De partners van de Statiegeldalliantie – Lokale overheden

Update: 3 juli 2018

Al meer dan 700 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

Op deze pagina vind je een overzicht van alle aangesloten lokale overheden (gemeenten en steden, provincies, waterschappen/waterbeheerders en omgevingsdiensten).

 

De lijst met alle aangesloten organisaties en bedrijven vind je hier

 

Gemeenten en Steden – Provincies  – Waterschappen – Omgevingsdiensten

 

 

Gemeenten en Steden

Alle groen gekleurde gemeenten en steden in onderstaande kaartjes van Nederland en Vlaanderen hebben zich aangemeld bij de Statiegeldalliantie.

                 

 

Gemeente Aa en Hunze (NL): “Aangesloten via de Vereniging Drentse Gemeenten.”

 

Gemeente Aalten (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem, en vormt een bedreiging voor het milieu. PET-flessen en blikjes maken een substantieel deel uit van zwerfafval. Een statiegeldregeling op kleine flesjes en blikjes levert een grote bijdrage aan de bestrijding van zwerfafval. Dat hebben landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken met hun statiegeldsysteem al bewezen. Recycling van PET en blik maakt de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk, door efficiënt gebruik van grondstoffen, minder uitstoot van CO2 en minder afval dat wordt verbrand. Daarom schaart het college van B&W van de gemeente Aalten zich achter het standpunt van de raad, en sluit de gemeente Aalten zich aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Achtkarspelen (NL): “De gemeente Achtkarspelen steunt de statiegeldalliantie. Zwerfafval is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor het milieu, mensen en dieren. Niet alleen in onze gemeente maar wereldwijd. Ervaring in andere landen leert dat statiegeld een groot effect heeft op het voorkomen van zwerfafval. We sluiten ons daarom van harte aan.”

 

Gemeente Alblasserdam (NL): “Het college van Alblasserdam vindt het belangrijk dat er naast het verkleinen van de hoeveelheid aan zwerfafval. Er ook vanuit de lokale overheid een signaal moet worden gegeven om met name de hoeveelheid plastic(deeltjes) in ons leefmilieu zo veel mogelijk lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd te voorkomen.”

 

Gemeente Albrandswaard (NL): “Albrandswaard is een groene gemeente met veel ruimte voor natuur en recreatie in een verstedelijkte regio. Zwerfafval hoort daar niet bij. Statiegeld zorgt ervoor dat de lege flesjes en blikjes worden ingeleverd, voorkomt zwerfafval en verbetert het hergebruik van grondstoffen. Tenslotte is het goed dat de kosten op deze manier liggen bij de consument en niet bij de gemeente die de troep moet opruimen. Voorkomen is beter dan genezen!”

 

Gemeente Alken (VL): “Net als zovele steden en gemeentes heeft ook Alken te kampen met zwerfafval. Alken levert qua opruiming van zwerfvuil heel wat inspanningen: naast de jaarlijkse zwerfvuilopruimactie Straat.net ism Limburg.net waaraan verenigingen, scholen en burgers deelnemen, de dagdagelijkse inspanningen van het personeel van onze technische dienst, zijn er ook nog de vele vrijwilligers die het hele jaar door zwerfvuil opruimen. Omdat de gemeente Alken de strijd tegen zwerfvuil wil aangaan en het probleem in de kiem willen smoren, sluiten we ons graag aan Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Alkmaar (NL): “Gemeente Alkmaar is ervan overtuigd dat een statiegeld regeling de beste garantie biedt om de afvalberg verder terug te dringen en de verspilling tegen te gaan.”

 

Gemeente Almelo (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem en dit vormt een bedreiging voor milieu, dieren en mensen, niet alleen in Almelo, maar landelijk en zelfs wereldwijd. Rapporten maken duidelijk dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval. Door ons aan te sluiten bij deze alliantie vragen wij onze regering om statiegeld op alle pet flesjes en blikjes in te voeren.”

 

 

Gemeente Altena (Woudrichem, Werkendam, Aalburg; NL): “Wij denken dat door invoering van statiegeld er een prikkel ontstaat om minder zwerfafval te laten ontstaan maar ook om de hergebruiksdoelstelling een impuls te geven. Daarnaast draagt dit bij aan beperking van oorspronkelijke grondstoffengebruik.”

                      

 

Gemeente Alphen aan den Rijn (NL): “Na een oproep van raadslid Harre van der Nat (SP) heeft het college besloten zich -in navolging van 30 andere gemeenten in Nederland- aan te sluiten bij de alliantie. Uit onderzoek blijkt dat het aantal lege flesjes en blikjes dat wordt weggegooid met meer dan 70 procent daalt wanneer er statiegeld op geheven wordt. Wethouder Ed de Leest (Afval): ‘Dit kan een effectief middel zijn om zwerfaval van kleine flesjes en blikjes te voorkomen. Deze flesjes en blikjes maken namelijk een groot deel uit van het zwerfafval in onze gemeente.”

 

Gemeente Ameland (NL): “Voorkom onnodig veel zwerfafval in de natuur, zorg voor een duidelijke statiegeld regeling.”

 

Gemeente Amersfoort (NL): “Het college van B&W in Amersfoort heeft in januari 2018 besloten zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. In Amersfoort stimuleert de gemeente inwoners, scholen en verenigingen actief om zwerfafval op te ruimen. Al heel veel inwoners doen hier aan mee. Nog beter dan het opruimen van zwerfafval is het voorkomen. Daar sluit het initiatief van de statiegeldalliantie goed bij aan. Statiegeld op kleine flesjes en blikjes zorgt dat deze worden ingeleverd en dat is een belangrijke stap naar een circulaire economie.”

 

Gemeente Amstelveen (NL): “Afval is een grondstof en hoort niet thuis in de openbare ruimte. De wethouder Duurzaamheid, Peter Bot, neemt daarom het initiatief om Amstelveen aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie. De gemeente Amstelveen ziet het Statiegeldsysteem als een bewezen systeem. Uitbreiding hiervan zal leiden tot minder zwerfafval en past binnen het programma Circulaire Economie. De gemeente Amstelveen behaalt een mooi afvalscheidingspercentage met haar huishoudelijke ‘grondstoffeninzameling’. Voor de uitbreiding van het Statiegeldsysteem is nu de landelijke overheid aan zet.”

 

Gemeente Amsterdam (NL): “In Amsterdam komen veel drank-blikjes en plastic flesjes op straat terecht. Met bijna 18 miljoen toeristen per jaar en een inwonertal van ruim 850.000 mensen doet de gemeente Amsterdam er alles aan om zwerfvuil te voorkomen. Er zijn afgelopen jaar honderden afvalbakken (740) extra geplaatst die op drukke locaties 8 keer per dag worden geleegd. Maar zelfs met deze inspanningen lukt het niet om Amsterdam mooi en schoon te houden. Statiegeld is een bewezen en effectief middel om zwerfafval te voorkomen. Drank-blikjes en plastic flesjes die met een hoge kwaliteit retour komen, kunnen bovendien als grondstof voor nieuwe producten dienen. Amsterdam ondersteunt daarom de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Anzegem (VL): “Anzegem is een groene en landelijke gemeente en dat willen we zo houden. We hebben er genoeg van om blikjes en flesjes uit de goten, wegbermen en grachten te vissen. Zwerfvuil is een doorn in het oog van het bestuur en van onze inwoners. Daarom leveren we al jaren grote inspanningen om het zwerfvuil in te dijken (denk maar aan de vele vrijwilligers en de technische diensten die voortdurend opruimen, het nieuwe GAS-reglement waarmee sluikstorten bestraft wordt, plaatsen van camera’s op zwerfvuilgevoelige plaatsen, …). Maar soms is het dweilen met de kraan open en daarom ijveren we voor een duurzame oplossing. Samen maken we Anzegem mooi!”

 

Gemeente Apeldoorn (NL): “Duidelijk is dat, Apeldoorn heeft meerdere projecten op dit vlak gedaan, een financiële prikkel werkt. Middels een blikjes en flesjes actie (€0,05 per stuk) doen nu 77 verenigingen mee om een deel van Apeldoorn schoon te houden. In 2017 werden bijna 1 miljoen stuks ingeleverd. Maar bovenal, in de gebieden waar wordt schoongehouden, is het ook schoner. Omdat het separaat kan worden ingeleverd, op de bestaande statiegeldstructuur, wordt het ook gescheiden afgevoerd en levert het goede monostromen op. Voor de gemeenteraad voldoende redenen om zich uit te spreken voor uitbreiding van de bestaande structuur van statiegeld.”

 

Gemeente Appingedam (NL): “De gemeente Appingedam is actief bezig met het bestrijden van zwerfafval. Zo zijn er convenanten afgesloten met onze kind centra (educatie, betrekken omwonenden en actief opruimen). Wij verwachten dat het invoeren van statiegeld op flesjes en blikjes, een vermindering van de hoeveelheid zwerfvuil zal opleveren.”

 

Gemeente Arnhem (NL): “Het huidige statiegeldsysteem stimuleert inwoners om flessen in te leveren zodat er nieuwe producten van gemaakt worden. Daarom lijkt het de gemeente Arnhem logisch om het systeem uit te breiden. Bovendien zien we de kleine flesjes en blikjes nu vaak terug als zwerfafval in de openbare ruimte. Dat tot ergernis van velen. Wij sluiten ons dan ook van harte aan bij de statiegeld alliantie.”

 

Gemeente As (VL): “De gemeente As staat positief tegen elk initiatief om het zwerfvuil te reduceren en in het algemeen de afvalberg te verkleinen. Er wordt, net zoals alle andere gemeentes, ook hier geïnvesteerd in het opruimen van zwerfvuil met o.a. peterschappen, actie straat.net i.s.m. Limburg.net, maar ook onze eigen technische dienst ruimt wekelijks het afval van de straten. Al deze actieve opruimers in onze gemeente melden dat het grootste gedeelte van het zwerfvuil (meer dan 40%) bestaat uit blikjes en plastic flessen. We zijn ervan overtuigd dat het invoeren van statiegeld een stap in de goede richting is om mensen bewuster te laten omgaan met deze verpakkingen.”

 

Gemeente Assen (NL): “Meer herbruikbaar afval, dat is het streven van de gemeente Assen. We zetten ons maximaal in om het afval van onze bewoners zoveel mogelijk apart in te zamelen. Op deze manier kan het opnieuw worden gebruikt. Tegelijkertijd maken we zo minder gebruik van de steeds verder oprakende grondstoffen in de wereld. Zwerfafval bestaat grotendeels uit blikjes en flesjes. Het is een landelijk probleem en voor iedereen een doorn in het oog. Om dit te stoppen, steunen wij de Statiegeldalliantie.

 

Gemeente Asten (NL): “Asten is goed in het scheiden van huishoudelijk afval zodat het efficiënt kan worden hergebruikt. We hebben ook een enthousiaste groep inwoners die zwerfvuil ruimt. Maar het kan nog beter. Nog minder restafval en zeker minder afval in het milieu. Uitbreiding van statiegeldsysteem naar kleine blikjes en flesjes is daarbij een belangrijk instrument. Asten staat dan ook vierkant achter de statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Avelgem (VL): “Statiegeld maakt deel uit van de strijd tegen zwerfvuil, een gezamenlijk engagement van burger, overheid en industrie.”

 

Gemeente Baarle-Nassau (NL)

 

Gemeente Baarn (NL): “De gemeente Baarn vindt zwerfafval een hardnekkig probleem en een bedreiging voor mens en natuur. Eén van de oplossingen van dit probleem is statiegeld op lege flesjes en blikjes.”

 

Gemeente Barendrecht (NL): “Wij willen de Circulaire Economie in Barendrecht verder gestalte geven. Invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes geeft een positieve stimulans aan de inzameling van grondstoffen. Bij verdergaande invoering van statiegeld kan een reductie plaatsvinden van 44 tot 54 duizend ton CO2. Door ons aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie willen wij druk zetten op de huidige coalitie van de landelijke overheid om over te gaan tot uitbreiding van het statiegeld.”

 

Gemeente Barneveld (NL): “Wij zijn ervan overtuigd dat statiegeld op flesjes en blikjes voor minder zwerfafval zorgt. Ondanks alle opruimacties met bewoners, schoolkinderen etc. zien we statiegeld als een goede stap op weg naar een schonere leefomgeving.”

 

Gemeente Beek (NL): “De gemeente Beek is voorstander van statiegeld omdat dit een positieve invloed heeft op het milieu en specifiek voor de gemeente op het tegengaan van zwerfvuil in de openbare ruimte. Door de uitbreiding van statiegeld voor blikjes en pet-flessen (groot en klein) zal de grote hoeveelheid hiervan in de openbare ruimte en m.n. langs de wegbermen en in de groenvoorzieningen aanzienlijk afnemen. Het invoeren van statiegeld levert een belangrijke bijdrage aan het hergebruik van grondstoffen.”

 

Gemeente Beemster (NL): “De Beemster, onderdeel van het werelderfgoed van UNESCO, streeft een schone leefomgeving na. Het voorkomen van zwerfvuil is belangrijk. Wij zien statiegeld een bijdrage leveren aan de vermindering van zwerfafval. Door statiegeld wordt meer gerecycled en wordt de vraag naar toch al schaarse grondstoffen voor nieuwe verpakkingen kleiner. Hergebruik van gerecycled plastic is toch vele male beter!! Beemster draagt graag bij aan een beter, schoner en groener milieu.”

 

Gemeente Beersel (VL): “De gemeente Beersel organiseert sinds​ jaren zwerfvuilacties waarbij onze inwoners gesensibiliseerd worden om hun omgeving mee proper te houden. De verantwoordelijkheid voor een nette omgeving ligt bij iedereen.  Vandaar dat wij ook alle Beerselaars vragen mee te helpen. De groep enthousiaste zwerfvuilvrijwilligers groeit jaarlijks aan. Toch blijven we vaststellen dat het zwerfvuil aanwezig blijft en vooral pet-flessen en blik een groot deel uitmaken van deze afvalberg.  Pet-flessen en blik zijn waardevolle grondstoffen die moeten gerecycleerd worden. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het invoeren van statiegeld een groot deel van de zwerfvuilproblematiek kan oplossing.

 

Gemeente Beesel (NL): “Wij zijn van mening dat het beter is zwerfvuil aan de voorzijde te voorkomen dan het achteraf op te ruimen. Het innemen van kleine flesjes en blik via het statiegeldsysteem zorgt bovendien voor een groter percentage hergebruik van grondstoffen. Dat is dubbele winst.”

 

Gemeente Begijnendijk (VL): “De gemeente Begijnendijk staat achter dat de invoer van statiegeld en ondersteunt de evolutie naar een lange termijn visie inzake een duurzame circulaire economie.”

 

Gemeente Bekkevoort (VL): “De mensen zijn, net als ikzelf, het beu te gaan wandelen, joggen of fietsen in onze gemeente met zijn prachtige landschappen langs bermen en trage wegen vol blikjes en flesjes. Zeg STOP tegen deze zwerfafval ! Blijf sensibiliseren maar start nu ook met stimuleren door het invoeren van statiegeld op blikjes en flesjes ! (Benny Reviers, schepen van milieu – gemeente Bekkevoort)”

 

Gemeente Berg en Dal (NL): “De gemeente Berg en Dal geldt als één van de mooiste gemeenten in de regio. Dat willen we graag zo houden! Helaas hebben we ook te maken met zwerfvuil. Wij denken dat statiegeld op kleine flesjes en blikjes een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van zwerfafval en het mondiale probleem van de plastic soup. De gemeente Berg en Dal staat daarom volledig achter de statiegeldalliantie en sluit zich aan als partner.”

 

Gemeente Bergeijk (NL): “De urgentie om anders om te gaan met materialen en grondstoffen is duidelijk, ook voor de gemeente Bergeijk. Daarom sluiten we ons aan bij de statiegeldalliantie. Gemeente Bergeijk is een voorstander van het statiegeldsysteem en roept de Nederlandse en Belgische regering op om dit systeem in te voeren en bedrijven hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Door het statiegeldsysteem in te voeren voor grote én kleine petflessen en blik, kunnen er stappen worden gemaakt richting een circulaire economie, waarbij het doel is om uiteindelijk grondstoffen volledig her te gebruiken. Zwerfafval wat er niet is, hoeft niet opgeruimd te worden. Huisvuil dat er niet is, hoeft niet opgehaald en verwerkt te worden. Niet alleen mooi vanwege duurzaamheid, de besparingen zijn uiteindelijk voor de inwoners.”

 

Gemeente Bergen (N-H, NL): “De gemeente Bergen is voorstander van statiegeld omdat dit bijdraagt aan een circulaire economie want ingeleverde blikjes en flesjes kunnen als grondstof hergebruikt worden. Daarnaast geloven wij dat door statiegeld minder flesjes en blikjes op straat in onze prachtige buitenruimte belanden.”

 

Gemeente Bergen (L, NL): “In het hart van Nationaal Park De Maasduinen ligt de gemeente Bergen (L), een landelijke en groene gemeente. De rivier de Maas stroomt aan het westen langs de gemeentegrens en daarmee ligt een gedeelte van Bergen (L) in de uiterwaarden van de Maas. In het voorjaar ligt veel zwerfafval langs haar oevers. Gemeente Bergen omarmt de Statiegeldalliantie want het invoeren van statiegeld op plastic flesjes en blikjes leidt tot minder zwerfafval en vermindert de plastic soep die uiteindelijk in de zeeën terecht komt.”

 

Gemeente Bergen op Zoom (NL): “Eén van de grootste ergernissen van burgers betreft de aanwezigheid van zwerfafval in de openbare ruimte. Hoewel de gemeente Bergen op Zoom met allerlei middelen dit zwerfafval probeert te voorkomen en te ruimen zijn wij van mening dat er aan de voorkant harde maatregelen nodig zijn om het zwerfafval echt een halt toe te roepen. Het zwerfafval bevat veel blikjes en petflesjes die bij uitstek geschikt zijn om via een statiegeldsysteem goed te worden hergebruikt of gerecycled. Daarnaast draagt statiegeld bij aan een grotere bewustwording onder de burgers omtrent het voorkomen en scheiden van afval.”

 

Gemeente Berkelland (NL): “Berkelland is gelegen in de Achterhoek en is een plattelandsgemeente. We stimuleren onze inwoners om zoveel mogelijk het afval te scheiden en (zwerf)afval in de openbare ruimte te voorkomen. Zwerfafval is in Berkelland geen groot probleem. Dat willen we zo houden. Toch vinden wij blikjes en (kleine) PET flessen terug in de openbare ruimte. Het leidt tot ergernis, schade aan natuur en milieu, dierenleed en opname in de voedselketen. Door statiegeld in te voeren op blikjes en flesjes, worden onze inwoners gestimuleerd om netjes met hun afval om te gaan. De Statiegeldalliantie sluit aan bij de manier waarop wij uitvoering gaan geven aan ons nieuwe plan ‘Van Afval Naar Grondstof’.”

 

Gemeente Bernheze (NL): “Met een goede statiegeldregeling op weg naar minder zwerfafval!”

 

Gemeente Best (NL): “Zwerfaval is een ernstig probleem en vormt een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, zowel lokaal als wereldwijd. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat statiegeld een effectieve en significante bijdrage levert aan de bestrijding van zwerfafval en de ‘plastic soep’. Daarnaast past het goed bij de ambitie van de Gemeente Best om afvalloos te worden. De Gemeente Best sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie en wil daarmee de uitbreiding van het Statiegeldsysteem door de landelijke overheid stimuleren.”

 

Gemeente Beuningen (NL): “We proberen als gemeente door allerlei initiatieven en projecten om meer grip te krijgen op het voorkomen van zwerfafval. We doen dit bijvoorbeeld door het organiseren van de jaarlijkse Maas & Waalse Schoonmaakdagen. Daarnaast hebben we samen met het regionale afvalbedrijf en een aantal regiogemeenten het project Wijkhelden opgezet. Wijkhelden houden samen hun buurt schoon door regelmatig een schoonmaakronde te lopen. Met alle inspanning bereiken we helaas niet dat het zwerfafval sterk vermindert. Dit blijft een bron van ergernis. Met een financiële prikkel als het invoeren van statiegeld neemt het weggooien van kleine flesjes en blikjes wel sterk af. Een fijne bijkomstigheid is dat de kleine flesjes niet meer worden verbrand maar worden hergebruikt of gerecycled.”

 

Gemeente Beveren (VL): “Het College van Burgemeester en Schepenen heeft zich in zitting van 26/02/2018 akkoord verklaard om toe te treden tot de statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Beverwijk (NL): “Beverwijk is voorstander van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Het heeft een positieve impact op het milieu door efficiënt gebruik van grondstoffen met minder verbranding van waardevolle grondstoffen en minder CO2 uitstoot. Het leidt tevens tot kostenbesparing en past binnen een circulaire economie waarbij de waardevolle grondstoffen in de kringloop blijven.”

 

Gemeente Binnenmaas (NL): “Aangesloten via de GR RAD Hoeksche Waard (RAD).”

 

Gemeente Bladel (NL): “Wij sluiten samen met de andere Kempengemeenten (Eersel, Bergeijk, Oirschot en Reusel-De Mierden) aan bij de statiegeldalliantie. Door statiegeld te heffen op blikjes en (kleine) plastic flessen zetten we een grote stap op weg naar fors minder zwerfafval. Samen staan we sterk!”

 

Gemeente Blaricum (NL): “Blaricum is een groene gemeente met aandacht voor een schone en duurzame leefomgeving. Blaricum streeft samen met de overige gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek naar een circulaire economie. Meer grondstoffen die terug gaan de keten in en minder afval dat verbrand wordt. Statiegeld is hierbij een belangrijk hulpmiddel.”

 

Gemeente Bloemendaal (NL): “Wethouder Kruijswijk: ‘Bloemendaal wil een schone openbare ruimte en een schoon strand. Invoeren van statiegeld voor alle drankverpakkingen kan daaraan bijdragen. Bovendien vind ik het belangrijk dat we zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken.”

 

Gemeente Bocholt (VL): “Onze slogan is “kruispunt tussen mens en natuur”. Wij willen graag dat iedereen de natuur en al haar waarden respecteert. De invoering van statiegeld kan een halt roepen aan een van de grootste ergernissen van deze tijd. Als we zwerfvuil kunnen bannen, zal iedereen de pracht van onze omgeving maximaal kunnen beleven en waarderen.”

