliantie te steunen streven we naar een duurzamere leefomgeving voor iedereen.”

Celsus:
“Statiegeld op blikjes en plastic flessen: voor onze kinderen.”

Charlutions: “Reduceer het zwerfafval onder andere door middel van statiegeld op plastic flesjes en blikjes. “Positive reinforcement” maakt dat mensen in beweging komen om een verandering tot stand te brengen.”

Château La Tulipe

China Arts vzw: “Statiegeld: de logica zelve!”

Cisco: “Cisco ondersteund van harte het initiatief om statiegeld op blikjes in te stellen. Medewerkers van Cisco doen jaarlijks mee met World Clean up Day en zien hoeveel zwerfvuil, waaronder veel blik, in de bermen en slootkanten ligt. Cisco is behalve actief ondersteuner van de Plastic Soup Foundation ook zelf leidend binnen haar industrie in het reduceren van de milieu impact van haar activiteiten.”

 

Clean Fountain: “Met het motto ‘Waste no time’, wil Clean Fountain iedereen faciliteren om actief ‘iets te doen’ aan zwerfafval, waardoor de vervuiling van stranden en daardoor de zee stopt. Om zwerfafval op een eenvoudige manier van het strand te kunnen opruimen, heeft Clean Fountain de SANDCLEANR-serie ontwikkeld. Met dit gereedschap kunnen zelfs eenvoudig sigarettenpeuken uit het zand worden verwijderd. Echter voorkomen is beter dan genezen. Daarom steunt Clean Fountain alle initiatieven welke leiden tot het verminderen van zwerfafval, zo ook de statiegeldalliantie.”

Clean Walker:
“L’organisation Clean Walker demande au gouvernement d’instaurer rapidement la consigne sur les bouteilles en plastique et sur les canettes!”

Climate Coach 4u:
“Gewoon een goed initiatief”

Climate Neutral Group:
“Statiegeld kan een belangrijke bijdrage leveren aan een circulaire en klimaatneutrale economie!”

Coast Busters: “Ook Stichting Coast Busters is voor de invoering van statiegeld op plastic flesjes en op blikjes. En eigenlijk ook op filtersigaretten omdat er triljoenen sigarettenpeuken in het milieu verdwijnen, waar ook plastics inzitten. Het is “helaas” de enige manier om het milieu zo veel mogelijk te sparen. Onze gemaskerde zeester gaat het gevecht aan met mensen die het milieu bewust of domweg onbewust vervuilen en ook met bedrijven die hier wel iets aan kunnen doen, maar er niets aan willen doen omdat zij geld verdienen belangrijker vinden.”

Cociter: “Le plastique (le pétrole) et l’aluminium sont des ressources précieuses dont l’extraction et la transformation ne sont pas sans dommages pour l’environnement. La consigne permet de réduire la quantité de déchets, la quantité de matières premières nécessaires et l’énergie nécessaire pour les produire. Elle participe donc à l’utilisation rationnelle des ressources et est bonne pour l’environnement”

Collectief Eemland:
“Als agrarische natuurvereniging zijn wij voor statiegeld op flesjes en blikjes. Er sterven ieder jaar veel te veel dieren aan de scherpe voorwerpen die terecht zijn gekomen in het voer.”

Communicatie Consultancy Brakke:
“Omdat we nog zo veel kunnen doen met al dat plastic!
En mensen blijkbaar niet op te voeden zijn om het fatsoenlijk weg te gooien.”

Connect: “Connect is een communicatiebureau met bijna 40 medewerkers. We zijn al tientallen jaren actief in de milieu- en afvalsector. Wat het zwerfvuilprobleem betreft, hebben we dan ook een duidelijke mening: je lost een probleem dat al tientallen jaren bestaat niet op met recepten die al jaren ontoereikend zijn. Meer nog, als je structurele oplossingen zoals statiegeld negeert, ondergraaf je zelfs het draagvlak voor opruimacties zoals de Mooimakers en de goodwill van de Vlaming om nog beter te doen. Waarom wij als communicatieadviseurs geloven in statiegeld? Omdat het past binnen de boodschap “de vervuiler betaalt” en consequent zijn, is belangrijk in communicatie. Vandaag betaalt de mooimaker en de mooihouder, niet de vervuiler. Daarom zijn wij voor statiegeld.”

Conscious Creation:
“Wij ondersteunen deze actie van harte!
Hier wordt naast aandacht ook actie gekoppeld aan het bewuster aanschaffen en verwerken van zo veel afval.”

Conscious Crew: “Wij houden van propere straten, bossen, stranden en zeeën. Vandaag is dit eerder droom dan realiteit: we vergiftigen onszelf en onze wereld met plastic. Een statiegeldsysteem betekent minder zwerfvuil, betere recyclage en minder impact op ons klimaat. Zo dragen we ook ons steentje bij aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Dubbele winst dus… Dit systeem werkt waar het bestaat, dus… hoe kan je eigenlijk nog tegen zijn?”

Consumentenbond: “Uit een vragenlijst onder 2000 leden van het Consumentenbond-panel blijkt dat een grote meerderheid voorstander is van het uitbreiden van statiegeld naar kleine plastic drankflesjes (84%) en drankblikjes (75%). De Consumentenbond sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie.”

Coöperatie Deltawind:
“Wij zetten ons in voor duurzaamheid in de breedte.
Daarom sluiten we ons graag aan bij deze alliantie. Op naar minder plastic in het milieu!”

Courant d’Air: “La coopérative Courant d’Air produit de l’énergie verte bonne pour l’environnement et les citoyens. La consigne c’est moins de déchets, moins de plastiques et des économies d’énergie.
C’est bon pour la planète !”

Craptic: “Craptic is bezig met het ontwikkelen van toepassingen met PET, ten behoeve van de doelstelling: opruimen en voorkomen van met name kleine flesjes en zwervend PE wereldwijd.
Het nemen van producentenverantwoordelijkheid voor levensmiddelen- en verpakkingsindustrie is wat ons betreft cruciaal om grote veranderingen mogelijk te maken.”

Cumela: “Dagelijks treffen de cumelabedrijven, de ondernemers in groen grond en infra, zwerfafval aan tijdens hun werk. Bij het maaien van de bermen, het reinigen van sloten en het onderhouden van openbaar groen, is zwerfafval niet alleen hinderlijk, het betekent dat bij het hergebruiken van het vrijkomende organisch materiaal, dure reinigingsstappen nodig zijn. Materiaal moet voor hergebruik eerst gezeefd en door een magnetenbaan maar helaas is het nooit meer helemaal schoon te krijgen. Dit betekent dat kleine stukjes blik, glas en plastic toch in het milieu komen. Cumela ondersteunt daarom van harte het pleidooi om op zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal statiegeld in te voeren. Daarom heeft de organisatie zich ook aangesloten bij de statiegeldalliantie en roept de regering op statiegeld in te voeren op al het verpakkingsmateriaal.”

Curieus Aartselaar: “Curieus Aartselaar is voorstander van statiegeld om de plastiek afvalberg drastisch te verminderen. In Nederland betaal je voor een plastieken fles, geld dat je terugkrijgt bij afgifte lege fles. Het kost de consument niets. We moeten voor de verbetering van ons milieu vernieuwend denken. Zo verdwijnt het plastiek afval, die steeds storend is zeker bij grote evenementen.”

Cyclus N.V.:
“Cyclus doet als afvalinzamelaar zijn best om afvalstromen gescheiden in te zamelen. Statiegeld op blikjes en kleine plastic flessen levert daaraan een waardevolle bijdrage.”

D

Dam Architecten: “Wij zijn voor statiegeld omdat het meeste zwerfvuil bestaat uit pet-flesjes & blikjes. Ik zie het toenemen in onze wijk, in parken, langs bermen… fraai is dat niet. Tevens zijn wij een ecologisch architectenbureau met een integrale visie. Minder plastiek in het milieu zal de natuur én de mens ten goede komen.”

Dataflex: “Dataflex is maatschappelijk betrokken en levert graag een positieve bijdrage aan het milieu.
Mede daarom ondersteunen wij de Statiegeldalliantie, die zwerfvuil wil voorkomen en hergebruik en de juiste wijze van recycling van flessen en blikjes bevordert.
Wij zijn ervan overtuigd dat om meer duurzaamheid te creëren, bewust gebruik van grondstoffen essentieel is.”

De Afvaljuf:
“Uitbreiding statiegeld is een stap in de goede richting.”

De Betekenisvolle Vrouw:
“Waarom ik me aanmeld? Omdat ik nu 11 maanden op wereldreis ben met een camper als digital nomad en ik voornamelijk in Turkije en Griekenland veeeeel te veel plasticafval langs de weg heb zien liggen.
Het is echt tijd om hier verandering in aan te brengen.”

De Boog Mediation en Juridisch Advies:
“Het wordt hoog tijd dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor het milieu. Wij hebben dit veroorzaakt dus wij moeten het oplossen. Ik heb meegedaan met de World Cleanup day, maar dat is natuurlijk niet genoeg.
Elke dag is Cleanupday.”

De Gezonde Stad: “In Amsterdam wordt slechts 27% van al het afval gescheiden. Statiegeld kan ervoor zorgen dat er minder plastic flessen op straat en in de verbrandingsoven belanden. In de Amsterdamse grachten drijven tienduizenden PET flesjes, wat aantoont dat de huidige aanpak niet werkt en er snel een structurele oplossing moet komen.”

De Groene Lobby:
“Dagelijks vind en ruim ik nog blikjes, flesjes en andere troep op.
Daarnaast zetten wij cleanteams in die in opdracht van gemeentes de strijd aangaan met zwerfafval. Door deze ervaring weet ik hoeveel impact statiegeld op blik en flesjes zal hebben. The sooner, the better, the greener!”

De Groene Zaak: “Financiële prikkels zijn een bewezen werkend middel om kringlopen te sluiten, grondstoffenverbruik te verminderen en afval te voorkomen. Behalve prikkels voor bedrijven via producentenverantwoordelijkheid en milieubelasting, zijn er ook prikkels nodig voor gebruikers om de kringloop te sluiten – zoals statiegeld. Samen kunnen ze de circulaire economie versnellen en helpen opschalen.”

De Helderse Vallei: “De Helderse Vallei is een Duurzaamheidscentrum, stadsboerderij en wildopvang in oprichting aan de rand van De Helderse Duinen. Wij zijn een groene, gezonde plek waar iedereen welkom is om er gewoon ‘te zijn’. Als je wilt, kan je er ook iets doen of anderen ontmoeten. En als je ervoor open staat, ervaar je welke impact je eigen gedrag heeft op de toekomst van de natuurlijke omgeving.”

De Hypotheekshop Etten-Leur: “De Hypotheekshop Etten-Leur ondersteunt de initiatieven van de Statiegeld Alliantie. Het zwerfafval en met name de flesjes en blikjes blijken ondanks diverse initiatieven en goedwillende initiatieven een hardnekkig probleem van onze samenleving. Wij zijn er van overtuigd dat dit op jonge leeftijd aan onze jeugd moet worden verteld. Uit dit geloof is de stichting Street Dirt Challenge ontstaan. Deze strijd er om de consument bewust te laten worden van de natuur en geen (zwerf) afval meer op straat en in de natuur weg te gooien. Daarnaast stelt deze stichting gereedschappen aan particulieren en bedrijven ter beschikking om het aanwezige zwerfafval op te ruimen. Wij geloven in de invoering van statiegeld op blikjes en (PET) flessen.”

De Hypotheekshop Roosendaal op de Markt: “De Hypotheekshop Roosendaal op de Markt ondersteunt het initiatief om statiegeld te heffen op plastic flesjes en blikjes. Hierdoor neemt het zwerfafval flink af, werken we aan het verminderen van de plastic soup en aan een beter klimaat. Met statiegeld op kleine flesjes en blikjes kan de industrie de flesjes en blikjes beter van kwaliteit maken en kunnen ze eerst hergebruikt en later gerecycled worden.”

De Katalysator: “Gedragsverandering stimuleren door prikkels in ons systeem in te bouwen die duurzaam gedrag stimuleren spreekt mij zeer aan. Het is effectief middel om bewustzijn te vergroten en op grotere schaal gedragsverandering te bewerkstelligen. Dit in combinatie met het zetten van stappen in jezelf. Iets waar ik dan ook al vele jaren mee bezig ben. Om vanuit meer bewustwording en het ervaren van diepere lagen een grotere bijdrage te kunnen leveren aan een mooie toekomst. Het levert veel op, voor jezelf, maar ook voor volgende generaties. Voor mensen die het verschil willen maken reis ik als ervaren coach graag met je mee op ontdekkingsreis.”

De Koer: “De Koer is een plek in volle ontwikkeling; een beweeglijk speelveld voor vele projecten en initiatieven. Wij kiezen er voor om onze eigen ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken én willen onze praktijk op dat vlak besmettelijk maken. Daarom sluiten we ons graag aan bij de Statiegeldalliantie, in de hoop dat zwerfafval binnenkort verleden tijd is.”

De Kruitfabriek: “Als evenementenlocatie gebruiken wij erg veel drankverpakkingen. Onvermijdelijk zit daar flink wat plastic en blik tussen. We doen zelf ons uiterste best om alles grondig te sorteren en apart aan te bieden aan de afvalverwerkers. We zien echter in onze omgeving dat er in het publieke domein, op de straten, in de parken en in de waterlopen (onze locatie is aan het kanaal Brussel-Willebroek gelegen) onwaarschijnlijk veel lege flessen en blikjes zomaar gedumpt worden. Statiegeld lijkt ons dan ook een goed idee om hier een einde aan te maken.”

De Landgenoten: “De Landgenoten kopen en beheren landbouwgrond en verhuren die aan bioboeren. Met de middelen van meer dan 1000 burgers kochten we zo’n 17 hectare landbouwgrond in Vlaanderen. Hoe meer vruchtbare velden wij kunnen aanbieden, hoe meer gezonde voeding onze boeren erop kunnen produceren. Voor de boerderijdieren op onze velden wensen wij een zorgeloos bestaan, en dus géén zwerfvuil in onze weides. Daarom sluiten we ons heel graag aan bij de Statiegeldalliantie.”

De Molen van Rotselaar: “De Molen van Rotselaar huisvest naast een cohousingproject ook een kleine waterkrachtcentrale op de Dijle van de groene stroomcoöperatie Ecopower, die sinds 1995 groene stroom maakt voor een 200 tal Ecopower huishoudens. Voor de turbine staat een hekwerk met reiniger die dagelijks gemiddeld ongeveer 500 kg drijvende zaken bovenhaalt. Naast natuurlijk materiaal, zoals bladeren, takken en twijgen van bomen, is dat vooral afval dat door mensen gedumpt wordt in de Dijle stroomopwaarts van onze molen. Gemiddeld spenderen wij 1 uur per dag om dit afval te scheiden van het natuurlijk materiaal en in een container te gooien die op kosten van de Vlaamse belastingbetaler afgevoerd wordt. Wij weten al meer dan 22 jaar dat statiegeld een groot deel van dit afval uit onze rivier en de zee zou houden.”

De Natuur en Milieufederaties: “De Natuur en Milieufederaties steunen het initiatief om statiegeld te heffen op plastic flesjes en blikjes. Hierdoor neemt het zwerfafval flink af, werken we aan het verminderen van de plastic soup en aan een beter klimaat. Met statiegeld op kleine flesjes kan de industrie de flesjes beter van kwaliteit maken en kunnen ze eerst hergebruikt en later gerecycled worden.”

De Natuurvrienden:
“Als Natuurvrienden scharen wij ons uiteraard achter de wens om statiegeld in te voeren voor blikjes en flesjes. Er zijn voldoende voorbeelden uit landen en regio’s die aantonen dat deze maatregel effectief zwerfvuil reduceert.
Daarnaast is er ook het besef dat blik en plastic niet in de natuur horen, maar als grondstoffen kunnen worden opgenomen in de circulaire economie.”

De Nieuwe Graanschuur: “We zijn voor meer statiegeld, omdat het beter nadenken over verpakkingen stimuleert, aan zowel de kant van de producent als van de consument. Is het echt nodig, kan ik het hergebruiken? Daarbij verwachten we dat het er voor zorgt dat er beter afval gescheiden wordt.
Liever helemaal geen afval produceren, maar als statiegeld heffen er voor zorgt dat mensen wel zorgvuldig met hun afval omgaan, omdat het nog wat oplevert ook, dan heel graag!”

De Verpakkingsvrije Winkel Leiden:
“De Verpakkingsvrije Winkel Leiden staat voor een samenleving met minder afval en voedselverspilling. Het invoeren van statiegeld op PET flesjes en blikjes is een belangrijke stap in de goede richting!”

De Vlinderstichting:
“Door de invoering van statiegeld op alle petflessen zal er veel minder zwerfvuil in de natuur en in bermen terechtkomen. De Vlinderstichting maakt zich sterk voor een natuur vól vlinders en libellen – en zonder plastic.”

De Voetgangersbeweging: “De Voetgangersbeweging streeft naar kwaliteitsvolle en gezonde publieke ruimte. Zwerfvuil hoort daar niet in thuis. Steeds meer mensen onderschrijven dit en maken ons hun ergernissen hieromtrent kenbaar. Tijd om er iets aan te doen. Graag onderschrijven wij mee de doelstellingen van de statiegeld-alliantie.”

De Wrikker: “Met ons achtkoppig collectief nemen we graag engagement en voortouw op vlak van milieu, zeer zeker omdat we ons bewust zijn van wat het verbruik aan onze alledaagse materialen de aarde kosten. Statiegeld voor petflessen en blikjes is slechts een deeloplossing, maar onmisbaar en zeer dringend nodig. Laten we dan ook maar meteen doorstrijden tegen de overvloedige verpakkingsobsessie, de plastic soup, het fijn stof probleem, het vergif in onze voeding, de dierenmishandeling, sociale uitbuiting in al zijn vormen en zoveel meer: onze veralgemeende en excessieve wegwerpmaatschappij. Het zou allemaal zo anders kunnen… Thumbs Up!”

Deboscat Recycling:
“Omdat blikjes en plastic flessen niet thuis horen in de natuur, omdat we zuiniger moeten omgaan met onze grondstoffen, omdat we respect willen tonen voor iedereen in onze omgeving.”

Decaprint:
“Uit bermgras maak ik lokaal, circulair papier. Mijn intrinsieke motivatie is om reststromen te verwaarden tot nieuwe grondstoffen. Alliantiepartner worden ligt daarbij, wat mij betreft, voor de hand.”

DierenPark Amersfoort:
“Wij zijn niet zomaar een dierentuin, wij hebben een missie: iedereen de schoonheid van de dieren laten zien! “Wij willen kinderen verwonderen met de liefde voor dieren en de natuur om zo bij te dragen aan een positieve houding ten opzichte van het beschermen van de natuur.” Actie ondernemen op het gebied van (zwerf)afval draagt actief bij aan een schone natuur en is hier een logische stap in.”

Diezijnvaardig:
“Als partner van de Plastic Soup Surfer en als fervent duiker ben ik groot voorstander van statiegeld.
Het is nu het enige effectieve middel om jaarlijks tientallen miljoenen plastic drankverpakkingen in onze bermen, grachten, rivieren, stranden en Noordzee te voorkomen.”

Dopper: “De missie van Dopper is om mensen de mogelijkheid te bieden om geen wegwerpwaterflesjes meer te gebruiken en altijd een herbruikbare waterfles te gebruiken, zo beschermen we de waterbronnen van de wereld. Wij pakken plasticvervuiling dus preventief aan. Voordat we iedereen mee krijgen in het niet meer gebruiken van plastic wegwerpflesjes, is het belangrijk dat er nu al acties worden ondernomen. Dopper ondersteund de Statiegeld Alliantie omdat statiegeld een bewezen methode is om ervoor te zorgen dat er geen wegwerpflesjes meer in onze natuur terecht komt.”

Dorpsraad Keldonk:
“Als dorpsraad sluiten we ons aan bij de alliantie.
We ondersteunen de mogelijkheden om zwerfafval te voorkomen.”

Dorpsraad Mariaheide: “De hoeveelheid plastic en blik afval moet minder worden, Helaas wordt er nog teveel zomaar langs de wegen neer gegooid en belast ons milieu enorm. Dit ondanks dat dit bij ons al gratis opgehaald wordt via PMD-afval blijft dit een ergernis.
Daarom zijn we voorstander van het statiegeld systeem op de plastic flessen, maar ook zeker op de blikjes.”

Dorpsraad Olland:
“Het toenemende plastic en blikjes in onze natuur moeten we stoppen met alle geweld..
wat ons daarbij kan helpen is heffen van statiegeld!”

Duik de Noordzee Schoon: “Alhoewel het verwijderen van spooknetten onze belangrijkste bijdrage is bij het opruimen van de plastic soup, gebeurd het zeer regelmatig dat wij op wrakken plastic flessen en blikjes tegenkomen. Veelal vlak onder de kust maar zelfs tot honderden kilometers uit de kust vinden dit afval. Elk flesje, elk blikje dat door middel van statiegeld niet in het milieu terecht komt is pure winst en daarom steunen wij dit initiatief van harte!”

Dutchfiets:
“Met ons statiegeld-systeem houden wij grip op recycling en nemen wij verantwoordelijkheid voor ons eigen afval.”

Duurzaam Actueel: “Via de website van Duurzaam Actueel, Twitter en Facebook ondersteunen wij het initiatief van de Statiegeldalliantie. Met het streven om in 2018 op alle PET-flessen en blikjes statiegeld in te voeren. Natuurlijk met één doel: voorkomen dat dit zwerfafval wordt. Door dit streven met grote regelmaat in de sociale media onder de aandacht te houden, willen wij dit doel in 2018 bereiken. Doet u ook mee?”

Duurzaam in actie: “Waardevolle spullen blijven niet achter in de buitenruimte, maar worden zorgvuldig ingeleverd. Bovendien leert de leverancier om zijn verantwoordelijkheid te nemen in het kader van afvalpreventie.”

DuurzaamSport: “Als sporter wil je genieten van de mooie natuur. En daar hoort zwerfafval niet in thuis. Statiegeld op verpakkingen zorgt daar voor en dat de grondstoffen in een circulaire proces komt om weer nieuwe (sport) producten van te kunnen maken. Daar kunnen wij dan weer sportief van genieten.”

DWARS: “DWARS wil statiegeld op plastic flesjes en blikjes omdat het de effectiefste manier is om zwerfafval tegen te gaan. We moeten deze belangrijke stap zetten om dichterbij een circulaire economie te komen. Als onderdeel daarvan moet ook de verantwoordelijkheid voor het verwerken van afval van de consument naar de producent verschoven worden. Het invoeren van statiegeld op flesjes en blikjes biedt daarom veel mooie mogelijkheden.”

E

EARTH Water: “EARTH Water kiest al sinds 2006 voor People & the Planet. Naast de meer dan 1.500.000 EUR die we gedoneerd hebben aan waterprojecten in de armste landen ter wereld, zijn we altijd op zoek naar de meest duurzame oplossing voor onze verpakking. En om ervoor te zorgen dat deze verpakking niet als zwerf-afval op deze aarde terecht komt, zien we erg het nut in van statiegeld. Op alle verpakkingen en het liefst een hoog bedrag aan statiegeld. Meer dan 10 cent: immers we moeten gedrag veranderen en iets van waarde gooi je niet op de grond. If you had the chance, would you change the world? Let’s start the change by deposit for small bottles and cans”

Ecoconso:
“Nous souhaitons moins d’emballages jetables et plus d’emballages réutilisables. Pour nous la consigne sur les emballages jetables est un premier pas, en plus d’améliorer la propreté publique.”

Ecodorp: “Statiegeld zorgt ervoor dat zoveel mogelijk afval weer grondstof wordt en niet in de natuur terecht komt. Daarom is Ecodorp Boekel lid van de Statiegeldalliantie.”

Ecomare: “Regelmatig helpen wij dieren (zeehonden, vogels en andere dieren) die slachtoffer zijn van afval dat terecht komt in onze natuur.
Om afval te verminderen is heel veel nodig: minder productie, strengere wet- en regelgeving en vooral ook meer bewustwording bij de mens. Statiegeld op PET-flessen (met dop) en blik helpt daarbij. Doen dus!”

Ecomondo: “Statiegeld werkt! Kijk maar in Duitsland. Ecomondo zet zich actief in voor plastic awareness door onze samenwerking met By the Ocean we Unite, GrondstofJutters, Leidse Grachten Plasticvrij en het organiseren van Beach Cleanups. We verkopen o.a. alternatieven voor single-use plastic en meer dan 90% van onze pakketten maken we met hergebruikte doosjes. De vulmaterialen worden ook van oud karton gemaakt. Net als statiegeld iets meer werk, maar veel beter voor het milieu en het besparen van grondstoffen.”

Ecopower: “Ecopower cvba is een coöperatieve producent en leverancier van lokale, groene energie. We verenigen meer dan 50.000 burgers die zich inzetten voor energiedemocratie en rationeel energiegebruik. In een duurzame wereld moet ook ons afval- en zwerfvuilbeleid beter. Ecopower filtert aan de Molen van Rotselaar, onze allereerste kleinewaterkrachtcentrale, dagelijks 500 kg drijvend materiaal uit de Dijle waaronder massa’s flessen en blikjes. We geloven in statiegeld als stimulans om blikjes en plastic flessen weer in te leveren voor hergebruik of recyclage. Het einddoel? Een circulaire economie.”

Ecover: “Als je wilt dat plastic niet als afval wordt beschouwd, moet je er waarde aan geven, zoals met statiegeld. Door aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie en via onze tijdelijke Statiegeld Store willen we een sterk statement maken naar de consument, producent én de overheid. We roepen iedereen op hun PET-flessen te komen inleveren om zo te bewijzen dat statiegeld inderdaad werkt, zoals andere landen al ruimschoots hebben bewezen. Zo garanderen we ook dat we een zuivere stroom genereren van gerecycleerd materiaal dat we maximaal kunnen inzetten voor onze flessen. Natuurlijk is statiegeld slechts een deel van de oplossing, want met recyclage alleen komen we er niet. We moeten ook zorgen voor een radicale reductie via hergebruik en blijven zoeken naar alternatieven. Alleen zo kunnen we het gigantische probleem van wegwerpplastic écht aanpakken”, Tom Domen, long-term innovation manager Ecover.

Ecozo: “Ecozo staat 100% achter statiegeld. De manier om plastic afval in het milieu te voorkomen. Zelfs in Nederland gaat het nog niet goed. Zeker als je tijdens de mooie zomerdagen na afloop op het strand en in de recreatiegebieden rondloopt. Dan schrik je pas echt wat er achter blijft aan flessen en andere rommel. Wij proberen via slimme en duurzame alternatieven zoals servies van bamboe en mais of hervulbare rvs waterflesjes mensen te helpen om een goede stap te zetten in de juiste richting. We zullen het met z’n allen moeten doen. Maar elke kleine stap is er één.”

Eemstadboerderij:
“Ook de Eemstadboerderij ziet graag dat er meer met statiegeld gewerkt wordt.
Niet alleen om zo het lelijke, vervuilende en gevaarlijke zwerfafval te verminderen, maar ook om hergebruik, betekenis en duurzaamheid weer normaler te laten worden in een wereld die teveel gericht is op wegwerpen en betekenisloosheid.”

Ekoplaza: “Ekoplaza is voor een plasticvrij assortiment. Omdat er nog geen technische mogelijkheden zijn om dit te realiseren, is statiegeld een bruikbaar alternatief om zwerfafval van plastic tegen te gaan. Dit systeem geeft extra kosten en er is zeker ruimte om dit systeem te verbeteren. De impact op het milieu weegt voor ons echter zwaarder en wij zijn daarom bereid om te investeren in een verruiming van het statiegeld, zodat het milieu deze kosten niet hoeft te dragen.”

El Kombi:
“El Kombi is groot voorstander voor invoering van statiegeld op alle soorten petflessen en blikje.
Dit met het oog op zwerfafval; statiegeld zal dit zonder twijfel terugdringen.
Dus, hoe eerder hoe beter!”

Energie Coöperatie Meierijstad: “Als energiecoöperatie dragen we op lokaal niveau bij aan de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie en energiebesparing. Statiegeld is een doeltreffende manier om de circulaire economie te bevorderen en zwerfafval tegen te gaan. Producenten en verpakkingsindustrie worden verantwoordelijk voor de door hen gecreëerde afvalstromen en gaan hun afvalstoffen weer als grondstoffen benutten. Meer bewustzijn, verantwoordelijkheid en inventiviteit om bij te dragen aan duurzame zorg voor de Aarde. Uiteindelijk is iedereen blij.”

Enviu:
“Statiegeld is een van de meest zinnige en haalbare manieren om een circulaire economie dichterbij te brengen, wij onderschrijven dat volkomen.”

EVA vzw:
“Statiegeld vragen draagt bij tot een meer mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving. Dit zijn ook de belangrijkste drijfveren van EVA om iedereen te stimuleren om meer plantaardig te eten. Logisch dus, dat wij graag aansluiten bij deze alliantie.”

Everybody Likes Penguins:
“Dat je bij elke wandeling, zowel in de stad als in de natuur, altijd weer plastic flesjes en blikjes tegen komt, is een bewijs dat het huidige systeem niet werkt.
Laten we dus eens iets anders proberen.”

Except Integrated Sustainability B.V.:
“Het uitbreiden van statiegeld op blikjes en plastic flesjes draagt bij aan onze missie: het creëren van het fundament van een duurzame samenleving.”

ExpositieRent: “Wij sluiten ons aan bij de statiegeld alliantie omdat preventie en educatie de enige manieren zijn om het zwerfafvalprobleem te beteugelen.”

F

Fait Divers:
“De (her)invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen betekent een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de wereldwijde plastic soep waarin we dreigen te verzuipen.”

Fédération des Jeunes Agriculteurs: “Des ordures dont des canettes sont trop régulièrement retrouvées dans les champs agricoles jouxtant les voies de circulation.
Les canettes sont particulièrement néfastes à l’environnement et peuvent occasionner des blessures menant au décès des animaux d’élevage en cas d’ingestion.
Une des solutions qui mènerait à une diminution substantielle du nombre de canettes jetées aux bords des routes serait l’application d’une consigne sur ces dites canette. La FJA y est donc favorable.

 

Federatie Particulier Grondbezit: “Grondeigenaren die hun particuliere bezit open stellen voor publiek treffen helaas regelmatig zwerfafval op hun bezit aan. Dat is niet goed voor de natuur. Het zijn de grondeigenaren zelf die vervolgens het zwerfafval verwijderen en voor de kosten daarvan opdraaien. Een systeem van statiegeld kan wellicht een deel van het zwerfafval voorkomen.”

Ferm: “Wij staan achter de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. Wanneer afval waarde krijgt, belandt het veel minder snel in het milieu én bij het restafval. Dat is onze overtuiging. Statiegeld geeft een signaal dat we het menen met ons leefmilieu. Wij maken ons zorgen over koeien die sterven door het eten van blikjes, microplastics in onze mosselen en de leefbaarheid van onze planeet voor de komende generaties. We moeten volop inzetten op de meest hoogwaardige vorm van recyclage en zuinig zijn met grondstoffen: een fles moet terug een fles kunnen worden. Ferm, een positief ingesteld en vastberaden netwerk, levert diensten aan 200 000 gezinnen en vertegenwoordigt 80 000 vrouwen die een daadkrachtige oplossing willen voor zwerfvuil op het platteland. Actie ondernemen om de 40% flesjes en blikjes waaruit het zwerfvuil bestaat terug te dringen, is al een flinke stap vooruit.”

Fernia illustrations & more:
“Waar een wil is, is een weg.
Laat ons die weg proper houden, en laat statiegeld ons daarin ondersteunen.”

Ferréole: “Comme pour l’énergie, la meilleure bouteille plastique est celle qu’on ne produit pas ! La coopérative citoyenne Ferréole soutient les revendications portées par l’Alliance de la Consigne en soulignant l’importance de la qualité du recyclage. Même recyclées, les particules de plastique peuvent continuer à empoisonner l’environnement.”

Fietsersbond:
“De Fietsersbond sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie, omdat al die plastic troep in de bermen ons fietsgeluk verpest.”

Fort Kijkduin: “Fort Kijkduin ligt pal aan de Noordzee en het probleem ‘plastic’ spoelt letterlijke elke dag aan op het strand. Dit heeft veel leed van zeedieren tot gevolg. Fort Kijkduin zet zich in om bezoekers te informeren over de gevolgen van plastic in de oceaan. Dat begint bij onszelf. Statiegeld heffen op plastic flessen is een zeer effectieve manier om dit type plastic te weren uit zee. Nu de rest van het zwerfafval nog!”

Franc Service

Frank van Berkum Consultancy & Initiatives: “Frank van Berkum Consultancy& Initiatives initieert en begeleidt menselijke samenwerking in ruimtelijke vraagstukken. Met de bedoeling om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Een duurzame leefomgeving vraagt om het verbinden van allerlei behoeften en functies (wonen, werken, recreëren, reizen, …) op een manier waarbij het mondiale ecosysteem in stand blijft en zich kan vernieuwen. Mensen spelen een centrale rol in het creëren van een duurzame leefomgeving. Veel lege flessen en blikjes komen als zwerfafval in de openbare ruimte terecht. Het heffen van statiegeld op flessen en blikjes stimuleert mensen om die niet te laten zwerven maar in te leveren. Zo blijft de openbare ruimte schoner en leefbaarder. Daarom steun ik het statiegeld initiatief van harte.”

FUGEA: “La FUGEA, syndicat agricole wallon, représenté par son président Philippe Duvivier, souhaiterait rejoindre l’Alliance pour la Consigne. Les agriculteurs font partie des victimes de ces déchets et dépôts sauvages. Cela constitue une dégradation de leur outil de travail (prairies et champs), avec les conséquences les plus graves qui sont la mort d’animaux suite à l’ingestion de bouts de canettes, qui se sont retrouvés dans les fourrages lors des récoltes. Il est donc urgent pour nous (et pour l’environnement qui est apprécié de nombreux citoyens !) d’en finir avec ces pratiques polluantes.”

Fysiotherapie Hofspoor: “Als we allemaal 1x per dag plastic afval van de straat opruimen, ziet de wereld er snel schoner uit!”

Fysiofabriek:
“Statiegeld op alle flessen en blikjes is een mooie stap. Naar de kraan lopen, bukken en je nek draaien nog beter. Cheers!”

G

Genietgroep – ‘vanPETnaarPRET’: “De hoeveel zwerfafval dat wordt veroorzaakt door petflesjes is enorm en moet verdwijnen. Aan de ene kant om het milieu te beschermen en aan de andere kant is dit verspilling van bruikbare grondstoffen. Om deze gedragsverandering te realiseren is invoering van statiegeld nu onmisbaar. Dit blijven combineren met het mensen vooral laten zien, dat dit niet alleen beter is voor milieu, maar dat het grondstof oplevert voor nieuwe producten.”

Gents Milieufront: “Voor Gents MilieuFront (GMF), een regionale milieuvereniging, is statiegeld op blikjes en petflessen een evidentie, als je ziet hoeveel (zwerf)afval hieruit voortkomt. Idealiter kopen we deze producten gewoon hoe langer hoe minder. Een goed begin is dus de eenvoudige vraag voor statiegeld op álle PET-flessen en blikjes. Omdat het kan!”

Gert Arijs Fotografie: “Afval in mijn omgeving stoort me enorm.
Statiegeld is een belangrijk deel van de oplossing!
Zo kan er ook meer gerecycleerd worden en komt er minder plastic in zee terecht.”

Gezondverstandig.be: “Bij www.gezondverstandig.be hebben we vaak aandacht voor het afvalprobleem en geven we tips om afval zoveel mogelijk te beperken. Statiegeld is een structurele oplossing voor zwerfvuil, en vooral voor de overdaad aan afval die wel elke dag produceren. Waarom gebruiken we al die wegwerpverpakkingen? Allemaal ten voordele van het gebruiksgemak. Eigenlijk is het bijna niet te geloven dat iets dat al jaren is ingeburgerd bij glazen verpakkingen nog niet even vanzelfsprekend is voor blikjes en plastic flessen. Je hoeft er zelfs niet voor te betalen. Integendeel, het is goedkoper dan wegwerpverpakkingen. Het statiegeld recupereer je immers 100 %, terwijl vuilniszakken net geld kosten.”

GIZEH Holding B.V.: “GIZEH Holding B.V. ondersteunt de Statiegeld Alliantie, omdat in Nederland overal langs wegen en op andere plaatsen rommel ligt. Een groot deel hiervan betreft blikjes en plastic flesjes. Dat moet stoppen. Misschien zijn mensen, die nu hun afval uit hun auto gooien, te motiveren om hiermee op te houden als ze er geld voor krijgen?! Eigenlijk te gek voor woorden dat dit nodig is!”

Globelink: “De aanbeveling van onze jongeren tijdens het KRAS-jaar rond het thema bezit (2016) was om ervoor te zorgen dat de consument bijdraagt aan een duurzaam grondstoffengebruik. Hun advies luidde: “statiegeld wordt geheven op plastieken verpakkingen en blikjes op Europees niveau & bedrijven worden geresponsabiliseerd en moeten zelf een oplossing zoeken voor het recycleren/hergebruiken van hun afval”. Daarom sluiten wij ons aan bij de statiegeldalliantie!”

GoedeWaar.nl:
“GoedeWaar.nl is een consumentenorganisatie die zich inzet voor duurzaam consumeren, met aandacht voor mens, dier en milieu. Verantwoord koopgedrag betekent ook dat de consument producten in verpakkingen kan kopen die zo min mogelijk milieudruk hebben. En daar is statiegeld een goede manier voor.”

GoedVolk: “GoedVolk levert een positieve bijdrage aan de Utrechtse Heuvelrug door lokaal talent te mobiliseren voor belangrijke thema’s in de samenleving. Een van deze thema’s is de grote hoeveelheid plastic die jaarlijks onze Utrechtse Heuvelrug binnendringt. Om daar wat aan te doen hebben wij het project Utrechtse Heuvelrug Plasticvrij 2026 gestart. Naast aandacht voor de gebruiker organiseren wij vooral ook aandacht voor de voorkant van het proces. Want steeds de troep in onze bossen en dorpen opruimen heeft nauwelijks zin, als de kraan aan de voorkant niet gesloten wordt. Het uitbreiden van statiegeld is wat ons betreft een ‘no-brainer’. Dat moet gewoon zo snel mogelijk gebeuren.”

Gouda Geo-Equipment B.V.: “Op vrijwel alle grote verpakkingen zit statiegeld, zoals zeecontainers, pallets en palletranden, veilingemmers, etc. Maar op verpakkingen, die aan consumenten worden geleverd, is dat niet het geval. De statiegeldalliantie wil statiegeld op blikjes en plastic flessen. Dat is te weinig. Gouda Geo-Equipment zou graag zien, dat op alle verpakkingen statiegeld komt. Dat dwingt fabrikanten om na te denken over de materialen en de vorm van de verpakkingen, hetgeen hergebruik ten goede komt.”

Green Cross Nederland:
“De missie van Green Cross Nederland is het bevorderen van de waardenverandering die de transitie naar een duurzame, veerkrachtige en veilige toekomst voor de aarde en al haar bewoners mogelijk maakt. Beter omgaan met ons afval valt hier ook zeker onder. Daarom zijn wij een partner van de Statiegeldalliantie.”

Green Marketers:
“Zo maken we samen de wereld beter.”

Green World Media: “Het meest ergerlijke en in het oog springende ‘bijproduct’ van de consumptiemaatschappij is zwerfvuil. Alle middelen om dit tegen te gaan moeten worden benut. Statiegeld op verpakkingen werkt! Het is een voor de hand liggend beleidsinstrument dat zo snel mogelijk moet worden benut. Uiteraard in combinatie met maatregelen als het tegengaan van onnodige wegwerpverpakkingen, het stimuleren van recycling en het bevorderen van innovatie richting 100% biologisch afbreekbare verpakkingen. Het is tijd om te handelen!”

Greenchoice: “Wij sluiten ons graag aan bij de Statiegeldalliantie, omdat SUP wereldwijd toeneemt en dit voor het leven op aarde grote en ernstige gevolgen heeft. Dit kan in grote mate worden teruggebracht door statiegeld te heffen op plastics, zoals veel ons omringende landen al doen en het gebruik van SUP sterk terug te dringen. Niets doen is geen optie. Het is belangrijk voor nu en voor de toekomst om met elkaar strategische, groene keuzes te maken. Samen de wereld groener maken.”

Greenpeace Nederland: “Statiegeld levert een krachtige bijdrage om zwerfvuil en de plastic soep te verminderen. Het is eigenlijk maar gek dat we wel statiegeld op grote flessen hebben, maar niet op kleine flessen en blikjes. Met de invoering van statiegeld kunnen we het zwerfafval van flesjes en blikjes met 90% verminderen! Wij zijn dus voor uitbreiding van het statiegeldsysteem. Dagelijks zijn gemeentes en burgers in de weer om onze buurten schoon te houden. Het wordt tijd dat drankproducenten en supermarkten hier een grotere verantwoordelijkheid voor nemen. De statiegeldsystemen in onder andere Duitsland en Noorwegen laten zien dat het werkt. Uitbreiding van statiegeld is een stap richting een circulaire economie en verlost onze buurten, rivieren, zeeen en de dieren die daar leven van een aanzienlijke hoeveelheid vuil. De hoogste tijd dus om dit in te voeren!”

Greentrack: “Meer dan 100 culturele organisaties aangesloten bij Greentrack Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Kortrijk engageren zich om hun ecologische voetafdruk te reduceren en een positieve bijdrage te leveren aan hun leefomgeving. We geloven dat het invoeren van statiegeld voor blikjes en plastiek flessen het meest optimale systeem is voor het inzamelen en recycleren van deze grondstoffen.”

Groen Lubbeek:
“Ook Groen Lubbeek is voorstander van statiegeld op blikjes en flesjes ”

Groencollectief Nederland:
“Statiegeld op blik en plastic, that’s fantastic!”

Groenkeur: “Elke dag zijn onze deelnemers bezig om de groene omgeving schoon en heel te houden. Door het vele zwerfafval wordt dit werk elke dag weer teniet gedaan. Een ander probleem is dat de machines stuk gaan, maar nog belangrijker. Als je bijvoorbeeld bermgras wil inzamelen en verwerken zit het vol met troep waar je niets mee kan. Dus start vandaag nog met het verzamelen, statiegeld blijkt hiervoor hard nodig.”

Grootouders voor het Klimaat: “Door toedoen van de mens verandert het klimaat. Het weer wordt steeds extremer. Sommige regio’s in de wereld drogen compleet uit, terwijl andere regio’s omkomen in het water door extreme regenval en een stijgende zeespiegel. Met voedseltekorten en klimaatvluchtelingen als gevolg. Als we zo doorgaan raken steeds meer regio’s in crisis. Zo’n wereld wil je toch niet voor je kleinkind? We kunnen tezamen de wereld leefbaar houden! De oplossingen zijn voorhanden, maar daarmee moeten overheden, bedrijfsleven en burgers wel voortvarend aan de slag. De overheid kan de spelregels bepalen en de voorwaarden creëren, waarmee bedrijven en burgers de uitstoot van broeikasgassen omlaag kunnen brengen. Als grootouders kunnen wij druk uitoefenen op onder andere de politiek.”

Grootouders voor het Klimaat België: “Als jonge burgerbeweging van iets oudere grootouders zijn wij bezorgd over de toekomst van onze (klein)kinderen, nu de kwalijke gevolgen van de klimaatverstoring zich dagelijks meer en meer wereldwijd laten voelen. Wij dringen bij onze politici aan op een ambitieus klimaatplan, met grote en kleine maatregelen. Eén ervan, en makkelijk te implementeren, is het invoeren van statiegeld. In veel andere landen heeft dit systeem zijn nut al te volle bewezen.”