 

Gemeente Boechout (VL): “De gemeente Boechout is het beu om steeds blikjes en flesjes uit beken, grachten en goten te vissen. Onze gemeente is te mooi om ze te laten ontsieren door zwerfvuil. Iets wat geld waard is, zal men niet meer zomaar weggooien. Door statiegeld in te voeren verdwijnt deze fractie hopelijk snel uit het milieu. Hopelijk volgt de hele verpakkingsindustrie snel om eenmalige plastic verpakkingen te bannen.”

 

Gemeente Bonheiden (VL): “Plastic flesjes en blikjes maken tot 40% van het zwerfvuil op onze straten uit. Bovendien wordt dit afval niet gerecycleerd. De gemeente Bonheiden steunt de alliantie voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes. Het invoeren van statiegeld zal er voor zorgen dat er minder zwerfvuil in onze groene gemeente aanwezig is.”

 

Gemeente Boom (VL): “Zwerfvuil is een hardnekkig probleem. Het veroorzaakt grote schade aan mens en milieu en het opruimen ervan kost handenvol werk en geld. Een groot aandeel van het zwerfvuil bestaat uit PET-flessen en blikjes. Een statiegeldsysteem levert aantoonbaar een effectieve bijdrage aan de bestrijding van zwerfafval. De gemeente Boom sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie”

 

Gemeente Borger-Odoorn (NL): “Aangesloten via de Vereniging Drentse Gemeenten.”

 

Gemeente Borgloon (VL): “Ons doel is een proper straatbeeld en minder ecologische schade. Statiegeld is bij uitstek het middel dat hiertoe zal bijdragen en het zorgt voor meer materiaalrecyclage! En het is bovendien een correcte toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Wie z’n drankverpakking zomaar weggooit wordt financieel gestraft. Diegene die nadien het vuilnis opraapt wordt zelfs beloond.”

 

Gemeente Borne (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Een bedreiging voor milieu, mens en dier. Niet alleen in Borne, maar wereldwijd. De gemeente Borne sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

 

Gemeente Bornem (VL): “In onze gemeente halen we jaarlijks meer dan 8 ton zwerfvuil uit bermen, straten en andere leuke plekken. Door onze steun aan de statiegeldalliantie willen we dit zwerfvuil uit het straatbeeld helpen verdwijnen. Bornem is mooi én groen en dat willen we zo houden.”

 

Gemeente Borsele (NL): “Aangesloten via de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ).”

 

Gemeente Boutersem (VL): “Statiegeld is een structurele oplossing voor zwerfvuil. De ophaling van PMD en zachte plastiek kan gefinancierd worden met het opgehaalde statiegeld.”

 

Gemeente Boxtel (NL): “Het college van Boxtel staat voor duurzaamheid. Met 6 gemeenten uit de regio ondertekenden we het Manifest Energiek met Afval. Hierin maakten we afspraken om innovatieve oplossingen te bedenken om ook in de toekomst over voldoende grondstoffen te kunnen beschikken. Wij zijn dus voor en zien graag dat statiegeld wordt ingevoerd op blikjes en plastic flesjes.”

 

Gemeente Brakel (VL): “Net als vele Vlaamse gemeenten zetten de Brakelse gemeentediensten, verenigingen, scholen en vrijwilligers zich in voor de strijd tegen het zwerfvuil. Drankblikjes en petflessen vormen de grootste deelstroom van het zwerfvuil in onze groene gemeente. Bovendien merken we ook vaker dat afgekeurde volle PMD zakken ergens wordt gesluikstort. We roepen al lang op voor een betere en structurele aanpak. We zijn er van overtuigd dat statiegeld op blikjes en plastic drankflesjes het tij kan keren.”

 

Gemeente Breda (NL): “Zwerfafval komt in de natuur terecht en is schadelijk voor dieren en planten. Bovendien ziet het er niet uit. Statiegeld is een noodzakelijke prikkel voor mensen om hun afval weer in te leveren zodat het hergebruikt kan worden. Dat draagt bij aan de circulaire economie en aan een schone en leefbare stad. En minder kosten voor het opruimen van zwerfafval, is ook goed voor de portemonnee van de inwoners.”

 

Gemeente Bredene (VL): “Burgers en organisaties vragen een oplossing voor zwerfafval, meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van materialen. Statiegeld is een essentieel onderdeel van deze oplossing. Daardoor blijven straten, bermen en in de kustgemeenten stranden vrij van plastic flesjes en blikjes wat een aanzienlijke besparing oplevert inzake de opkuis van zwerfafval. Daarenboven verminderen we hiermee de vervuiling van rivieren en zeeën door de microplastics die zeer schadelijk zijn voor het milieu. Daarom sluit de gemeente Bredene zich aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Bronckhorst (NL): “Afvalscheiden is voor de inwoners van de gemeente Bronckhorst de normaalste zaak van de wereld geworden. Ieder jaar zijn weer vele vrijwilligers actief in de gemeente met het legen van prullenbakken en het ruimen van zwerfvuil. De pilot “Schoon Belonen” is met 37 deelnemende scholen en maatschappelijke organisaties een succes. Behoudens enkele schoolroutes is de openbare ruimte van de gemeente vrijwel zwerfvuilloos. Dat willen we graag zo houden. Ook wij vinden helaas drankverpakkingen in de openbare ruimte. We maken ons met name zorgen over de schade aan natuur en milieu. Wij vinden dat statiegeld een bijdrage kan leveren aan het verder terugdringen van deze schade. Wij sluiten ons daarom aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Brunssum (NL): “Wij willen een eerlijke oplossing voor zwerfafval, door de kosten weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken. We streven naar duurzaamheid mede door het hergebruik van grondstoffen. We geven met aansluiten bij de Statiegeldalliantie ook een krachtig signaal van onderaf aan het parlement.”

 

Gemeente Buggenhout (VL): “De gemeente ondersteunt het invoeren van statiegeld op blikjes en PET-flessen om zo de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen.”

 

Gemeente Bunnik (NL): “De gemeente Bunnik sluit zich aan bij de statiegeldalliantie omdat statiegeld bijdraagt aan een circulaire economie, doordat ingeleverde blikjes en flesjes als grondstof hergebruikt worden. Daarnaast belanden door statiegeld minder flesjes en blikjes op straat en in onze prachtige buitenruimte.”

 

Gemeente Bunschoten (NL): “Bunschoten verbindt zich als gemeente aan de Statiegeldalliantie, omdat zwerfafval ook hier straten en bermen vervuilt. Het invoeren van statiegeld op flesjes en blikjes biedt voor een groot deel van dit probleem een oplossing. Minder zwerfafval zorgt voor een schonere leefomgeving, waar mens, dier en milieu van profiteren. Met de invoer van omgekeerd inzamelen in 2017 wordt in Bunschoten zoveel mogelijk afval hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. In aansluiting op onze doelstellingen draagt de statiegeldregeling bij aan betere recycling van waardevolle materialen.”

 

Gemeente Buren (NL): “De gemeente Buren is voor een schoner Nederland! Ook in de gemeente Buren merken wij dat zwerfafval vooral bestaat uit plastic flesjes en blikjes. Dit is slecht voor het milieu en een doorn in het oog van inwoners. Statiegeld is een oplossing en wij sluiten graag aan bij de alliantie.”

 

Gemeente Capelle aan den IJssel (NL)

 

Gemeente Castricum (NL): “De gemeente Castricum is voorstander van statiegeld omdat dit bijdraagt aan een circulaire economie. Ingeleverde blikjes en flesjes kunnen als grondstof hergebruikt worden. Daarnaast vinden wij dat door statiegeld minder flesjes en blikjes op straat, bermen en plantsoenen belanden.”

 

Gemeente Coevorden (NL): “Mensen ergeren zich aan zwerfafval. Het is ook gevaarlijk voor dieren en het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de plastic soep in de zee. De gemeente Coevorden is daarom voorstander van het statiegeldsysteem. Het is een goede basis voor recycling, en daarmee de vermindering van CO2 uitstoot.”

 

Gemeente Cranendonck (NL): “In de gemeente Cranendonck geldt: Afval is grondstof. De gemeente zet nadrukkelijk in op recycling, hergebruik en preventie. Met het invoeren van statiegeld op blikjes en kleine flesjes kunnen verdere stappen gemaakt worden richting een circulaire economie. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat statiegeld ervoor zorgt dat er minder blikjes en flesjes in de Cranendonckse natuur belanden.”

 

Gemeente Cromstrijen (NL): “Aangesloten via de GR RAD Hoeksche Waard (RAD).”

 

Gemeente Culemborg (NL): “Veel zwerfafval in Culemborg bestaat uit kleine flesjes en blikjes, ook omdat er twee grote middelbare scholen in Culemborg aanwezig zijn. Een statiegeldregeling zal de hoeveelheid zwerfafval naar verwachting flink verminderen. Dit is beter voor het milieu, draagt bij aan de circulaire economie en is beter voor de uitstraling van de openbare ruimte. Statiegeld is een bewezen en effectief middel om zwerfafval te voorkomen.”

 

Gemeente Dalfsen (NL): “De gemeente Dalfsen is een groene duurzame gemeente. Dat willen we graag zo houden! Helaas hebben we ook te maken met zwerfvuil. Wij denken dat statiegeld op kleine flesjes en blikjes een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van zwerfafval en het mondiale probleem van de plastic soup. De gemeente Dalfsen staat daarom volledig achter de statiegeldalliantie en sluit zich aan als partner.”

 

Gemeente De Bilt (NL): “In de gemeente De Bilt hebben we onszelf ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen gesteld. In 2030 willen we een energieneutrale gemeente zijn. Samen met een groot aantal partners in de gemeente zetten we ons hiervoor in. Circulaire economie maakt hier uiteraard deel van uit. Ons afvalbeleid is mede om die reden recent aangepast. Uitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleine blikjes en flesjes sluit daar ook erg mooi op aan. Bovendien gaat het zwerfvuil tegen. Daarom steunt de gemeente De Bilt de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente De Fryske Marren (NL): “We hebben liever dat de producenten hun ‘verpakkingsmaterialen’ door invoering van statiegeld zelf inzamelen. Dan hoeft de ‘afvalketen’ minder verpakkingsmaterialen met nascheiding eruit te halen. Met invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes willen we bovendien ook graag het zwerfafval verminderen.”

 

Gemeente De Marne (NL)

 

Gemeente De Panne (VL): “Het aandeel van éénmalige drankverpakkingen die worden ingezameld uit de afvaleilanden op het strand, tijdens de grote zwerfvuilactie in maart en de hoeveelheid van dit soort afval dat op het strand aanspoelt is heel groot. Door de invoer van een systeem met statiegeld op éénmalige drankverpakkingen kunnen we de afvalberg en het zwerfvuil op openbaar domein aanzienlijk doen slinken. Bijgevolg zal de kost voor het opruimen van dit zwerfvuil drastisch reduceren.”

 

Gemeente De Pinte (VL): “De Pinte steunt de statiegeldalliantie. Zwerfvuil moeten we z’n allen voorkomen gezien het een bedreiging vormt voor onze fauna en flora en alle ecosystemen. Via het opleggen van statiegeld zijn we ervan overtuigd dat de afvalberg terug een stukje kleiner zal worden en recyclage te bevorderen.”

 

Gemeente De Ronde Venen (NL): “Afval hoort niet thuis in de natuur. Zwerfafval is een probleem voor milieu, mens en dier. Dit willen we aanpakken. Veel partijen in De Ronde Venen helpen al mee om de omgeving zo schoon mogelijk te houden. Statiegeld op flesjes en blik is volgens de gemeente De Ronde Venen ook een effectief middel om zwerfafval te verminderen. Bovendien kan plastic en blik met de invoering van statiegeld eenvoudiger hergebruikt worden. Een win-win situatie!Afval hoort niet thuis in de natuur. Zwerfafval is een probleem voor milieu, mens en dier. Dit willen we aanpakken. Veel partijen in De Ronde Venen helpen al mee om de omgeving zo schoon mogelijk te houden. Statiegeld op flesjes en blik is volgens de gemeente De Ronde Venen ook een effectief middel om zwerfafval te verminderen. Bovendien kan plastic en blik met de invoering van statiegeld eenvoudiger hergebruikt worden. Een win-win situatie!”

 

Gemeente Deerlijk (VL): “Gemeente Deerlijk ondersteund het idee dat statiegeld op drankverpakkingen een belangrijke bijdrage kan betekenen tegen de zwerfvuilproblematiek.”

 

Gemeente Delft (NL): “Waardevolle PET tegen vergoeding retour.”

 

Gemeente Delfzijl (NL)

 

Gemeente Den Haag (NL): “Statiegeld is een middel om zwerfvuil van blik en plastic flesjes tegen te gaan. Dat betekent minder troep op straat, een prettigere leefomgeving voor de inwoners van onze stad en lagere schoonmaakkosten voor de gemeente. Daar komt bij dat via het statiegeldsysteem blikjes en plastic flesjes retour komen die weer als hoogwaardige grondstof voor nieuwe producten kunnen worden gebruikt. Zo draagt statiegeld bij aan meer hergebruik en recycling. Daarom steunt de gemeente Den Haag de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Den Helder (NL): “De gemeente Den Helder juicht een uitbreiding van het statiegeldsysteem (kleine PET-flesjes en blikjes) toe. Statiegeld is een beproefd systeem dat mede bijdraagt aan een circulaire economie, waardoor we schaarse grondstoffen in de kringloop houden en niet onze aarde uitputten. Ook draagt een dergelijk systeem bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot (klimaat). Een andere belangrijke factor is dat statiegeld zorgt voor minder zwerfvuil, zowel op het land als in het oppervlakte water, rivieren, zeeën en oceanen. Met elkaar halen we eruit wat er in zit.”

 

Gemeente Destelbergen (VL): “Ook in Destelbergen is zwerfvuil een blijvende problematiek. Ondanks diverse acties: brede vrijwilligerswerking, zwerfvuilopruimacties, educatie via Milieuzorg Op School, strategisch geplaatste straatvuilbakjes, een doordacht veegbeleid enz. ligt er her en der nog steeds zwerfvuil dat grotendeels uit blikjes en flesjes bestaat. Dit zwerfvuil ondermijnt de leefbaarheid van onze omgeving en brengt bovendien extra kosten met zich mee voor de gemeente. Een systeem met statiegeld kan ervoor zorgen dat dit afval niet als zwerfvuil op ons openbaar domein eindigt. Zo zal iedereen nog meer kunnen genieten van onze groene gemeente.”

 

Gemeente Deventer (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Deventer, maar landelijk en zelfs wereldwijd. Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken hebben al een statiegeldsysteem voor kleine flessen en blikjes, met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd. Meer recycling van PET en blik maakt de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk en door efficiënt gebruik van grondstoffen wordt er minder CO2 uitgestoten en wordt er minder afval verbrand. Het aansluiten bij de Statiegeldalliantie geeft een belangrijk signaal aan de Tweede Kamer.”

 

Gemeente Diemen (NL): “De gemeenteraad en het college van Diemen vinden het belangrijk om zwerfvuil te verminderen in hun gemeente. Door middel van statiegeld op plastic flesjes en blikjes kan vervuiling structureel worden voorkomen en teruggedrongen. De gemeente Diemen sluit zich daarom aan bij de Statiegeld Alliantie om zo gezamenlijk te pleiten voor uitbreiding van het statiegeldsysteem.”

 

Gemeente Dilbeek (VL): “Een deel van het schepencollege van de gemeente Dilbeek is voorstander van de snelle invoering van een statiegeldsysteem voor drankverpakkingen omdat het aangetoond is dat dit de meest effectieve maatregel is om het zwerfvuilprobleem zichtbaar terug te dringen. Ondanks alle inspanningen inzake sensibilisering en recyclage komt nog een veel te groot deel terecht in zwerfvuil en lokale besturen draaien ongewild op voor de verwijdering ervan. Als afvalvoorkomingsgemeente stelt Dilbeek al bijna 25 jaar afvalpreventie voorop.”

 

Gemeente Dinkelland (NL): “De gemeente Dinkelland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie, waarmee de gemeente laat zien voorstander te zijn van het uitbreiden van statiegeld naar kleine flesjes en blikjes en zo een belangrijk signaal geeft aan de Tweede kamer maar ook richting haar inwoners namelijk: wij willen een schone Gemeente Dinkelland.”

 

Gemeente Doesburg (NL): “Doesburg is vòòr statiegeld omdat we minder zwerfafval willen en meer grondstoffen hergebruiken. We maken hoge maatschappelijke kosten om de hoogwaardige restproducten, die PET-flessen en blikjes zijn, van de verpakkingsindustrie op te ruimen. Deze restproducten moeten de verantwoordelijkheid van de producenten worden zodat het materiaal weer opnieuw gebruikt kan worden en de maatschappelijke kosten voor het zwerfafval omlaag kunnen. Statiegeld is daarvoor een bewezen en beproefd middel.”

 

Gemeente Doetinchem (NL): “De gemeente Doetinchem sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie omdat zwerfafval in de top drie staat van ergernissen van onze inwoners. Bovendien is zwerfafval gevaarlijk voor dieren. Het overgrote deel van het zwerfafval bestaat uit flesjes en blikjes. De gemeente Doetinchem vindt dat dit afval weer moet worden hergebruikt als nieuwe grondstof. In de gemeente Doetinchem ruimen veel vrijwilligers en kinderen zwerfvuil gescheiden op. Toch belandt er ook zwerfvuil in het water en blijft er zwerfvuil in de natuur liggen. Vrijwilligers kunnen dit probleem niet alleen oplossen. Met de invoering van statiegeld maken we een grote stap vooruit in de vermindering van zwerfafval en hergebruik tot nieuwe grondstof.”

 

Gemeente Dongen (NL): “De gemeente Dongen sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. En geeft daarmee een signaal af naar de Tweede Kamer en haar bewoners dat het uitbreiden van statiegeld naar kleine flesjes en blikjes een bijdrage kan vormen in het terugdringen van zwerfafval en het behalen van de VANG doelstellingen.”

 

Gemeente Dongeradeel (NL): “Zwerfafval dat in de openbare ruimte terechtkomt brengt schade toe aan flora en fauna in onze gemeente en kan via de aangrenzende Waddenzee uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van de plastic soep. Statiegeld zou een flinke bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van zwerfafval. Reden om ons aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Dordrecht (NL): “Zwerfafval is de grootste ergernis van de Dordtenaren. Honderden Dordtse doorpakkers doen nu elke dag hun best de flesjes en blikjes die op straat en in het groen komen weer op te ruimen. De gemeente Dordrecht ondersteunt van harte de statiegeldalliantie. Statiegeld is immers de meest effectieve manier om een groot deel van het zwerfafval te voorkomen.”

 

Gemeente Drechterland: “De Gemeente Drechterland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie en wil aldus aandringen op de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Zwerfafval, en in het bijzonder PET-flessen en blikjes, is een hardnekkig probleem en een bedreiging voor het milieu, voor dieren en mensen, niet alleen in Drechterland, maar landelijk en wereldwijd.”

 

Gemeente Drimmelen (NL): “De gemeente Drimmelen is een blauwgroene gemeente gelegen aan de Biesbosch. Mede door recreatie hebben wij als gemeente te maken met veel zwerfafval, dat vooral bestaat uit plastic flesjes en blikjes die her en der worden weggegooid. Niet alleen in de natuur maar ook in de 6 kernen en het grote buitengebied dat wij rijk zijn. Dit zwerfafval richt veel schade aan de flora en fauna in onze gemeente en het oogt rommelig. Vandaar dat onze gemeente voorstander is voor de invoering van statiegeld voor flesjes en blikjes.”

 

Gemeente Dronten (NL): “Deelname aan de Statiegeldalliantie is één van de maatregelen die bijdragen aan de reductie van zwerfafval. Efficiënt gebruik van grondstoffen, minder C02 uitstoot en afvalverbranding dragen bij aan de duurzaamheidsambitie die Dronten nastreeft.”

 

Gemeente Druten (NL): “Zwerfafval vormt wereldwijd een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen. De gemeente Druten geeft hiermee het signaal af dat dit hardnekkige probleem aangepakt moet worden.”

 

Gemeente Duiven (NL): “Burgemeester Rik de Lange: “Geweldig, al die steun voor GoClean in onze gemeente en de unanieme steun van onze gemeenteraad voor de motie voor aansluiting bij de statiegeldalliantie. Na afloop van de Raadsvergadering hebben we daar onder toezicht van GoClean meteen werk van gemaakt.”

 

Gemeente Echt-Susteren (NL): “De gemeente Echt-Susteren is om de volgende redenen voorstander van het heffen van statiegeld: 1) Het statiegeld op kleine plastic flessen en blikjes voorkomt dat deze als zwerfafval in de openbare ruimte worden weggegooid; 2) Het systeem functioneert en heeft zich in andere landen, zoals Duitsland, bewezen; 3) De verpakkingsindustrie moet op deze wijze bewust worden gemaakt dat zij alle plasticverpakkingen recyclebaar moeten maken en 4) De verpakkingsindustrie haar eigen verpakkingen dient in te zamelen en 100% dient te hergebruiken.”

 

Gemeente Edam-Volendam (NL): “De natuur is het erfgoed van onze kinderen. Hier hoort zwerfafval en plasticsoep geen deel van uit te maken. Als toeristische gemeente aan het Markermeer zien en ondervinden wij dagelijks de gevolgen van dit soort milieuvervuiling. De Statiegeldalliantie zien wij als een goed initiatief om een signaal af te geven dat actief landelijk beleid nodig is om dit te voorkomen. Het introduceren van statiegeld op flesjes en blikjes zal bovendien een bijdrage leveren aan het circulair maken van onze samenleving. Gemeente Edam-Volendam zegt dus: DOEN!”

 

Gemeente Ede (NL): “Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken we aan een duurzaam Ede. We willen meer grondstoffen hergebruiken en minder zwerfafval. Uit onderzoek blijkt dat statiegeld op PET-flesjes en blikjes een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan minder zwerfafval. Bovendien kan PET en blik hoogwaardig worden gerecycled. Landelijke uitbreiding van statiegeld is daarom een welkome aanvulling op de inzet die nu al wordt gedaan voor een duurzamer Ede en voor Nederland Circulair in 2050.”