Grote Routepaden vzw: “Grote Routepaden is trots op het uittekenen, bewegwijzeren en onderhouden van de mooiste paden over lange afstand voor wandelaars en fietsers. We behartigen de belangen van wandelaars en fietsers in Vlaanderen. Helaas verstoren lege flesjes en blikjes langs onze mooie paden vaak het natuurschoon. Welke fietser of wandelaar ergert zich hier niet aan? Het is lelijk, vies en slecht voor natuur en dieren. Wij, leden van Grote Routepaden, dromen van schone bermen en paden met bloemen in plaats van lege flesjes en blikjes. Wij verbinden ons als natuurliefhebber met de Statiegeldalliantie. We willen meehelpen onze regering te overtuigen van het belang van statiegeld op flesjes en blikjes. We zijn overtuigd dat we niet enkel zwerfvuil langs onze prachtige paden hiermee voorkomen. Statiegeld op flesjes en blikjes, zal de kwaliteit van deze producten ook verbeteren. Een betere kwaliteit staat voor beter hergebruik en minder CO2 uitstoot. Dus naast de natuur en de dieren komt het ook ons als mens ten goede. Het bewijs is er dat waar statiegeld gebruikt wordt, dit werkt. Hoe kan je hier als mens tegen zijn?”

Grottes de Han:
“Nous sommes un parc naturel et cherchons à diminuer l’empreinte écologique de notre activité, déjà en supprimant dès 2019 le plus possible le plastique jetable (gobelets, pailles et batonnets en plastique…) et en promouvant le covoiturage. L’étape suivante est évidemment l’introduction de la consigne sur les bouteilles et cannettes.”

G.S.W.C. ‘The Bares’:
“Wij zijn de G.S.W.C. “The Bares” en wij willen minder blikjes
en plastic flessen in en om onze wakeboardbaan!”

Guerrilla Gardeners: “Wij sluiten ons graag aan bij de alliantie. Guerrilla Gardeners zijn mensen die tuinieren buiten de grenzen van hun eigen tuin. In de openbare ruimte dus. Daar wil je zo min mogelijk rommel tegenkomen. Statiegeld is logisch en nodig!”

H

HA! Heikens Advies: “Ik ben voorstander van statiegeld op plastic flessen omdat ik hoop dat het de bewustwording van consumenten in hun aankoopgedrag verhoogt. Vooral hoop ik dat statiegeld op petflessen ertoe leidt dat ouders hun kinderen geen petflessen meer naar school meegeven en jonge mensen niet meer hiermee opgroeien, wat leidt tot een gedragsverandering. Want alleen met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat de plastic soep verminderd wordt.”

Hart Boven Hard Antwerpen: “Als lokale burgerbeweging zijn we erg bekommerd om de maatschappij waarin we allemaal moeten functioneren. Een maatschappij kan alleen blijven bestaan in een omgeving die levensvatbaar en genietbaar is. En laat die dingen nu niet te verenigen zijn met oceanen, vis en vogels vol plastic of bermen vol zwerfafval. Statiegeld op plastic verpakkingen is niet alleen de meest logische, maar ook de meest correcte manier om dit probleem aan te pakken. Wanneer iemand in het Vlaams Parlement durft te verkondigen dat plastic verpakkingen geen probleem zijn, want “Die verschrikkelijke beelden van eilanden van plastic in de oceanen komen niet van hier… Die oceanen liggen niet in Europa.” dan weet je als burgerbeweging dat er een weg te gaan is. Daarom sluit Hart Boven Hard Antwerpen zich aan bij de Statiegeldalliantie.”

Heavenly Cupcakes: “Als 100% Vegan onderneming zijn voor duurzaamheid en tegen verspilling. Zelf proberen wij de afvalstroom tot een minimum te beperken door alles wat hergebruikt kan worden aan te bieden aan de plaatselijke Retourette. We zijn ervan overtuigd dat het heffen van statiegeld op verpakkingen bijdraagt aan minder zwerfvuil en een postieve bijdrage levert aan bewustzijn van de consument.”

Hengelsport Federatie Midden Nederland:
“Als sportvisserij organisatie zijn we gebaat bij wateren zonder plastic en schone oevers om vanaf te recreëren. Plastic vervuiling is een groot probleem voor vissen en bron van ergernis voor veel vissers die graag in een schone omgeving recreëren. Wij ondersteunen een wereld met minder plastic zwerfafval en steunen daarom de statiegeld alliantie.”

HERW!N: Het herwinnen van materialen is 1 van de 3 pijlers waar wij bij HERW!N op focussen. Als collectief van sociale én circulaire ondernemers willen we de afvalstromen zoveel mogelijk beperken.
Statiegeld is voor ons een uitstekend instrument op weg naar inzameling, recyclage en maximaal hergebruik van waardevolle grondstoffen.

Het Chauffage Duvelke – Tongeren:”Omdat we het zwerfvuil uit onze bermen willen houden! We zien het dagelijks in onze omgeving. Het zijn vooral de blikjes en flesjes die het gros uitmaken van het zwerfvuil en de beste oplossing is dan ook statiegeld en niets anders.”

Het Groene Spoor Amersfoort: “Natuurlijk staan wij van Het Groene Spoor volledig achter dit initiatief. Onze doelstelling is, het beetje (ruige) natuur aan de noordzijde van station Amersfoort te maken tot en behouden van een prettige plek voor mens, dier en natuur. Belangrijkste tegenstander is het vele zwerfvuil afkomstig van de stationspassage en het Q-park bij het station. Statiegeld voor blik en plastic fles zou dit sterk doen verminderen of een leuke financiële bijdrage opleveren voor onze activiteiten aldaar.”

Het Scheepvaartmuseum: “Water verbindt werelden”, is het moto van Het Scheepvaartmuseum. De plastic soep in onze rivieren, zeeën en oceanen is dan ook een thema dat ons museum vanzelfsprekend heel erg raakt. Met het initiatief samen plastic vissen met Plastic Whale proberen we het plastic in de grachten zoveel mogelijk op te ruimen. Veel liever voorkomen we dat het plastic überhaupt in onze wateren terecht komt. Het invoeren van statiegeld kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom draagt Het Scheepvaartmuseum de Statiegeldalliantie een warm hart toe.”

Het Zero Waste Project en A New Zero:
“Als ambassadeurs en uitdragers van de zero waste lifestyle en plasticvermindering staan wij achter de maatregel. Hoe minder plastic in het milieu hoe beter.”

Hiphopstraatgebeuren: “Stop met je shit op straat te pleuren.”

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:
“Statiegeld op kleine flesjes en blikjes draagt bij aan een beter milieu, een schonere wereld en een gezondere toekomst. Voor ons, onze kinderen en iedereen om ons heen!”

Horizon Educatief vzw: “Als educatieve dienst aan de Oostendse kust worden we dagelijks geconfronteerd met zwerfvuil. Voor ons grensoverschrijdend Europees microproject Clean Sea werken we samen met CPIE Flandre Maritime rond bewustwording over mariene vervuiling. Het doel van ons project bestaat erin om de kustgebruikers te sensibiliseren rond de oorsprong van marien afval, de gevolgen voor het zeeleven en de dagelijkse acties die leiden tot afvalreductie. Statiegeld kan leiden tot een afname van de hoeveelheid zwerfvuil en zal zo bijdragen tot het vermijden van nog meer plastic in de oceanen.”

Hotspot Hutpot:
“We weten dat het huidige systeem niet werkt, stop met lullen .”

Hou’t Hart:
“Ik wil statiegeld omdat de kraan al lang leeg is.”

HVC: “HVC verwacht dat er door uitbreiding van statiegeld minder kleine PET flesjes in het restafval zullen belanden. Ook zal het bijdragen aan een vermindering van het zwerfvuil op straat en in de natuur. Als deze stroom apart ingezameld wordt, kan deze bovendien kwalitatief hoogwaardig gerecycled worden. Samen halen we eruit wat erin zit!”

I

i-quip: “Als vml. adviseur afvalinzameling en recycling, dus ‘professional’ ben ik onder de indruk van uw initiatief en de reikwijdte. Duidelijk wordt dat Den Haag (in ieder geval m.b.t. dit thema 😉 niet wil luisteren naar het volk, niet naar lagere overheden als gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, of naar NGO’s als natuur- en milieuorganisaties en overige NGO’s. En wèl – althans daar heeft het de schijn van – naar producenten van m.n. voedingsmiddelen en frisdrank, maar ook leveranciers en supermarktconcerns. Daarom is dit enorm brede draagvlak als voorlopig resultaat reeds fantastisch te noemen! Ter voorkoming van zwerfafval ziet i-quip.nl | creative advice – als bureau voor overheidsadvies en -management – de invoer van statiegeld als enige effectieve en efficiënte optie.

Idverde Nederland

Iewan: “Iewan, ook wel bekend als Strowijk, is een ecologische woongemeenschap in Lent (Nijmegen Noord). Dit sociale huurcomplex is het grootste strogebouw van Nederland, en tot stand gekomen op initiatief van de bewoners zelf. Duurzaamheid staat bij de bewoners van Iewan hoog in het vaandel. Bij het ontwikkelen van ons gebouw is bij alles (zoals bouwmaterialen, energieconcepten, installaties en waterhuishouding) rekening gehouden met productiemethodes, verbruik en CO2-uitstoot. De bewoners zien graag een einde aan zwerfafval, en het begin van een wereldwijd circulair model voor het beheer van grondstoffen. Daarom is woongemeenschap Iewan partner van de Statiegeldalliantie”

Ikra Uitgeverij & Educatie: “Ook wij maken ons zorgen om de grote hoeveelheid afval, het zwerfafval en hoe nalatig wij zijn als het gaat om het milieu. Waarom statiegeld? Omdat geld helaas vaak een drijfveer is om bewust(er) met zaken om te gaan. Wij zijn voorstander voor de introductie van statiegeld en wij willen graag zien dat de aarde ‘beter’ wordt. Hopelijk zal het lukken!”

In Kennis: “Wij steunen de statiegeld alliantie omdat we geloven dat het zwerfafvalprobleem niet ophoud te bestaan zonder strengere regelgeving. De impact van microplsstics is nog niet te overzien. Het is één van de grootste problemen van onze tijd. Dus we moeten handelen.”

Innovatiecentrum Kunststoffen: “Het Innovatiecentrum Kunststoffen in Rotterdam ziet veel mogelijkheden voor het hergebruiken van kunststoffen. In de praktijk zie je dat gemengde stromen afval een slechte kwaliteit kunststofrecyclaat opleveren, en het voorkomen van kunststof zwerfafval leidt tot een negatieve beeldvorming over kunststof die niet nodig en niet terecht is. Dus het stimuleren van consumenten om plastic flessen separaat in te leveren en niet te laten slingeren is voor iedereen beter, tegen beperkte kosten.”

Interbyte: “We zijn van mening dat het invoeren van statiegeld gegarandeerd zal leiden tot een vermindering van afval zoals blikes en PET flessen in onze omgeving. Dit zal uiteraard bijdragen tot het leefbaar houden van onze omgeving.”

International Fund for Animal Welfare (IFAW): “Plastic is een van de grootste bedreigingen voor zeedieren zoals walvissen en dolfijnen. Bij reddingsacties vinden we doppen van petflesjes en ander plastic in de magen van deze dieren. Als mens hebben wij de verantwoordelijkheid om ze hiertegen te beschermen. Statiegeld op flesjes heeft in andere landen al geleid tot veel minder zwerfafval. We hopen dat Nederland en België dit snel zullen invoeren.”

InTeylingen: “Hoe minder zwerfafval, hoe beter. Als mensen dat niet uit zichzelf doen, moet er blijkbaar een handje geholpen worden door overheden. Het bestaande statiegeldsysteem uitbreiden kost zo veel minder geld en moeite dan zwerfafval opruimen van land en water – ‘kleine moeite’, grote winst.”

IP Atelier BV: “De strijd voor een beter milieu is er helaas een van de lange adem. De mens kijkt toe terwijl de leefbaarheid van onze mooie planeet ernstig wordt bedreigd. De bossen verdwijnen in adembenemend tempo, de zeeën zijn leeggevist en vervuild, de grond is uitgeput en kan de hoge concentraties gifstoffen die de mens erover uitstrooit niet meer verwerken, de lucht die we inademen is vervuild… Dit raakt ons allemaal. Gelukkig kunnen we ook allemaal helpen om het tij te keren. Bewustwording van onze destructieve impact op het milieu, maar natuurlijk in niet mindere mate van onze mogelijkheden om dit om te buigen naar een positieve of in ieder geval duurzame bijdrage aan onze leefomgeving, is essentieel. IP Atelier BV steunt alle initiatieven die aan deze bewustwording en transitie kunnen bijdragen. Statiegeld op blikjes en plastic flessen is één van die mooie initiatieven! De prikkel die statiegeld toevoegt om de verpakkingen weer in te leveren na gebruik in plaats van weg te gooien, is van onschatbare waarde. Dit draagt er aan bij dat de beelden van mooie zeedieren die op gruwelijke wijze gestikt zijn in ons plastic afval, maar ook de gezondheidsschadelijke verspreiding van microplastics door de voedselketen, hopelijk snel tot het verleden behoren!”

Ir R. Kerkhoven Consultancy: “Statiegeld op blikjes en kleine flesjes: in tientallen landen al tientallen jaren heel gewoon. In 1991 reisde ik met gezin 4 maanden door de Verenigde Staten. Daar is, dankzij statiegeld, geen blikje of flesje in de natuur te vinden. Zo wel, dan zijn er altijd wel pensionado\’s die ze verzamelen. Blikjes en flesjes vormen een flink deel van het zwerfafval dat dankzij de wind en de rivieren voor een deel uiteindelijk zelfs in de oceanen belandt. Ooit in de jaren tachtig afgestudeerd op het onderwerp gescheiden inzameling van afval heb ik mij in de praktijk in allerlei opzichten bezig gehouden met advies op het gebied van milieu en duurzaamheid. We kunnen niet afwachten: een actieve houding om de wereld schoner te maken is onvermijdelijk!”

Irma Bosman Coaching:
“We moeten alles doen om de hoeveelheid plastic en blik in de natuur te verkleinen, statiegeld is een logische keuze.”

Isle Utilities B.V.:
“Bij Isle Utilities zijn wij dagelijks bezig met onze klanten (drink- en afvalwaterbedrijven en de industrie) te helpen om hun water schoon te krijgen en te houden. Zoals bij veel cycli en processen, kun je het best bij de bron beginnen (wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit). Daarom ondersteunen wij van harte elk initiatief om minder plastic in het milieu te laten belanden.”

IVLA:  “In haar meerjarenplanning stipte IVLA openbare netheid aan als één van de beleidsprioriteiten. Een beleid dat de intercommunale graag wil voeren op meerdere fronten om op die manier de beste resultaten te behalen. Zo zette IVLA in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten recent extra middelen in op handhaving door middel van sluikstortcamera’s. Maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Studies zoals die van Recover (die onder andere in opdracht van IVLA werden uitgewerkt) tonen aan dat een aanzienlijk aandeel van het zwerfvuil bestaat uit verpakkingsafval. De Raad van Bestuur van IVLA is van mening dat de invoering van statiegeld een extra instrument is om het zwerfvuil sterk te reduceren. Om op vlak van openbare netheid een coherent en consequent beleid te voeren, heeft IVLA besloten om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.”

IVN: “IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. IVN zet zich onder ander in voor schone uiterwaarden en rivieren in Nederland. Dat doen we door samen met vrijwilligers de rivieren en uiterwaarden op te ruimen én door vrijwilligers en omwonenden kennis te laten maken met het mooie rivierengebied.”

IVN Dordrecht: “We willen een oplossing en het invoeren van statiegeld op kleine flessen is een belangrijke eerste stap. Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes in te leveren. Daardoor komt er onder andere minder afval terecht op straat en voorkomen we schade aan dieren en de natuur. IVN ambieert een maatschappelijk zichtbare rol in het stimuleren van bewustzijn over een duurzame balans op Aarde, en over de mogelijkheden om daar als individu aan bij te dragen. IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is: zij maakt de verbinding tussen natuur en duurzaamheid.”

IVVO: “Naast het wekelijks opruimen van zwerfvuil door onze gemeenten organiseert IVVO jaarlijks een grootschalige zwerfvuilopruimactie waarbij ca. 2.500 km wegbermen zwerfvuilvrij worden gemaakt door meer dan 150 verenigingen (ca. 3.500 vrijwilligers) die wij belonen via een eigen subsidiesysteem. Het blijft dweilen met de kraan open gezien het aandeel pmd-afval (drankblikjes in het bijzonder) toeneemt. Statiegeld is het ideale middel om deze trend halt toe te roepen. Door statiegeld zal de burger bewuster omgaan met afval: preventie wordt gestimuleerd, retourbrengsystemen zorgen voor maximalisatie van materiaalrecyclage, het zwerfvuil zal drastisch afnemen met maar liefst 40% en de natuur ervaart meteen een belangrijke vijand minder.”

J

Jan van Gent Hoveniersbedrijf: “Als Hoveniersbedrijf stuiten wij vaak op afval zoals petflessen en blikjes in openbaar groen en de borders die wij verzorgen/bijhouden. Als er statiegeld op de blikjes en flesjes zou zitten is dit afval probleem veel minder of zelfs opgelost.”

Jantje Beton: “Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Wij willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Initiatieven als de Statiegeldalliantie dragen ook bij aan een gezond leven van en een gezonde toekomst voor kinderen. Daarom is Jantje Beton alliantiepartner van de Statiegeldalliantie!”

JereinsteZeep: “Grote veroorzakers van plastic afval zijn ook de wasmiddelproducenten. Enorme bergen plastic flessen worden hiervoor geproduceerd en weggegooid. JereinsteZeep produceert vloeibare zeepproducten in glazen flessen die hergebruikt worden. Glas geeft als eventueel zwerfafval minder gezondheidsrisico’s. Wat ons betreft worden ook wasmiddelflessen verkocht met statiegeld.”

Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM):
“Als jongerenorganisatie met een hart voor natuur en milieu zijn wij bezorgd om onze toekomst. We willen op verschillende manieren bijdragen, en een daarvan is de vraag om statiegeld steunen. Het afvalprobleem is ook iets dat we rechtstreeks voelen, want vele van onze vrijwilligers en leden doen minstens jaarlijks mee met opruimacties.”

Jeugdhuis OHK:
“Wij willen statiegeld op blikjes en plastic flessen in België!”

Jeugdhuis Wollewei vzw:
“We join the clean world revolution!”

Jeunes et Nature: “Jeunes et Nature, c’est tout d’abord un groupe de passionnés par la nature dont l’objectif principal est d’encadrer les jeunes dans leur découverte de la nature et d’en faire de vrais naturalistes en herbe, sensibilisés aux problèmes environnementaux et ouverts sur le monde. L’accumulation de déchets et son impact négatif sur notre environnement ne peut laisser une association comme la nôtre de marbre. Ainsi, c’est avec détermination et enthousiasme que nous avons décidé de rejoindre l’Alliance de la Consigne. Réduire nos déchets, consommer de façon raisonnée et favoriser une activité respectueuse de nos écosystèmes sont des comportements que Jeunes et Nature porte à travers ses activités. Nos membres partagent tous l’avis qu’il est grand temps de se mobiliser !”

John Visser cv-optimalisatie: “Als duurzame ondernemer heb ik met veel partijen te maken.. maar we willen allemaal hetzelfde, een schone en duurzame Aarde.. Zelf ruim ik gemiddeld 1000kg aan zwerfaval per maand op.. dus ik weet uit ervaring dat het een zeer groot probleem is. Als we statiegeld heffen op blikjes en petflessen scheelt dat aanzienlijk in het zwerfafval. Daarna is plastic aan de beurt.. bedrijven moeten minder ​(of nog beter) geen ​plastic​​ verpakkingen ​meer​ gebruiken​. Als we gaan nadenken en actie ondernemen over hoe we met deze wereld omgaan zal het nog goedkomen.”

Jong CD&V Leuven:
“Een propere buurt, zonder zwerfvuil. Met statiegeld op blikjes en plastic flessen willen we dat in de praktijk brengen.”

Jong Groen: “Het is duidelijk dat we op een andere manier naar plastieken verpakkingen moeten kijken, er is een mentaliteitswijziging nodig. Er zijn voldoende manieren om dit op een veel ecologischere manier aan te pakken. Statiegeld op blikjes en plastic flessen kan hier een belangrijke eerste stap zijn!”

Jong VLD: “De omschakeling naar een circulaire economie, waarin recyclage en hergebruik centraal staan, vraagt om een ambitieuzer beleid. Statiegeld kan hier een sleutelrol in spelen. Een verstandig ontwikkeld systeem, met een goed uitgedachte rol voor de overblijvende pmd-zakken, maakt dat statiegeld in een totaalbenadering van zwerfvuil en recyclage een belangrijke opstap kan vormen naar een duurzame en circulaire economie. Voldoende redenen voor Jong VLD om toe te treden tot de statiegeldalliantie. Waar wachten we nog op?”

Jonge Democraten: We moeten efficiënter omgaan met grondstoffen, en daartoe moeten de materiaalcycli zoveel mogelijk sluitend gemaakt worden. Het invoeren van statiegeld op plastic flessen en blikjes is een belangrijke stap hierin. Ook helpt het bij het voorkomen van verdere uitbreiding van de plastic soep. Het is een simpele en effectieve maatregel, en daarom staan wij volledig achter het initiatief van de Statiegeldalliantie.”

Jonge Klimaatbeweging: “De Jonge Klimaatbeweging bouwt aan een duurzame en schone toekomst voor jonge en toekomstige generaties. Statiegeld op flessen en blikjes is daarvoor van groot belang!”

JustASK!: “In volle omwenteling naar een circulaire economie waarbij recyclage centraal staat, moet de statiegeldregeling er gewoon komen!”

K

Kano en duiksport Zaltbommel: “Wij genieten het meest bij een schone natuur!”

Keizersgrachtkerk: “De Keizersgracht(566)kerk is een Groene Kerk in Amsterdam. In haar streven naar een duurzame aarde en schone Amsterdamse grachten, zijn wij VOOR de invoering van statiegeld!”

Kimderopvang: “Wij zouden blij zijn als de statiegeldregeling uitgebreid wordt zodat we tijdens de opruimrondes met de gastkinderen aanzienlijk minder zwerfafval op te ruimen hebben. Óf daar naast de voldoening en het wereldbesef dat het oplevert, een zakcentje aan overhouden.. ;)”

KitchenHugs: “Straten liggen vol met afval wat grotendeels bestaat uit eenmalige verpakkingen; onnodig, zonde van grondstoffen en slecht voor onze leefomgeving! Statiegeld is een belangrijke stap naar minder afval op straat en hergebruik van materialen vinden wij. Een volgende stap is stoppen met onnodige eenmalige verpakkingen. Omdat veel huishoudelijk afval in en vanuit de keuken ontstaat, is KitchenHugs.nl het ‘Zero Waste Kitchen’ principe gaan uitwerken met tips en producten die daar bij passen.”

Klankmakerij:
“Als we een beetje kunnen bijdragen aan het verminderen van de massa’s plastieken die her en der opstapelen en alles vergiftigen, zelfs al is dat door even ‘digitale’ tijd te nemen om hier iets toe te voegen is dat graag gedaan! Succes met deze alliantie van verstandige mensen die niet enkel op gemak en geld uit zijn.”

Kleine Torenvalk – Natuurbeleving:
“Omdat statiegeld een reële oplossing is voor een onderschat probleem: zwerfvuil, een bedreiging voor de natuur. Als jeugd- & natuurvereniging willen ook wij laten horen dat statiegeld wel degelijk voor een grote verandering kan zorgen. Het kan duurzamer en milieubewuster, wij doen alvast mee!”

Kleuterschool Evermaruske: “Wij als autonome kleuterschool vinden het belangrijk om de kleuters zorg te laten dragen voor de natuur. We zijn dan ook een MOS (Milieu Op School) school die veel bezig is met de afvalberg te verkleinen. (geen aluminiumfolie, geen drinkbusjes maar wij drinken kraantjeswater,…) Ook trekken we regelmatig met onze kleuters de straat op om het zwerfvuil op te rapen. We stellen vast dat een groot deel van dit zwerfvuil blikjes zijn! Het zou volgens ons en onze kleuters daarom dus een hele verbetering zijn wanneer er hiervoor statiegeld wordt aangerekend!”

Kliphuis Bloemen: “Wij moeten nu echt een verandering maken met al ons zwerf afval !! Statiegeld invoeren kost ook geld en tijd, maar een schoon milieu is niet in geld uit te drukken. Het werkte vroeger, en is nu meer dan ooit nodig !! Ik pleit voor statiegeld !!!”

KNNV Koninkijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging: “Statiegeld voorkomt veel zwerfafval in de natuur. KNNV afdelingen en werkgroepen inventariseren flora & fauna in de stad en buitengebied. Leden nemen vaak al standaard een afvalzak mee om het zwerfvuil dat ze tegenkomen tijdens het veldwerk mee te nemen. We zien al tientallen jaren ongelooflijk veel plastic in de magen van zeevogels en zeezoogdieren die op de kusten aanspoelen. Daarom attenderen we onze leden om op duurzaam hergebruik bij bijeenkomsten en sluiten ons van harte aan bij de statiegeldalliantie.”

Koninklijke NLingenieurs: “Branchevereniging Koninklijke NLingenieurs staat voor een schone, duurzame en gezonde leefomgeving en een circulaire economie. Daar zetten onze leden en onze vereniging zich op dagelijkse basis voor in. Daarom steunen wij dit initiatief. Statiegeld op alle plastic flessen én blikjes zal helpen de hoeveelheid zwerfafval te verkleinen en geeft een impuls aan het duurzaam hergebruik hiervan.”

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek: “Uiteraard sluiten wij ons als oude natuur- en milieuclub (opgericht in 1971) ons aan bij de Statiegeldalliantie. Het sluit naadloos aan op de doelstellingen van onze vereniging. Al heel lang zijn wij doende de omgeving van de Zaanstreek schoon te houden en te krijgen. We zijn zeer voor de circulaire economie en daarbij hoort ook hergebruik van grondstoffen en het niet laten ontstaan van afval. We roepen de regering hierbij dan ook op het statiegeldsysteem uit te breiden en tevens te heffen op PET-flessen en blikjes, dit kan – door invoering – tegen lage kosten snel en effectief geregeld worden. We weten zeker dat met de invoering hiervan het zwerfafval zal verminderen, maar ook mee zal helpen aan het verminderen van dierenleed in directe omgeving en de wereld. In de Zaanstreek is een groot aantal vrijwilligers dagelijks doende met het verwijderen van zwerfafval uit de openbare ruimte. Dat moest niet nodig zijn.”

Kookstudio De Riet:
“Onze koeien elke dag naar buiten zonder zorgen en een rondje met de hond zonder tas vol blik dat is onze wens voor de dag van morgen”

Kopa Scheldeland vzw: “vzw kopa scheldeland begeleidt werklozen naar de arbeidsmarkt , door opleiding, begeleiding en job -en taalcoaching op de werkvloer en de opleidingsvloer. De enige manier om het zwerfvuil op te lossen is statiegeld. Belgische bedrijven produceren flesjes en blikjes met statiegeld voor Duitsland, maar voor België kan dat niet. Dit is zeer geloofwaardig, start de actie, boycot de drankenindustrie, die niet met statiegeld wil werken in de Benelux.”

KRNWTR: “Dagelijks gooien we in Nederland 1.500.000 plastic flesjes weg. Een groot gedeelte hiervan zijn plastic bronwaterflesjes en komt in de natuur terecht. KRNWTR promoot het drinken van kraanwater. Beter gebruik of vermijd je plastic flessen, maar als er toch plastic flessen gebruikt worden, dan is statiegeld een goede stimulans om ervoor te zorgen dat ze niet in het milieu terecht komen.

KVS:
“Graag sluit KVS zich aan bij de statiegeldalliantie.
Elk initiatief richting circulaire economie verdient aanmoediging.”

Kwb: “Vanuit onze vereniging gaan we voor bruisende buurten. Buurten waar leuke en boeiende ontmoetingen plaatsvinden. De begrippen ‘solidariteit’, ‘herverdeling’ en ‘zorgzaam omgaan met de aarde’ willen we hierin tastbaar maken. Zwerfvuil en sluikstorten verpesten onze buurten. Het kost letterlijk miljoenen om alles op te ruimen en het is ook nog eens erg schadelijk voor het milieu alsook voor de gezondheid van mens en dier. Kwb pleit voor een brongerichte aanpak en kiest duidelijk voor de invoering van statiegeld.”

Kwb-witgoor: “3 maal per jaar ruimen we 10km van de Desselse wegen op. We doen dit reeds 20jaar, tot op heden is de hoeveelheid zwerfvuil nog niet afgenomen. We merken op dat 50% van het afval blikjes en flessen zijn. Statiegeld is dik oké, daar helpen we de natuur mee.”

L

La Concertation asbl: “En tant que réseau fédérateur des associations du secteur socioculturel et artistique actives en Région bruxelloise, La Concertation asbl désire promouvoir les initiatives innovantes en matière de vivre ensemble, et de vie en société en général. Depuis 2017, notre asbl a entamé une réflexion sur ses pratiques en tant qu’association, au niveau notamment de l’utilisation de l’informatique, du tri des déchets ou encore de l’alimentation, dans le but d’adopter une démarche plus cohérente en termes de développement durable et de respect de l’environnement. C’est pourquoi La Concertation souhaite rejoindre l’alliance pour la consigne, et ainsi contribuer à son échelle à la promotion de son concept.”

La Société Royale Forestière de Belgique / Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij: “La Société Royale Forestière de Belgique regroupe les propriétaires forestiers privés de Belgique. Les propriétaires sont très régulièrement confrontés à des dépôts sauvages de petits déchets tels que canettes, bouteilles plastiques, petits berlingots, bouteilles en verre… La SRFB s’est engagée à promouvoir la gestion durable des forêts. Dans ce cadre, la présence de déchets en forêts est un des points récurant constatés lors de nos audits.”

Landgoed de Moeren: “Landgoed de Moeren is opengesteld voor voetgangers en fietsers. Iedereen kan daardoor genieten van de mooie natuur. Helaas vinden wij als eigenaren vaak veel troep, onder andere plastick flesjes. Het kost ons geld en inzet om dat op te ruimen. We zouden in plaats daarvan liever onze energie en geld inzetten voor de natuur. Wij denken dat statiegeld voor alle plastick flessen gedeeltelijk kan helpen om de troep te beperken.”

Landgoed Schoonenburgh: “Door het landgoed (omgeving Werelderfgoed Kinderdijk) loopt, tussen de Tiendweg en Elzenweg, een wandelroute, met twee bankjes die een mooi uitzicht op de polder bieden; vrijwel altijd moeten we zwerfvuil opruimen, m.n. lege drankenpakjes/blikjes/ flesjes. Ik zie er naar uit dat de overheid zsm effectief beleid realiseert waardoor ‘de vervuiler’ gaat betalen.”

LandschappenNL: “Je kunt in Nederland bij wijze van spreken geen 5 minuten lopen of je komt afval tegen. Ook in de natuur en in het landelijk gebied vind je de resten van de consumptiemaatschappij. Zwerfafval vormt niet alleen een grote ergernis voor diegenen die van natuur en landschap willen genieten; het is ook milieuvervuilend en vormt een bedreiging voor plant en dier. Naar onze overtuiging helpt statiegeld mee om de hoeveelheid zwerfafval in te perken. LandschappenNL, het samenwerkingsverband van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer, sluit zich daarom graag aan bij de Statiegeldalliantie.”

Langeveldshof:
“Natuurlijk is voor een duurzame wereld hergebruik van materialen en dus het werken met statiegeld nodig. Langeveldshof steunt dit graag.”

Lavandin (nieuwe naam: Klimaattuin): “Lavandin (nieuwe naam: Klimaattuin) is voor statiegeld omdat wij merken dat zwerfvuil, dat voornamelijk bestaat uit pet-flesjes en blikjes, massaal wordt achtergelaten in onze leefomgeving. Jaar na jaar zien we dit zwerfvuil toenemen in openbaar groen, natuurgebieden, parken en bermen. Fraai is dat niet. Opruimen van zwerfvuil kost de overheid handenvol geld. Geld dat gebruikt kan worden om ecologisch waardevolle groene plekjes te creëren in dorpen en steden die een meerwaarde betekenen voor de biodiversiteit en het klimaat.”

Les Bières du Confluent:
Parce qu’il faut arrêter de produire des contenants à tout prix. Parce qu’aux Bières Du Confluent on croit dans les contenants métalliques, qu’ils soient fûts ou canettes pour nos produits. Nous sommes persuadés que l’avenir de la canette doit passer par la consigne. Celle-ci aidera à pérenniser le cycle de vie/recyclage de la canette.

Limburg.net: “Ons doel is een proper straatbeeld en minder ecologische schade. Statiegeld is bij uitstek het middel dat hiertoe zal bijdragen en het zorgt voor meer materiaalrecyclage! En het is bovendien een correcte toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Wie z’n drankverpakking zomaar weggooit wordt financieel gestraft. Diegene die nadien het vuilnis opraapt wordt zelfs beloond.”

Limburgse Milieukoepel: “Het is duidelijk dat de verschillende schoonmaakacties niet volstaan om het zwerfvuil uit onze bermen te bannen. Statiegeld werkt zeer effectief en levert een grote bijdrage aan de afname van zwerfvuil!”

Little Step: “Chez Little Step, notre mission est la réduction des déchets dans tous les aspects du quotidien. C’est donc tout naturellement que Little Step est en faveur d’un système de consigne pour tous types d’emballages de boissons. La consigne est une arme pour lutter contre les déchets sauvages. Nous espérons également que cela permettra de privilégier aussi le réemploi en remplaçant un maximum de canettes métalliques et de bouteilles en plastique par des bouteilles en verre!”

LTO Nederland: “LTO Nederland bestuurders Jeanette van de Ven en Trienke Elshof: “De paarden, koeien en schapen die buiten grazen lopen een zeker risico op verwondingen en aandoeningen aan maag, hart en darmen door het eten van resten van frisdrankblikjes en harde plastics. Als we door de invoering van statiegeld dit type zwerfvuil in de bermen en op landbouwgrond kunnen verminderen, blijven de dieren gezond en dat is ons wel wat waard. Daarom voelen wij ons verbonden met de Statiegeldalliantie.”

M

Mainport Academy: “Mainport Academy is een aanjager voor innovatief werkgeverschap en intern ondernemerschap in de (Rotterdamse) haven en industrie. We willen de mainport steeds slimmer en sterker maken. Hoewel een deel van onze klanten onder een vergrootglas ligt als het op milieu aankomt, timmert de haven en industrie hard aan de weg met duurzaamheid, circulariteit en innovatie. Statiegeld is eveneens een belangrijke steen in het havenwater. Wij surfen graag mee op die golf.”

Maison de Jeunes Carpe Diem: “Bonjour ! La maison des jeunes de Comines-Warneton tente de limiter les déchets que ses activités engendrent et sensibilise les jeunes et son public à des solutions alternatives en terme de consommation et de production de déchets. Dans cette optique, nous pensons qu’un système de consigne élargie à d’autres matières que le verre serait très bénéfique ! Vive l’alliance de la consigne ;)”

MAK Blokweer

Masereelfonds: “Als kritisch, progressief en onafhankelijk cultuurfonds horen wij thuis in het linkse middenveld van de vakbonden, de milieubeweging, de vredesbeweging, … We zijn heel actief bezig met de toekomst van onze aarde. Alle waardevolle initiatieven ten voordele van ons milieu verdienen onze aandacht en steun. Het invoeren van statiegeld geeft de natuur extra kansen. Naast propere straten en wijken kan het invoeren van statiegeld ook extra banen opleveren. Wij strijden mee voor een duurzame wereld met een minimum aan afval.”

Matters: “Statiegeld all the way!!
Een gedrag/mentaliteitsverandering heeft een serieuze aanpak nodig. Statiegeld om te sensibiliseren!
Statiegeld om in te zien dat elke verpakking een waarde heeft en een potentieel schadelijk product is als het niet zorgvuldig teruggebracht wordt”.

Meerlanden: “Opruimen is goed maar statiegeld is beter. Zwerfafval staat al jaren hoog in de lijst van ergernissen in de openbare ruimte. Bij Meerlanden zetten we ons dagelijks in voor een schone en duurzame leefomgeving. Een omgeving waarin we zwerfafval liever voorkomen dan genezen. Een statiegeldsysteem stimuleert dat afval weer grondstof wordt en daarmee het begin van iets moois. Daarom sluit Meerlanden zich graag als eerste grondstoffen- en energiebedrijf in Nederland aan bij de Statiegeldalliantie.”

Melvin Redeker Inspiratie: “Als avonturier, bergbeklimmer en duiker kom ik op de meest afgelegen plekken van onze aarde. Helaas is geen plek ver genoeg van de moderne beschaving om gevrijwaard te blijven van plastic afval, dat veelal bestaat uit plastic flesjes. Plastic in het milieu is een groot ecologisch en maatschappelijk probleem. Statiegeld is een goede methode om de stroom plastic die in het milieu terecht komt te verminderen. Overheid en politici, neem je verantwoordelijkheid. Kies voor statiegeld en schuif de rekening niet door naar toekomstige generaties.”

MeMO-gids:
“Vroeger kon het ook, dus waarom nu niet? minder afval, minder zwerfvuil, minder single-use plastic!”

MeubelKunst: “Als milieubewuste ondernemer doe ik al jarenlang aan scheiden van afval en nog veel meer aan hergebruik van (bouw)materialen. Daar zou iedereen zich veel meer bewust van kunnen en moeten zijn en vrijwillig aan moeten meedoen. Helaas is de praktijk anders en wordt de vervuiling jaar op jaar steeds erger en groter. Mijns inziens komt dit in Nederland mede doordat de burger tegenwoordig per keer moet betalen voor het inleveren van zgn. grijs afval. Het dumpen daarvan gebeurt daardoor op kleine schaal naast openbare prullenbakken, maar nog veel ernstiger langs wegen en in de natuur. Vaak zijn daar grote hoeveelheden huishoudelijk of bouwafval te vinden. Daders kunnen te weinig worden betrapt en slecht worden opgespoord. Het doet me altijd pijn dit te zien. Als ik door de natuur wandel of fiets wil ik graag groen zien. Betere controle? Zwaardere boetes? Misschien moet er juist een premie komen op het inleveren van vuil. Hier valt nog veel te winnen. We zullen als maatschappij ook minder afval moeten produceren door een beter verpakkingsbeleid en artikelen die duurzamer zijn, d.w.z. langer meegaan en eenvoudig kunnen worden hergebruikt evt. na demontage. Statiegeld op blik en plastic flessen kan een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen zwerfafval. Een eerste goede stap in de richting van een schonere aarde.”

Milieu-Infocentrum voor Jongeren: “Toen Spa begin de jaren 1970 de PVC-fles in gebruik nam hebben wij die in Antwerpse winkelwandelstraat uitgestrooid en aan de bevoegde Belgische minister gevraagd om daar meteen statiegeld voor te voorzien. Toen begin de jaren 1980 de PET-fles in zwang kwam hebben wij de actie \”A Message in a Bottle\” gevoerd en de toen aangetreden Vlaamse milieuminister ook om statiegeld gevraagd. Tevergeefs, wij waren maar jongeren. Na bijna 50 jaar aandringen moet het nu beslist lukken!”

Milieucentrum Utrecht:
“Statiegeld op plastic flessen en blikjes levert veel winst voor het milieu tegen lage kosten. Utrechts heeft een laag scheidingspercentage ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Statiegeld helpt ons voor een groot deel af van het straatvuil en zwerfafval in de natuur, zodat ook Utrecht een schonere stad wordt.”

Milieufront Omer Wattez vzw: “Statiegeld op blikjes en petflessen is de meest eenvoudige en logische manier om het zwerfvuil met de helft te verminderen. Bovendien bespaart het ons vele tientallen miljoenen aan het opruimen ervan. Deze miljoenen kunnen we dan zinvoller besteden aan de bescherming van onze natuur en het milieu.”

Milieuvereniging Benegora:
“Afval hoort niet op straat, laat staan in de natuur waar het desastreuze gevolgen heeft. Statiegeld is een probaat middel in de strijd tegen zwerfafval en het is een effectief systeem om afval te scheiden en te recyclen. Het draagt bij aan, en onderstreept de noodzaak van een circulaire economie.”

Minderrr:
“Zwerfafval is een van de grote grote ergernissen en milieuproblemen van deze tijd. Een groot deel hiervan zou eenvoudig verdwijnen door het invoeren van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Andermans troep opruimen doen mensen niet zo snel, behalve als de troep waarde heeft. Statiegeld zorgt dat kleine flesjes en blikjes nog waarde hebben na gebruik, zodat er anders mee wordt omgegaan. Dit zorgt voor minder zwerfafval waardoor de plastic soep hierdoor niet groeit.”

Miramiro: “Miramiro is een Gents festival voor circus en kunsten in de publieke ruimte dat jaarlijks plaatsvindt in de maand juni. Als jaarlijks terugkerend evenement trachten wij elke keer opnieuw om na onze doortocht onze speelsite achter te laten in de oorspronkelijke toestand. Dankzij wisselgeldbekers en goede afspraken met intercommunales, artiesten, medewerkers en bezoekers slagen wij er in om een minimale hoeveelheid afval te produceren. Statiegeld op blikjes en plastic flessen zien wij als een oplossing om nog minder afval te genereren op onze site, maar ook in de rest van het jaar is dit natuurlijk een fantastisch idee!”

Mobilisation for the Environment:
“Het afvalbeleid binnen de EU is een schande. Onder het mom van recycling lijkt veel plastic afval naar derde wereldlanden te gaan. Europa (EU) zou zich moeten schamen. Er moet een forse plastic belasting komen cq verbod op plastic. Al het plastic afval moet in de EU worden verwerkt.”

MRD marinesupport:
“Super goed idee, wij varen veel door regio Zuid-Holland, en vissen verbazend veel flessen uit het water.
We zijn er van overtuigd dat als er statiegeld opkomt dit weggooi gedrag zeker zal veranderen.”

Museon: “Het Museon steunt het Statiegeldalliantie van harte. Alle initiatieven die het milieu ten goede komen, dragen bij aan een betere wereld, iets wat wij als Museon dagelijks aan ons publiek meegeven. Het vragen van statiegeld voor verpakkingsmaterialen is een belangrijk wapen in de strijd tegen de plastic vervuiling.”

Muziekgebouw TivoliVredenburg: “Graag willen wij als TivoliVredenburg vanuit onze duurzaamheidsgedachte en beleid ons aansluiten bij de statiegeldalliantie, om zo het zwerfafval te kunnen reduceren.”

N

Nationaal Groenfonds: “Het Nationaal Groenfonds vindt het belangrijk om de hoeveelheid zwerfvuil in natuur en landschap te verminderen. Statiegeld op plastic is een van de oplossingsroutes. Alles wat niet weggegooid wordt, kan weer gerecycled worden. Om die reden financieren wij projecten die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het re- en upcyclen van plastics om daarmee de circulaire economie een stap verder te brengen voor het Nederland van morgen”

Nature et Progrès: “Les canettes, un réel problème pour l’environnement, les hommes et les animaux ! Les citoyens nous rapportent de plus en plus leur déception et leur colère vis-à-vis de la pollution de leurs rues, de leurs quartiers, de leurs chemins de promenade. Récemment, des agriculteurs nous exprimaient leur mécontentement : des vaches et d’autres animaux tombent malade ou décèdent quand des morceaux de canettes ou de plastique terminent dans leur nourriture. Il est temps que cela cesse ! Pour notre santé, et celle de la terre !”