 

Gemeente Edegem (VL): “Zwerfafval is ook in onze gemeente een probleem. Statiegeld is een noodzakelijke prikkel voor mensen om hun afval weer in te leveren zodat het hergebruikt kan worden. Dit draagt bij aan de circulaire economie en aan een schone en leefbare gemeente.”

 

Gemeente Eemnes (NL): “Eemnes heeft een groot buitengebied met een beschermde status. Veel weidevogels en trekvogels komen op het open slagenlandschap af. Zwerfafval willen we overal, maar zeker in dit gebied, actief tegengaan. Bovendien maken we ons zorgen over plastics in zee. Het invoeren van statiegeld op kleine drankverpakkingen is een maatregel om zwerfafval tegen te gaan.”

 

Gemeente Eemsmond (NL): “De gemeente Eemsmond is voorstander van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Wij zien dat de flesjes en blikjes vaak achteloos in de natuur worden achtergelaten. Het is toch van de zotte dat koeien in onze provincie met magneten in de maag lopen om te zorgen dat blikresten geen schade aanrichten. En wat te denken van het vele zwerfafval en de plastic soep. Laten we hier nu eindelijk eens iets aan doen!”

 

Gemeente Eersel (NL): “Wij sluiten samen met alle Kempengemeenten (Eersel, Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden) aan bij de statiegeldalliantie. Door statiegeld te heffen op blikjes en (kleine) plastic flessen zetten we een grote stap op weg naar fors minder zwerfafval. Samen staan we sterk!”

 

Gemeente Eindhoven (NL): “Zwerfafval komt in de natuur terecht en is schadelijk voor dieren en planten. Statiegeld is een noodzakelijke prikkel voor mensen om hun afval weer in te leveren zodat het hergebruikt kan worden. Dat draagt bij aan de circulaire economie en aan een schone en leefbare stad. Het betekent ook minder kosten voor het opruimen van zwerfafval, hetgeen goed voor de portemonnee van de inwoners.”

 

Gemeente Elburg (NL): “Het ontbreken van een goede statiegeldregeling veroorzaakt een enorme hoeveelheid zwerfafval. Daarom sluit Elburg aan bij de Statiegeldalliantie. Wethouder Henk Wessel denkt dat statiegeld werkelijk een verschil maakt want veel blikjes en kleine flesjes komen nu nog als zwerfafval veelvuldig terug in de natuur.”

 

Gemeente Emmen (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem en een aantasting van het milieu voor mensen en dieren. Openbare prullenbakken zijn voor een belangrijk deel gevuld met flesjes en blikjes en ook in de openbare ruimte liggen overal flesjes en blikjes. Met het invoeren van statiegeld op kleine flesjes blikjes kan de hoeveelheid zwerfafval tot wel 70 á 90 % verminderen en kunnen beheerkosten voor zwerfafval omlaag. Negen van tien raadsfracties in Emmen ondersteunden op 25 januari 2018 de motie voor aansluiting bij deze Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Enkhuizen (NL): “Gemeente Enkhuizen zet zich in voor een beter milieu en ziet in het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blik een mogelijkheid om bij te dragen aan een circulaire economie en een schonere leefomgeving.”

 

Gemeente Enschede (NL): “De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Afvalscheiding en het voorkomen van zwerfvuil staan dan ook hoog op de politieke agenda. Sterker: we streven samen met andere gemeenten naar een afvalloos Twente in 2030. Samen met onze inwoners zetten we ons in om dat voor elkaar te krijgen. Statiegeld op kleine plastic flessen helpt enorm om het doel te realiseren. Het zorgt voor meer recycling en minder plastic vervuiling in de wijken en straten. Er moet nu iets gebeuren! Daarom sluiten wij ons aan.”

 

Gemeente Epe (NL): “Gemeente Epe wil zich blijvend inzetten om zwerfvuil te voorkomen. Veel materialen zijn opnieuw bruikbaar als grondstof als ze niet zomaar worden weggegooid. Statiegeld kan een bijdrage leveren aan het sluiten van de grondstoffenketen. Gemeente Epe sluit zich hierom aan bij de statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Ermelo (NL): “De gemeente Ermelo sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie omdat wij het belangrijk vinden om mee te werken aan een schoner en gezonder milieu. De gemeente Ermelo zet zich al twee jaar in, èn met groot succes, om blikjes en kleine PET-flesjes in te zamelen. De ingezamelde blikjes en PET-flesjes zijn gerecycled en dienen weer als waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Een win-win situatie! Dat Ermelo zich nu ook aansluit bij de Statiegeldalliantie is daarom een logisch gevolg. Beide initiatieven zijn zeer succesvol in de bestrijding van zwerfafval. Ze dragen bij aan een duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.”

 

Gemeente Erpe-Mere (VL): “Ook in Erpe-Mere is zwerfvuil een probleem. Gelukkig hebben we de medewerkers van ‘Zorgzame buurt’ die wekelijks zwerfvuil ruimen. Daarnaast kunnen scholen, verenigingen, buurtcomités zwerfvuilacties opzetten in ruil voor subsidies. In dat kader organiseert de milieuraad i.s.m. het gemeentebestuur ook de ‘Grote Lenteschoonmaak’ tussen 17 en 31 maart. Maar ondanks deze inspanningen blijft het dweilen met de kraan open. Daarom pleit de Statiegeldalliantie voor een duurzame oplossing want statiegeld beloont mensen die hun lege flesjes en blikjes opnieuw inleveren in plaats van weg te gooien. Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat statiegeld de hoeveelheid zwerfvuil doet verminderen, waardoor straten en bermen vrij blijven van plastic flesjes en blikjes, de plastic soep in zee vermindert, dierenleed wordt voorkomen. Belangrijk voor lokale beleidsmakers is dat lokale overheden hierdoor kunnen besparen op opruimkosten.”

 

Gemeente Essen (VL): “Zwerfvuil is een doorn in het oog. Dat bleek recent nog uit een grootschalige bevraging van de Essenaar. Ondanks alle campagnes, zwerfvuilacties en veel inspanningen van zowel verenigingen, vrijwilligers als gemeente blijft het helaas dweilen met de kraan open. Essen is ervan overtuigd dat statiegeld op PET-flessen en blikjes zwerfvuil zal verminderen en de nefaste invloed ervan op het leefmilieu zal indijken. Dat blijkt uit voorbeelden in het buitenland. Daarom steunen we dit initiatief en vragen we de Vlaamse regering de wet op statiegeld door te voeren.”

 

Gemeente Etten-Leur (NL)

 

Gemeente Ferwerderadiel (NL): “De gemeente Ferwerderadiel hecht als “parel van het noorden” aan een schoon milieu. Zij roept daarom de regering op “structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op flesjes en blikjes”. Daarmee kan een reductie van het zwerfafval, vermindering van het dierenleed en een betere recycling van de gebruikte grondstoffen worden bereikt.”

 

Gemeente Geertruidenberg (NL): “De gemeente Geertruidenberg steunt de statiegeldalliantie. Zwerfafval is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor het milieu, mensen en dieren. Niet alleen in onze gemeente maar wereldwijd. Ervaring in andere landen leert dat statiegeld een groot effect heeft op het voorkomen van zwerfafval. We sluiten ons daarom van harte aan. We zijn ervan overtuigd dat een statiegeld regeling de beste garantie biedt om de afvalberg verder terug te dringen en de verspilling tegen te gaan.”

 

Gemeente Geldermalsen (NL): “Zwerfafval zorgt voor veel ergernis bij mensen, daarnaast kost het opruimen ons als lokale overheid veel geld. Daar komt nog bij dat zwerfvuil slecht is voor natuur, mens en dier. Voor de gemeente Geldermalsen is het verminderen van zwerfafval een belangrijk punt. Gemeente Geldermalsen is een groene en vitale plattelandsgemeente en wil dit ook graag blijven. De gemeente is zich bewust van haar voorbeeldfunctie en werkt daarom ook aan diverse duurzame oplossingen. Denk hierbij aan het nemen van energiebesparende maatregelen, het afkoppelen van hemelwater en het verminderen van afval. Dit is dan ook de reden dat de gemeente Geldermalsen het belangrijk vindt dat er een structurele oplossing komt voor blikjes en flesjes die een groot aandeel hebben in het zwerfafval.”

 

Gemeente Geldrop-Mierlo (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Het komt in de natuur terecht en is daardoor wereldwijd een bedreiging voor milieu, mens en dier. Statiegeld kan een noodzakelijke prikkel zijn voor mensen zodat ze hun afval weer inleveren. Hierdoor kan het hergebruikt worden. Dat draagt bij aan de circulaire economie en natuurlijk ook aan een schone en leefbare woonomgeving. Ook zijn er minder kosten voor het opruimen van zwerfafval. Daarom wil Geldrop-Mierlo zich graag aansluiten bij de statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Gemert-Bakel (NL): “Tijdens diverse opruimacties in Gemert-Bakel valt het op dat het opgeruimde zwerfafval vooral uit blikjes en kleine pet-flessen bestaat. Statiegeld kan een effectief middel zijn om zwerfafval te voorkomen. Daarnaast zijn de statiegeld stromen, schone stromen die goed hergebruikt kunnen worden.”

 

Gemeente Gilze en Rijen (NL): “Zwerfafval in de leefomgeving, een doorn in het ogen van velen! De gemeente Gilze en Rijen werkt samen met haar inwoners aan de aanpak van zwerfafval. Al langere tijd zijn er diverse inwoners van tijd tot tijd bezig om zwerfafval in de openbare ruimte op te ruimen. De gemeente Gilze en Rijen stelt hiervoor allerlei middelen beschikbaar en zorgt voor de afvoer van het verzamelde zwerfafval. Daarbij stelt de gemeente ook workshops beschikbaar aan scholen, verenigingen en andere maatschappelijke instantie om te werken aan gedragsverandering op het gebied van het ontstaan van zwerfafval. Al die inzet loont in die zin dat er van tijd tot tijd echt minder sprake is van zwerfafval. Toch keert van tijd tot tijd het zwerfafval terug. Dat geeft aan dat er aan de voorkant flinke maatregelen nodig zijn om het ontstaan van zwerfafval te effectief en blijvend verminderen. Statiegeld is een bewezen en effectieve maatregel. Daarom is de gemeente Gilze en Rijen voorstander van de uitbreiding van de statiegeldregeling. Buiten dat statiegeld op PET-flesjes en blikjes effectief een bijdrage levert aan het verminderen van zwerfafval, levert het ook grondstoffen op die bij uitstek geschikt zijn om te worden hergebruikt of gerecycled. Het helpt bij het ontwikkelen van verdere bewustwording van iedereen, en bevorderd de verandering van gedrag. Kortom, de uitbreiding van de statiegeldregeling draagt bij aan het voorkomen en scheiden van afval.”

 

Gemeente Gingelom (VL): “De gemeente Gingelom werkt al jaren rond de zwerfvuilproblematiek. Zo organiseren we samen met de verenigingen en scholen jaarlijks een opruimactie, zijn er zwerfvuilmeters en -peters actief die elk hun eigen stukje Gingelom proper houden, werkt de gemeente samen met Mooimakers aan een coachingtraject rond zwerfvuil, houdt de technische dienst de straten dagelijks proper, enz. Ondanks alle inspanningen en uitgebreide sensibilisering wordt er jammer genoeg nog steeds te veel zwerfvuil achtergelaten in onze landbouwgemeente. Een mentaliteitswijziging is nodig en we moeten blijven zoeken naar structurele oplossingen en een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Goeree-Overflakke (NL): “Naar schatting driekwart van het zwerfafval op ons eiland bestaat uit plastic flesjes en blikjes. Als duurzaam eiland dat afhankelijk is van haar groene en schone karakter pleiten wij voor een werkwijze die zwerfafval voorkomt. Statiegeld heeft zich in andere landen bewezen als effectief middel om het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval te verkleinen. Daarom pleit Goeree-Overflakkee voor de invoering van een statiegeldsysteem op blikjes en (plastic) flesjes.”

 

Gemeente Goes (NL):  “Aangesloten via de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ).”

 

Gemeente Goirle (NL)

 

Gemeente Gooik (VL): “In de gemeente Gooik houden een 40-tal gezinnen samen ruim 100 straten en paden vrij van zwerfvuil. Zij ruimen zowat om de drie maanden de bermen langs ‘hun’ wandellus. Gooik dankt hen op een jaarlijkse bijeenkomst met koffie, koeken en gratis huisvuilzakken. De vraag naar statiegeld komt daar telkens weer ter sprake. Gooik is ook een landbouwgemeente. Metalen blikjes komen wel eens in de oogst van het graan terecht. Nog veel erger zijn de verschillende runderen die elk jaar sterven aan interne bloedingen door het opeten van metaalstukjes. Het wordt echt tijd dat de daders beseffen dat het zomaar weggooien van afval in de bermen en weiden écht niet onschuldig is. Statiegeld kan het probleem helpen oplossen. Daarom stapt Gooik overtuigd mee in de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Gooise Meren (NL): “De gemeente Gooise Meren sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie, een groeiende lobby van diverse natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en gemeenten voor de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes en drankblikjes. Met de aansluiting geeft het college van B&W gevolg aan de oproep van de voltallige gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 24 januari. In de oproep van de raad wordt verder gewezen op het voordeel dat vermindering van zwerfafval tot lagere opruimkosten leidt. “Het college van B&W volgt de oproep van de raad van harte”, zo laat wethouder Hendrik Boland weten. “Het tegengaan van zwerfvuil is goed voor het milieu maar ook nog eens voor het humeur. Zwerfvuil behoort tot de grote ergernissen van onze inwoners.”

 

Gemeente Gouda (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Het vormt een grote bedreiging voor milieu, dieren en mensen. Dit is niet alleen in Gouda het geval, maar ook landelijk en zelfs wereldwijd. Onderzoek maakt duidelijk dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval. Afval moet gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Belangrijk is dus dat eenmalige verpakkingen weer terugkomen bij de verpakkingsindustrie, zodat er nieuwe materialen van gemaakt worden. Statiegeld stimuleert mensen om blikjes en plastic flesjes in te leveren zodat dit afval gerecycled kan worden. Dit zorgt én voor minder zwerfafval op straat én een beter hergebruik van afval. Door ons aan te sluiten bij deze de Statiegeldalliantie vragen wij onze regering om statiegeld op alle petflesjes en blikjes in te voeren.”

 

Gemeente Grimbergen (VL): “Statiegeld op blikjes en PET-flessen zal leiden tot een vermindering van de hoeveelheid zwerfvuil in onze gemeente en een verduurzaming van onze samenleving waarbij zoveel mogelijk bestaande grondstoffen worden hergebruikt. Het opruimen van zwerfvuil kost onze gemeente handenvol geld. Uit de actualiteit blijkt dat in heel Vlaanderen ruim 6000 koeien jaarlijks ziek worden (soms zelfs sterven) door stukjes blik in de maag afkomstig van weggooide blikjes die bij het maaien van de wegbermen in het veevoeder terecht komen. Dit gaat gepaard met enorm veel dierenleed en ook de economische schade voor de landbouwers is enorm!”

 

Gemeente Groningen (NL): “De gemeente Groningen streeft naar een schone openbare ruimte en wil toe naar een afvalloze stad. Onderzoek laat zien dat de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blik de volume zwerfafval substantieel doet verminderen. Daarom staat de gemeente Groningen achter de doelen van de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Haacht (VL): “De gemeente Haacht en zijn inwoners leveren grote inspanningen tegen zwerfvuil. Blikjes en PET-flessen vormen een belangrijk onderdeel van dat zwerfvuil. Wij zijn ervan overtuigd dat het invoeren van statiegeld een grote stap in de goeie richting zal betekenen.”

 

Gemeente Haaksbergen (NL): “Zwerfafval is in Haaksbergen geen groot probleem. Dat willen we graag zo houden. Als we onze inwoners kunnen stimuleren om goed met hun afval om te gaan ter voorkoming van zwerfafval dan sluiten we ons graag aan.”

 

Gemeente Haaltert (VL)

 

Gemeente Haarlem (NL): “De gemeente Haarlem is voor uitbreiding van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Haarlem wil de omslag naar een duurzame economie realiseren, statiegeld is hierbij een effectief middel. Uitbreiding van statiegeld zorgt voor betere recycling van waardevolle materialen, minder zwerfafval en minder impact op ons klimaat.”

 

Gemeente Haarlemmermeer (NL): “De gemeente Haarlemmermeer sluit zich graag en uit volle overtuiging aan bij de Statiegeldalliantie. Statiegeld draagt bij aan de circulaire economie (grondstoffen in de kringloop houden in plaats van uit de bodem te halen), zorgt voor minder zwerfvuil én minder plastic soep.”

 

Gemeente Halderberge (NL): “De gemeente Halderberge wordt gekenmerkt door 5 kernen met een eigen karakter, in een groene en landelijke omgeving. Zwerfafval past niet in onze gemeente met vele toeristisch en recreatieve mogelijkheden, cultuurhistorisch erfgoed en veelzijdige natuur. Zwerfafval is een doorn in het oog van onze inwoners en bezoekers en is schadelijk voor dieren planten. Daarom ondersteunen wij de Statiegeld Alliantie om de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen.”

 

Gemeente Ham (VL): “Voor Ham is statiegeld de evidentie zelf. Ondanks de vele mensen die vol goede moed telkens opnieuw blikjes en plastic felsjes ruimen blijft het overgrote deel van de bevolking die verpakkingen rondstrooien. Wat waardeloos is wordt weggegooid. Wat enige waarde heeft wordt bijgehouden. Statiegeld geeft waarde aan wat waardeloos is.”

 

Gemeente Hardenberg (NL): “Invoering van een statiegeldsysteem voor kleine PET flesjes en blik zal leiden tot meer en betere recycling en vormt daarmee een positieve bijdrage aan het streven naar een circulaire economie. Daarnaast zal de vermindering van de hoeveelheid zwerfafval leiden tot lagere opruimingskosten. Gemeente Hardenberg sluit zich daarom aan bij de brede steun vanuit het land om een statiegeldregeling in te voeren.”

 

Gemeente Harderwijk (NL)

 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam (NL): “De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil afval gebruiken als grondstof. De nadruk leggen op de inzameling van recyclebare materialen in plaats van op restafval. Het invoeren van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes draagt daar aan bij. Daarom ondersteunen wij de statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Harlingen (NL): “Deelname aan het statiegeld alliantie laat zien dat je als gemeente de bestrijding van zwerfafval en onnodige kunststofverpakkingen serieus neemt.”

 

Gemeente Hattem (NL): “Petflessen en blikjes maken een substantieel deel uit van de zwerfafvalproblematiek. Niet alleen in Hattem, maar landelijk en zelfs wereldwijd. Aangetoond is dat een statiegeldsysteem voor kleine flessen en blikjes werkt. Daarom wil de gemeente Hattem zich graag aansluiten bij de Statiegeldalliantie, om hiermee een duidelijk signaal af te geven aan de Tweede Kamer.”

 

Gemeente Hechtel-Eksel (VL): “Al jarenlang zetten wij ons in om het zwerfvuil in onze gemeente, waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, op te ruimen. Drie jaar geleden kreeg onze technische dienst hierbij de hulp van een groep vrijwilligers, die zich onder impuls van de burger zelf, hebben verenigd in de ZwerfvuilActieDienst (ZAD). Deze vrijwilligers ruimen o.a. elke eerste zaterdag van de maand een buurt in onze gemeente op. Het opruimen van zwerfvuil kost handenvol werk en wij zijn de ZAD enorm dankbaar voor hun hulp bij al dat werk. Daarbij behoeft het geen uitleg dat er ook een grote kost verbonden is aan het opruimen en verwerken van het zwerfvuil. Zwerfvuil bestaat voor een groot deel uit plastic flesjes en blikjes, dat bevestigen onze vrijwilligers. Toetreden tot de Statiegeldalliantie is dus een logische keuze. Het invoeren van statiegeld is een must om de zwerfvuilproblematiek tegen te gaan. Dit is bewezen o.a. in onze buurlanden Nederland en Duitsland. Met het invoeren van het statiegeld zullen veel meer blikjes en flessen terug ingeleverd worden en wordt de kringloop gesloten. Hechtel-Eksel is ervan overtuigd dat met de invoering van statiegeld haar slogan ‘Gezellig in het groen’ alleen nog meer van toepassing wordt.”

 

Gemeente Heemskerk (NL): “Heemskerk is voorstander van het uitbreiden van statiegeld naar kleine flesjes en blikjes. Meer recycling van PET en aluminium dienen de grote ambitie op het gebied van circulaire economie. Door efficiënt gebruik van grondstoffen wordt minder CO2 uitgestoten en worden minder waardevolle grondstoffen verbrand.”

 

Gemeente Heemstede (NL): “Statiegeld stimuleert mensen om blikjes en plastic flesjes in te leveren zodat dit afval gerecycled kan worden. Dit zorgt én voor minder zwerfafval op straat én een beter hergebruik van afval. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Daar kunnen wij alleen maar voor zijn!”

 

 

Gemeente Heerde (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem voor veel gemeenten. Ook in Heerde. Eén van de oplossingen voor het verminderen van het zwerfafval van flesjes en blikjes is het uitbreiden van statiegeld naar kleine plastic flesjes en blikjes. Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Zo zorgen we dat straten, parkjes, speeltuinen en natuurgebieden niet vervuild worden met plastic. Daarnaast zorgen we voor een daling van de plastic soep in het water en zee!”

 

Gemeente Heerenveen (NL): “Financiële prikkel moet de drijfveer zijn, dit is in de praktijk zinvol gebleken. Er is brede raadsteun voor dit mooie initiatief. Zwerfafval is een groot probleem. Verantwoordelijkheid ook voor ondernemers rondom bijvoorbeeld een snackbar zal ook voor de toekomst de juiste aandacht moeten hebben (maatschappelijke verantwoordelijkheid). De motie tot toetreding bij de Statiegeldalliantie wordt breed onderschreven. In Herenveen en Friesland werkt Omrin met nascheiding. Blikjes en flesjes kunnen uit het afval worden gehaald, Omrin investeert hierin met Morssinkhof. De hergebruikdoelstelling zijn gelijk via statiegeld. Invoering van statiegeld leidt tot een verminderde stroom naar Omrin, het is nu niet in te schatten wat dit doet commercieel en qua tarieven (minder inzamelen met gelijke kosten). Voor zwerfafval willen wij als college beslist wat doen met de realisatie van het voorgaande.”