Natuur & Milieu: “De helft van het zwerfafval bestaat uit flesjes en blikjes. Uitbreiding van statiegeld zorgt ervoor dat tot negentig procent van flesjes en blikjes gescheiden wordt ingeleverd. Daarmee is het een zeer effectief instrument in de strijd tegen zwerfafval. Ook is het systeem heel kosteneffectief, omdat de vervuiler betaalt. En het bespaart gemeenten jaarlijks tot wel 80 miljoen euro aan kosten voor het opruimen van zwerfafval. Daarnaast zorgt het statiegeldsysteem het meest effectief voor gescheiden afvalstromen die hoogwaardig te recyclen zijn. Het is het enige systeem waarmee van gebruikte flesjes weer voedselveilige nieuwe flesjes gemaakt kunnen worden.”

Natuur& Ruimte: “Wij adviseren over duurzame bestrijding van invasieve exoten zodat onze natuur kan floreren. Als het zo makkelijk is om zwerfvuil te voorkomen… waar wachten we dan nog op?”

Natuur en Vogelwacht Culemborg e.o.:
“Red de natuur via statiegeld op pet & blik!”

 

Natuur2000: “In samenwerking met het Milieu-Infocentrum voor Jongeren” (MICJ) probeert Natuur 2000 reeds sedert 1967 en via herhaalde en concrete acties iets te doen tegen de zwerfvuilmiserie (tot in onze natuurgebieden en op het Noodzeestrand toe) en op te komen voor de invoering van statiegeld op plasticflessen en drankblikjes.”

Natuurgidsen Zuidwest-Brabant

Natuurhistorisch Museum Rotterdam:
“Vanuit dierenwelzijn en aandacht voor het schoonhouden van de (stads)natuur zouden wij graag statiegeld zien op blikjes en flesjes. De ecologen van ons Bureau Stadsnatuur vinden helaas regelmatig (dode) dieren met afval om de kop.”

Natuur.koepel: “Natuur.koepel is voor de invoering van statiegeld want wij zijn het zwerfvuil meer dan beu!”

Natuurmonumenten: “Onze missie is het beschermen en beheren van natuur in Nederland. Daarbij hoort ook de strijd tegen zwerfafval. Plastic afval en blikjes kunnen niet worden afgebroken. Dieren kunnen erin verstrikt raken, er ziek van worden of zelfs doodgaan. Het afval verontreinigt bodem en water. Bovendien is een natuurbezoek een stuk minder mooi, met al die troep om je heen. Natuurmonumenten roept daarom iedereen op geen afval achter te laten in de natuur. Met de uitbreiding van statiegeld naar de kleine flesjes en blikjes vermindert de hoeveelheid zwerfafval in de natuur. Daarom steunen wij de Statiegeldalliantie.”

Natuurpunt: “Als natuurvereniging vinden we het cruciaal dat afval niet in de natuur terechtkomt. ​​Dat afval breekt immers slecht af, met alle gevolgen van dien: dieren geraken verstrikt in stukken metaal of plastic, of hun maag wordt erdoor verstopt. Als het plastic na lange tijd afbreekt tot microplastics, komen die in de voedselketen terecht, en ook in die van de mens. Statiegeld kan zwerfvuil in natuurgebieden en daarbuiten sterk terugdringen. Zo draagt het ook bij aan het vermijden van de verdere aangroei van de zogenaamde plastic soup.”

Natuurpunt Aartselaar: “Natuurpunt Aartselaar participeert al jaren in zwerfvuilopruimacties. Zij merkt dat dit dweilen is met de kraan open. De jaarlijkse inspanningen blijven onverminderd, het bijeengehaalde afval ook. De gevolgen van het probleem “zwerfvuil” worden aangepakt, niet de oorzaken. Daarom is Natuurpunt Aartselaar ervan overtuigd dat een statiegeldsysteem een cruciale schakel vormt in de strijd tegen afval. Zij adviseerde het gemeentebestuur van Aartselaar toe te treden tot de statiegeldalliantie, maar deze besloot hier niet op in te gaan. Daarom sluiten wij als vrijwilligersorganisatie aan en roepen andere organisaties op om hetzelfde te doen. Op deze wijze kunnen we te kennen geven, dat de bevolking van Aartselaar wel te vinden is voor een statiegeldsysteem.”

Natuurpunt De Bron: “Jaarlijks kost de strijd tegen zwerfvuil een pak gemeenschapsgeld. Als regionale milieu- en natuurvereniging wenst Natuurpunt De Bron geen zwervend afval in de natuur, waterlopen en landelijk of stedelijk gebied. Dat afval wordt niet gerecycleerd en breekt niet of heel traag af met desastreuse gevolgen voor mens en dier. Statiegeld op plasticflesjes en blikjes zien wij als een belangrijke maatregel om het zwerfvuilprobleem aan te pakken, omdat iets wat een directe financiële waarde kan opleveren, veel minder kans maakt om achteloos weggegooid te worden dan verpakkingsafval zonder rechtstreekse tegenwaarde. Bovendien heeft het huidige inzamelsysteem van Fost-Plus herhaaldelijk bewezen dat het faalt voor wat betreft het vermijden van zwerfvuil.”

Natuurpunt De Torenvalk vzw: “We ijveren als natuurvereniging al lang voor statiegeld op wegwerp drankverpakkingen. Als die geld waard zijn, zal er heel wat minder zwerfvuil zijn. De vervuiler betaalt en de opruimer wordt beloond. Wandelaars en fietsers komen minder zwerfvuil tegen en dieren raken er niet meer in verstrikt. De gemeenten hebben minder opruimkosten. Waar wachten we nog op?”

Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw: “Zwerfvuil blijft ook in het Meetjesland problematisch. Bovendien kan nog veel meer afval gerecycleerd worden dat nu wordt verbrand of in de natuur blijft liggen. Dit initiatief kan één van de oplossingen zijn en wijst mensen ook op de waarde van ‘afval’.”

Natuurpunt Halle

Natuurpunt Kortrijk:
“Jaarlijks 150 miljoen flesjes en blikjes in onze bermen en beken. Een hallucinant cijfer. Mocht je al die blikjes en flesjes achter elkaar plaatsen dan heb je een rijtje van in Kortrijk tot in Tokyo (en dan heb je nog een paar flesjes of blikjes over..); ieder jaar… ieder jaar opnieuw en ieder jaar meer en meer. Ieder jaar meer dan 60 miljoen euro aan opruimkosten. Ieder jaar duizenden tonnen afval… Geef nu eens één argument waarom we als Natuurpuntafdeling van Kortrijk dit initiatief niet zouden steunen. Stop de waanzin!”

Natuurvrienden Bergstijgers vzw:
‘Moeilijk’ is geen excuus. Wat in Scandinavië al lang goed werkt, moet ook hier kunnen.”

Nederlandse Bijenhoudersvereniging: “De Nederlandse Bijenhoudersvereniging is een vereniging van ruim 8000 imkers. Imkers staan met hun bijen dicht bij de natuur. Door de conditie van hun dieren krijgen de imkers inzicht in hoe het gesteld is met hun omgeving; blijven de volken gezond, kunnen zij zich redden? Bestuivende insecten bezoeken bomen, struiken en planten die nectar en stuifmeel leveren. Ze zijn essentieel voor de bestuiving van onze cultuurgewassen, productie van voedsel en de instandhouding en vermeerdering van wilde bloemen. Onze bijen zien de conditie van het gebied waar zij vliegen heel duidelijk. Zij komen dagelijks zwerfvuil tegen, als ze op zoek zijn naar bloeiende bloemen om van te kunnen eten en om hun nageslacht groot te brengen. De bijen kunnen hun zorgen niet uiten, maar de imkers wel. En namens de imkers van Nederland en hun bijen sluiten wij ons dan ook graag aan bij deze alliantie!”

Nederlands Watermuseum: “Plastic soup in rivieren, zeeën en oceanen vormt een groot (gezondheids)risico voor mens en dier. Maar ook op kleinere schaal en dichter bij huis zien we dagelijks hoe afval – dat bijdraagt aan die plastic soup – onze leefomgeving aantast. Bewoners in Nederland storen zich erg aan zwerfafval, waarvan een groot deel wordt veroorzaakt door kleine plastic flesjes en blikjes. Dat geldt ook voor de bezoekers van het Nederlands Watermuseum, die zwerfafval in hun leefomgeving aantreffen. Zwerfafval dat ook de natuur en de leefgebieden van mensen en dieren aantast. Maar zeker ook een bedreiging vormt voor de mens en dieren zelf. Regelmatig zien we dat helaas geïllustreerd door foto’s van dieren waarvan de maag gevuld is met (plastic) zwerfafval. Plastic dat bovendien niet afbreekbaar is, maar uiteenvalt in microplastics. Die uiteindelijk ook (via de voedselketen en/of het water) in het menselijk lichaam belanden, met alle gezondheidsrisico’s van dien.”

De Transformisten: “Bewust Verbruiken is fan van minder plastic afval, en dus ook van statiegeld. Op onze website www.bewustverbruiken.be willen we mensen inspireren en activeren om duurzaam en eenvoudig te leven. We geven onder andere tal van tips om minder plastic te verbruiken en te kiezen voor herbruikbare en duurzame alternatieven.”

Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen: “Onze vrijwilligers helpen al jarenlang om zwerfvuil te ruimen en de ervaring leert ons dat het grootste deel daarvan uit drankverpakkingen bestaat. Ondanks alle opruimacties en sensibiliseringscampagnes liggen onze natuurgebieden, parken en wegbermen er vol mee. Met andere woorden: de huidige aanpak werkt niet. Hoog tijd om dit probleem aan de bron aan te pakken en statiegeld in te voeren. Enkel op die manier zullen alvast de drankverpakkingen uit ons straatbeeld verdwijnen.”

Natuurzaam: “Het enorm aantal stuks zwerfafval dat je langs de oevers, bermen, beekjes, bossen, snoeproutes en hangplekken vindt is absurd en geeft stof tot nadenken. Is NL echt zo Schoon of doet men dit zo geloven door het in stand houden van zwerfafval en rapporten over schoonbeleving. We zullen het roer drastisch moeten omgooien om een halt toe te roepen aan de gemaks- en wegwerpmaatschappij en een toekomst te bieden aan toekomstige generaties. Uitbreiding van statiegeld is hierbij absoluut een eerste vereiste stap. Daarom ondersteunt Natuurzaam deze actie van Statiegeldalliantie!”

Nederland Opgewekt: “Nederland Opgewekt staat voor een circulaire economie. Door iedereen toegang te geven tot duurzame energie, zorgen wij voor een eerlijkere economie en een sterkere ecologie. In onze projecten zorgen wij ervoor dat de zonnestroom installaties na 25 jaar weer netjes opgeruimd worden en alle onderdelen gerecycled. Dit is natuurlijk ook voor flesjes en blikjes een noodzaak. Verantwoordelijkheid nemen als organisatie voor de producten die je levert van begin tot en met nieuw begin is volgens ons de normaalste zaak van de wereld.”

Nieuw Water: “Nieuw Water staat en gaat voor zuiver en vitaal water; daar hoort geen vervuiling en zeker geen plastic in. Krachten bundelen om dit probleem de wereld uit te helpen is De manier om individuen te helpen en bedrijven aan te sturen in de richting van ons aller belang.”

Nivon Natuurvrienden:
“Nivon Natuurvrienden ondersteunt de actie om het verplichtstellen van statiegeld voor verpakkingen uit te breiden. Lang is geprobeerd om op andere manieren in te zamelen, zonder veel succes. Natuurvrienden staan voor “eerlijk, groen en sociaal”.”

NL Greenlabel: “NL Greenlabel treedt graag toe tot de Statiegeldalliantie omdat we het belangrijk vinden dat op blik en plastic flessen statiegeld wordt geheven. Dit zal het zwerfafval doen verminderen waardoor de natuur er ook baat bij heeft.”

NMCX Centrum voor Duurzaamheid

Noble Achievers: “Noble Achievers adviseert bedrijven dagelijks over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Van social compliance tot duurzame materialen tot aan afvalscheiding op kantoren. Voor ons is het dus vanzelfsprekend om ons aan te sluiten bij de stagiegeldalliantie. Verantwoord ondernemen gaat o.a. om samenwerken, laten we dat dus ook doen om zwerfafval tegen te gaan!”

Noord Nederlands Toneel: “Met deze alliantie steunen we de wereld om ons heen en helpen we de wereld van nu. Net als onze theatertaal.”

Noria – Sustainable Innovators: “Wij storen ons erg aan zwerfafval, waarvan een groot deel wordt veroorzaakt door kleine plastic flesjes en blikjes. Wij zijn niet tegen plastic, maar wel tegen plastic in ons milieu. Zwerfafval dat ook de natuur en de leefgebieden van mensen en dieren aantast. Maar zeker ook een bedreiging vormt voor schoon water en daarmee voor de mens en dieren. Regelmatig zien we dat helaas geïllustreerd door foto’s van dieren waarvan de maag gevuld is met (plastic) zwerfafval. Plastic dat bovendien niet afbreekbaar is, maar uiteenvalt in microplastics. Die uiteindelijk ook (via de voedselketen) in het menselijk lichaam belanden, met alle gezondheidsrisico’s van dien. daarom ondersteunt Noria de statiegeldalliantie om hiermee een deel van het probleem op een slimme en eenvoudige manier op te lossen.”

Nudge: “Statiegeld is een slimme oplossing om zwerfvuil te voorkomen. Daar houden wij van bij Nudge!”

O

OAK Consultants: “OAK consultants wil de leefomgeving voor mens en dier graag beter, mooier en toekomstbestendig maken. Daar ligt onze inspiratie en ons commitment. We werken aan een aantal cruciale thema’s voor de toekomst: natuurherstel & biodiversiteit, leefbare & vitale steden en klimaatadaptatie & waterveiligheid. Een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen past perfect bij onze filosofie.”

Occupation Just Communities: “Wij staan voor Occupation Just Communities, waar iedereen zich met respect behandeld voelt en een gevoel van belonging heeft, respectvol deel kan nemen aan de maatschappij, waarin mensen enabled worden om mee te doen, ondanks hun kwetsbaarheid, beperking of andere nood. Teveel plastic rondzwerven veroorzaakt mileuproblemen, gezondheidsproblemen en meer, waardoor steeds meer mensen in de problemen raken.”

Onderwijs Instituut Manhattan: “Wij ondersteunen het belang van gescheiden inleveren van alle afval en, waar mogelijk in ons onderwijs, werken wij aan het bewust worden hierop. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich inzet op zijn of haar manier voor een schonere leefomgeving. Zwerfvuil is ook op het schoolplein een probleem dat aangepakt moet worden. Statiegeld invoeren zal zeker helpen.”

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland: “De 13 Zeeuwse gemeenten, Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen. verenigd in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ), hebben in het Algemeen Bestuur besloten zich gezamenlijk aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Zij geven daarmee aan voorstander te zijn van statiegeld op blikjes en flesjes naast de reeds bestaande statiegeldregeling voor grote flessen. De gemeenten hopen zo het milieu te sparen door zwerfafval te voorkomen. Daarnaast kunnen zij kosten besparen voor het opruimen daarvan.”

Opzet: “Afvalscheiden is een goed uitgangspunt voor een beter milieu maar minder afval produceren is een nog betere oplossing. Aangezien het niet altijd eenvoudig is om mensen bewust te maken van het optimaal scheiden van afval is het invoeren van statiegeld een goede optie. De verpakkingsindustrie zal zich aan moeten passen naar deze behoefte. Start bij de bron. Via de 22 afvalkalenders en apps voor meer dan 3 miljoen huishoudens die Opzet internetbureau en reclamebureau verzorgt, kunnen we helpen de inwoners meer bewust te maken van het scheiden van afval.”

O’Top: “Partenaire (chronométrages et gestion d’inscriptions et de paiements) de nombreuses organisations sportives tels que joggings, trails, parcours VTT et autres duathlons et triathlons, entre autres, O’Top Services est souvent confrontés directement ou indirectement au délicat problèmes des déchets occasionnés lors des ravitaillements, tant en course qu’à l’arrivée. En effet, de nombreux gobelets jetables sont utilisés sur place puis jetés aux détritus, voire même parfois se retrouvent dans la nature… Soucieux de ce problème et de la préservation de notre environnement, O’Top Services et Jogging.Org envisagent dès 2019 de mettre à disposition des organisateurs, sous forme de prêt ou de location, des gobelets réutilisables pour les ravitaillements en course, et ainsi créer une forme de consigne utile à la préservation de la nature.”

Oxfam Wereldwinkel Boortmeerbeek:
“Verscheidene van onze vrijwilligers ruimen ook zwerfvuil op binnen onze gemeente en worden zo regelmatig geconfronteerd met wat er dagelijks in de natuur terecht komt. Aanzetten tot sorteren blijkt onvoldoende. Statiegeld invoeren lijkt ons daarom nuttig en wij willen hieraan meewerken.”

Oxfam-in-België: “Té veel drankverpakkingen worden weggegooid. We moeten rationeler en zorgzamer omspringen met de grondstoffen waarvan die verpakkingen zijn gemaakt. Door statiegeld in te voeren kunnen we een (eco)logische stap zetten richting duurzame consumptie en een circulaire economie. We kunnen dan beter recycleren en houden verpakkingsmaterialen langer in gebruik in plaats van ze weg te gooien. Daarom steunt Oxfam-in-België de Statiegeldalliantie.”

Beaucoup d’emballages de boissons sont jetés. Nous devons être plus rationnels et plus prudents avec les matières premières à partir desquelles ces emballages de boissons sont fabriqués. En introduisant un système de consigne, nous pouvons faire un pas (éco) logique vers une consommation durable et une économie circulaire. Nous pourrons alors mieux recycler et conserver les matériaux d’emballage de manière plus durable que de les jeter. C’est pourquoi Oxfam en Belgique soutient l’Alliance de la Consigne.”

Oyenbrugmolen: “Ook de erfgoed vereniging Oyenbrugmolen in Grimbergen België is voor stander van statiegeld zodat verpakkingen maximaal hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.”

Ozarka B.V.: “Our company helps prepared food establishments (traiteurs, restaurants, caterers, afhalen, meenemen), go circular and sustainable by replacing single-use takeaway containers with our which are reusable and returnable (statiegeld). The customer chooses for a statiegeld container, and their deposit is refunded when the containers is returned. We then collect the returned “empties” from the restaurants and we wash and sanitize them, then return them to the restaurants. Therefore, we would very much like to become a member of the Statiegeldalliantie.”

P

Paljas Producties vzw:
“Minder afval, minder plastic, dit kunnen we enkel ondersteunen en toejuichen!”

Paradiso: “Op de locaties van Paradiso komen wekelijks duizenden bezoekers. Waar mogelijk passen we onze podia aan om energie te besparen en bijvoorbeeld afval te verminderen. Zo heeft Paradiso op de Weteringschans waterloze urinoirs, wordt er drinken geschonken in gerecyclede plastic glazen en worden traytjes om grote bestellingen mee te dragen, gemaakt van uit roulatie genomen plastic bekers. Aan de publiekskant is vrijwel geen single-use plastic te vinden; zo wordt water bijvoorbeeld niet geschonken uit plastic flesjes, maar is er een tap waar gezuiverd water uit komt. We zijn continu bezig om afval te beperken en te scheiden, en het gebruik van plastic en blik in het bijzonder. Statiegeld op deze eenmalige drankverpakkingen toevoegen, zal er voor ons toe bijdragen hier nog bewuster mee om te gaan, ook backstage.”

De parochie Gooik: “De parochie Gooik is voorstander van statiegeld omdat in onze parochiezaal Familia en parochiecentrum Niko statiegeld op verpakkingsafval ervoor kan zorgen dat de huurders extra gestimuleerd worden om het afval nog beter te sorteren voor recyclage of beter nog om alle dranken in glazen flessen te kopen en zo de afvalberg te verkleinen. Wij staan dus 100% achter statiegeld!”

Peerby:
“Peerby.be is helemaal voor een efficiënter materialen gebruik, we willen actief meewerken aan het stimuleren, inspireren en initiëren van de circulaire economie!
Dit doen we uiteraard ook door mee statiegeld te promoten zo helpen veel kostbaar materiaal besparen.”

Peter Plank:
“Afval bestaat niet, dus ook blikafval niet.
Statiegeld op blik is een effectieve manier om te gaan voor 100% hergebruik!”

Pidzh – Partner in duurzaamheid: “Pidzh helpt bedrijven die vanuit “de oude economie” visie zijn ontstaan naar een “nieuwe economie” visie. Hier hebben wij meerdere manieren voor ontwikkeld, op een hele toegankelijke manier helpen wij met het verhogen van het bewustzijn omtrent het brede begrip duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering. De sustainable development goals zijn hierin onze leidraad.”

Pieter Pot: “Statiegeld is volgens ons dé manier om de circulaire verpakkings-transitie te stimuleren. Eigenlijk is Pieter Pot de eerste volledige ‘statiegeld-supermarkt’ waarmee we zorgen dat we volledige afvalvrij je boodschappen bezorgen. Wij zijn een potje pro statiegeld!”

Pistache: “Als (bijna) duurzame winkel in Zwolle willen wij ons graag inzetten voor het hergebruiken van materialen. Veel kleding en producten in onze winkel worden al gemaakt van plastic afval of van gebruikte goederen zoals spijkerbroeken. De helft van het zwerfafval bestaat uit flesjes en blikjes. Uitbreiding van statiegeld zorgt ervoor dat tot negentig procent van flesjes en blikjes gescheiden wordt ingeleverd. Daarmee is het een zeer effectief instrument in de strijd tegen zwerfafval en kunnen we samen dit afval hergebruiken in voor onze nieuwe kleding.”

Plastic Soup Foundation:
“We zijn verslaafd aan plastic. Als we niks doen bevat onze oceaan in 2050 meer plastic dan vis. Statiegeld is een bewezen effectief middel om veel in het milieu voorkomende afvalitems, zoals blikjes en plastic flesjes, bij de bron aan te pakken. Daarom is Plastic Soup Foundation voorstander van de statiegelduitbreiding.”

Plastic Whale:
“Onze missie luidt ‘plasticvrije wateren wereldwijd’.
Het invoeren van statiegeld is een noodzakelijke component van het bestrijden van een groot probleem: de plastic soup!
Daarom sluiten we ons graag aan bij deze alliantie.”

PlastiekBestrijding Vlaanderen vzw: “Plastiekbestrijding Vlaanderen vecht voor de invoering van statiegeld omdat het de enige manier is om jaarlijks 150 miljoen blikjes en flessen in onze bermen en beken te voorkomen. Daarenboven voorkomt statiegeld tonnen plastic soep in de Noordzee, en daardoor ook de dood van ontelbare zeedieren en vogels. Statiegeld bespaart 2000 koeien een pijnlijke dood door ‘t scherp, een hoop boerenleed en hoge financiële verliezen voor de landbouwers. Statiegeld voorkomt meer dan 100 miljoen euro aan zinloze opruimkosten, het schroeft het aantal volle vuilbakken met de helft terug, en het is ook nog eens een sensibiliserende maatregel die de plasticsoep in vraag stelt, én aanpakt. En we vergeten vast nog vele voordelen op te sommen.”

Plastic Soup Surfer:
“Statiegeld is een bijzonder effectief middel om jaarlijks tientallen miljoenen plastic drankverpakkingen in onze bermen, grachten, rivieren, stranden en Noordzee te voorkomen.”

Plesstics:
“Plesstics is ook voorstander van statiegeld op blikjes en plastic flessen en sluiten ons dan ook graag aan en zijn benieuwd naar alle ontwikkelingen hieromtrent.”

PlogSack

Potverdorie!

Proper Strand Lopers: “De vele vrijwilligers van Proper Strand Lopers verwijderen meermaals per dag afval uit onze omgeving en vooral van onze stranden. De locatie aan de kust verschaft een uniek inzicht wat er via de binnenwateren in de zee terechtkomt. Los van het afval dat de toeristen achterlaten en het afval dat uit de blauwe zakken verdwijnt tijdens het ophalingsproces zien we dat het aandeel van aangespoelde PMD-verpakkingen significant is. Wij kunnen als burgerinitiatief die sterk inzet op sensibilisering enkel concluderen dat deze problematiek op te lossen is door waarde te hechten aan afval, en via deze manier de consument meer verantwoordelijkheidszin te aan te leren.”

Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media: “Pulse ijvert voor een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Een echte circulaire economie is daar een essentieel onderdeel van. Het hergebruik van grondstoffen vergt ook een effectieve gedragswijziging van de vervuiler: aanmoedigen tot sorteren alleen blijkt onvoldoende. Statiegeld kan mee voor die gedragswijziging zorgen.”

Q

R

Recreatieschap Marrekrite: “Als gemeenschappelijke regeling sluiten wij ons aan bij Provincie Fryslân en de Friese Gemeenten. Laten we samen de natuur zo mooi een schoon mogelijk houden, zodat recreanten zich niet hoeven te storen aan zwerfafval langs de (water)wegen en fiets- en wandelpaden. Wij werken hier al aan mee door het plaatsen en legen van containers met recreatieafval bij verschillende aanleggebieden in de Friese wateren.”

Recycle Valley:
“Elke dag zet Recycle Valley zich in voor een schone en duurzame wereld. Dit doen we door les te geven aan basisscholieren en middelbare scholieren door het hele land. Daarnaast houden wij bewustwordingscampagnes op stranden, meren, rivieren, havens en parken waar we met jong en oud in gesprek gaan over zwerfafval en de plastic soep. Alles wat bijdraagt aan een schonere en duurzamere wereld ondersteunen wij. Daar hoort het recyclen van grondstoffen, ondersteund door een statiegeldsysteem, zeker bij.”

Recycled Island Foundation: “De Recycled Island Foundation denkt mee over de oplossingen van plasticvervuiling. Wij werken aan het voorkomen, bewustzijn, opleiding, verzamelen en hergebruiken van plastic vuil. Onze belangrijkste producten zijn onze plasticvangers en ons Recycled Park. Met de invoering van het statiegeld op blikjes en flessen verwachten wij dat single-use plastic minder zal worden gekocht en dat herbruikbare plastic producten en recyclebare plastic producten meer zullen worden geconsumeerd, wat zal bijdragen aan de vermindering van de groei van plasticvervuiling.”

Recycling Netwerk Benelux: “Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor milieuschade. Het is dan ook van groot belang dat alle PET-flessen en blikjes worden gerecycled en niet de kans krijgen om rond te slingeren in de natuur. Ervaringen uit het buitenland en studies tonen aan: statiegeld is het goedkoopste en meest doeltreffende systeem om het probleem van blikjes en flesjes op straat en in de natuur op te lossen. Waar wachten we nog op in Nederland en België?”

Red onze Kleiputten vzw: “Het mooie natuurgebied ‘Kleiputten Terhagen’ is een prachtig bosgebied waar zowel natuurliefhebbers als wandelaars, jongeren, vissers, joggers, MTB-ers, … hun hart kunnen ophalen. Momenteel is het echter het grootste met ontbossing bedreigde gebied in Vlaanderen. Wij willen dat het gebied behouden blijft zoals het nu is, mits sanering van een kleine zone voormalig asbeststort. Samen ijveren we ervoor om dit gebied ook netjes te houden uit respect voor de natuur en de bezoekers. Statiegeld kan ons hierbij aardig helpen…”

Refill Oudenburg: “Als verpakkingsvrije winkel dragen wij uiteraard al ons steentje bij aan het verminderen van de afvalberg. Maar het kan altijd beter en statiegeld op flessen en blikjes zal zeker en vast bijdragen aan het verminderen van zwerfvuil! Het wordt tijd dat de overheid de ogen opent en hier gepast op reageert!”

Reinigingsdienst Waardlanden: “Reinigingsdienst Waardlanden is in het verzorgingsgebied al vergevorderd in het gescheiden ophalen van afvalstromen zoals plastic, blik en drankpakken. Toch ondersteunen wij de Statiegeldalliantie van harte omdat we denken dat het heffen van statiegeld zal bijdragen aan een beter milieu en een schonere leefomgeving. We vinden nu nog teveel blikjes en flesjes terug als zwerfafval. Daarnaast zorgt de heffing voor een betere inzameling van deze categorie verpakkingsmaterialen. Verpakkingen van hoge kwaliteit waarvan de grondstoffen dan worden teruggewonnen en hergebruikt, om er weer hoogwaardige producten van te maken.”

Renewable Energy: We zien een veranderende, uitdagende wereld. Een wereld waar energie essentieel is maar die worstelt om de gevolgen van het gebruik ervan het hoofd te bieden. Een wereld waarin het klimaat verandert, luchtkwaliteit een cruciaal gezondheidsprobleem voor miljoenen mensen is en waar nu actie nodig is.

Rentmeester2050: “Samen op weg naar een schone wereld in 2050, dit is mijn focus. Dit met een simpele motto: ‘Groen = Doen, met nadruk op doen!”

Revert: Face à une planète profondément fragilisée par la surexploitation des énergies fossiles, par l’épuisement des ressources, les changements climatique des modifications de comportements s’imposent… L’une d’elle sera la généralisation du système de consignes des bouteilles plastiques et canettes alu…”

Richard Dols: “Als documentairemaker ben ik momenteel, in opdracht, een filmproject aan het realiseren, over hoe de rivieren in de grensregio van Limburg, afvalvrij kunnen worden. Hierbij heb ik al vele opnames langs de rivieren en beken in het euregio gebied van de Maas gemaakt. Het is echt in en in triest hoeveel afval en dan met name ook blikjes en plastic flesjes, ik tegenkom op de oevers. Aangezien we dit probleem alleen met z’n allen kunnen verhelpen wil ik als klein bedrijf graag mijn steun aan deze alliantie uitspreken.”

Robinetto: “Graag worden wij lid! In België gooien we dagelijks meer dan 2,5 miljoen drankverpakkingen weg. Dat zijn er meer dan 100.000 per uur. Zo drinken we jaarlijks meer dan 1,4 miljard liter flessenwater en nog eens evenveel frisdrank. Dit alles moet niet alleen verpakt maar ook vervoerd worden (en daarna ook nog opgeslagen en gekoeld). De oplossingen om het aantal transportkilometers, de gebruikte energie en de berg afval te verminderen zijn eigenlijk heel eenvoudig: gebruik Leidingwater als drinkwater en als basis voor ter plaatste gemixte frisdrank. Robinetto verkoopt en verhuurt watertaps om op een kwalitatieve manier water te serveren, gekoeld en al of niet met bubbels. Voor horeca, events en bedrijven. Zo willen we werken aan 1 miljard minder drankverpakkingen.

Roeivereniging Aeneas Roermond: “Lever je afval in …. ook zonder Statiegeld.”

Rotaryclub Colfontaine Borinage: “L’environnement est reconnu comme axe stratégique du Rotary International et, à ce titre, le Rotary Club Colfontaine-Borinage soutient l’Alliance pour la consigne. Il nous parait nécessaire d’instaurer une consigne sur les canettes et bouteilles en plastique car ces déchets jonchent encore trop régulièrement nos trottoirs, Ravel, champs ou forêts.”

Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel: “Graag tonen wij als Rotaryclub onze maatschappelijke betrokkenheid door aan te sluiten bij het initiatief van de Statiegeldalliantie. Een van de Rotary thema’s is “Doing Good in the World” en het verminderen van bestaande afvalstromen is daar een mooi voorbeeld van.”

Rotonde vzw – Afdeling De Steiger: “VZW De Steiger is een onderafdeling van VZW Rotonde; Rotonde vzw is sinds 1974 ondernemend in de zorg voor personen met een ondersteuningsnood. We zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend als vergunde zorgaanbieder. Rotonde biedt woonondersteuning, dagondersteuning en individuele ondersteuning in Brasschaat, Kapellen, Stabroek, Antwerpen en Schoten. Je kan bij ons terecht om te wonen, voor arbeidsbeleving, om te sporten, te leren, voor allerlei vrijetijdsactiviteiten, om te beleven en te creëren, om te reizen, voor alle soorten hulp en assistentie en nog zoveel meer. De Steiger is gevestigd in Borgerhout; een buurt die regelmatig vol ligt met zwerfvuil (waarvan een groot deel blikjes en pet-flessen). De stadsdiensten doen hun best om dit op te ruimen, maar het is vaak dweilen met de kraan open ! Hoog tijd om dit probleem – waar héél veel buurtbewoners zich aan storen – bij de bron aan te pakken.”

Rotterdams Milieucentrum: “De oplossing voor het probleem van zwerfvuil in onze stad is het invoeren van statiegeld ook voor petflessen en blikjes. Op naar een duurzamere stad!”

Roubos Akkerbouw- Loonbedrijf: “Plastic tegen gaan in bodemverbeteraar compost. Wij zien op ons akkerbouwbedrijf de plastic vervuiling toenemen in de organische reststromen die wij als bemesting of als bodemverbeteraar toedienen op onze landbouwgronden. Dit doen wij om het organische stof (koolstof) gehalte in de de boden op peil te houden zodat onze voedsel planten uiteindelijk goed kunnen blijven groeien voor nu en in de toekomst.”

Rover: “Het openbaar vervoer is een van de duurzaamste manieren van vervoer. Reizigersvereniging Rover zet zich in voor meer en beter openbaar vervoer. Reizigers krijgen al kortingen op een kop koffie of thee indien zij een eigen beker meenemen. Een goed statiegeldsysteem om verwerking van blik en plastic te vergroten past daar ook bij.”

S

SamenSterker: “SamenSterker probeert op zoveel mogelijk manieren bij te dragen aan een sociale en duurzame maatschappij. Het lijkt ons dan ook een evidentie dat deze maatschappij niet mag zwemmen in het zwerfvuil. We zijn ervan overtuigd dat statiegeld op PET-flessen en blikjes een noodzakelijke stap is om deze vorm van vervuiling te bestrijden.”

Samenwerkingsverband Maxima:
“Flessen en blikjes verdienen een tweede leven.”

Saver: “Saver NV, afvalinzameling- en reinigingsbedrijf, steunt de Statiegeldalliantie, samen met de gemeenten waarvoor Saver werkt: Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Behalve dat Saver duurzaam denkt en handelt, wordt er gewerkt aan een circulaire leefomgeving en dus een duurzaam hergebruik van afvalstromen. Voor ons is het uiterst belangrijk dat er zoveel mogelijk kunststof afval kwalitatief goed wordt ingezameld, zodat het gerecycled kan worden. Geen kunststof of welk ander afval dan ook, behoort rond te zwerven in de openbare ruimte, zodat het in de natuur terecht komt met alle desastreuze gevolgen van dien. Diverse deskundigen en rapporten geven aan dat het heffen van statiegeld voor een belangrijk deel hiervoor een oplossing biedt.”

Schijvens Corporate Fashion:
“Wij zijn voorstander van het recyclen van plastic flesjes!
Dat is goed mogelijk en zorgt ervoor dat er minder zwerfafval en plastic soup is.”

Scholengroep De Basiz

Schone Maas: “Op de oevers van de Maas treffen jaarlijks meer dan 2.000 vrijwillige opruimers veel plastic flesjes en blikjes aan. Doppen staan zelfs op de 4e plek in de Top 5 van meest gevonden afval. Wij ondersteunen met alle partners van Schone Maas (www.schonemaas.nl) derhalve de Statiegeldalliantie om in ieder geval deze bron van plastic soep te verminderen en liefst op te heffen!”

SEA LIFE Scheveningen: “Wij willen dat u net zoveel van de onderwaterwereld houdt als wij. Door te laten zien hoe mooi de onderwaterwereld is, willen wij u inspireren ons te helpen met de bescherming van deze onderwaterwereld, ook voor de volgende generaties. Het SEA LIFE netwerk laat niet alleen miljoenen mensen zien hoe prachtig de wereld van de zeeën en oceanen is, maar speelt ook een belangrijke rol in het beschermen van deze wateren en hun bewoners voor de toekomst. De statiegeldalliantie is een stap naar een schonere zee zonder zwerfafval!”

Sea Shepherd Belgium:
“Sea Shepherd Belgium vraagt de overheid om statiegeld in te voeren.”

 

Searious Business:
“In ons huidige systeem blijkt statiegeld de meest effectieve maatregel in het voorkomen van zwerfvuil.
Versnel doorvoeren dus!”

SEDW Alkmaar: “Wij zijn ervan overtuigd dat statiegeld op plastic flessen leidt tot veel minder zwerfafval en voorkomt dat plastic uiteindelijk in de oceaan en dus in onze voedselketen terecht komt. Als er statiegeld wordt gerekend zullen mensen de flessen eerder terug brengen en is de jeugd wellicht bereid om eerder afval op te rapen; er ligt immers geld op straat. Eigenlijk is er geen enkele reden te bedenken om niet tot invoering van statiegeld over te gaan. Veel mensen denken er ook zo over; nu alleen Den Haag nog wakker schudden!”

Senior Hulp & Advies: “Senioren, die ik begeleid met computers en andere media, storen zich aan al het zwerfafval wat her en der op straat , plantsoenen en natuurgebieden ligt. Als Zwerf Afval Pakker (ZAP-per) in onze wijk Ussen in Oss weet ik (en 100 anderen!) hoeveel blikjes en plastic flesjes, maar ook lege sigarettenpakjes enz enz er overal gedumpt worden. Daar doen we dus concreet iets aan. Maar statiegeld op blikjes en plastic flesjes zou een hele belangrijke stap in de goed richting zijn.”

Sharepack:
“Wij zijn vastberaden om de verpakkingsindustrie op zijn kop te zetten.”

Sisters at Work: “Wanneer je als bedrijf bezig bent met afvalbeperking dan kan je niet meer zomaar ergens aanwezig zijn zonder te letten op de gigantische hoeveelheid zwerfvuil. Werkelijk overal zijn we erdoor omringd en tijdens persoonlijke opruimacties blijkt dat zeker de helft van het zwerfvuil in de PMD zak hoort. Statiegeld op PET flessen en blikjes is een (eco)logische stap naar het verminderen van zwerfvuil. Een win-win-win situatie: minder zwerfvuil, meer recyclage, aangenamer voor iedereen!”

SoSuus: “Met SoSuus hebben we meerdere malen met kinderen afval opgeruimd in hun eigen wijk. Het is ongelofelijk wat mensen allemaal zomaar op straat gooien. Statiegeld op flessen en blikjes zorgt ervoor dat mensen hun rotzooi netjes inleveren en dus voor een schoner straatbeeld. Hoe kun je hier nou niet voor zijn?!”

Solarfields: “Wij zetten ons dagelijks in om met groene energie een essentiële bijdrage te leveren aan een duurzaam Nederland. We voelen de urgentie om nú stappen te zetten om Nederland op grote schaal te verduurzamen. Solarfields gelooft erin dat de invoering van statiegeld een oplossing kan bieden om het zwerfafval in Nederland sterk te verminderen. Wij sluiten ons daarom graag aan bij de Statiegeld Alliantie!”

Soof: “Ja, wij willen dit! Oké, wij zijn van mening dat Soof drinkers geen afval op straat gooien.. Maar we zijn wel klaar met de zooi! In de tussentijd blijven we afval opruimen, doen we aan ploggen (zooi opruimen en joggen), mooi meegenomen: tegelijkertijd je hoofd leegmaken en lekker fit blijven We hebben nog wel een vraag: In de bijlage staat een gave “can crusher” die we willen ontwikkelen voor de horeca. (zie bijlage) Is het nog de moeite waard om deze te ontwikkelen? En in het voorjaar 2021 aan de strandpaviljoens aan te bieden? Met als doel om het weggooien van een blikje leuker te maken.”

Spark the Movement: “Spark the Movement zet zich in om met alle scholen en opleidingen in Friesland de beweging te versterken om samen te bouwen aan een circulaire economie en een toekomstwaardige wereld. De 17 Sustainable Development Goals van de VN zijn daarvoor onze leidraad – en om die te realiseren is het toekennen van waarde aan wat we gebruiken een belangrijk basisprincipe. We steunen de statiegeldalliantie van harte in hun streven!”

Spéléo-J asbl: “Les jeunes de Spéléo-J sont favorables à toute initiative telle que la Consigne qui limite la présence de déchets dans notre environnement. Dans les régions calcaires, canettes et autres récipients plastiques sont transportés au cœur des réseaux souterrains, polluant durablement les grottes et nappes phréatiques. Tout doit être entrepris pour empêcher que des déchets n’entrent dans le milieu souterrain!”

Sportief in het Groen: “Sportief in het Groen is voorstander van het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. We vinden tijdens het sportief opruimen van zwerfafval erg veel van deze items. Het zijn er zoveel dat je er bijna niet omheen kunt. Alleen opruimen en registreren lijkt te weinig zin te hebben om dit probleem tegen te gaan, daarom is het tijd voor statiegeld!”

Sportvisserij Fryslân: “De georganiseerde hengelsport draagt al sinds jaar en dag uit zuinig te zijn met natuur en milieu. Wij moedigen onze leden ook aan om zwerfafval mee te nemen en om niets aan de waterkant achter te laten. Dat doen wij bijvoorbeeld in vislessen op basisscholen en wij organiseren zelf ook opschoonacties langs de waterkant. Ook het loodvrij vissen wordt hierbij gestimuleerd. Plastic afval vormt op termijn een bedreiging voor waterorganismen zoals vissen. Sportvisserij Fryslân steunt het initiatief van de Statiegeldalliantie dan ook van harte en wil hiermee ook plastic zwerfafval zoveel mogelijk tegengaan.”

Sportvisserij Oost-Nederland: “De georganiseerde hengelsport draagt al sinds jaar en dag uit zuinig te zijn met natuur en milieu. Wij moedigen onze leden ook aan om zwerfafval mee te nemen en om niets aan de waterkant achter te laten. Dat doen wij bijvoorbeeld in vislessen op basisscholen en wij organiseren zelf ook opschoonacties langs de waterkant. Ook het loodvrij vissen wordt hierbij gestimuleerd. Plastic afval vormt op termijn een bedreiging voor waterorganismen zoals vissen.
Sportvisserij Oost-Nederland steunt het initiatief van de Statiegeldalliantie dan ook van harte en wil hiermee ook plastic zwerfafval zoveel mogelijk tegengaan.”

Stadsboerderij Caetshage:“Betere ecologie zonder pet en blik in de vrije natuur!”

StartGreen Capital:
“Afval bestaat niet! Circulaire economie heeft de toekomst en is winst voor zowel maatschappij als producent!”

Sterrig:
“Sterrig is een yogastudio. Vanuit de yogafilosofie is een van de waarden Ahimsa. Wat betekend geweldloosheid. Het vele zwerfaval, wat ook voor een groot deel bestaat uit flesjes en blikjes, doet de natuur geweld aan. Dit maakt dat Sterrig zich in zet voor een schonere aarde door o.a. zwerfafval op te ruimen.
Dat maakt dat we ons graag aansluiten bij de statiegeldalliantie.”

Stichting Bevordering Leefbaarheid Nieuw-Lekkerland (ZAP groep Lekkerland schoon): “Statiegeld op blikken en blikjes, plastic flessen en plastic flesjes alsmede op alle (glazen) verpakkingen waarin alcoholhoudende drank zit, is een must. Het moet met grote voortvarendheid worden ingevoerd met een substantieel tarief. Dat zou naar onze mening de hoeveelheid zwerfafval met meer dan de helft verminderen.”

Stichting Cleanup Team Westland: “Stichting Cleanup is er voor een betere verwerking van kostbare grondstoffen uit afval en het creëren van een circulaire economie. Dat doen we door met actiematige projecten bewustwording te bewerkstelligen bij burgers, gemeenten, het ambtelijk apparaat en het bedrijfsleven. Een goed werkend statiegeldsysteem zorgt voor een kleinere cirkel van opnieuw gebruiken van kostbare grondstoffen. Hierdoor verminderd de Co2 uitstoot en verdwijnen er minder grondstoffen in de verbrandingsovens.”

Stichting Clear Water Initiative: “Of het nu de snelweg, het fietspad of een wandelroute is. Steeds vaker zie je plasticflesjes en blikjes in de berm liggen. Leeggedronken en weggegooid. Statiegeld op deze flesjes is een van de oplossingen om dit zwerfafval te bestrijden. Stichting Clear Water Initiative zet zich in om meer bewust zijn te creëren omtrent plastic vervuiling van oceanen en drinkwater en staat dan ook volledig achter de Statiegeld Alliantie om dit probleem met zijn allen op te lossen. Samen kunnen we meer bereiken op weg naar een plastic vrije zee en schoner drinkwater.”