 

Gemeente Heerhugowaard (NL): “Net als in andere gemeenten is zwerfafval in Heerhugowaard een hardnekkig probleem. Het is een bedreiging voor natuur en mens en drukt het een duidelijk stempel op de beleving van de openbare ruimte. Ondanks communicatie, educatie en projecten lukt het niet om de hoeveelheid zwerfafval drastisch te verminderen. Al jarenlang zijn, naast het eigen personeel, vrijwilligers actief om zwerfafval op te ruimen. Wij waarderen de inzet van deze vrijwilligers. Toch zien wij liever een structurele manier om zwerfafval te voorkomen in plaats van het op te moeten ruimen. Ervaringen in andere landen maken duidelijk dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan het bestrijden van de ‘plastic soep’ en zwerfafval. Statiegeld sluit aan bij ons uitgangspunt van “scheiden aan de bron”. Zorg dat grondstoffen zo vroeg mogelijk apart worden gehouden om de kwaliteit te waarborgen en hergebruik te stimuleren. De gemeente Heerhugowaard is net als andere alliantiepartners voorstander van statiegeld, omdat statiegeld een directe uitwerking geeft aan het principe ‘de vervuiler betaalt’ door ingeleverd afval geen geld te laten kosten. Op initiatief van de gemeenteraad sluiten wij ons graag aan bij de Statiegeldalliantie en maken daarmee het gezamenlijke geluid sterker.”

 

Gemeente Heers (VL): “Ook de gemeente Heers heeft te kampen met zwerfvuil. Ondanks de vele inspanningen die de gemeente levert, zowel met eigen personeel als in samenwerking met talrijke verenigingen tijdens de jaarlijkse ‘zwerfvuilactie’ en aantal vrijwilligers die op regelmatige basis een bepaald traject opruimen, blijft zwerfvuil een doorn in het oog van onze landelijke gemeente. De gemeente hoopt dan ook met de ondertekening van deze statiegeldalliantie een stimulans te geven om dit probleem te helpen oplossen.”

 

Gemeente Heeze-Leende (NL): “Zwerfafval is schadelijk voor dieren en planten. Het is bovendien geen gezicht. Statiegeld invoeren voor blik en kleine petflesjes zorgt voor meer hergebruik en minder zwerfafval. Het draagt bij aan de circulaire economie en aan een schonere gemeente Heeze-Leende.”

 

Gemeente Heiloo (NL): “De gemeente Heiloo sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie omdat Heiloo zwerfafval een hardnekkig probleem vindt. Flesjes en blikjes bevuilen onze prachtige groene buitenruimte. Daarnaast vinden wij de invoering ban statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes een positieve bijdrage leveren aan het hergebruik van zwerfafval. ”

 

Gemeente Hellendoorn (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor het milieu, de dieren en mensen, niet alleen in Hellendoorn, maar landelijk en zelfs wereldwijd. Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken hebben al een statiegeldsysteem voor kleine fessen en blikjes, met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd. Meer recycling van PET en blik maken de grote ambities op het gebied van de circulaire economie mogelijk en door efficiënt gebruik van grondstoffen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand. De gemeente Hellendoorn sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie en geeft daarmee een belangrijk signaal aan de Tweede Kamer.”

 

Gemeente Hellevoetsluis (NL): “In lijn met de inmiddels vastgestelde routekaart duurzaam Voorne-Putten 2040 is de gemeente Hellevoetsluis van mening dat de aanblik van de openbare ruimte in Hellevoetsluis gebaat is bij het invoeren van statiegeld op blikjes en kleine plastic flesjes. Het invoeren van statiegeld levert een substantiële bijdrage aan de realisering van een circulaire economie en zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de belasting van het milieu. Dat betekent minder rommel op straat, wat bijdraagt aan een prettigere leefomgeving voor de inwoners van onze gemeente.”

 

Gemeente Helmond (NL): “Om er in de toekomst voor te zorgen dat afval nog beter gescheiden wordt, sluit de gemeente Helmond zich graag aan bij de Statiegeldalliantie. Lokaal, landelijk en zelfs wereldwijd is zwerfafval een hardnekkig probleem en vormt dit een bedreiging voor milieu, dieren en mensen. Bovendien doet het afbreuk aan de uitstraling en kwaliteit van onze stad en ons buitengebied. Het invoeren van statiegeld op kleine PET-flessen en blikjes levert wat ons betreft een grote bijdrage aan de circulaire economie, een schone en leefbare omgeving en de bestrijding van de ‘plastic soep’ in zee. Bovendien betekent het minder kosten voor het opruimen van zwerfafval, waardoor de lokale lasten kunnen dalen, wat ook voordelig is voor de portemonnee van inwoners. Scheiden loont, zowel voor de inwoner als voor het milieu. Om die reden gaat gemeente Helmond komende jaren aan de slag om de inwoners nog meer bewust te maken van het scheiden van afval en het zoeken naar de juiste manieren om afval in te zamelen voor de stad die bijdragen aan het verdere verbeteren van de afvalscheiding in onze stad.”

 

Gemeente Hemiskem (VL): “Om ook de hogere overheden aan te zetten om verder na te denken over systemen om meer en beter te sorteren en recycleren sluiten we ons als gemeente Hemiksem graag aan bij de statiegeldalliantie. We beseffen maar al te goed dat statiegeld niet al het zwerfvuil uit het straatbeeld zal doen verdwijnen. Maar een reductie van 40 % van het volume maakt van ons al een gelukkige gemeente! Het invoeren van statiegeld is echter slechts één van de opties, het sluit andere initiatieven niet uit. We gaan dus voluit voor een en-en-verhaal: én het statiegeld én een georganiseerde inzameling van alle andere plastics én de gft-inzameling. In combinatie met sensibiliseringscampagnes maken we de wereld zo ongetwijfeld al wat mooier.”

 

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (NL): “Grote veranderingen beginnen met een kleine stap\” daarom steunt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht de statiegeld alliantie. Wethouder duurzaamheid Floor van der Velde ziet al jaren het positieve resultaat op recycling door statiegeld te heffen op grote petflessen. De “kleine stap” om statiegeld uit te breiden naar blikjes en kleine plastic flesjes is een gewenste stap in de richting van minder restafval.”

 

Gemeente Hengelo (NL): “Hengelo is een groene gemeente. We proberen onze inwoners te stimuleren om zoveel mogelijk hun afval te scheiden en afval te voorkomen. Zwerfafval doet afbreuk aan onze stad en is slecht voor het milieu. Toch is zwerfafval ook in Hengelo een groot probleem. Uit landelijke cijfers blijkt dat 40 procent van het zwerfafval bestaat uit plastic flesjes en blikjes. We streven in Hengelo naar een circulaire economie. Afval moet gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Belangrijk is dus dat eenmalige verpakkingen weer terugkomen bij de verpakkingsindustrie, zodat er nieuwe materialen van gemaakt worden. Zwerfafval vervuilt dus het milieu, maar put ook de grondstoffenvoorraad uit. Door statiegeld in te voeren op blikjes en flesjes, worden mensen extra gestimuleerd om netjes met hun afval om te gaan. Het is daarom tijd om met uitbreiding van het statiegeld het zwerfafvalprobleem aan te pakken en grondstoffen terug te brengen in de keten.”

 

Gemeente Herenthout (VL): “Weeral een extra kost!”, zegt u? Toch niet. Wie sorteert, heeft geen extra kosten en de gemeenschap is goedkoper af. Want weet u hoeveel zwerfvuil, hoofdzakelijk blikjes en plastic flessen, onze zwerfvuilpeters en -meters, scholen en onze technische dienst jaarlijks ophalen? Maar liefst 5800 kg. En dat kost ook u als belastingbetaler geld. Dus steunt het gemeentebestuur van Herenthout de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Herk-de-Stad (VL): “Zwerfvuil is en blijft voor veel Vlamingen een doorn in het oog. Ook de stijgende afvalberg baart zorgen en is een globale uitdaging van levensbelang. Als stadsbestuur geloven wij in maatregelen die onze burgers bewuster doen omgaan met deze problematiek. Statiegeld helpt daarbij en is voor ons dan ook een belangrijk deel van de oplossing.”

 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch (NL): “Je ziet bijna geen bierfles als zwerfafval op straat of in natuur omdat hier statiegeld op zit. Daarom is ’s-Hertogenbosch, een stad met 150.000 inwoners, voor het invoeren van statiegeld op PET-flessen en blikjes. Dit betekent minder zwerfafval en minder kosten voor het opruimen van zwerfafval. Daarom besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch in december 2017 zich aan te sluiten bij Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Herzele (VL): “Zwerfvuil is en blijft een probleem, ook in Herzele. Dat zwerfvuil bestaat voor een groot deel uit petflessen en blikjes. Uit onderzoek blijkt dat statiegeld een groot deel van dat zwerfvuil kan voorkomen. Resultaat: lagere kosten voor de gemeenschap, minder opruimwerk voor de gemeente en haar inwoners én een properder Herzele.”

 

Gemeente Heusden (NL): “De gemeente Heusden zet fors in op duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen. Statiegeld op kleine blikje en plastic flesjes past uitstekend binnen deze circulaire gedachtegang. Het levert daarnaast een grote positieve bijdrage aan de bestrijding van de zwerfafval en zorgt voor een schone leefomgeving.”

 

Gemeente Heusden-Zolder (VL): “Ondanks allerhande campagnes, opruimacties en vrijwilligerswerking blijven we veld verliezen in de strijd tegen zwerfvuil. Opruimen kost de gemeenschap handenvol geld. Letterlijk weggesmeten geld! Wij willen pas verder dweilen nadat de kraan dicht gaat…”

 

Gemeente Heuvelland (VL): “Jaarlijks organiseert de gemeente een grootschalige zwerfvuilopruimactie waarbij ca. 8 km wegbermen zwerfvuilvrij worden gemaakt per vereniging (ca. 120 vrijwilligers). De vrijwilligers worden hiervoor beloond met een subsidie. Daarnaast heeft de gemeente intussen 4- tal vrijwillers die op regelmatige basis zwerfvuil opruimen langs Heuvellandse wegen. Het blijft dweilen met de kraan open gezien het aandeel pmd-afval (drankblikjes in het bijzonder) toeneemt. Ons doel is een proper straatbeeld en minder ecologische schade. Statiegeld is bij uitstek het middel dat hiertoe zal bijdragen en het zorgt voor meer materiaalrecyclage! Door statiegeld zal de burger bewuster omgaan met afval: preventie wordt gestimuleerd, retourbrengsystemen zorgen voor maximalisatie van materiaalrecyclage, het zwerfvuil zal drastisch afnemen met maar liefst 40% en de natuur ervaart meteen een belangrijke vijand minder.”

 

Gemeente Hillegom (NL): “We moeten zuinig zijn op de wereld van onze kinderen. Statiegeld stimuleert mensen om blikjes en plastic flesjes in te leveren zodat dit afval gerecycled kan worden. Dit zorgt én voor minder zwerfafval op straat én een beter hergebruik van afval. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Daar kunnen wij alleen maar voor zijn!”

 

Gemeente Hilversum (NL): “Op 20 februari 2018 heeft het college van B&W besloten om als gemeente Hilversum aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie om te pleiten voor statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Bij invoering van dit systeem nemen de producenten hun verantwoordelijkheid om de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen en deze hoogwaardige grondstoffen te behouden voor hergebruik. We doen er als gemeente veel aan om zwerfafval te voorkomen, zoals voorlichting op scholen in samenwerking met de regionale Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) en plaatsing van nieuwe afvalbakken in de openbare ruimte van het centrum voor gescheiden afvalinzameling (plastic apart). Maar desondanks blijft zwerfafval een hardnekkig probleem. Daarom is het belangrijk dat ook producenten bijdragen om zwerfafval te verminderen.”

 

Gemeente Hof van Twente (NL): “De gemeente Hof van Twente sluit zich aan bij de statiegeldalliantie omdat hierdoor zwerfafval sterk verminderd. Daarnaast moet afval beter hergebruikt worden. Veel afval dient als grondstof voor nieuwe producten. Meer recycling van PET en blik maakt de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk en door efficiënt gebruik van grondstoffen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrandt.”

 

Gemeente Hollands Kroon (NL): “Hollands Kroon is een plattelandsgemeente met een oppervlakte van 665 km2 en ligt in de kop van Noord-Holland. We halen diverse gescheiden afvalstromen bij onze inwoners aan huis op en stimuleren daarmee zoveel mogelijk het afval te scheiden en (zwerf)afval in de openbare ruimte te voorkomen. Toch moeten we jaarlijkks kosten maken om het zwerfafval in de openbare ruimte op te ruimen. Met name pet flesjes en blikjes maken een substantieel deel uit van het zwerfafval. Wij verwachten dat via een statiegeldsysteem teruggehaald restafval van hogere kwaliteit is en daardoor met hogere opbrengst gerecycled kan worden. Wat de Statiegeldalliantie wil, sluit aan bij onze verwachting.”

 

Gemeente Hoogeveen (NL): “Aangesloten via de Vereniging Drentse Gemeenten.”

 

Gemeente Hoorn (NL): “De gemeente Hoorn investeert in een groene en levendige stad om deze voor toekomstige generaties goed achter te laten. Met ons programma Puur Hoorn zetten we ons in voor een klimaatneutrale stad in 2040. We gaan de strijd aan met zwerfafval. Zo plaatsen we dit jaar al tientallen extra´s grote afvalbakken. Ook stimuleren we inwoners hun afval te scheiden. Met statiegeld op kleine flesjes en blikjes zetten we een nieuwe stap naar een duurzame toekomst. Afvalbakken raken dan minder vol en dat betekent ook voor de gemeente minder kosten. Daarom zijn we blij dat we met de raad hebben besloten om ons aan te melden bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Horebeke (VL): “Voor een proper Horebeke!”

 

Gemeente Horst aan de Maas (NL): ” Horst aan de Maas heeft de ambitie om in 2025 de gezondste regio in Europa te worden. Het verminderen van zwerfafval kan en zal daar een niet onbelangrijk onderdeel van zijn. Meer recycling van PET en blik maken de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk. Door efficiënt gebruik van grondstoffen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.”

 

Gemeente Houten (NL): “In alle landen waar statiegeld wordt geheven, neemt de hoeveelheid flesjes en blikjes in het zwerfafval flink af. Omgerekend naar de Nederlandse situatie zal dit tot een afname leiden van 70 tot 90%. Statiegeld is daarmee een bewezen manier om de hoeveelheid flesjes en blikjes in het zwerfafval terug te dringen. Daarnaast zorgt statiegeld er voor dat er een zuivere afvalstroom (grondstoffenstroom) wordt verkregen die eenvoudiger en hoogwaardiger gerecycled kan worden.”

 

Gemeente Houthalen-Helchteren (VL): “Zwerfvuil is een problematiek die alle steden en gemeenten in Vlaanderen treft en dat is niet anders in Houthalen-Helchteren. Het tast het straatbeeld aan en brengt extra opruimkosten met zich mee. Lokale besturen moeten het grootste deel van het openbaar domein proper houden en dragen bijgevolg ook de grootste kost. Via de invoering van statiegeld werken we mee aan een proper straatbeeld.”

 

Gemeente Houthulst (VL): “De gemeente Houthulst is een landelijke gemeente in de Westhoek. Blijkbaar komt er hier veel volk langs die al eens ‘een blik werpen’ op onze bermen, jammer genoeg niet om te kijken naar de biodiversiteit maar om hun afval te dumpen… Ondanks de vele jaren van sensibilisering zien we geen vermindering, het vele zwerfvuil brengt schade toe aan de land- en tuinbouw en het uitzicht van de gemeente. Het opruimen ervan kost heel wat inzet en geld voor de gemeente.”

 

Gemeente Hove (VL): “We worden bijna dagelijks geconfronteerd met zwerfvuil en de fractie die daarvan het makkelijkst te voorkomen is zijn blikjes en PET-flessen. De invoering van statiegeld maakt de mensen hopelijk ook bewust dat andere zaken niet zomaar weggegooid moeten worden. Onze uitvoerende diensten die dagelijks werken op het openbaar domein zullen dankbaar zijn en zich meer kunnen concentreren op de hun gegeven opdrachten zonder dat zij eerst de site moeten opruimen. Wij vinden de statiegeldalliantie dan ook een bijzonder goed initiatief waar we ons volledig mee achter zetten.”

 

Gemeente Huizen (NL): “Huizen is een groene gemeenten met aandacht voor een schone en duurzame leefomgeving. Huizen streeft in gezamenlijkheid met de overige gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek naar een circulaire economie. Meer grondstoffen die terug gaan de keten in en minder afval wat verbrand wordt. Statiegeld is hierbij een belangrijk hulpmiddel.”

 

Gemeente Hulst (NL): “Aangesloten via de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ).”

 

Gemeente Ichtegem (VL): “Zwerfvuil wekt ook in Ichtegem ergernis op bij vele burgers en de opruiming kost de gemeente heel veel geld. Naast de zwerfvuilacties van scholen, (milieu)verenigingen en de bestendige opruiming van zwerfvuil en sluikstorten door de gemeentelijke diensten, werd vorig jaar gestart met het project “zwerfvuilmeters en -peters”. Vrijwilligers ruimen op regelmatige tijdstippen zwerfvuil op in een bepaalde regio naar keuze. Zij worden logistiek ondersteund door het gemeentebestuur en de intercommunale IVOO. Om de strijd tegen zwerfvuil verder aan te gaan, wil het gemeentebestuur van Ichtegem de statiegeldalliantie mee ondersteunen.”

 

Gemeente IJsselstein (NL): “Het college van B&W sluit zich op verzoek van de gemeenteraad, bij motie 1-2-’18, aan bij de statiegeldalliantie. De achterliggende motivering is dat men verwacht dat met de invoering van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes een belangrijke slag kan worden geslagen op het verminderen van zwerfafval.”

 

Gemeente Ingelmunster (VL): “Het opruimen van zwerfvuil kost het gemeentebestuur momenteel veel tijd en geld. Naast het eigen personeel kan het bestuur gelukkig ook rekenen op tal van vrijwilligers die mee helpen bij het opruimen. Zwerfafval zorgt voor een vuil straatbeeld waar veel inwoners zich aan storen. En het kan heel wat schade en leed veroorzaken bij dieren die zwerfafval binnen krijgen, erin verstrikt raken of zich eraan verwonden. Via deze alliantie kunnen we misschien een structurele oplossing vinden voor het zwerfvuilprobleem. Het gaat bovendien om een initiatief dat volledig aansluit bij onze beleidsdoelstelling nette gemeente.”

 

Gemeente Jabbeke (VL): “Het zwerfvuil langs de sluip- en invalswegen is een aanhoudend fenomeen dat ondanks de nodige sensibilisering en opruimacties blijft aanhouden. Het betrappen van overtreders op heterdaad is bovendien zeer moeilijk vast te stellen. In de gemeente Jabbeke houden lokale verenigingen twee keer per jaar een grote opkuisactie waarbij zo’n 43 km aan wegbermen opgekuist worden. In ruil krijgen ze hiervoor een gemeentelijke subsidie. Daarnaast is er ook nog een gemeentelijke milieuteam die continu instaat voor de reinheid in de centra van alle deelgemeenten. Ondanks de grote inspanningen en vele opruimacties blijven PET-flessen en blikken het grootste aandeel vormen van het zwerfvuil in onze omgeving. De gemeente Jabbeke is overtuigd dat het invoeren van statiegeld op PET-flessen en blikjes een eerste structurele maatregel kan zijn die zal bijdragen tot minder zwerfvuil.”

 

Gemeente Kalmthout (VL): “Kalmthoutenaren en de gemeente Kalmthout leveren heel wat inspanningen om zwerfafval terug te dringen. Tientallen Mooimakers helpen onze straten proper te houden, medewerkers van de gemeente ledigen wekelijks 180 vuilbakjes. En toch blijven drankblikjes en PET-flessen rondslingeren. Kalmthout gelooft dat statiegeld op die verpakkingen mensen zal stimuleren om die fractie beter te recycleren. Daar zetten we met heel veel goesting onze schouders onder. Enkel zo wordt Kalmthout én Vlaanderen nog mooier en properder!”

 

Gemeente Kampen (NL): “Schoon water is voor een waterrijke gemeente als Kampen extra van belang. De gemeente Kampen sluit zich aan bij de statiegeldalliantie met het oog op de toekomst. Om voor de komende generaties een schone leefomgeving te kunnen realiseren.”

 

Gemeente Kapelle (NL): “Aangesloten via de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ).

 

Gemeente Kapelle-op-den-Bos (VL): “Streven naar voorkomen van zwerfvuil in plaats van de dure opruimacties.”

 

Gemeente Kasterlee (VL): “Eén van de oplossingen voor het verminderen van zwerfafval van flesjes en blikjes is het invoeren van statiegeld op plastieken flessen en blikjes. Statiegeld zet mensen ertoe aan om hun lege petflessen en blikjes in te leveren. Hierdoor ontstaat er minder zwerfafval, minder dierenleed en een betere recyclering. De opruimkosten voor de gemeente dalen.”

 

Gemeente Katwijk (NL): “Zwerfvuil is een problematiek dat ook Kinrooi treft, dit tast het straatbeeld aan en leidt tot ernstige verstoring van de fauna en flora. Het zwerfvuil bestaat voor een groot deel (+/- 40%) uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen. We hopen dat statiegeld ervoor gaat zorgen dat het merendeel van deze verpakkingen terug ingeleverd worden en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt. Lege blikjes en PET-flessen krijgen opnieuw een ‘waarde’ via een statiegeldsysteem waardoor ze hopelijk minder achteloos zullen weggegooid worden.”

 

Gemeente Kinrooi (VL): “Zwerfvuil is een problematiek dat ook Kinrooi treft, dit tast het straatbeeld aan en leidt tot ernstige verstoring van de fauna en flora. Het zwerfvuil bestaat voor een groot deel (+/- 40%) uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen. We hopen dat statiegeld ervoor gaat zorgen dat het merendeel van deze verpakkingen terug ingeleverd worden en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt. Lege blikjes en PET-flessen krijgen opnieuw een ‘waarde’ via een statiegeldsysteem waardoor ze hopelijk minder achteloos zullen weggegooid worden.”