Stichting Concepts that Matter: “De missie van stichting Concepts that Matter is om mensen te bewegen richting een leukere wereld, vanuit respect voor de (mede)mens, flora en fauna. Statiegeld beweegt mensen om zwerfplastics te voorkomen. Daarom is stichting Concepts that Matter voorstander van statiegelduitbreiding en alliantiepartner van de Statiegeld Alliantie.”

Stichting De Bastei: “We staan helemaal achter het principe van statiegeld. Bevordert hergebruik en voorkomt zwerfvuil.”

Stichting De Brabantse Wal: “Stichting De Brabantse Wal is een samenwerkingsverband van natuur-en milieuverenigingen en heemkundekringen in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht in West-Brabant. De natuurgebieden in deze mooie regio worden op sommige plaatsen ontsierd door zwerfafval. Het betreft storting van drugsafval, grof afval en kleiner afval zoals blikjes en flesjes. Het invoeren van statiegeld kan een deel van dit probleem oplossen.”

Stichting De Noordzee: “Zeezoogdieren, vogels en vissen zien plastic doppen aan voor voedsel en dit kan leiden tot verstopping met mogelijk dodelijke gevolgen. Plastic doppen behoren tot de top 5 meest dodelijk afvalitems voor het zeeleven. Een van de oplossingen is de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes inclusief dop. De toekomst van de uitbreiding van het statiegeld systeem wordt dit jaar nog bepaald. Aandacht en actie zijn daarom nu nodig. Stichting De Noordzee roept daarom het kabinet en de Tweede Kamer op om de uitbreiding van statiegeld te ondersteunen en mogelijk te maken. Want iedere dop telt.”

Stichting Dier&Recht: “Zwerfafval komt terecht in de natuur, in zee en vervolgens ook in dieren. Van oesters tot walvissen, van vogels tot vissen, overal zitten dieren tjokvol plastic. Zo werden er in de maag van een aangespoelde walvis meer dan dertig plastic zakken en ander plastic afval aangetroffen. Waarschijnlijk had het dier veel pijn door alle troep in zijn lichaam. Bekend is ook de foto van een dode Albatros op het strand; de maag helemaal vol plastic. Supermarkten en drankenproducenten nemen geen verantwoording voor het leed dat zwerfafval deze dieren toebrengt. Dat terwijl statiegeld een effectief middel is om plastic in de natuur te verminderen.”

Stichting dierenvoedselbank Wageningen: “Stichting dierenvoedselbank Wageningen is een stichting niet alleen met een hart voor dieren maar ook met een hart voor het milieu. Vanaf 1 Januari 2020 gaan wij ons voer uitgeven in emmers waar wij statiegeld voor vragen. Wij stoppen met het uitgeven van voer in plastic zakjes die naar 1x gebruik bij het afval belanden. Op deze wijze proberen wij ook ons steentje bij te dragen aan een beter milieu voor mens en dier!”

Stichting Dommelbimd: “Het natuurgebied dat wij hebben gerealiseerd door middel van crowdfunding en verkoop van certificaten, hebben wij sinds vorig jaar opengesteld via een laarzenpad. Wij hebben veel last van zwerfvuil op en naast dat pad, waaronder veel blikjes. Onze quote: Geen blik in de Dommelbimd!”

Stichting Dreamworkers

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg: “Wij werken vanuit een onafhankelijke positie samen met de gemeente, het gemeentebestuur, organisaties en inwoners aan een duurzamer Leidschendam-Voorburg. Met onze eigen activiteiten en met inzet van ons eigen (poltieke en maatschappelijke) netwerken. Graag doen we met jullie mee!”

Stichting Egelopvang Dikke Prik: “Egelopvang Dikke Prik maakt zich sterk voor een natuurvriendelijke wereld voor mens en dier. Door educatie valt er veel te winnen maar helaas is dat niet genoeg., Wij ontvangen regelmatig slachtoffers van zwerfafval, vooral de blikjes zijn berucht, de egels raken ernstig gewond, ze hebben veel pijn en de behandeling is langdurig. Daarom past het het invoeren van statiegeld voor flesjes en blikjes prima in onze doelstellingen. Wij zullen dan ook tijdens onze rondleidingen hier meer aandacht aan besteden.”

Stichting GoClean De Liemers:
“Wij ruimen zwerfafval op, geven voorlichting op scholen en zijn in gesprek met gemeentes en bedrijven omtrent het grote probleem zwerfafval. Uit onze nulmetingen en vervolgmetingen blijkt wat iedereen snapt en weet ‘Opruimen alleen helpt niet’. Elke week liggen de pas opgeruimde plantsoenen en bermen weer vol met voornamelijk drankblikjes, petflesjes en drankkartons. Statiegeld gaat zeker helpen om dit probleem op te lossen.”

Stichting Grachten van Smaragd: “De Stichting Grachten van Smaragd – alle woonboten een groendak sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie omdat ook de grachten nog mooier zouden zijn zonder ronddobberende flesjes en blikjes.”

 

Stichting Groener Hengelo:
“Minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen.
Nog meer redenen nodig om statiegeld in te voeren? Wat Stichting Groener Hengelo betreft niet.
Groen = Doen!”

Stichting In de Noordzee: “Tijdens onze Noordzee expedities zien we de problemen van plastic soep en het effect op het zeeleven met eigen ogen. Onder het motto een schone zee begint met een schoon schoolplein geven we gastlessen aan basisscholen om kinderen te leren wat de effecten zijn van zwerfafval. Plastic soep begint in onze dorpen, steden en we zouden er alles aan moeten doen om de zwerfafval-kraan dicht te draaien. Statiegeld invoeren is daarvoor onmisbaar.”

Stichting Juttersgeluk:
“Bijna dagelijks gaan wij het strand op om plastic te rapen. We vinden te veel PET-flesjes en blikjes waarop geen statiegeld zit. Statiegeld zal de zwerfafvalstroom naar zee verminderen, daarvan zijn wij overtuigd. Single use moeten veranderen in eternal use. Van lineair naar circulair!”

Stichting MEC Roosendaal:
“Statiegeld op plastic moet blijven! dan blijft de cirkel van de circulaire economie rond, en blijven de fossiele grondstoffen in de grond. We hopen dat iedereen zal leren dat we de plastic soup niet kunnen accepteren.”

Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard: “Sinds lange tijd zien we met lede ogen aan, hoe in ons ‘eigen gebied’, de omgeving in de Zwijndrechtse Waard, mensen uiterst nonchalant omgaan met afval van blikjes en kleine plastic flesjes. Door ons aan te melden, hopen we op een omslag in het denken, doen en laten over deze kwestie.”

Stichting Natuurlijk Geuldal: “In het Nationaal Landschap Zuid-Limburg is erg veel vervuiling door allerlei wegwerpverpakkingen. Sommige zijn zelfs gevaarlijk voor dieren omdat er etenslucht aan zit en daardoor aantrekkelijk om op te eten met nadelige gevolgen van dien.”

Stichting Pieterpad: “Statiegeld is het meest effectieve inzamelsysteem wat er bestaat, het voorkomt zwerfafval en zorgt voor zeer zuivere grondstoffen die hoogwaardig gerecycled kunnen worden. Er is geen enkel ander inzamelsysteem wat de prestaties van een statiegeldsysteem evenaart. Geen zinnig mens kan daarom heen, gewoon doen dus!”

Stichting Sea First: “De oceanen beslaan ruim 70% van ons aardoppervlak. Ze produceren het grootste deel van de zuurstof op aarde en nemen ongeveer 50% van de geproduceerde CO2 op. De oceaan is onze blauwe long! Onze consumptiemaatschappij en voorliefde voor plastic heeft tot gevolg dat onze blauwe wereld maar liefst vijf “plastic soepen” kent. Plastic in water is voor veel zeebewoners dodelijk en komt via de voedselketen zelfs op ons bord terecht. Per jaar komt circa 8 miljoen ton plastic in onze oceanen, waarvan 20.000 ton in de Noordzee. Het overgrote deel is afkomstig van het land en het strand. We kunnen deze plastic soep niet op één dag opruimen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat er geen zwerfvuil meer in zee terecht komt. En dat begint heel eenvoudig met statiegeld!”

Stichting SOS Dolfijn: “We steunen het initiatief voor uitbreiding van statiegeld op kleine flessen en blikjes om zo zwerfvuil te verminderen. Zonder actie bevatten de zeeën in 2050 meer plastic dan vis. Dat mag niet gebeuren! Laten we er samen voor strijden dat het leefgebied van walvissen, dolfijnen en andere zeedieren weer een gezonder leefgebied wordt.”

Stichting Stunt: “Stichting Stunt wil betekenisvol zijn in en om de stad Delft. Binnen deze innovatieve activerings- en re-integratie organisatie zetten we kleinschalige, slagvaardige, ‘anders dan andere’ leerwerkbedrijven op om mensen die door allerlei situaties moeilijk aan het werk komen weer op de rails te krijgen. Ons credo daarbij: ‘Laat mensen zichzelf verbazen door de stappen die ze zetten en ze klimmen tot grote hoogte’. Naast onze sociale missie is duurzaamheid één van de kernwaarden in ons wek In samenwerking met de gemeente Delft, de Rabobank Foundation en het project Schoon Belonen ontwikkelden we een leerwerkproject waarbij we lokaal kunststof recyclen. PET-flesjes die gescheiden ingezameld worden bij sportverenigingen en Delftse organisaties halen we op met onze elektrocar om ze in ons eigen leerwerkbedrijf te upcyclen naar nieuwe producten. Behalve de duurzame verwerking van kunststof is bewustmaking een belangrijke projectdoelstelling. Talloze scholieren, studenten en bezoekers zien en ervaren bij Stunt wat je allemaal kunt doen om weggegooid plastic een nieuwe bestemming te geven. We realiseren ons natuurlijk dat dit project slechts een druppel is op de gloeiende plaat die het enorme plasticprobleem is. Dit moet aan de basis worden aangepakt. Statiegeld heffen op al het PET en blik is een grote stap in de goede richting. Daarom sluiten we ons van harte aan bij de Statiegeldalliantie.”

Stichting Tiel Tip Top: “Wij zijn van mening dat een schone leefomgeving de verantwoordelijkheid is van iedereen en wij zetten ons in voor een snelle, eenvoudige realisatie van een schoner Tiel. Onze ervaren zakkenvullers zien al jaren dat ruim 40% van het door ons ingezamelde zwerfafval bestaat uit statiegeldloze blikjes en plastic flesjes. Wij achten het invoeren van statiegeld noodzakelijk om de grote hoeveelheid zwerfafval te laten afnemen en de Statiegeld Alliantie biedt een gouden kans om dit met elkaar te bereiken.”

Stichting Tijd:
“De hoeveelheid zwerfafval in de openbare ruimte in steden en dorpen zal een halt toe moeten worden geroepen.”

Stichting Vitaal Kekerdom: “De visie van ons dorp: Kekerdom is nu en straks een toegankelijk, cultuurrijk en groen dorp voor jong en oud met een saamhorige gemeenschap. Voor dat groene past het om onze bermen en omliggende natuurgebied te verschonen van die zwervende plastic flesjes en blikjes.”

Stichting Voorne’s Duin Trail: “Wij zijn voor behoud van van de natuur, zeker het duingebied van Westvoorne en omgeving dient gevrijwaard te blijven van dit soort afval.”

Stichting Vrienden van het Overbosch: “Als Stichting Vrienden van het Overbosch behouden, onderhouden en verbeteren wij het historische Overbosch in Voorhout, gemeente Teylingen. Onze vrijwilligers ruimen wekelijks vele lege pakjes en plastic drinkflesjes op, die overal in het bos gedumpt worden. Met het invoeren van het statiegeld wordt hierdoor hopelijk dit soort vermijdbare zwerfafval drastisch ingeperkt.”

Stiphout Plastics: “Als Stiphout Plastics staan wij volledig achter deze statiegeldalliantie en willen we graag kenbaar maken dat wij de statiegeldverpakkingen bij Stiphout Plastics kunnen opwerken tot herbruikbare grondstof.”

Storyliner: “Zwerfvuil. Je ziet pas goed hoeveel er ligt als je er ècht op gaat letten. Storyliner creëert verhalen en zet daarmee mensen in beweging. Met het initiatief PloggingNu hebben we het zwerfvuil rapen terwijl je hardloopt (ploggen) in Spijkenisse op de kaart gezet. Want alleen maak je ’t verschil, samen veranderen we de wereld. Onze droom is dat we nooit meer hoeven te ploggen. Dat we de shit voor zijn. Statiegeld is een goede start. #justdoshit.”

Streekkruidenier De Gouden Pompoen: “We weten allemaal dat onze huidige levensstandaard een te grote impact heeft op onze aarde. Het is pure logica dat je verpakkingen hergebruikt en maakt van hergebruikte materialen. Met ons webwinkel-assortiment kiezen wij zoveel mogelijk voor producten met statiegeldverpakkingen. Ook voeren we bij sommige producten zelf statiegeld in. We sporen klanten ook aan om verpakkingen retour te doen en hergebruiken deze waar mogelijk.”

Strobbe Mens- en Organisatieontwikkeling:

SUPZero: “Statiegeld is een effectieve manier om waardevolle materialen in circulatie te houden en zorgt voor aanzienlijk minder plasticvervuiling. Statiegeld is een hulpmiddel voor mensen om hergebruik normaal te gaan vinden, en om ons collectief af te bewegen van de wegwerpcultuur. Daarom steunt SUPZero de Statiegeldalliantie.”

Surfrider HOLLAND: “Wij werken aan schone stranden en oceanen zonder plastic. Daarom steunen wij de statiegeldalliantie.”

T

Tandarts Dik:
“Opruimen kleine moeite veel plezier.”

Tear: “Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Tear helpt kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen we via onze partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen. Tear richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland dagen wij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Dat doen we met behulp van campagnes en actiemodellen, zoals de GroeneKerkenactie (www.groenekerken.nl). We stimuleren kerken om een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) te niet te doen. Het aansluiten bij de statiegeld alliantie doen wij omdat we de missie ondersteunen om plastic afval te reduceren en hier onze achterban toe oproepen.”

Ter Heerdt Tweewielers:
“Ter Heerdt Tweewielers in Duiven is tegen rondzwervend plastic en afval. Wij zijn een voorstander van dit initiatief en vinden dat iedereen op de fiets moet kunnen blijven genieten van een schone en afvalvrije omgeving.”

Terre di Merino: “Terre di Merino is een producent en verdeler van biologische producten. Wij geloven in een veerkrachtige landbouw in evenwicht met de natuur waarbij economische belangen hand in hand gaan met ecologische duurzaamheid en sociale zorgzaamheid. Als houder van het Biogarantielabel zetten wij ons in voor eerlijke prijzen, zorg voor water, energie en biodiversiteit én een duurzaam afvalbeheer. Wij zijn een grote voorstander van de circulaire economie. Statiegeld is voor ons een stap in de goede richting in het vormgeven van een andere toekomst.”

Test Aankoop / Test Achats: “Als grootste consumentenorganisatie van België, zetten ook wij meer en meer in op duurzaam consumeren. Vandaar dat we dit jaar een peiling organiseerden bij meer dan 1000 consumenten uit alle lagen van de bevolking met de vraag of ze bereid zouden zijn hun PET-flesjes en blikjes terug te brengen naar inzamelpunten via een statiegeldsysteem. 68 % van de ondervraagden bleek voorstander van statiegeld op plastic flessen en 64 % zag statiegeld op blikjes zitten. Voor ons als Test-Aankoop is de conclusie dan ook duidelijk : een overgrote meerderheid van de bevolking is gewonnen voor het idee van statiegeld. Dé weg naar minder zwerfafval langs onze wegen. Immers : iets met een concrete waarde wordt nooit zo maar weggegooid!”

“En tant que plus grande organisation de consommateurs de Belgique, nous nous concentrons de plus en plus sur la consommation durable. C’est pourquoi, en 2017, nous avons organisé une enquête auprès de plus de 1000 consommateurs de tous horizons, leur demandant s’ils seraient prêts à rapporter leurs bouteilles et canettes PET aux points de collecte via un système de consigne. 68 % des personnes interrogées se sont prononcées en faveur d’une consigne sur les bouteilles en plastique et 64 % des personnes interrogées ont vu une consigne sur les canettes. Pour nous, en tant que Test-Achats, la conclusion est claire: une grande majorité de la population est en faveur de l’idée de la consigne. Le chemin vers moins de déchets sauvages le long de nos routes. Après tout, quelque chose qui a une valeur concrète n’est jamais jeté comme ça !”

Texel Plastic Vrij:
“Statiegeld-blikjes en flessen komen niet in het milieu terecht”

The Blue Bottle Company: “Met ‘Gratis drinkwater’ en the Blue Bottle maken wij mensen bewust van de kwaliteit van ons drinkwater, de onzin van water in plastic flesjes en de mierzoete dorst’lessers’ en de gevolgen voor mens, dier en natuur. We kunnen niet én de natuur vrij maken van plastic én aan de andere kant de stroom [zwerf]afval laten stromen. Ergens moet een kraan dicht! Te beginnen bij blikjes en kleine plastic flesjes!”

The Great Bubble Barrier:
“The Great Bubble Barrier heeft een innovatieve methode bedacht om plastic tegen te houden in rivieren en kanalen voordat het de oceanen bereikt, en zonder daarbij vissen en schepen te hinderen. Dit doen we met behulp van een bellenscherm.
The Great Bubble Barrier steunt uiteraard ook het voorkomen van plasticvervuiling en sluit zich daarom graag aan bij de Statiegeldalliantie.”

Think Pink: “Als nationale borstkankerorganisatie is Think Pink elke dag opnieuw in de weer voor de gezondheid en het welzijn van borstkankerpatiënten. We steunen dan ook de strijd voor minder plastics in ons leefmilieu en voor de recyclage of hergebruik van drankverpakkingen. Kanker is een complexe ziekte waarbij heel wat factoren een rol spelen. We kennen jammer genoeg nog niet alle factoren. We weten intussen wel dat te veel plastics in het leefmilieu een negatief effect heeft op de algemene gezondheid van mensen. Think Pink nam reeds tal van initiatieven op dit vlak zoals het gebruik van herbruikbare bekers op grotere evenementen, het niet gebruik van ballonnen met helium en het vermijden van niet-recycleerbare verpakking. Maar er is meer mogelijk en daar willen we in de nabije toekomst samen met vele partners graag aan meewerken.”

“En tant qu’organisation nationale de lutte contre le cancer du sein, Think Pink travaille chaque jour pour la santé et le bien-être des patientes atteintes du cancer du sein. Nous soutenons donc la lutte pour moins de plastiques dans notre environnement et pour le recyclage ou la réutilisation des emballages de boissons. Le cancer est une maladie complexe dans laquelle de nombreux facteurs jouent un rôle. Malheureusement, nous ne connaissons pas encore tous les facteurs. Nous savons maintenant que trop de plastiques dans l’environnement ont un effet négatif sur la santé générale des gens. Think Pink a déjà pris de nombreuses initiatives dans ce domaine, telles que l’utilisation de gobelets réutilisables lors de grands événements, la non-utilisation de ballons contenant de l’hélium et l’absence d’emballages non recyclables. Mais il est possible d’aller plus loin et pour ça nous aimerions travailler avec de nombreux partenaires dans l’avenir.”

Thuisafvalscheiden.nl: “Wij vinden afval scheiden belangrijk en willen het hergebruiken van afval aanmoedigen. Statiegeld op plastic flesjes kan helpen bij het verminderen van (zwerf)afval en daarmee het recycle proces ondersteunen. Om deze reden vinden wij het statiegeld initiatief een goed idee! Plastic zwerfafval is immers zó 2017…”

Tolhuijs: “In deze tijd zou er geen alliantie meer mogen zijn die zich moet bemoeien met een dergelijk voor de hand liggende oplossing voor dit probleem. Het bezwaar van het bedrijfsleven: “Dat heeft te maken met de kosten in relatie tot wat het oplevert. Wij denken dat je met andere methoden het zwerfafval kunt oplossen tegen lagere kosten.” Typisch een opmerking van iemand die duidelijk niet verder denkt dan zijn eigen portemonnee, en iemand die nog nooit heeft bedacht dat de ecologische schade waar hij niet voor hoeft te betalen veel hoger is. Schande aan de bedrijven en de politiek die deze oplossing niet als vanzelfsprekend beschouwen.”

Toneelhuis: “Toneelhuis engageert zich voor een beter klimaat en onderschrijft duurzame en rechtvaardige initiatieven. Statiegeld op PET-flessen en blikjes zorgt rechtstreeks voor minder afval en zwerfvuil. Het pakt het probleem bij de bron aan. Door te recycleren verminderen we de afvalberg en werken we aan schonere straten, parken, steden, bossen, rivieren en zeeën. Toneelhuis gelooft in een circulaire economie en zet zich daarom voluit achter de statiegeldalliantie.”

Trage Wegen vzw:
Trage Wegen ijvert al jaren voor het invoeren van statiegeld. Het is een efficiënte én effectieve manier om het erg hinderlijke zwerfvuil op onze fiets- en wandelpaden terug te dringen. Bovendien is het een erg sociale maatregel: de weggooier betaalt, de opruimer wordt beloond.”

Transitie Limburg vzw: “Voor duurzaamheid, dus tegen fossiele brandstof en afgeleiden.”

Transitie Vlaanderen vzw: “Kringlopen sluiten, vermijdt milieuvervuiling en verlies van grondstoffen.”

Trashless.Earth: “Met trashdating en trashbingo activiteiten komen we erachter dat bijna 80% van al het zwerfafval bestaat uit flesjes en blikjes. Als alleen daarop al statiegeld zou zitten dan zou dat al heel wat winnen. Ook voor de gemeentes aangezien ook de prullenbakken overvol zitten met statiegeld waardig materiaal en er daardoor geen ruimte meer is voor de rest.”