 

Gemeente Knesselare (VL): “Schepen Fons De Neve: “Als lokaal bestuur hechten we veel belang aan duurzaamheid. In onze strijd tegen zwerfvuil kunnen we rekenen op onze bermmeesters, 40 vrijwilligers die met steun van de gemeente op regelmatige basis 190 km bermen opkuisen. Dat project leert dat “blikjes” één van de meest voorkomende boosdoeners zijn. Statiegeld op blik kan, mits de bevolking voldoende geïnformeerd en gesensibiliseerd is, bijdragen om dat type zwerfvuil alvast te reduceren.”

 

Gemeente Kollumerland c.a. (NL): “De gemeenteraad van de gemeente Kollumerland c.a. heeft in de vergadering van 22 maart 2018 bij meerderheid besloten om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Kontich (VL): “Het bestuur is voorstander om het signaal dat dit initiatief geeft bijval te verlenen. Regelmatig zet de milieudienst samen met de groendienst immers zwerfvuilacties op (18 maart 2017, 26 juni 2017 en 19 oktober 2017) zonder dat er even later nog zichtbaar resultaat overblijft. Dit initiatief pleit bovendien voor een eenvormig systeem in de gehele Benelux zodat de markt zich er efficiënt kan op instellen. Het pleit het bestuur een positieve boodschap te zijn om mee de trend te bepalen eerder dan gewoon te volgen. Ook in Kontich kijkt de burger naar het gemeentebestuur om de zwerfvuilproblematiek op te lossen. Onze diensten proberen hier werk van te maken, op de plaatsen waar ze werken uitvoeren, maar op de dag van vandaag is dit dweilen met de kraan open. De 25-jaar durende campagnes hebben gefaald. De hoogste tijd dus dat ook de Vlaamse overheid beslist om dit te steunen.”

 

Gemeente Korendijk (NL):”Aangesloten via de GR RAD Hoeksche Waard (RAD).”

 

Gemeente Kortemark (VL): “Ondanks vele opruimacties en inspanningen van vrijwilligers blijft het dweilen met de kraan open. De gemeente Kortemark sluit zich aan bij de statiegeldalliantie en is voorstander van het invoeren van een statiegeldsysteem dat tot 40% van het zwerfvuil kan vermijden. De gemeente wil hiermee een duidelijk signaal geven aan de Belgische overheid en aan zijn inwoners: Wij willen een propere gemeente.”

 

Gemeente Krimpen aan den IJssel (NL): “De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft zich als doel gesteld dat de inwoners zich fijn voelen in de openbare ruimte. Inwoners dienen zich ervan bewust dat zij zelf een belangrijke bijdrage kunnen leveren door hun afval op een goede manier aan te bieden. In de toekomst zijn veel Krimpenaren zelf actief in het schoonhouden en beheren van de openbare ruimte en de aanwezige voorzieningen, waardoor de kwaliteit van de buitenruimte in die gebieden boven het basisniveau ligt. Ondernemers nemen in de toekomst nog meer hun verantwoordelijkheid en werken mee aan het schoonhouden van hun bedrijfsomgeving. Zowel thuis als op de scholen klinkt nu al de boodschap van de circulaire economie: afval is grondstof. Door ons aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie vragen wij onze regering om statiegeld op alle petflesjes en blikjes in te voeren. Statiegeld stimuleert mensen om blikjes en plastic flesjes in te leveren, zodat dit weer als grondstof kan worden ingezet. En niet geheel onbelangrijk: dat blikjes en plastic flesjes niet als zwerfaval in de openbare ruimte terecht komen. Dit draagt vervolgens weer bij aan doelstelling van de gemeente.”

 

Gemeente Kruibeke (VL): “Als lokaal bestuur worden we dagelijks geconfronteerd met zwerfvuil. Gelukkig kan onze gemeente rekenen op actieve zwerfvuilvrijwilligers. Van hen komt een duidelijk standpunt: de fractie PMD is het leeuwendeel dat hun zwerfvuilzakken vult. Daarom hebben wij besloten om onze stem te laten horen en werd in de gemeenteraad van 26 maart de toetreding tot de statiegeldalliantie goedgekeurd. Wij zien statiegeld als een structurele en eerlijke oplossing in de strijd tegen zwerfvuil.”

 

Gemeente Kruishoutem (VL): “Net als vele Vlaamse gemeenten zetten gemeentediensten, verenigingen, scholen en vrijwilligers zich dagelijks in in de strijd tegen het zwerfvuil. We zijn er van overtuigd dat statiegeld op blikjes en plastic drankflesjes het tij kan keren.”

 

Gemeente Laakdal (VL): “Gemeente Laakdal kan rekenen op meer dan 70 vrijwilligers die zwerfvuil opruimen! Het invoeren van statiegeld zou voor hen heel wat minder werk betekenen!”

 

Gemeente Laarbeek (NL): “De gemeente Laarbeek staat positief achter het idee om statiegeld in te voeren voor drankblikjes en alle pet-flessen”

 

Gemeente Laarne (VL): “Zwerfvuil blijft ook in Laarne een groot probleem. Het invoeren van statiegeld zal zorgen voor een opmerkelijke daling in zwerfvuil op het openbaar domein en zal de maatschappelijke kost sterk doen dalen. Bovendien geeft het de transitie naar een circulaire economie een duwtje in de rug. De aansluiting tot de statiegeldalliantie wordt door de gemeente Laarne dan ook aanzien als een onontbeerlijke stap richting duurzaam materiaalgebruik.”

 

Gemeente Landerd (NL): “De gemeente Landerd werkt voortdurend aan het voorkomen van zwerfafval en aan het verbeteren van het resultaat van de gescheiden inzameling van onder andere plastics en metalen(blikjes). Door de invoering van statiegeld op PET-flesjes en blikjes zullen de inwoners nog meer gestimuleerd worden om op een juiste manier bewust met afval (lees grondstof) om te gaan. Zwerfafval (o.a. plastics) is wereldwijd een bedreiging voor het milieu, de mensen en de dieren. De gemeente Landerd steunt de statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Langedijk (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem voor de gemeente. Eén van de oplossingen voor het verminderen van het zwerfafval van flesjes en blikjes is het uitbreiden van statiegeld naar kleine plastic flesjes en blikjes. Zo zorgen we er voor dat straten, parkjes, speeltuinen en natuurgebieden niet vervuild worden met plastic en zorgen we voor een daling van de plastic soep in het water en zee!”

 

Gemeente Langemark-Poelkapelle (VL): “Zwerfvuil is een problematiek waar we als gemeentebestuur al jaren tegen strijden maar het blijft dweilen met de kraan open. Bovendien heb je het probleem van de plastic soep in onze zeeën en oceanen. Het grootste deel (80%) wordt door de mensen en fabrieken in zee gedumpt. Via de grachten en rivieren draag zwerfvuil bij tot deze plastic soep. Het invoeren van statiegeld is hiervoor een oplossing.”

 

Gemeente Lansingerland (NL): “Gemeente Lansingerland geeft door zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie een krachtig signaal af voor een schonere leefomgeving.”

 

Gemeente Laren (NL): “Laren is een groene gemeente met bewuste en betrokken inwoners. Midden in de regio Gooi en Vechtstreek waar groen en leefomgeving een belangrijk speerpunt is, streeft Laren in gezamenlijkheid met de overige gemeenten in de regio naar een circulaire economie. Meer grondstoffen die terug gaan de keten in en minder afval wat verbrand wordt… Statiegeld is hierbij een belangrijk hulpmiddel.”

 

Gemeente Lebbeke (VL): “40 procent van het zwerfvuil zijn lege blikjes en plastic flesjes. De kosten voor opruiming van dit zwerfvuil swingen de pan uit. Die factuur komt terecht bij de gemeenten – en dus uiteindelijk de belastingbetalers. Als er minder blikjes en flesjes rondslingeren, daalt de factuur voor het opruimen van zwerfafval ook. Dat is heel goed nieuws voor de gemeenten en dus ook voor de belastingbetaler.”

 

Gemeente Lede (VL)

 

Gemeente Ledegem (VL)

 

 

Gemeente Leerdam (NL): “De gemeente Leerdam/Zederik is in samenwerking met de reinigingsdienst Waardlanden al vergevorderd in het gescheiden ophalen van afvalstromen zoals plastic, blik en drankpakken. Toch ondersteunen wij de Statiegeldalliantie van harte omdat we denken dat het heffen van statiegeld zal bijdragen aan een beter milieu en een schonere leefomgeving. Er zijn nu nog teveel blikjes en flesjes terug te vinden als zwerfafval. Daarnaast zorgt de heffing voor een betere inzameling van deze categorie verpakkingsmaterialen. Verpakkingen van hoge kwaliteit waarvan de grondstoffen dan worden teruggewonnen en hergebruikt, om er weer hoogwaardige producten van te maken.”

 

Gemeente Leeuwarden (NL): “Het CE-rapport toont aan dat statiegeld een effectief middel is in de bestrijding van zwerfafval. Zeker het zichtbare deel. Bovendien levert dit een goed recyclebare afvalstroom (PET) op. Statiegeld is een goed ingeburgerd systeem. De verwachting is dat dit ook zal gelden voor blikjes en flesjes. Het is daarnaast een middel om de bewustwording van het zwerfafval (en de nadelige effecten ervan op het milieu / plastic soep) bij een grote groep mensen te vergroten.”

 

Gemeente Leiden (NL): “Het standpunt van de gemeente Leiden is dat dat het statiegeld op grote plastic flessen behouden moet blijven en het statiegeld bij voorkeur moet worden uitgebreid met ook kleine plastic flessen, zodat een goede kwaliteit plastic kan worden ingezameld, die goed kan worden hergebruikt. Leiden zal zich aansluiten bij de statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Leiderdorp (NL): “Wij streven naar een duurzaam Leiderdorp waarin geen afval meer is, alleen nog maar grondstoffen. Hier worden weer nieuwe producten van gemaakt. Daarom zijn wij gestart met ‘Goed inzamelen’, waarbij we uitgaan van grondstoffen in plaats van afval. Het aansluiten bij de Statiegeldalliantie past goed bij ons streven en helpt de waardevolle grondstoffen weer terug te laten komen als nieuw product. Bovendien draagt het invoeren van statiegeld bij aan vermindering van zwerfafval en een schoner straatbeeld. Dat wil toch iedereen!”

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg (NL): “Terugdringen van zwerfafval draagt bij aan een schone, groene gemeente”, aldus wethouder Floor Kist van duurzaamheid. Vermindering van zwerfafval is een actiepunt in de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda 2016-2020. Kleine PET-flessen en blikjes maken circa 40 procent uit van het totale volume aan zwerfafval. Uit onderzoek blijkt dat 95 procent van de mensen PET-flessen inleveren als zij hiervoor statiegeld terugkrijgen. Dat draagt dus bij aan terugdringen zwerfafval en daarmee ook aan een verlaging van opruimkosten. Ingezameld kunststof wordt hergebruikt. Dat bespaart energie en grondstoffen. Bovendien draagt een statiegeldregeling bij aan een echt duurzaam circulair model voor beheer en hergebruik van grondstoffen.”

 

Gemeente Lelystad (NL): “Statiegeld op kleine blikjes en alle PET-flessen draagt bij aan een duurzame maatschappij, met zorg voor onze aarde. Het voorkomt zwerfafval in de mooie Lelystadse natuur, vermindert het huishoudelijk restafval en draagt bij aan een circulaire economie. Wij steunen daarom de statiegeldalliantie”, aldus wethouder Elly van Wageningen van gemeente Lelystad.”

 

Gemeente Lendelede (VL): “Ook in het landelijke Lendelede worden we geconfronteerd met zwerfvuil. Gemeentediensten en vrijwilligers doen hun best de gemeente zwerfvuilvrij te houden maar het helpt niet. Het is werkelijk dweilen met de kraan open. We zijn ervan overtuigd dat statiegeld invoeren de hoeveelheid zwerfvuil drastisch zal doen verminderen. Want ook in het geval van zwerfvuil is het beter te voorkomen dan te genezen.”

 

Gemeente Leopoldsburg (VL): “Zwerfvuil opruimen kost in Vlaanderen jaarlijks 164,2 miljoen euro of 25,64 euro per inwoner (cijfers OVAM 2015). Eenmalige drankverpakkingen, plastic flesjes en blikjes, maken 40% uit van dat zwerfvuil. Het college besliste daarom recent, mede op advies van de milieuraad, om toe te treden tot de Statiegeldalliantie en de gemeenteraad heeft die beslissing vanavond goedgekeurd. Limburg.net heeft in deze alliantie het voortouw genomen, o.a. met de actie www.yeswecan.be. Zo wil het gemeentebestuur mee druk zetten om tot een structurele oplossing te komen en het systeem van statiegeld in te voeren zoals in Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken en Finland.”

 

Gemeente Leudal (NL): “Statiegeld draagt eraan bij dat lege flesjes en blikjes eerder worden ingeleverd. Daardoor ontstaat er minder zwerfafval, verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed. Dit lidmaatschap past goed bij de gemeentelijke doelstelling om bij te dragen aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.”

 

Gemeente Leusden (NL): “De gemeenteraad van de gemeente Leusden heeft zich uitgesproken voor uitbreiding van statiegeld naar PET-flesjes en blikjes. Statiegeld draagt bij aan het verminderen van zwerfafval en geeft invulling aan het principe “de vervuiler betaalt”. Bovendien zijn de secundaire grondstoffen afkomstig uit een statiegeldsysteem, van substantieel hogere kwaliteit dan uit andere verzamel- of nascheidingssystemen. En, last but not least, door deze effecten dalen de gemeentelijke kosten voor het opruimen van zwerfafval.”

 

Gemeente Lierde (VL): “Ondanks verscheidene initiatieven en inspanningen kampt de Gemeente Lierde nog met zwerfvuil. Er zijn reeds vrijwilligers die specifieke straten in het oog houden en ook scholen helpen mee. Maar ondanks dit groter aantal zwerfvuilacties blijft het dweilen met de kraan open. Aangezien vuil meer vuil aantrekt, is de beste strategie om het probleem bij de bron aan te pakken en statiegeld in te voeren.”

 

Gemeente Lille (VL): “Ook de gemeente Lille ziet mogelijkheden voor de invoering van statiegeld, om zo het zwerfvuil mee een halt toe te roepen.”

 

Gemeente Lingewaal (NL): “Zwerfafval zorgt voor veel ergernis bij mensen, daarnaast kost het opruimen ons als lokale overheid veel geld. Daar komt nog bij dat zwerfvuil slecht is voor natuur, mens en dier. Voor de Gemeente Lingewaal is het verminderen van zwerfafval een belangrijk punt. Gemeente Lingewaal is een groene en vitale plattelandsgemeente en wil dit ook graag blijven. De gemeente is zich bewust van haar voorbeeldfunctie en werkt daarom ook aan diverse duurzame oplossingen. Denk hierbij aan het nemen van energiebesparende maatregelen, het afkoppelen van hemelwater en het verminderen van afval. Dit is dan ook de reden dat de Gemeente Lingewaal het belangrijk vindt dat er een structurele oplossing komt voor blikjes en flesjes die een groot aandeel hebben in het zwerfafval.”

 

Gemeente Lingewaard (NL): “De gemeente Lingewaard voert een vooruitstrevend zwerfafvalbeleid, waarbij zwerfafval zoveel mogelijk bij de bron wordt aangepakt. Het invoeren van statiegeld op plastic flesjes en blikjes hoort helemaal bij deze aanpak en Lingewaard sluit zich dan ook vol overtuiging aan bij de statiegeldalliantie. Daarnaast zorgt een zorgvuldige inzameling van blikjes en plastic flesjes voor minder zwerfvuil in het op straat, wat beter is voor mens, dier en milieu.”

 

Gemeente Londerzeel (VL): “De milieudienst van Londerzeel heeft al heel wat moeite gedaan om jaarlijks tal van burgers, verengingen op de been te krijgen om mee te doen aan de zwerfvuilactie. Telkens zijn er toch wat vrijwilligers die het beste voorhebben met onze gemeente en kosten noch moeite sparen om op te ruimen. Na zovele jaren leert de ervaring ondertussen dat (gerichte) sensibilisatieacties naar de burger toe mbt zwerfvuil/achterlaten van afval al lang haar saturatie-effect heeft bereikt en dat sensibilisatie bij de burger aan impact inboet, Met het huidige inzamelingssysteem van de blauwe zak (PMD) is men er tot op heden trouwens nog niet in geslaagd om de problematiek van het zwerfvuil – en meer bepaald het grote aandeel van blikjes en flesjes in het zwerfvuil – een halt toe te roepen. Het opruimen van de nog stijgende hoeveelheid zwerfvuil kost de belastingbetaler trouwens enorm veel geld en ís nefast voor onze groene en landelijke gemeente in het bijzonder! De invoering van een statiegeldsysteem voor drankverpakkingen is een stap naar circulaire economie en/ meer belangrijker naar een veilige en gezonde groene omgeving.”

 

Gemeente Loon op Zand (NL): “De invoering van statiegeld op blikjes en klein plastic flesjes draagt bij aan de reductie van zwerfafval, zorgt voor lagere opruimkosten, minder dierenleed door inname en een betere recycling vanwege zuivere grondstoffen.”

 

Gemeente Loppersum (NL): “De gemeente Loppersum vindt een schone en groene leefomgeving erg belangrijk. Het is immers fijn om te wonen, werken en recreëren in een schone omgeving. Een uitbreiding van het statiegeldsysteem sluit aan bij onze groene ambities. We werken onder andere samen met onze inwoners aan het terugdringen van zwerfafval. Vanaf 2018 hanteren wij de Diftar-methode voor afvalstoffenheffing. Ook deze keuze zorgt voor een minder grote afvalberg. Een bijkomend voordeel van minder afval is dat er ook minder aardgas nodig is. Uiteraard zijn wij als gemeente Loppersum voorstander van het terugdringen van het gebruik van fossiele energie. Kortom: er zijn genoeg redenen waarom wij de doelstelling van de Statiegeldalliantie van harte ondersteunen.”

 

Gemeente Losser (NL): “Wij hebben gezien dat landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben voor kleine flessen en blikjes, met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd. Ook realiseren we ons dat meer recycling van PET en blik de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk maken en door efficiënt gebruik van grondstoffen minder CO2 wordt uitgestoten en minder afval wordt verbrand.Beide overwegingen maken dat de gemeente Losser zich wil aansluiten bij de Statiegeldalliantie en daarmee een belangrijk signaal geeft aan de Tweede Kamer.”

 

Gemeente Lovendegem (VL): “De gemeenteraad keurt de toetreding tot de Statiegeldalliantie goed en verzoekt de Vlaamse regering om in het kader van preventie van zwerfvuil in de impactanalyse van het statiegeldsysteem ook volgende posten op te nemen: – de opruimkosten van zwerfvuil voor lokale besturen – de kostenbesparing voor lokale besturen indien statiegeld wordt ingevoerd.”

 

Gemeente Lummen (VL): “Zwerfvuil is een problematiek die ook de gemeente Lummen treft. Zwerfvuil tast niet alleen het straatbeeld aan maar houdt ook risico’s in voor fauna en flora. Als lokale overheid dragen wij de grootste kost voor de opruiming. Ondanks het feit dat er al jarenlang sensibiliserings- en opruimacties worden gevoerd blijft zwerfvuil voor een groot deel bestaan uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen. Door het invoeren van statiegeld op PET-flessen en blik krijgen deze een economische waarde waardoor ze niet langer als afval zullen worden beschouwd en weggegooid. PET en blik zijn bovendien zeer goed recycleerbaar en in een duurzame samenleving is recyclage een absolute noodzaak.”

 

Gemeente Maasdriel (NL): “De gemeente Maasdriel sluit zich aan bij de statiegeldalliantie omdat wij voorstander zijn van minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. De invoering van statiegeld zal goed aansluiten bij ons plan Aanpak Zwerfafvalpreventie. Statiegeld op kleine flesjes en blikjes gaat bijdragen aan een schoner Maasdriel!”

 

Gemeente Maaseik (VL): “Maaseik is voorstander van statiegeld omdat we van mening zijn dat hiermee het probleem van zwerfafval wel degelijk wordt aangepakt. Zwerfvuil levert veel ergernis, terwijl dit vermeden kan worden. Statiegeld op verpakkingsafval zorgt ervoor dat de consument extra gestimuleerd wordt om het afval nog beter in te zamelen, zodat op die manier minder zwerfafval ontstaat.

 

Gemeente Maasgouw (NL): “De gemeente Maasgouw ligt in het hart van het Maasplassengebied in Limburg. Recreatie is een speerpunt in het beleid van de gemeente. Nieuwe en oude natuur grenzen aan elkaar in deze landelijke gemeente. Natuur die we willen behouden voor toekomstige generaties. Daarbij hoort geen zwerfvuil én plastic soep. Statiegeld is een goed middel om zwerfafval tegen te gaan, een systeem waarbij de vervuiler betaalt. En minder kosten voor het opruimen van zwerfafval, is ook goed voor de portemonnee van de inwoners.”

 

Gemeente Maasmechelen (VL): “”Aarde erven we niet van onze ouders, maar lenen we van onze kinderen.” Weggooien van afval op onze aarde is niet van deze tijd, en getuigt van weinig respect voor onze unieke planeet. Het zwerfvuilbeleid van Vlaamse gemeenten kost 9,6 euro per inwoner; dit is geld dat beter gespendeerd wordt aan de uitvoering van positieve beleidsdoelstellingen. Met de toetreding tot deze statiegeldalliantie roepen we als lokale overheid de bevoegde overheden op tot de invoering van statiegeld, maar ook tot een milieuverantwoord productbeleid, waardoor de producent van wegwerpverpakkingen bewust wordt van en op zoek gaat naar duurzame alternatieven van wegwerpverpakkingen.”

 

Gemeente Maassluis (NL): “Maassluis werkt elke dag aan een schone en duurzame stad. Statiegeld draagt eraan bij dat lege flesjes en blikjes eerder worden ingeleverd. Daardoor ontstaat er minder zwerfafval wat leidt tot minder intensief onderhoud aan de buitenruimte. Uitbreiding van statiegeld zorgt voor betere recycling van waardevolle materialen en daardoor minder zwerfafval. Goed voor het milieu, de stad en directe woonomgeving.”

 

Gemeente Maastricht (NL): “Maastricht gaat voor “Afvalloos in het jaar 2030”. Geen restafval meer dat verbrand hoeft te worden, alle huishoudelijke afval wordt gerecycled. Daarbij past het invoeren van statiegeld voor alle PET-flessen en blikjes!”

 

Gemeente Machelen (VL): “De gemeente Machelen probeert reeds een aantal jaren de buurten schoon te houden. De zwerfvuilvrijwilligers zetten zich dagelijks in voor het proper houden van hun straat, de scholen organiseren jaarlijks een opruimactie, de gemeentediensten zijn dagelijks in de weer voor het opruimen van zwerfvuil en samen met de intercommunale INCOVO werken we nauw samen om het probleem aan te pakken. Maar we hebben nood aan een structurele oplossing. Statiegeld motiveert mensen om hun lege flessen en blikjes in te leveren voor recyclage. Zowel de inwoner, de economie als het milieu winnen hierbij.”

 

Gemeente Medemblik (NL): “De gemeente Medemblik zet in op het terugdringen van afval. Het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flessen draagt hierin bij.”

 

Gemeente Meierijstad (NL): “Zwerfafval is en blijft een groot probleem. Met een statiegeldsysteem komen de blikjes en flesjes niet in de openbare ruimte terecht, wat minder zwerfafval betekent. Tevens kunnen de ingezamelde blikjes en flesjes dienen als grondstoffen voor nieuwe producten. Twee vliegen in één klap!”

 

Gemeente Melle (VL): “De invoering van statiegeld is een bijkomende actie in de strijd tegen zwerfvuil. Statiegeld zorgt voor minder zwerfvuil, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere reclyclage van waardevolle materialen.”

 

Gemeente Meppel (NL): “Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40% van het zwerfafval. Statiegeld kan op deze eenmalige drankverpakkingen een aanzienlijk deel van het zwerfafval-probleem eenvoudig en effectief oplossen. Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder kosten en betere recycling van waardevolle materialen. Veel zwerfafval dat niet word opgeruimd, belandt in rivieren en oceanen en vormt een plastic soep: drijvende hoeveelheden vuilnis. En dat is erg schadelijk voor vogels, vissen en andere waterdieren.”

 

Gemeente Merchtem (VL): “Elke dag kunnen wij rekenen op vrijwilligers die zich inzetten in de strijd tegen zwerfvuil. Statiegeld op PET-flessen en blikjes zou hen heel wat minder werk bezorgen. Bovendien zou het systeem een stap in de goede richting zijn om onze gemeente veilig en proper te houden voor mens én dier. Wij zijn alvast voorstander!”

 

Gemeente Meulebeke (VL): “De aantasting van het straatbeeld en de extra kosten die met de opruiming gepaard gaan zijn redenen om deze problematiek aan te kaarten. Het volume van zwerfvuil bestaat voor ongeveer 40 procent uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen. Statiegeld zou dat probleem grotendeels kunnen oplossen.”

 

Gemeente Middelburg (NL): “Aangesloten via de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ).”

 

Gemeente Middelkerke (VL): “Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. We willen als gemeente af van de vele lege blikjes en drankverpakkingen in de bermen en grachten. Ze ontsieren ons landschap en komen te vaak in het voedsel van runderen terecht. Statiegeld maakt drankverpakkingen waardevol. PET en metaalverpakkingen zijn perfect herbruikbare producten die via het inzamelsysteem met statiegeld beter gereinigd en verwerkt kunnen worden. Zo blijft de kwaliteit van de grondstoffen gegarandeerd en ontstaat er een eindeloze recyclageketting. Daarom engageert de gemeente Middelkerke zich in de statiegeldalliantie en vragen wij de Vlaamse regering om een nieuw recyclagesysteem voor blik en PET op touw te zetten.”

 

Gemeente Midden-Drenthe (NL): “Aangesloten via de Vereniging Drentse gemeenten.”

 

Gemeente Midden-Groningen (NL): “Het college en de raad van de nieuwe gemeente Midden-Groningen vinden het belangrijk dat er vanuit de lokale overheid een signaal wordt gegeven aan de landelijke overheid over het verkleinen van de hoeveelheid zwerfafval. En ook om met name de hoeveelheid plastic(deeltjes) in ons leefmilieu zo veel mogelijk lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd te voorkomen. Statiegeld op Pet-flessen en blik kan daaraan een substantiële bijdrage leveren.”

 

Gemeente Moerdijk (NL): “Gemeente Moerdijk heeft als doelstelling afval = grondstof. Goed hergebruik van afval levert weer nieuwe grondstoffen op. Om hergebruik te bevorderen is een stimulerend inzamelsysteem nodig. Statiegeld op flesjes en blikjes zorgt dat deze worden ingeleverd en als grondstof kunnen worden hergebruikt. Bovendien zal er door invoering van statiegeld een prikkel ontstaan die zorgt voor minder zwerfafval. Gemeente Moerdijk sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Mol (VL): “Onze gemeente is in Vlaanderen al jarenlang een voorloper wat betreft zwerfvuilbeleid. In 2014 voerde het gemeentebestuur samen met haar uitgebreide netwerk vrijwillige netheidsverantwoordelijken, een blikjesproject uit. Tijdens dit project werd het aantal blikjes, flacons en blikjes geteld. Deze cijfers vormen vandaag de basis voor de discussies over het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flessen. Het is dan ook een logische stap dat Mol zich aansluit bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Montferland (NL): “De gemeenteraad ziet aanleiding voor het nemen van maatregelen in de bedreiging die het zwerfafval vormt voor het leefmilieu van mens en dier. De gemeenteraad hoopt met het aansluiten bij de alliantie een belangrijk signaal af te geven in het belang van een beter statiegeldsysteem waarmee het aandeel PET-flessen en blikjes in het zwerfafval kan gaan afnemen.”

 

Gemeente Montfoort (NL): “Het terugdringen van zwerfafval is opgenomen in de duurzaamheidsvisie 2015-2020 van de gemeente Montfoort. De zwerfafvalambassadeurs constateren keer op keer dat juist de blikjes en flesjes een substantieel deel uitmaken van het zwerfafval dat wordt verzameld en men verwacht dat door het invoeren van statiegeld op blikjes en Petflessen het zwerfafval aanzienlijk wordt teruggebracht.”

 

Gemeente Mook en Middelaar (NL):”Mook en Middelaar is een groene en toeristische gemeente. Jaarlijks zijn veel vrijwilligers in touw om de straten, plantsoenen en de Maasoever te ontdoen van veel plastic afval. Het voorkomen van dat afval is natuurlijk de echte oplossing. Het uitbreiden van de statiegeld regeling is daarbij een goede maatregel.”

 

Gemeente Moorslede (VL): “De gemeenteraad heeft in zitting van 22 maart 2018 beslist om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. ”

 

Gemeente Nazareth (VL): “In Nazareth strijden we al vele jaren tegen zwerfafval en illegaal storten. Voor ons moeten preventie en bewustmaking samengaan met afschrikking en handhaving. Voor dat laatste werken we aan camerabewaking. Sensibilisering en bestraffing zijn zinvol, op voorwaarde dat we ook structureel ingrijpen aan de bron. De invoering van statiegeld is daar een mooi voorbeeld van. In onze gemeente is hier al jarenlang vraag naar. Daarom stemde de gemeenteraad in met het voorstel om toe te treden tot de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Neder-Betuwe (NL): “Vanuit een gemeentelijke duurzaamheidsgedachte vindt Neder-Betuwe de Statiegeldalliantie een goede ontwikkeling als bijdrage naar een duurzamere samenleving met als eindresultaat minder zwerfafval in de leefomgeving.”

 

Gemeente Nederweert (NL): “De gemeente Nederweert is een plattelandsgemeente met een uitgestrekt buitengebied en een aantal prachtige natuurgebieden zoals nationaal park de Groote Peel en Sarsven en de Banen. Naast agrarische bedrijvigheid is recreatie een belangrijk speerpunt in ons buitengebied. Zwerfvuil vormt nog altijd een belangrijk aandachtspunt in ons buitengebied. Daarnaast streven wij naar een optimale scheiding van afval. Verder hanteren wij in onze huisvuilinzameling het principe van de vervuiler betaalt. De invoering van statiegeld sluit goed aan bij dit uitgangspunt. Afval voorkomen is beter dan opruimen. En zo vroeg mogelijk scheiden levert het beste resultaat voor hergebruik.”

 

Gemeente Neerijnen (NL): “Zwerfafval zorgt voor veel ergernis bij mensen, daarnaast kost het opruimen ons als lokale overheid veel geld. Daar komt nog bij dat zwerfvuil slecht is voor natuur, mens en dier. Voor de gemeente Neerijnen is het verminderen van zwerfafval een belangrijk punt. Gemeente Neerijnen is een groene en vitale plattelandsgemeente en wil dit ook graag blijven. De gemeente is zich bewust van haar voorbeeldfunctie en werkt daarom ook aan diverse duurzame oplossingen. Denk hierbij aan het nemen van energiebesparende maatregelen, het afkoppelen van hemelwater en het verminderen van afval. Dit is dan ook de reden dat de gemeente Neerijnen het belangrijk vindt dat er een structurele oplossing komt voor blikjes en flesjes die een groot aandeel hebben in het zwerfafval.”

 

Gemeente Neerpelt (VL): “Het schepencollege van de gemeente Neerpelt besloot tot aansluiting bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Nevele (VL): “Ook in onze gemeente blijft zwerfvuil een probleem, ondanks vele acties en campagnes van diverse overheden. Zwerfvuil tast het straatbeeld aan. Verpakkingsafval in de natuur leidt tot ernstige verstoring van de flora en fauna en veroorzaakt ook sterfte bij landbouwdieren. De extra kosten die gepaard gaan met de opruiming van zwerfvuil, worden grotendeels, met name 90%, gedragen door de lokale overheden. Ondanks de vele jaarlijkse sensibiliserings- en opruimacties bestaat het zwerfvuil voor een groot deel van het volume, circa 40%, uit drankverpakkingen, meer bepaald blikjes en PET-flessen. Dit vraagt om een structurele aanpak, wat mogelijk is door de invoering van statiegeld op blikjes en PET-flessen.”

 

Gemeente Nieuwegein (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem en dit vormt een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Nieuwegein, maar landelijk en zelfs wereldwijd. Kleine PET-flesjes en blikjes worden amper gerecycled en komen vaak als zwerfvuil in het milieu terecht. Zwerfafval is een breed probleem. Nieuwegein zet daarop in met meerdere acties en projecten en stimuleert haar inwoners actief om te helpen zwerfafval op te ruimen. Al heel veel inwoners doen hier aan mee. Het heffen van statiegeld op kleine PET-flessen en blikjes zal daarbovenop een belangrijke bijdrage leveren aan vermindering van zwerfvuil.”

 

Gemeente Nieuwkoop (NL): “Nieuwkoop is een puur stukje Holland met schitterende natuur en een uniek plassengebied. Hier horen flesjes en blikjes niet thuis. Het invoeren van statiegeld helpt hierbij.”

 

Gemeente Nijkerk (NL): “De gemeente Nijkerk ondersteunt de statiegeldalliantie. Het invoeren van statiegeld op kleine flesjes en blik ziet de gemeente Nijkerk als een goede bijdrage aan de circulaire economie. Tevens draagt het bij aan een schone leefomgeving door vermindering van zwerfvuil.”

 

Gemeente Nijmegen (NL): “Kleine PET-flesjes en blikjes maken een groot deel uit van het zwerfafval. Dit is een bron van ergernis.En ondanks alle inspanningen en kosten om het allemaal op te ruimen, komt toch steeds een deel ervan in de natuur terecht waar het de bodem en het water vervuilt en bijdraagt aan de plastic soep in onze zeeën. Doordat al het ingezamelde zwerfafval wordt verbrand, gaan bovendien ook nog eens waardevolle grondstoffen verloren. En dat alles terwijl er een goed alternatief is. Statiegeldsystemen hebben namelijk in de tijd uitvoerig bewezen mensen uitstekend te werken. Het zet mensen aan tot het gewenste gedrag hoe om te gaan met hun lege verpakkingen, leidt tot minder zwerfafval en brengt grondstoffen weer in de kringloop. Daarom bepleit de gemeente Nijmegen om ook voor kleine flesjes en blikjes een statiegeldsysteem in te voeren. Uiteraard zal dat van alle betrokkenen zoals burgers en supermarkten, een extra inspanning vergen. Om te komen tot een circulaire economie moeten we echter niet schromen om deze stappen te durven zetten.”

 

Gemeente Nissewaard (NL): “Gemeente Nissewaard is bezig met de invoering van Omgekeerd Inzamelen. Dus afval = grondstof. De grondstoffen worden weer gebruikt om nieuwe producten van de maken. Met de invoering van statiegeld op petflesjes is de prikkel groter om de flesjes in te leveren in plaats van in de openbare ruimte achter te laten. Dan snijdt het mes dus aan twee kanten: schonere buitenruimte, minder zwerfafval, en meer grondstoffen voor nieuwe producten. Dus een grotere bijdrage aan de circulaire economie.”

 

Gemeente Noord-Beveland (NL): “Noord-Beverland schoon!”

 

Gemeente Noordenveld (NL): “Internationaal, nationaal, regionaal en lokaal streven we naar een schone openbare ruimte en een duurzaam hergebruik van grondstoffen. Daarnaast vragen onze burgers en maatschappelijke organisaties om een oplossing voor het zwerfafval, meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van onze grondstoffen. Statiegeld is een essentieel onderdeel van deze oplossing, want statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Hierdoor blijven straten en bermen vrij van plastic flesjes en blikjes, recyclen we PET-plastic en aluminium blikjes op de beste manier en gaan we de klimaatverandering tegen. Dit is in lijn met onze duurzaamheidsambitie.”

 

Gemeente Noordoostpolder (NL): “Zwerfafval bestaat voor het grootste gedeelte uit plastic flesjes en blik. Bij de verpakkende industrie ligt een grote uitdaging en het zou ‘tussen de oren’ van ons allemaal moeten zitten om geen afval weg te gooien. Nu we daar onvoldoende in slagen is invoering van statiegeld noodzakelijk. Statiegeld heeft zich bewezen: het levert de zuiverste stroom op voor recycling en werkt preventief. En preventie gaat voor opruimen. De aandacht die er op scholen voor primair en voortgezet onderwijs aan wordt besteed biedt goede hoop voor de toekomst. Tot die tijd maar even gaan voor deze toch wel dure oplossing! Ons leefmilieu is het waard.”

 

Gemeente Noordwijk (NL): “Noordwijk ervaart veel overlast van plastic op het strand en duinen. Bovendien worden we ook in het openbare groen en op straat ongewild geconfronteerd met veel zwerfafval. Om dit te stoppen en de Noordzee weer leefbaar te maken zijn we grote voorstander van de invoering van een statiegeldregeling.”

 

Gemeente Noordwijkerhout (NL)

 

Gemeente Nuth (NL): “De gemeenteraad van Nuth heeft in haar vergadering van 25 mei 2018 besloten dat de gemeente Nuth deelneemt in de statiegeldalliantie. De gemeente wil daarmee het draagvlak verbreden om zwerfafval door middel van statiegeld tegen te gaan.”

 

Gemeente Oegstgeest (NL): “De gemeenteraad van Oegstgeest heeft in motie opgeroepen zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie en zo een belangrijk signaal af te geven aan de Tweede kamer. Zwerfvuil is en hardnekkig probleem dat een bedreiging vormt voor het milieu, dieren en mensen. Voorkomen beter is dan genezen: statiegeld levert een effectieve en grote bijdrage aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval, blijkt ook uit voorbeelden uit het buitenland.”

 

Gemeente Oirschot (NL): “Wij sluiten samen met alle Kempengemeenten (Eersel, Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden) aan bij de statiegeldalliantie. Door statiegeld te heffen op blikjes en (kleine) plastic flessen zetten we een grote stap op weg naar fors minder zwerfafval. Samen staan we sterk!”

 

Gemeente Oisterwijk (NL): “Eén van de grootste ergernissen van burgers is de aanwezigheid van zwerfafval in de openbare ruimte. Zwerfvuil is een bedreiging voor milieu, mens en dier. De gemeente Oisterwijk is voor uitbreiding van statiegeld op kleine flesjes en blikjes omdat dit bijdraagt aan een vermindering van zwerfafval. Het hele jaar door is een groep vrijwilligers actief in onze gemeente om zwerfafval op te ruimen. Maar beter dan zwerfafval te moeten opruimen is natuurlijk het voorkomen ervan door flesjes en blikjes via de winkel weer in te zamelen om deze vervolgens te kunnen hergebruiken. Daarom steunt de gemeente Oisterwijk de statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Oldambt (NL): “De gemeente Oldambt bestrijdt zwerfvuil actief door verengingen en scholen te stimuleren om zwerfvuilacties te organiseren. Hier maken zij veel gebruik van. Ook investeren wij veel in prullenbakken en blikvangers. Dit is echter geen structurele oplossing. De gemeente Oldambt is voorstander van statiegeld omdat statiegeld een directe uitwerking geeft aan het principe ‘de vervuiler betaalt’ door ingeleverd afval geen geld te laten kosten.”

 

Gemeente Oldebroek (NL): “Wethouder Harm Westerbroek: “Gemeente Oldebroek sluit zich aan bij deze alliantie om de bewustwording bij haar inwoners te vergroten en om voor de komende generaties een schonere leefomgeving te realiseren.”

 

Gemeente Oldenzaal (NL): “Oldenzaal is een duurzame gemeente die onder andere streeft naar een afvalloze samenleving. Statiegeld is in dat kader een uitstekend middel omdat het bijdraagt aan een circulaire economie en zorgt voor minder zwerfvuil.”

 

 

Gemeente Olen (VL): “Wekelijks zetten verschillende vrijwilligers zich in om onze dorpskernen zwerfvuilvrij te maken. Toch blijft zwerfafval, net zoals in vele gemeenten, een gekend probleem in Olen. Daarom pleiten we als lokaal bestuur Olen voor een structurele aanpak en staan we mee achter de invoering van statiegeld.”

 

Gemeente Olst-Wijhe (NL)

 

Gemeente Ommen (NL): “In het kader van een duurzaam afvalbeheer streeft de gemeente Ommen naar een maximaal hergebruik van grondstoffen. Invoering van het statiegeldsysteem voor kleine PET flessen en blik zal een positieve bijdrage leveren aan een hoogwaardige recycling en zal ook leiden tot een forse reductie van de hoeveelheid zwerfafval in de openbare ruimte. Daarom doet ook de gemeente Ommen een oproep aan de Tweede Kamer om binnenkort een statiegeldregeling in te voeren.”

 

Gemeente Oosterhout (NL): “Ook in Oosterhout is zwerfafval in de meeste wijken en kerkdorpen een probleem. Dit zwerfafval vormt op lange termijn een bedreiging voor het milieu, mensen en dieren. Niet alleen in Oosterhout, ook wereldwijd. Wij denken dat het invoeren van statiegeld op flesjes en blikjes een effectieve bijdrage levert aan het verminderen van dit zwerfafval en uiteindelijk zelfs aan de ‘plastic soep’. Daarom sluit de gemeente Oosterhout zich graag aan bij de Statiegeldalliantie!”

 

Gemeente Oosterzele (VL): “Zoals vele landelijke gemeenten kampt Oosterzele reeds geruime tijd met zwerfvuil, in het bijzonder blikjes die achteloos worden weggeworpen. Vaak komen ze zo terecht in weiden waar landbouwdieren grazen en een accuut gevaar vormen voor de dieren. Bovendien loopt de industrie heel wat grondstoffen mis die kunnen hergebruikt worden. Daarnaast oogt zwerfvuil langs de weg niet echt proper. Enkel door samen te werken en aan te sluiten bij een alliantie kan de vervuiling van straten en bermen worden aangepakt.”

 

Gemeente Oostkamp (VL): “De gemeente Oostkamp draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Na de ondertekening van de engagementsverklaring voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen werd Oostkamp ook pilootgemeente voor de opzet van projecten die op termijn moeten bijdragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De invoering van statiegeld past volkomen in het bereiken van deze doelstellingen : verstandig materialengebruik, maximale recyclage, verminderen van schade bij dieren en milieu, beperken van kosten voor opruimen, toezicht en sensibiliseren.”

 

Gemeente Ooststellingwerf (NL): “De gemeente Ooststellingwerf sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie, omdat Ooststellingwerf streeft naar vermindering van afval en meer hergebruik van grondstoffen.”

 

 

Gemeente Oostzaan (NL): “Oostzaan ziet het uitbreiden van statiegeld naar kleine plastic flesjes en blikjes als één van de belangrijke oplossingen voor het verminderen van het zwerfafval van flesjes en blikjes. Statiegeld zorgt ervoor dat veel meer lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Onderzoek wijst dit uit. De gemeente wil de straten en het water schoon houden, zodat inwoners, bezoekers en dieren kunnen genieten van Oostzaan en haar prachtige natuurgebieden het Twiske en Oostzanerveld. Ook willen we op die manier een bijdrage leveren aan een daling van de plastic soep in het water en zee!”

 

Gemeente Opmeer (NL): “Opruimen van zwerfvuil is in Opmeer een probleem dat veel inspanning vraagt en gemeenschapsgeld kost, ondanks mooie burgerinitiatieven als dat van “de club van stille rapers” die politieke steun verdient. Wij zijn van mening dat 1. Een statiegeldregeling bijdraagt aan een structurele manier om zwerfafval te voorkomen in plaats van het op te moeten ruimen. 2. Zwerfafval een bedreiging vormt voor natuur en mens en het drukt het een duidelijk stempel op de beleving van de openbare ruimte. 3. Statiegeld op blikjes en (kleine) plastic flessen past binnen het beleid van gemeente Opmeer ‘scheiden aan de bron’.”

 

Gemeente Opsterland (NL): “De gemeente Opsterland sluit zich bij de statiegeldalliantie aan om zwerfafval te verminderen, hergebruik te bevorderen en een circulaire economie te bewerkstelligen. Zwerfafval is nog steeds een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor milieu, mens en dier. Preventie is belangrijk en dat wordt door de invoering van statiegeld op alle petflessen en blikjes beoogd.”