Trashpackers:
“In veel landen wordt statiegeld al toegepast. Het werkt. We hebben dit nodig op meerdere producten zoals aluminium en kleine plastic flesjes.
Het financiële beloningsysteem zorgt ervoor dat men het eerder opruimt.”

TrashUre Hunt: “Ja graag statiegeld, omdat dan zoveel mogelijk trash met statiegeld uit de natuur verdwijnt.”

 

Trickster:
“Recyclen moet de nieuwe standaard worden.”

Triodos Bank: “Iedere minuut belandt er een vuilniswagenlading plastic in onze zeeën en oceanen, aldus Greenpeace. 70% van het zwerfvuil op zee bestaat uit wegwerpplastic, plastic voorwerpen die we na één keer gebruiken weggooien. Zoals plastic flessen. Weg met wegwerpplastic, zeggen wij van Triodos Bank Nederland. En daarom steunen we de Statiegeldalliantie. Wist je dat onze bankpas is gemaakt van plantaardige grondstoffen en daarmee biologisch afbreekbaar is? Dat klinkt misschien als iets kleins. Maar soms is dat de beste manier om iets groots te realiseren, zoals een wereld met minder wegwerpplastic. Naast dit soort ‘kleine’ keuzes, financieren wij sinds 1980 alleen projecten die bijdragen aan een groene, eerlijke en menselijke maatschappij. Dit doen we door geld te lenen aan duurzame ondernemers, maar ook in biologisch voedsel, duurzame energie, cultuur, of in de zorg.”

Tuinontwerpbureau Buitenzorg:
“Dagelijks worden wij geconfronteerd met de gevolgen van zwerfafval. Ons bedrijf in de Beemster ligt tussen doorgaande fietspaden en weilanden. Zonder te overdrijven ruimen wij wekelijks een kilo aan blikjes en flesjes op. Dit moet stoppen. Statiegeld heffen zal een groot deel van het probleem verhelpen.”

Twente Milieu: “Twente Milieu staat voor een schoon, gezond en fris Twente. Samen met onze aandeelhoudende gemeenten en inwoners werken we toe naar een ‘Afvalloos Twente in 2030’. Het voorkomen van zwerfafval levert hier een belangrijke bijdrage aan. Daarom sluiten wij ons -net als onze aandeelhoudende gemeenten- aan bij de Statiegeldalliantie. Flesjes en blikjes vormen een groot deel van het zwerfafval. Door aan de blikjes en flesje een financiële waarde toe te kennen (statiegeld) gaan inwoners bewuster met deze materialen om. Hierdoor belanden er minder blikjes en flesjes in de openbare ruimte. Daar komt bij dat flesjes en blikjes die wel in de openbare ruimte belanden, door het statiegeld eerder en sneller worden opgeruimd. Op deze manier worden er meer blikjes en flesjes ingezameld. Deze kunnen circulair verwerkt worden tot nieuwe producten. Statiegeld op blikjes en flesjes draagt dus op verschillende manieren bij aan de Twentse Afvalvisie: op naar 50 kilo restafval per inwoner per jaar in 2030.”

Txgids: “Ik zet me in om zo min mogelijk plastic te krijgen in de Texelse natuur. Dat doe ik op allerlei manieren. Wat een hoop zal helpen is statiegeld op alle plastic flesjes (en waarom niet op elke kg plastic?). Daarom sluit ik mij aan.”

U

Ubuntu Festival vzw:
“Ubuntu Festival wil op termijn evolueren naar een Zero Waste en circulair festival. Een hele uitdaging waarvoor we onze verantwoordelijkheid opnemen. We bannen PMD en blik aan onze togen en gebruiken enkel herbruikbare bekers met statiegeld. Dit heeft als resultaat dat we amper afval produceren en onze terreinen nagenoeg zwerfvuil vrij zijn. We vragen nu aan de producenten om ook zelf verantwoordelijkheid op te nemen en ervoor te zorgen dat de ontwikkeling en de inzameling van hun producten passen in een volwaardige circulaire economie. Een zuivere inzameling en recyclage van PMD (in combinatie met een paarse zak waar alle plastiek afval in kan) is een doelstelling die we mee onderschrijven.”

Upp!:
“Samen met de statiegeldalliantie maken wij onze wereld schoner en meer circulair.”

Utrecht Natuurlijk: “Blikjes en flesjes horen niet op straat, vormen een maatschappelijke kostenpost en veroorzaken schade aan de natuurlijke omgeving. Statiegeld maakt hoogwaardig en circulair hergebruik van grondstoffen waarschijnlijk. Utrecht Natuurlijk sluit zich graag aan bij de Statiegeldalliantie, in de overtuiging dat breed maatschappelijk draagvlak uitbreiding van het statiegeldsysteem zal bespoedigen.”

Utrecht Sustainability Institute: “Het is onzinnig hoeveel single-use plastic flesjes en blikjes er in onze maatschappij doorheen gaan, wat de omgeving vervuilt en buitengewoon veel energie en materialen kost. Dit had al jaren geleden geregeld moeten zijn. Dus hoe eerder hoe beter!”

V

ValleiEnergie: “Als energie coöperatie ValleiEnergie – de energie coöperatie voor de Veluwe Vallei, producent en leverancier van echte groene stroom zonder winstoogmerk ondersteunen wij initiatieven die duurzaamheid in de brede zin stimuleren. Statiegeld geeft afvalstoffen meer waarde en creëert mogelijkheden voor de lokale circulaire en duurzame economie. Daarom ondersteunen we graag het initiatief.”

Van Brummen School en Kantoor

Van Doorn:
“Van Doorn zet zich al ruim 55 jaar in om de buitenruimte voor iedereen duurzaam, mooi en veilig te houden. Wij ontwerpen, vormen en onderhouden terreinen, wegen en groenvoorzieningen en passen nieuwe ontwikkelingen toe. Zorgvuldig met onze werk- en leefomgeving omgaan is voor ons dan ook een vanzelfsprekende zaak. Daarom sluiten wij ons graag aan bij de Statiegeld Alliantie die zich inzet om de krachten te bundelen in de strijd tegen zwerfafval. Want samen vormen wij de buitenruimte van morgen!”

Van Iersel Compost: “Bij Van Iersel Compost spenderen wij veel tijd aan het zuiveren van het bij ons aangeleverde groenafval op zwerfafval. We doen ons uiterste best om al het plastic en blik uit onze compost te halen, maar ondanks al onze inspanningen is het produceren van 100% schone compost helaas niet realistisch. Daarom zijn wij groot voorstander van statiegeld op plastic en blik. Als we er samen voor zorgen dat er minder plastic en blik in de berm, perk en park terecht komt, kunnen wij een nog schoner product opleveren en blijft de natuur op zijn mooist. Schoon.”

vanPlestik:
“Door statiegeld op kleine flesjes in te voeren, voorkomen we dat het milieu verder wordt vervuild. Maar bovenal zamelen we hiermee materiaal in wat we heel goed kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld door dit plastic te gebruiken in onze 3D printers en zo weer nieuwe producten te printen.”

Veganova:
“Veganova steunt elk initiatief waar mens, dier en milieu beter van wordt.
Daarom steunen wij de Statiegeldalliantie.”

Velt vzw: “Velt is de vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren, actief in België en Nederland. Centraal in onze missie staat: Velt komt op voor biodiversiteit en voor een energie- en grondstoffenzuinige productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden. Bij Velt maken we dat heel concreet, door in onze handboeken, workshops en communicatie tips te geven om verpakkingen en afval te vermijden. Ecologische tuiniers wikkelen de prei voor hun buurvrouw in krantenpapier, ecologische consumenten hanteren de boodschappentas en verkiezen (hoeve)winkels die wegwerp-plastic beperken. Velt hoopt dat de Belgische overheid en bedrijven dit bewuste consumentengedrag gaan versterken, door snel en degelijk werk te maken van statiegeld op plastic flessen etc.”

Velt Aartselaar en Velt Zuid-Antwerpen: “Onze vereniging staat voor 100% achter de doelstellingen van de statiegeldalliantie.”

Vereniging Arboretum Munnike Park: “Wij als Arboretum zijn beslist voor een statiegeld, regeling omdat het beter nadenken over verpakkingen stimuleert aan zowel de kant van de producent als aan de kant van de consument. Wij roepen de Nederlandse regering op in 2018 het statiegeldsysteem uit te breiden en ook statiegeld te heffen op o.a. blikjes en PET-flessen. We verwachten dat met de invoeringvan het statiegeld de afvalberg zal verminderen en het hergebruik wordt gestimuleerd. Veel mensen storen zich aan het zwerfafval en realiseren zich dat het zo niet verder kan maar een goed voorbeeld geven doen nog niet veel mensen, met de invoering van het statiegeld worden we allemaal aan het denken gezet, het resultaat is een schonere omgeving.”

Vereniging Kust & Zee:
Wij willen voorkomen dat er in 2050 meer plastic dan vis in de oceanen “zwemt”. Statiegeld helpt effectief om afval in zee te voorkomen en dat is waar Vereniging Kust & Zee voor staat en gaat: Een Gezonde Zee.”

Vereniging van eigenaren Voormalig Blok C Zeeburgerdijk/Amsterdam: “Statiegeld leidt tot een schone openbare ruimte!”

Vereniging van Kustgemeenten (KIMO Nederland/België): “Zwerfvuil vormt op onze stranden, maar ook op het land binnen onze lidgemeenten, een hardnekkig probleem voor milieu, voor dieren en mensen. De helft van het zwerfafval bestaat uit drankverpakkingen (inclusief glaswerk) en ook openbare prullenbakken zijn voor een groot deel gevuld met blikjes en flesjes, waardoor deze snel vol zijn, wat beheerkosten voor de gemeenten met zich meebrengt. In landen die al een statiegeldsysteem hebben voor kleine flessen en blikjes, is het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk verminderd. KIMO sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie (zoals inmiddels ook al vele gemeenten), waarmee de organisatie laat zien voorstander te zijn van het uitbreiden van statiegeld naar kleine flesjes en blikjes en zo een belangrijk signaal geeft aan de Tweede Kamer.”

Vermeulen Groep:
“Wij zijn voorstander van de statiegeldalliantie, omdat duurzaamheid één van onze belangrijke pijlers is en wij dagelijks met zwerfafval in de bermen te maken hebben.”

VerPot:
Plastic vervuiling is één van de grootste milieuproblemen van onze tijd. Helaas zijn er weinig goede oplossingen om plastic te scheiden en te recyclen. Hierdoor verdwijnt jaarlijks ruim 8 miljard kilo plastic in de oceaan. Daarom zijn wij voor de invoering van statiegeld, zodat fabrikanten en leveranciers worden gedwongen hun verantwoordelijkheid te nemen voor het circulair maken van de verpakkingsindustrie.”

Vestia: “Vestia zet zich in voor leefbare wijken voor de bewoners van haar huurwoningen. Een leefbare wijk betekent onder meer een schone wijk zonder zwerfafval. Statiegeld is een middel om zwerfvuil van blik en plastic flesjes tegen te gaan. Daarom steunt Vestia de Statiegeldalliantie.”

VINK Verzekeringen: “VINK Verzekeringen staat voor een rechtvaardige wijze van schade vergoeden. Wie schade veroorzaakt moet naar redelijkheid betalen. Wie schade lijdt moet naar redelijkheid ontvangen. Wie afval in het milieu brengt, moet naar redelijkheid betalen. Wie afval opruimt, moet naar redelijkheid worden beloond. Statiegeld is daarvoor de ideale oplossing.”

Vita Recycling B.V.

VOF De Vooruitgang: “Wij proberen met ons schip te laten zien dat een duurzame bedrijfsvoering absoluut mogelijk is. Op alle fronten, dus ook bewust omgaan met inkoop en afval. Het uitbreiden van statiegeld op flesjes en blikjes past in onze bedrijfsvoering, hoewel we nog liever producten op dusdanige wijze inkopen waardoor verpakkingsmateriaal helemaal niet meer nodig is.”

Vogelbescherming Nederland:
“Vogelbescherming Nederland ondersteunt de doelen van de Statiegeldalliantie. Vogels hebben vaak last van zwerfvuil. Ze zien het als voedsel of raken erin verstrikt met soms een gruwelijke dood tot gevolg. Statiegeld kan helpen het probleem op te lossen.”

Vogelbescherming Vlaanderen: “Als koepelorganisatie voor de 10 Vlaamse opvangcentra voor zieke en gewonde wilde dieren zien we hoe jaarlijks heel wat wilde dieren opgevangen worden die door rondslingerende kabels, blikjes of plastieken potjes met etensresten,… in de problemen zijn geraakt. Erg jammer, want uiteindelijk is het niet moeilijk om je eigen afval even bij te houden tot de volgende vuilbak. Door via statiegeld waarde te hechten aan afval, denken we dat de afvalberg, en dus ook het aantal ‘afvalslachtoffers’, gevoelig zal dalen.”

Vormingplus Kempen: “Vormingplus Kempen draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Al vele jaren ontwikkelen we projecten die streven naar een duurzame samenleving zoals bijv. Transitielaboratorium Kempen (TLK) met o.a. een lerend netwerk van burgerinitiatieven die werken rond ecologische transitie. Het spreekt voor zich dat we voorstander zijn van de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen.”

Vormingplus regio Mechelen: “Vormingplus regio Mechelen organiseert lezingen, cursussen, uitstappen en projecten rond actuele thema’s zoals duurzaamheid. Op een laagdrempelige manier maken we het ruime publiek vertrouwd met het thema en moedigen we de mensen aan om stappen te ondernemen om duurzamer te gaan leven. In het kader van de campagne Mei Plasticvrij zetten we plastic op de agenda met praktische en informatieve activiteiten. We willen deze focus ook uitbreiden naar activiteiten in onze regio. We zijn ervan overtuigd dat de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen een noodzaak is.”

Vreucht van eigen bodem: “Voor lokale & ecologische producten, dus tegen eenmalig gebruik van verpakking.”

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw:
“Hopelijk volgt de politiek dit positief signaal. En, zorgen zij er zo mee voor dat al die troep niet langer in onze natuur, onze leefomgeving, gegooid wordt.”

Vrouw In Beeld: “Hoe meer blikjes en flesjes uit de natuur des te beter!”

W

Wakker Dier:
“Ook voor dieren in de vee-industrie is zwerfvuil een probleem en dan met name rondslingerende blikjes in weilanden. De blikjes komen als scherpe, metalen snippers tussen het gemaaide gras terecht. Het gras wordt gegeten door de dieren en zo komen de snippers in hun maag terecht. De dieren worden er ziek van en kunnen zelfs overlijden. Daarom wil Wakker Dier statiegeld op blikjes en sluit ze zich aan bij de Statiegeldalliantie.”

Waste Free Oceans: “Het grote positieve effect van het voorkomen van zwerfafval door het invoeren van statiegeld op flessen en blik is allang bewezen. Daarnaast is de waarde van de via statiegeld ingezamelde PET flessen hoger omdat ze in principe 1 op 1 gerecycled kunnen worden naar 100% rPET flessen voor dezelfde toepassing. Ook de doppen kunnen zeer goed worden gerecycled. Door het 1 op 1 vervangen van virgin plastics door recyclaat besparen we niet enkel grondstoffen maar tevens een zeer aanzienlijke hoeveelheid CO2 emissie.. Ook inzameling en recycling van drankenkartons, pouches en tal van andere producten zouden door invoering van retourpremies aanzienlijk worden verbeterd.”

WasteBoards: “Wij vinden plastic een fantastisch materiaal. Maar niet in de natuur! Daar mag het nooit belanden. Daarom pleiten wij ervoor zuinig en creatief om te gaan met de materialen die we met elkaar gebruiken. Bijvoorbeeld door ze te hergebruiken wanneer dat kan. Statiegeld is nog steeds het beste middel om plastic flessen uit de natuur te houden. Laten we dat dan ook doen!”

Wegwijs Lokaal

Wereld Natuur Fonds:
“Het Wereld Natuur Fonds beschermt natuur wereldwijd en heeft als missie een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Zwerfafval zoals flesjes en blikjes zijn zeer schadelijk voor de natuur.
En statiegeld heeft bewezen een uitstekend middel te zijn om afval in de natuur te verminderen en plastic soep te voorkomen. Daarom steunen wij de statiegeldalliantie.”

Werk Atleet: Samen strijden tegen plastic soep, zwerfafval en strijden voor minder plastic! Dat is waar Werk Atleet graag aan meewerkt. Met de eerste SUP Clean-Up van Amsterdam en verschillende plogging events een vooraanstaande partij als het gaat om minder afval. Als we kunnen voorkomen dat er meer afval in het water, de natuur of uberhaupt in het milieu terecht komt, zijn wij hier zeker groot voorstander van. Statiegeld alliantie, let’s go!

Werkvierentwintig

West-Vlaamse Milieufederatie vzw: “De West-Vlaamse Milieufederatie vzw werkt met haar lidorganisaties aan behoud en herstel van ecosystemen in West-Vlaanderen, met onder andere bijzondere aandacht voor de kustregio. Dit is niet mogelijk zonder een sterke inspanning om het zwerfafval te beperken aan de bron. Statiegeld is hiervoor een begin.”

Wijkraad de Beemd Aktief

Wijkraad Plein Meierijstad: “De bewoners zien graag een einde aan zwerfafval, en het begin van een wereldwijd circulair model voor het beheer van grondstoffen.”

Wire Group: “Bold action is needed for the children of our children. We support this alliance.”

Woonvereniging De Pottenkijkers: “Nederland loopt op het gebied van duurzaamheid erg ver achter op de rest van Europa. Heel jammer. Het invoeren van statiegeld is een eerste stap. Laten we die zetten!”

Woordbrigade: “Redactiebureau Woordbrigade probeert als duurzaam bedrijf zijn afval tot een minimum te beperken. Statiegeld is een structurele oplossing voor zwerfvuil, en vooral voor de overdaad aan afval die wel elke dag produceren. Waarom gebruiken we al die wegwerpverpakkingen? Allemaal ten voordele van het gebruiksgemak. Eigenlijk is het bijna niet te geloven dat iets dat al jaren is ingeburgerd bij glazen verpakkingen nog niet even vanzelfsprekend is voor blikjes en plastic flessen. Je hoeft er zelfs niet voor te betalen. Integendeel, het is goedkoper dan wegwerpverpakkingen. Het statiegeld recupereer je immers 100 %, terwijl vuilniszakken net geld kosten.”

X

Y

Yookr

 

Youth For Climate NL: “Klimaat is waar wij voor staan en statiegeld is een goed middel om plastic soep tegen te gaan.”

Z

Zaans Natuur & Milieu Centrum:
“In veel gevallen dient door de overheid de daad bij het woord te worden gevoegd om milieuwinst te boeken, naast draagvlakverhoging via voorlichting en educatie.
Zo ook in dit geval! Volg het goede voorbeeld van Duitsland.”

Zeehondencentrum Pieterburen: “Als zeehondencentrum zien wij regelmatig de gevolgen terug van (plastic) zwerfafval bij de zeehonden die binnen worden gebracht. In ons bezoekerscentrum willen we mensen dan ook bewust maken dat we invloed hebben op de zee en het hele ecosysteem, door andere keuzes te maken. Alternatieven voor single used plastics, hervulbare drinkflesjes en herbruikbare boterhamzakjes zijn dan ook terug te vinden in onze winkel. Door statiegeld te vragen voor de kleinere plastic drinkflessen, en zelfs voor blikjes kunnen we een nog groter verschil maken in het schoon houden van de zee!”

Zeeuwse Reinigingsdienst b.v.: “De Zeeuwse Reinigingsdienst b.v. is voorstander van statiegeld op flesjes en blikjes. Hiermee kan onnodig zwerfafval worden voorkomen. Zwerfafval brengt schade toe aan het milieu en is gevaarlijk voor mens en dier. Flesjes en blikjes kunnen prima worden hergebruikt in het kader het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). In het buitenland heeft statiegeld zich bewezen als middel voor gescheiden inzameling.”

Zennegroen vzw

Zero Waste Belgium: “Si la priorité est de privilégier la réutilisation, Zero Waste Belgium soutient toutes les initiatives qui peuvent mener à une circularité des ressources. En ce sens la consigne sur les canettes et les bouteilles en plastiques est un bon outil pour mieux responsabiliser les producteurs et garantir un système qui minimise la pollution”

Zonder meer:
“Als verpakkingsvrije winkel willen zoveel mogelijk wegwerpverpakkingen vermijden en wat er wel is zo ecologisch mogelijk hergebruiken of inzamelen.
Het is dan ook logisch dat we als bedrijf deze oproep ten volle ondersteunen.”

 

Zwerfafvalcoach: “Pluk de dag, pluk een zwerfie – dat is mijn motto, maar die moet natuurlijk wel leiden naar een schone wereld. We kunnen het tij keren, voordat onze aarde helemaal overspoelt met plastic zwerfafval. Slimmere verpakking en uitbreiden van statiegeld is keihard nodig.”

Zwerfinator: “Drankverpakkingen vertegenwoordigen – in gewicht en volume gemeten – de helft van alle verpakkingen in het zwerfafval. Een onderzoek waarbij ik meer dan 500 kilometer aflegde toonde aan dat er gemiddeld 37 drankverpakkingen per kilometer liggen, ofwel één per 27 meter. Hiervan zijn 86 procent blikjes en plastic flesjes. Dit kunnen we grotendeels voorkomen met uitbreiding van statiegeld. Minder afval op straat, minder in het water en wat er toch ligt wordt snel opgeruimd. Want voor geld bukt iedereen.”

033 Zwerfafval Zat: “Een veel gehoord argument is dat afvalprikkers de verpakkingsindustrie in de kaart spelen. Omdat ze tot op heden weigeren het statiegeld uit te breiden, zijn we wel genoodzaakt om te prikken. Minder zwerfvuil begint bij de verpakkingsindustrie”

10XL: “10XL 3D print groot formaat (6x2x1,5 meter) met gerecycled plastic, waaronder PET. Het is van groot belang voor een goed leven op onze planeet dat zoveel mogelijk plastic wordt hergebruikt. Voor een goede retour van de plasticflesjes is statiegeld noodzakelijk!”