 

Gemeente Opwijk (VL): “De gemeente Opwijk is één van de Vlaamse gemeenten die door OVAM werden geselecteerd voor het coachingtraject zwerfvuil en momenteel – en dit gedurende twee(2) jaar (2017/2018 – extra inspanningen en acties doet om de gemeente zwerfvuilvrij te krijgen, mede met de hulp van ruim 114 vrijwilligers die in Opwijk periodiek zwerfvuil opruimen. Na zovele jaren leert de ervaring ondertussen dat (gerichte) sensibilisatieacties naar de burger toe mbt. zwerfvuil/achterlaten van afval al lang haar saturatie-effect heeft bereikt en dat sensibilisatie bij de burger weinig of geen impact meer heeft. Nog te veel recycleerbare drankfracties maken deel uit van het zwerfvuil en willen we er echt voor zorgen dat deze fracties uit het zwerfvuil verdwijnen, dan zijn veel consequenter en stringentere maatregelen nodig. Met het huidige inzamelingssysteem van de blauwe zak (PMD) is men er tot op heden trouwens nog niet in geslaagd om de problematiek van het zwerfvuil – en meer bepaald het grote aandeel van blikjes en flesjes in het zwerfvuil – een halt toe te roepen. Het opruimen van de nog stijgende hoeveelheid zwerfvuil kost de belastingbetaler trouwens enorm veel geld ! De invoering van een statiegeldsysteem voor drankverpakkingen is een stap naar circulaire economie en zal zorgen voor een eerlijke en structurele oplossing.”

 

Gemeente Oss (NL): “Gemeente Oss zet zich in voor een circulaire economie. Minder produceren, meer hergebruiken. Gemeente Oss is voor statiegeld. Naast meer hergebruik zorgt het ook voor minder zwerfafval en minder plastic soep in de Maas. Wij steunen de Statiegeldalliantie!”

 

Gemeente Oud-Beijerland (NL): “Aangesloten via de GR RAD Hoeksche Waard (RAD).”

 

Gemeente Oud-Heverlee (VL): “De gemeente Oud-Heverlee vindt statiegeld drie keer een goed idee: het helpt verpakkingsafval voorkomen, het zorgt voor meer en kwaliteitsvollere recyclage en het voorkomt zwerfvuil. Dat is drie keer winst ! We willen hiermee onze ruim 50 zwerfvuilmeters en peters ook een hart onder de riem steken. Samen met hen dromen we van een gemeente zonder zwerfvuil.”

 

Gemeente Oud-Turnhout (VL): “Ons uniek natuurgebied Landschap De Liereman wordt wekelijks proper gehouden door vrijwilligers om dieren te beschermen tegen metaal en plastiek afval. In het voorjaar verzamelen jaarlijks enkele verenigingen zwerfvuil over gans ons grondgebied. Tot onze spijt stellen we vast dat PET-flessen en blikjes steeds opnieuw in het straatbeeld blijven liggen. Dergelijke materialen kunnen gemakkelijk hergebruikt worden. Dit komt niet enkel het milieu, maar ook onze portemonnee ten goede. Zwerfvuil opruimen kost de maatschappij immers veel geld. Invoeren van statiegeld zou een stap in de goede richting zijn.”

 

Gemeente Ouder-Amstel: “Ouder-Amstel vindt hergebruik van grondstoffen en tegengaan van zwerfafval zeer belangrijk, vandaar dat we ons beleid en de uitvoering steeds verder aanscherpen. Maar voorkomen is beter dan genezen en statiegeld op kleine petflesjes en blikjes is een zeer effectief middel om zwerfvuil tegen te gaan en hergebruik te optimaliseren. Gek eigenlijk dat het niet allang gebeurt.”

 

Gemeente Oudsbergen (VL): “Uit onderzoek blijft dat 80% van de inwoners zich blauw ergert aan het rondslingerend zwerfvuil. Daarnaast leidt het lege verpakkingsafval tot een ernstige verstoring van de fauna en flora. Daarom pleiten we in Oudsbergen voor een structurele aanpak en staan wij als nieuwe gemeente achter de invoering van het statiegeld. Deze invoering zal ervoor zorgen dat het merendeel van de drankverpakkingen terug ingeleverd wordt en niet als zwerfvuil eindigt. Lege blikjes en PET-flessen krijgen opnieuw een waarde via het statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos weggegooid zullen worden. Dit kunnen wij – als Oudsbergen die pleit voor een proper straatbeeld – alleen maar toejuichen.”

 

Gemeente Oude IJsselstreek (NL): “Zwerfafval veroorzaakt veel overlast voor mens en dier. De gevolgen ervan zijn soms desastreus. Koeien eten het gras met kapot gemaaide blikjes en overlijden. Statiegeld op blikjes en flesjes voorkomt deze nare gevolgen. Daarom is de gemeente Oude IJsselstreek voorstander van het heffen van statiegeld op blikjes en flesjes.”

 

Gemeente Oudewater (NL): “Onderzoek wijst uit dat het heffen van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes de hoeveelheid zwerfafval zal verminderen met 70% tot 90%. Het is daarmee een zeer effectief middel. De gemeente Oudewater sluit zich dan ook van harte aan bij de statiegeldalliantie om te laten zien dat er breed draagvlak is voor statiegeld op blikjes en plastic flesjes.”

 

Gemeente Overbetuwe (NL): “Gemeente Overbetuwe sluit zich graag aan bij de statiegeldalliantie. Zwerfafval is een probleem en vormt een wereldwijde bedreiging voor het milieu. Aansluiting geeft een belangrijk signaal aan de Tweede Kamer.”

 

Gemeente Overijse (VL)

 

Gemeente Overpelt (VL)

 

Gemeente Papendrecht (NL): “De gemeente Papendrecht steunt het initiatief voor statiegeld op flesjes en blikjes omdat zij het belangrijk vindt dat de hoeveelheid zwerfafval verkleind wordt en dat vanuit de lokale overheid ook een signaal moet worden gegeven tot het voorkomen van de hoeveelheid plastic(deeltjes) in ons leefmilieu.”

 

Gemeente Peel en Maas (NL): “Maar liefst 40% van het zwerfvuil bestaat uit plastic flesjes en blikjes. Uit onderzoek blijkt dat statiegeld invoeren effectief is. Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken kennen al een dergelijk systeem. Zwerfafval bedreigt milieu. Uitbreiding van statiegeld zorgt voor het beter recyclen van waardevolle materialen, minder zwerfafval en minder impact op de natuur, denk ook aan de plastic soep en dieren die vol met plastic zitten.”

 

Gemeente Pekela (NL): “Het zwerfafval in Pekela bestaat voornamelijk uit blikjes en kleine flesjes. We hebben hiermee een plastic soep gecreëerd dat schade aanricht aan ons visitekaartje, het Pekelder hoofddiep, en alles wat groeit en leeft. Het invoeren van statiegeld op deze producten is een belangrijke stap in de aanpak van rotzooimakers en de industrie die plastic maar blijft produceren. Daarom steunen wij de statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Pepingen (VL): “Door het invoeren van statiegeld zullen de mensen ertoe aangezet worden om hun lege blikjes en flesjes opnieuw in te leveren. Dit zorgt voor minder zwerfafval, minder opruimkosten voor de gemeente, minder dierenleed en een betere recyclage van waardevolle materialen.”

 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem en een bedreiging voor het milieu, voor mens en dier, niet alleen in Pijnacker-Nootdorp, maar regionaal, landelijk en wereldwijd. Plastic flesjes en blikjes vormen een belangrijk aandeel in de hoeveelheid zwerfafval.”

 

Gemeente Pittem (VL): “Pittem is een kleine landelijke gemeente die via de ondertekening van de statiegeldalliantie de hogere overheid wil aanmanen om dringend statiegeld in te voeren op PET-flessen en blikjes. In het verleden hebben wij al heel wat anti-zwerfvuilacties op het touw gezet, voeren we actief sensibilisering tegen zwerfvuil en we merken dat onze burgers zwerfvuil ook niet langer tolereren. Ondanks onze inspanningen, blijven we massa\’s zwerfvuil vinden langs onze (landelijke) wegen. Het kostenplaatje voor de gemeenschap is navenant. De gemeenteraad wil zich daarom aansluiten bij de statiegeldalliantie, als duidelijk signaal en als aanzet tot de invoering van een statiegeldsysteem.”

 

Gemeente Purmerend (NL): “Purmerend, een stad met 80.000 inwoners en een eigen zwerfinator. Statiegeld moet, want elke zwerfie is er één te veel. Wij vinden het belangrijk dat zwerfvuil voorkomen wordt. Statiegeld op kleine flesjes en blikjes zal bijdragen aan vermindering van zwerfvuil. Want je gooit je geld toch ook niet op straat? Zwerfafval heeft waarde en kan goed gerecycled worden. Dat moeten we stimuleren!”

 

Gemeente Putte (VL): “Als gemeentebestuur gaan we al jaren de strijd aan tegen zwerfvuil. Zo hebben we een project \’groene peters\’ waarbij gezinnen, scholen en verenigingen instaan voor het proper houden van bermen. Ze merken dat er vooral PMD-afval gedumpt wordt. PMD is duidelijk de grootste afvalfractie. We ondervinden dat, ondanks onze blijvende inspanningen, er andere zaken nodig zijn om zwerfvuil een halt toe te roepen. We zijn ervan overtuigd dat een deel van de zwerfvuilproblematiek kan opgelost worden met statiegeld. Bovendien worden er op die manier minder grondstoffen verspild. Want hoewel er al selectief wordt ingezameld, is er toch telkens kwaliteitsverlies.”

 

Gemeente Puurs (VL): “Puurs mooi maken is onze dagelijkse zorg. Groenarbeiders ruimen wekelijks zwerfvuil op langs fietswegen, in straten, op parkings en pleinen. Elke lente steken leerlingen van scholen en verenigingen de handen uit de mouwen om de bermen vrij te maken van zwerfvuil. Spijtig genoeg is de mooie aanblik steeds van korte duur. Want het zwerfvuil dat blijft komen. Tijd voor een andere aanpak. Statiegeld op drankverpakkingen kan hier deel van uitmaken.”

 

Gemeente Raalte (NL): “De gemeente Raalte wil zich ook hard maken voor minder zwerfvuil. De aansluiting bij de statiegeldalliantie, waardoor het statiegeld op kleine PET flesjes en blikjes dichterbij komt, zal hier een positieve bijdrage aan leveren. Ook past dit bij de duurzaamheidsambities die Raalte voor ogen heeft.”

 

Gemeente Ranst (VL): “Het college van burgemeester en schepenen van gemeente Ranst heeft in zitting van 18 januari 2018 beslist toe te treden tot de statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Reimerswaal (NL): “Het huidige statiegeldsysteem stimuleert inwoners om flessen in te leveren zodat deze hergebruikt kunnen worden. Dit draagt bij aan een circulaire economie en aan een schone en leefbare gemeente. Bovendien zien we de kleine flesjes en blikjes nu vaak terug als zwerfafval in de openbare ruimte, wat schadelijk is voor dieren en planten. Zwerfafval is een grote ergernis van velen. Door ons aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie vragen wij onze regering om statiegeld op álle PET-flessen en blikjes in te voeren. Gemeente Reimerswaal is aangesloten bij het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland.”

 

Gemeente Renkum (NL): “De gemeente Renkum geldt als één van de groenste en schoonste gemeenten in de regio. Graag houden we dat zo! Helaas hebben wij ook te maken met zwerfvuil. Samen met inwoners wordt er veel aan gedaan om het zwerfafval op te ruimen en te voorkomen. Wij zijn van mening dat statiegeld op kleine flesjes en blikjes een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van zwerfafval en het mondiale probleem van de plastic soep. Daarnaast is statiegeld een noodzakelijke prikkel voor inwoners om hun afval weer in te leveren zodat het hergebruikt kan worden. Dat draagt bij aan de circulaire economie.”

 

Gemeente Reusel-De Mierden (NL): “Wij sluiten met de andere Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Oirschot en Eersel) graag aan bij de statiegeldalliantie. Samen staan we sterk! Door statiegeld te heffen op blikjes en (kleine) plastic flessen zetten we een grote stap op weg naar fors minder zwerfafval.”

 

Gemeente Rheden (NL): “De gemeente Rheden, gelegen aan de rand van de Veluwe, heeft veel natuurschoon en ontvangt jaarlijks vele toeristen. Zwerfvuil hoort niet thuis in het natuurschoon. De gemeente Rheden is groot voorstander van de circulaire economie. Onderdeel van de circulaire economie is een goed beheer van de grondstoffen. Hierin past het systeem van statiegeld waarbij het mes aan twee kanten snijdt: • Vermindering van zwerfvuil • Inzameling van zuivere monostromen. De gemeente Rheden sluit daarom graag aan bij de Statiegeldalliantie. Toelichting op de gemeente Rheden De gemeente Rheden is gelegen ten noorden van Arnhem, bestaat uit 7 dorpskernen, met een totaal inwoneraantal van circa 43.500. Door de gemeenteraad is unaniem een motie aangenomen waarin gepleit is voor aansluiting bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Rhenen (NL): “Rhenen is een groene gemeente op de Heuvelrug omringd door fraaie natuur. Helaas heeft onze gemeente ook last van zwerfafval. We hebben al maatregelen genomen, zoals het plaatsen van blikvangers, maar het probleem blijft. Wij zijn erg blij met een team vrijwilligers die ons te helpt met het opruimen van het zwerfvuil, maar beter is het om het te voorkomen. De gemeente Rhenen sluit zich graag aan bij de Statiegeldalliantie!”

 

Gemeente Ridderkerk (NL): “De gemeente Ridderkerk sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Ridderkerk wil een duurzame afvalloze gemeente worden. Samen met onze inwoners zetten we ons in om dat voor elkaar te krijgen. Statiegeld stimuleert mensen om blikjes en plastic flesjes in te leveren zodat dit afval gerecycled kan worden. Dit zorgt voor minder zwerfafval op straat én een beter hergebruik van afval. Dat is beter voor mens, dier en milieu.”

 

Gemeente Rijkevorsel (VL): “In Rijkevorsel worden verenigingen ingezet om zwerfvuil op te ruimen. Zij krijgen hiervoor een toelage. Ieder jaar start het gemeentebestuur een zwerfvuilactie op voor de erkende verenigingen van Rijkevorsel. Via deze actie kunnen de verenigingen een subsidie krijgen door het ophalen van zwerfvuil langsheen de gemeentewegen en de gewestwegen. Jaar na jaar wordt vastgesteld dat op die manier enorm veel zwerfvuil wordt opgehaald en dat een groot deel van dit zwerfvuil blikjes en flessen zijn. Om deze stroom een halt toe te roepen, kan statiegeld een nuttig instrument zijn.”

 

Gemeente Rijswijk (NL): “Wij willen een schoon Rijswijk. Via ons jaarplan Zwerfafval werken wij samen met onze inwoners en bedrijven aan een opgeruimde omgeving en aan het voorkomen van zwerfafval. Het invoeren van statiegeld brengt ons een belangrijke aanvulling op dat beleid.”

 

Gemeente Roerdalen (NL): “De gemeente Roerdalen is een landelijke, groene gemeente. Inwoners en bezoekers kunnen er genieten van een mooie combinatie van natuur, cultuur en actieve en ontspannende recreatiemogelijkheden. En dan zijn er natuurlijk de 25 officiële geluksplekken: door inwoners genomineerde plekjes waar tips en opdrachten te vinden zijn om stap voor stap een beetje gelukkiger te worden. Bij zoveel moois past geen zwerfafval. De gemeente Roerdalen is ervan overtuigd dat statiegeld op flesjes en blikjes een goed middel is om een groot deel van het zwerfafval te voorkomen. De gemeente ondersteunt daarom de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Roosendaal (NL): “Al jarenlang wordt er in onze gemeente actief zwerfafval geruimd door zowel eigen personeel als vrijwilligers die zich inzetten voor een schone openbare ruimte. Ondanks alle communicatieve acties en projecten (waaronder Schoon Belonen) is het niet gelukt om de hoeveelheid zwerfafval drastisch te verminderen. Als we kauwgom en sigaretten peuken buiten beschouwing laten bestaat naar schatting 75% tot 80 % van het zwerfafval uit blikjes en flesjes. Statiegeld is daarom een hoog nodige stap in de goede richting.”

 

Gemeente Rotterdam (NL): “Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 6 maart 2018 besloten dat de gemeente Rotterdam aansluit bij de Statiegeldalliantie. Rotterdam is met deze alliantie voor invoering van statiegeld op kleine PET-flesjes. Via de VNG en de branchevereniging NVRD zal Rotterdam de invoering van statiegeld op PET-flesjes blijven bepleiten.”

 

Gemeente Rucphen (NL): “Onze afvalspreuk is “Wat rest is afval”. De gemeente Rucphen onderschrijft met deze spreuk dat afvalscheiding en daarmee de circulaire economie zo ver als mogelijk moet worden doorgevoerd. Dit ter bescherming van de aarde.”

 

Gemeente Ruiselede (VL): “Ruiselede is een kleine landelijke gemeente die via de ondertekening van de statiegeldalliantie de Belgische overheid wil aanmanen om dringend statiegeld in te voeren op PET-flessen en blikjes. Ondanks de jaarlijkse opruimactie in de gemeente stellen we vast dat het zwerfvuil van PET en blik een steeds terugkerend probleem is. Het blijft dweilen met de kraan open. De enige oplossing is de invoer van statiegeld! Daarom besloot het College van Burgemeester en Schepenen in december 2017 om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. Samen gaan we voor een zwerfvuilvrije leefomgeving!”

 

Gemeente Rumst (VL):”Omdat er een oplossing moet komen voor het vele zwerfvuil op het openbaar domein.”

 

 

Gemeente Schagen (NL): “Je voelt je prettig in een schone en uitnodigende openbare ruimte. Zwerfafval als plastic en blik zie je liever niet. Statiegeld zegt: het is iets waard! Dat helpt om zwerfvuil te verminderen. Hierdoor blijft het fijn wonen, werken en recreëren in onze gemeente Schagen!”

 

Gemeente Schelle (VL): “Circulair denken en duurzame materialenkringlopen vormen mee de sleutel tot een gezonde en welvarende toekomst voor onze planeet. Als gemeente ondersteunen we dan ook vanzelfsprekend alle initiatieven inzake de duurzame omgang en hergebruik van materialen en grondstoffen. De invoer van statiegeld op blikjes en plastic flessen is hiertoe een stap en helpt ons bovendien in de strijd tegen zwerfvuil en de daaraan gekoppelde opruimkosten.”

 

Gemeente Scherpenzeel (NL): “Het bestuur is van mening dat er wat gedaan moet worden aan het terugdringen van het zwerfafval en de kosten die het inzamelen en verwerken met zich meebrengen. Omdat ongeveer 40% van het zwerfafval in Nederland bestaat uit kleine flessen en blikjes is het bestuur van mening dat de invoering van statiegeld op het terugdringen van zwerfafval sterk van invloed zal zijn. Ook zal de openbare ruimte een fraaier aanzien geven.”

 

Gemeente Schiedam (NL): “Wij steunen dit initiatief om er bij de regering op aan te dringen om uitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleine PET-flessen en blikjes hoger op de agenda te zetten. Kleine PET-flessen en blikjes zijn grote veroorzakers van zwerfvuil. Dit zwerfvuil geeft veel overlast voor mens en natuur. Het opruimen van het zwerfvuil brengt hoge kosten voor de gemeente met zich mee.”

 

Gemeente Schiermonnikoog (NL): “De gemeente Schiermonnikoog is voorstander van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes omdat wij af willen van het zwerfafval. Wij willen een schoon milieu en wij vinden dat wij als gemeente hier een bijdrage aan moeten leveren. Daarom steunen wij samen met de andere Waddeneilanden, de Statiegeldalliantie! De motie over statiegeld op alle PET-flessen en blikjes is unaniem aangenomen door de gemeenteraad en wordt volledig ondersteund door het college van burgemeester en wethouders.”

 

Gemeente Schinnen (NL): “De gemeente Schinnen heeft op 20 februari 2018 besloten  tot deelname aan de alliantie.”

 

Gemeente Schouwen-Duiveland (NL): “Aangesloten via de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ).”

 

Gemeente Sint-Gillis (Brussel): “Brussel staat helaas bij velen bekend als een vuile stad en zwerfvuil is daarbij een belangrijke factor. Dankzij de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes kunnen we wijken, straten en pleinen ook in Sint-Gillis netter maken.”

 

Gemeente Sint-Gillis-Waas (VL): “In de zitting van 19/02/2018 stelde ons college voor om aan te sluiten bij de alliantie.”

 

Gemeente Sint-Michielsgestel (NL): “Als gemeente Sint-Michielsgestel willen we graag dat statiegeld wordt ingevoerd op blikjes en plastic flesjes. We zien in onze groene gemeente graag minder zwerfafval en het statiegeld bevordert hergebruik van afval en grondstoffen. Als gemeente ondertekenden we het Manifest Energiek met Afval. Hierin maakten we met 6 gemeenten uit de regio afspraken om innovatieve oplossingen te bedenken om ook in de toekomst over voldoende grondstoffen te kunnen beschikken.”

 

Gemeente Sliedrecht (NL): “Met de statiegeldalliantie wil ook Sliedrecht: • een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes; • een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken; • een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.”

 

Gemeente Sluis (NL): “Aangesloten via de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ).”

 

Gemeente Smallingerland (NL): “De gemeente Smallingerland wil een groene en schone gemeente zijn. Brede steun vanuit het land kan bijdragen aan een goede besluitvorming in de Tweede Kamer betreffende de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes. Het bewustzijn bij jong en oud om zwerfvuil te verminderen is heel belangrijk. Aansluiten bij de Statiegeldalliantie kan een stap zijn in het bevorderen van het circulaire denken en om het bewust zijn te vergroten.”

 

Gemeente Soest (NL): “Soest is een groene gemeente. En dat willen we graag zo houden. Daar horen geen plastic flesjes en blikjes bij. Statiegeld kan er voor zorgen dat we veel minder van dit materiaal aantreffen in onze bossen, op straat, in de bermen en plantsoenen. Kleine plastic flesjes en blikjes zijn prima grondstoffen voor nieuwe producten.”

 

 

Gemeente Someren (NL): “De gemeente Someren heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Onder de noemer Someren Natuurlijk Duurzaam streven we samen met het bedrijfsleven, het onderwijs en de inwoners naar een aantrekkelijke groene en schone gemeente. Someren wil iedere huidige en toekomstige inwoner en bezoeker een prettige en sociale leefomgeving bieden en daarom sluiten wij ons graag aan bij de Statiegeldalliantie. Statiegeld is in het buitenland al een bewezen en effectieve prikkel om flesjes en blikjes in te leveren en niet in de natuur achter te laten.”

 

Gemeente Stabroek (VL): “Het college van burgemeester en schepenen van Stabroek en de milieuraad Stabroek is van oordeel dat een mogelijke invoering van statiegeld een positief effect kan hebben op het verminderen van zwerfvuil door drankverpakkingen. Alsook kan het een extra stimulans zijn voor de “mooimakers”, maar ook voor verenigingen om actief mee te werken aan opruimacties.”

 

Gemeente Staden (VL): “Gemeente Staden onderschrijft de doelstelling van de Statiegeldalliantie in kader van de strijd tegen zwerfvuil. Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor: • blijven straten, bermen en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes; • verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed; • besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval; • recyclen we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer zoveel geld op per kilo gerecycled materiaal en de hoge ambities op het gebied van circulaire economie kunnen hierdoor realiteit worden; • gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.”

 

 Gemeente Stadskanaal (NL): “De gemeente Stadskanaal streeft naar een circulaire economie. Naast de bestrijding en preventieve aanpak van zwerfafval zet de gemeente zich in voor het behalen van de VANG-doelstellingen. In het kader van duurzaamheid is het belang van afvalscheiding voor de gemeente Stadskanaal groot. Veel van ons afval kan namelijk gerecycled worden. Door ons aan te sluiten bij de alliantie hopen wij dat het aandeel PET-flesjes en blikjes in het zwerfafval fors zal afnemen.”

 

Gemeente Stede Broec (NL): “De gemeente Stede Broec is voor uitbreiding van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Het draagt bij aan de circulaire economie (grondstoffen in de kringloop houden in plaats van uit de bodem halen), zorgt voor minder zwerfvuil en minder plastic soep.”

 

Gemeente Steenbergen (NL): “Onze gemeente is voorstander van statiegeld omdat statiegeld op kleine flesjes en blikjes invloed heeft op het gedrag van consumenten. Het is bewezen dat het systeem van statiegeld werkt, en tot minder zwerfafval en dus een schonere omgeving, minder ergernis en lagere opruimkosten leidt. Ook leidt het tot minder schade aan de natuur, dieren en plastic soep. Statiegeld leidt tot meer recycling van PET- plastics en aluminium.”

 

Gemeente Steenokkerzeel (VL): “Wij willen samen met de andere gemeenten een duidelijke boodschap meegeven dat er een oplossing moet komen voor de vervuiling van straten, bermen, pleintjes, weides, zeeën, … door plastiek flessen en blikjes. Er moet gewerkt worden aan de bewustmaking. Zwerfvuil kost de maatschappij handen vol geld en tijd. De industrie heeft hier zeker ook een aandeel in.”

 

Gemeente Steenwijkerland (NL): “Steenwijkerland is een groene en waterrijke gemeente en dat willen we graag zo houden. Want dat zwerfafval een probleem is voor onze inwoners blijkt ook wel uit ons inwonersonderzoek. Daarin gaf 71% van onze inwoners aan dat er (veel) zwerfafval op straat ligt. Gelukkig krijgen we vaak hulp van onze inwoners bij het schoonhouden van onze gemeente. Maandelijks zijn heel wat enthousiaste vrijwilligers op pad om zwerfvuil op te ruimen. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, hebben wij ervoor gekozen om alliantiepartner te worden. We verwachten dat statiegeld zorgt voor een schonere openbare ruimte en een betere recycling van waardevolle materialen.”

 

Gemeente Stein (NL): “De gemeente Stein is voor uitbreiding van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Het draagt bij aan de circulaire economie (grondstoffen in de kringloop houden in plaats van uit de bodem te halen) zorgt voor minder zwerfvuil en minder plastic soep.”

 

Gemeente Stichtse Vecht (NL): “Gemeente Stichtse Vecht in de provincie Utrecht sluit zich graag aan bij de Statiegeldalliantie om net als vele anderen duidelijk een signaal af te geven dat er actie ondernomen dient te worden door de landelijke politiek en verdere vertraging van dit dossier niet meer mag worden getolereerd…”

 

Gemeente Strijen (NL): “Aangesloten via de GR RAD Hoeksche Waard (RAD).”

 

Gemeente Súdwest-Fryslân (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Het is – na hondenpoep – de grootste ergernis van inwoners. Het staat slordig, het is slecht voor het milieu en het kost de gemeente veel geld”, zegt Erik Faber, wethouder duurzaamheid van Súdwest-Fryslân. “Voorkomen is beter dan genezen. Invoering van statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes draagt flink bij aan de vermindering van zwerfafval. De praktijk in landen als Noorwegen en Duitsland laat dat ook zien.”

 

Gemeente Temse (VL): “Zwerfvuil wekt ook in Temse ergernis op bij vele burgers en de opruiming kost de gemeente heel veel geld. Naast de zwerfvuilacties van scholen, (milieu)verenigingen en de bestendige opruiming van zwerfvuil en sluikstorten door de gemeentelijke milieudienst, werd vorig jaar gestart met het project “schoon volk”. Vrijwilligers ruimen op bepaalde tijdstippen zwerfvuil op in een bepaalde regio. Zij worden logistiek ondersteund door het gemeentebestuur en de intercommunale MIWA. Om de strijd tegen zwerfvuil verder aan te gaan, wil het gemeentebestuur van Temse de statiegeldalliantie mee ondersteunen.”

 

Gemeente Ten Boer (NL): “Invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes zal een effectieve en grote bijdrage leveren aan de bestrijding van zwerfafval en aan meer hergebruik van schaarse grondstoffen. Statiegeld draagt bij aan de circulaire economie en aan een schone en leefbare stad. De gemeente Ten Boer staat daarom volledig achter de statiegeldalliantie en sluit zich aan als partner.”

 

Gemeente Ternat (VL): “Omdat we graag in een propere gemeente leven en het opruimen van zwerfvuil aan de gemeente veel geld en aan de vrijwilligers veel moeite kost, willen we graag statiegeld.”

 

Gemeente Terneuzen (NL): “De raad van de gemeente Terneuzen heeft besloten aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Zij geven daarmee aan voorstander te zijn van statiegeld op blikjes en flesjes naast de reeds bestaande statiegeldregeling voor grote flessen. De gemeente hoopt zo het milieu te sparen door zwerfafval te voorkomen. Daarnaast kunnen zij kosten besparen voor het opruimen daarvan.”

 

Gemeente Terschelling (NL): “De Waddenzee aan de zuidkant en de Noordzee aan de noordkant bepalen de unieke ligging van Terschelling, een eiland dat zich kenmerkt door veel natuurschoon. Inwoners/eilanders en gasten/toeristen genieten daar met volle teugen van. Juist via de zee spoelt er ook heel veel zwerfafval aan op Terschelling. Een groot deel van dat afval bestaat uit plastic petflesjes. Diezelfde plastic flesjes worden ook op het eiland vaak onverschillig weggegooid. Al met al zorgt het zwerfvuil van de plastic flesjes (met ander afval) voor een ongewenste aantasting van ons leefmilieu. En daar lijkt via statiegeld heel makkelijk wat aan te doen.”

 

Gemeente Tessenderlo (VL): “Ondanks de vele sensibiliserings- en opruimcampagnes moeten we helaas nog steeds vaststellen dat het zwerfvuil niet afneemt in onze gemeente. Wij hebben zelfs een zwerfvuilteam dat ontzettend hard zijn best doet en telkens weer superfier is als een straat volledig is opgeruimd. Om dan even later weer te moeten vaststellen dat het zelfs niet eens meer opgeruimd lijkt. Demotiverend! Bovendien is dit zwerfvuil voor een zeer groot deel samengesteld uit blikjes en pet-flesjes. Blijven deze in de natuur achter, dan krijgt onze omgeving met allerlei negatieve gevolgen af te rekenen, denk maar aan micro-plastics. Andere landen zijn ons in het proces van het statiegeld vooraf gegaan en hebben reeds bewezen dat het werkt. Wij zijn dan ook overtuigd van het feit dat de invoering van statiegeld onze leefomgeving positief zal beïnvloeden, dat de personeelskost voor het opruimen van zwerfvuil naar beneden kan (lees beter kan besteed worden) en dat het bijdraagt aan de bewustmaking waardoor ook de andere afvalstromen steeds minder als zwerfvuil in onze kostbare natuur achterblijven.”

 

Gemeente Texel (NL): “De gemeenteraad van Texel heeft een motie aangenomen om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Teylingen (NL): “Plastic flesjes, blikjes, langs straten, fietspaden, strand en in oceanen. Heel veel mensen storen zich hieraan. Opruimen kosten overheden veel geld en bovenal lijdt ons milieu er enorm onder! De gemeente Teylingen zet zich in voor een circulaire economie en sluit zich daarom aan bij de statiegeldalliantie. Plastic flesjes en blikjes kunnen zo veel beter hergebruikt worden, dan wanneer ze in een laagwaardiger circuit terecht komen, of erger in het restafval of op straat. En daarbij is het een extra stimulans om plastic flesjes en blikjes in te leveren.”

 

Gemeente Tholen (NL): “Duurzaamheid zit in het DNA van de gemeente Tholen. Daarom zijn wij voorstander van statiegeld op PET-flessen en blik, zodat kunststof en blik meer en beter gerecycled kunnen worden. Het vermindert de enorme hoeveelheid in te zamelen kunststof en blik. De grondstoffen kunnen prima hergebruikt worden als ze goed worden gescheiden. Daarnaast vermindert statiegeld op PET-flessen en blik de hoeveelheid zwerfafval, wat een groot positief effect heeft op het milieu. Door ons aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie vragen wij onze regering om statiegeld op álle PET-flessen en blikjes in te voeren.”

 

Gemeente Tiel (NL): “In de gemeente Tiel is zwerfafval een bron van ergernis. Ondanks de inzet van vrijwilligers, buurtverenigingen, scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties blijft het dweilen met de kraan open. Het toepassen van statiegeld op blikjes en kleine flesjes zal het ontstaan van zwerfvuil aan de voorkant verminderen. Volgens een rapport van CE Delft naar schatting 70 tot 90%. Door de ligging van de gemeente Tiel aan de Waal zal het ook een positief effect op het mondiale probleem van de plastic soup hebben. De gemeente Tiel omarmt daarom alle maatregelen die meehelpen het ontstaan van zwerfafval te beperken.”

 

Gemeente Tilburg (NL): “Waarom doet Tilburg mee? Uit onderzoek blijkt dat statiegeld over blikje en kleine pet-flesjes een bijdrage levert aan de vermindering van zwerfafval. Daarnaast heeft het hergebruik van deze grondstoffen positieve milieueffecten.”

 

Gemeente Tubbergen (NL)

 

Gemeente Twenterand (NL): “De gemeenteraad van Twenterand heeft op 13 maart besloten om toe te treden tot de statiegeldalliantie. Dit omdat zwerfafval een hardnekkig probleem is. Niet alleen voor Twenterand maar ook wereldwijd.”

 

Gemeente Tynaarlo (NL): “De gemeente Tynaarlo is een groene gemeente en de bewoners hechten veel waarde aan een schone leefomgeving, daarom is het van belang om het initiatief van de Statiegeldalliantie te steunen. Het statiegeldsysteem zoals dat tot nu toe wordt toegepast voor de meeste grote plastic flessen, blijkt een uitstekende manier om deze grondstoffen uit het huishoudelijk afval te houden en retour te krijgen. Uit het oogpunt van afvalpreventie en duurzaam grondstoffengebruik is het dan ook gewenst om bestaande statiegeldsystemen uit te breiden en ook voor kleine plastic flesjes en blikjes mogelijk te maken.”

 

Gemeente Tytsjerksteradiel (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen. Door het heffen van statiegeld op blikjes en kleine PET-flesjes ontstaat minder zwerfafval. Dit past in ons streven naar minder afval en een schonere leefomgeving, niet alleen in onze gemeente maar wereldwijd.”

 

Gemeente Uden (NL): “Gemeente Uden is de weg ingeslagen naar een toekomstbestendig Uden. We zetten onder andere in op het verminderen van afval en het verbeteren van hergebruik. Het statiegeldsysteem draagt zowel bij aan het verminderen van (zwerf)afval als aan een hoogwaardige recycling en daarmee dus ook aan onze eigen doelen. Om deze redenen sluiten wij ons aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Uitgeest (NL)

 

 

Gemeente Uithoorn (NL): “Zwerfafval is een probleem, ook in onze gemeente. Plastic flesjes en blikjes vormen zo’n veertig procent van het zwerfafval. Uit onderzoek blijkt dat statiegeld op drankverpakkingen een effectieve bijdrage levert aan het verminderen van zwerfafval. Statiegeld is daarom een structurele oplossing voor het verminderen van de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes. Statiegeld is een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.”

 

Gemeente Utrecht (NL): “Zwerfafval bestaat voor een groot deel uit PET flessen en blikjes, wat leidt tot schade aan flora en fauna. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat statiegeld 70% tot 90% van dit deel van het zwerfafval kan voorkomen. Dit leidt tot lagere kosten voor de gemeente bij het opruimen van zwerfafval. Bovendien is het PET en blik dat via een statiegeldsysteem wordt ingezameld van hoge kwaliteit en kan het dus hoogwaardig gerecycled worden. Tenslotte geeft een statiegeld systeem invulling aan het principe dat “de vervuiler betaalt”. Om deze redenen heeft Utrecht zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie, in de wetenschap dat een brede steun vanuit het land kan bijdragen aan de besluitvorming in de Tweede Kamer.”

 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug (NL): “Met genoegen sluit de gemeente Utrechtse Heuvelrug zich aan. De gemeenteraad heeft zich raadbreed hiervoor uitgesproken. Wij zien dit als een belangrijke bijdrage aan een schone en duurzame gemeente.”

 

Gemeente Valkenburg aan de Geul (NL): “De gemeente Valkenburg aan de Geul is een groene gemeente waarbij de bewoners zeer veel waarde hechten aan een schone, zwerfafvalvrije leefomgeving. Ook voor onze vele duizenden toeristen die elk jaar van ons vijfsterrenlandschap komen genieten is een schone omgeving een belangrijk gegeven. Zwerfafval doet afbreuk aan ons unieke toeristische en economisch product, en is dus op directe wijze een bedreiging voor werkgelegenheid en leefbaarheid in ons Heuvelland. U ziet, zelfs zonder dat we het hebben over de desastreuze gevolgen die zwerfafval in ons milieu zelf en in onze voedselketen aanricht hebben wij al alle belang bij statiegeld op kleine verpakkingen. Daarom willen wij ons graag aanmelden bij de Statiegeldalliantie om de invoering van statiegeld op drinkverpakkingen zo spoedig mogelijk in te voeren!”

 

Gemeente Valkenswaard (NL): “Gemeente Valkenswaard werkt samen met haar inwoners, scholen, verenigingen en instanties aan een schone leefomgeving onder het motto: Schoon Valkenswaard. Wethouder Marcel Bax van Milieu: “Zwerfafval vormt een probleem. Als we dit probleem kunnen verminderen door het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flesjes, zou dat een goede stap zijn. Dan wordt de gemeente Valkenswaard een nog aantrekkelijkere woonplaats voor onze eigen inwoners en bezoekers die er graag komen. We koesteren onze groene omgeving. Daarom sluit Valkenswaard zich graag aan bij deze alliantie.“”

 

Gemeente Veenendaal (NL): “Wij werken samen met onze bewoners en bedrijven aan een circulaire economie en aan het voorkomen van overlast en schade aan de natuur door zwerfvuil. Er zijn tal van zwerfvuilgroepen afkomstig van scholen en instellingen actief op het gebied van zwerfvuil. Daar zijn we als gemeente heel blij mee. Maar beter dan zwerfvuil opruimen is natuurlijk het voorkomen van zwerfvuil door flesjes en blikjes via de winkel weer in te zamelen. Minder zwerfvuil én meer hergebruik van de ingezamelde flesjes en blikjes. Twee redenen waarom wij het uitbreiden van het systeem van statiegeld toejuichen.”

 

Gemeente Veendam (NL): “De gemeenteraad is unaniem van mening dat het noodzakelijk is om duidelijk aan te geven voorstander te zijn van de invoering van statiegeld op plastic drankflesjes en blikjes. Dit beweegt mensen ertoe om de lege flesjes en blikjes in te leveren, waardoor er minder vervuiling ontstaat. Hierdoor worden niet alleen kosten bespaard voor het opruimen door de gemeente, maar is het ook beter mogelijk tot hergebruik over te gaan.”

 

Gemeente Veere (NL): “De gemeente Veere is een groene gemeente en bewoners hechten veel waarde aan een schone leefomgeving. Eén van de oplossingen voor het verminderen van het zwerfafval van flesjes en blikjes is het uitbreiden van hert statiegeld naar kleine flesjes en blikjes. De raad van de gemeente Veere vindt het van belang het initiatief van de Statiegeldalliantie te steunen.”

 

Gemeente Velsen (NL): “De gemeente Velsen is voor uitbreiding van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Het draagt bij aan de circulaire economie (grondstoffen in de kringloop houden in plaats van uit de bodem te halen) zorgt voor minder zwerfvuil en minder plastic soep.”

 

Gemeente Venlo (NL): “Venlo sluit zich aan bij de statiegeldalliantie omdat we een schone stad willen zijn. We willen een omslag realiseren van ‘schoon maken naar schoon houden’. Voor Venlo staan (zwerf)afvalpreventie en Cradle to Cradle (C2C) voorop. Een nationale aanpak door de invoering van statiegeld op blikjes en PET-flesjes is daarbij heel belangrijk. De stad blijft structureel schoner, bewoners en de gemeente hoeven veel minder zwerfafval te rapen, er worden meer grondstoffen hergebruikt, plastic soep en dierenleed wordt voorkomen, vervuilers gaan betalen en schoonmakers worden beloond.”

 

Gemeente Venray (NL): “De gemeente Venray sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie, omdat statiegeld zorgt voor minder flesjes en blikjes in het zwerfafval. Ook kunnen de waardevolle grondstoffen uit flesjes en blikjes beter worden hergebruikt als ze apart worden ingezameld met een statiegeldsysteem.”

 

Gemeente Vianen (NL): “De gemeente Vianen ondersteunt de Statiegeldalliantie we denken dat het heffen van statiegeld zal bijdragen aan een beter milieu en een schonere leefomgeving. Er zijn nu nog teveel blikjes en flesjes terug te vinden als zwerfafval. Daarnaast zorgt de heffing voor een betere inzameling van deze categorie verpakkingsmaterialen. Verpakkingen van hoge kwaliteit waarvan de grondstoffen dan worden teruggewonnen en hergebruikt, om er weer hoogwaardige producten van te maken.”

 

Gemeente Vlaardingen (NL): “Samen maken we de stad! Onder dat motto dragen in Vlaardingen zowel de gemeente als bewoners, verenigingen en scholen hun steentje bij aan een schone en gezonde buitenruimte. Maar ondanks alle schoonmaakacties blijft het zwerfvuil een groot probleem. Om dat probleem echt aan te pakken, is opruimen niet genoeg. Er moet gewoon minder vuil op straat bij komen. Wij zijn er van overtuigd dat statiegeld op PET flesjes en blikjes een belangrijke bijdrage levert aan minder vuil in de stad. Voor een mooie gastvrije stad en voor natuur en milieu.”

 

Gemeente Vlieland (NL): “Aansluiten bij de alliantie sluit aan bij het Actieplan Plastic vrije Waddenzee waar we als eilandgemeenten aan meedoen. Dit actieplan werkt langs drie inhoudelijke lijnen: voorkomen – opruimen – recyclen. Zowel doppen als flessen staan in de top 10 van meest gevonden afvalitems op het Nederlandse strand. Behoud en uitbreiding van het statiegeldsysteem kan dus van groot belang zijn om dit afval te verminderen.”

 

Gemeente Vlissingen (NL): “Er is nog steeds veel zwerfafval, ook in Vlissingen. Zwerfafval zorgt voor ernstige schade van natuur en milieu en zorgt voor veel ergernis. Het opruimen van zwerfafval brengt hoge kosten met zich mee. Vlissingen is voorstander van een duurzaam circulair model voor het beheer van grondstoffen. De gemeenteraad van Vlissingen vindt aansluiting bij de Statiegeldalliantie dan ook een goede zaak.”

 

Gemeente Voorst (NL): “De gemeente Voorst staat ook achter de doelstellingen van de Statiegeldalliantie. Een uitbreiding van het statiegeldsysteem zorgt ervoor dat inzameling en recycling van kleine flesjes en blikjes direct geregeld zijn tussen consument en producent. Uit onderzoek blijkt dat statiegeld het zwerfafval vermindert, dat grondstoffen beter verwerkt worden en dat het systeem minimaal kostenneutraal is.”

 

Gemeente  Vorselaar (VL): “Ondanks alle opruimacties en campagnes blijft zwerfvuil een groot probleem. Er wordt gerekend op de inzet van talrijke vrijwilligers en medewerkers van gemeenten om straten, pleinen en waterlopen proper te houden. De vervuiler komt er dus gewoon weg mee. Bovendien veroorzaakt zwerfvuil heel wat dierenleed, schade in de landbouw en aan het milieu. Flesjes en blikjes maken een groot deel uit van dit zwerfvuil. Statiegeld is een mogelijke oplossing om deze berg te verkleinen. En het werkt in onze buurlanden. Niet alleen zal er heel wat minder afval langs de wegen liggen, ook zal er meer en beter worden gerecycleerd. Statiegeld dus, in heel België en Nederland en liefst nog in heel Europa.”

 

Gemeente Vught (NL): “Als het om duurzaamheid gaat, heeft Vught een reputatie te verdedigen. In onze strijd tegen zwerfvuil en vóór hergebruik is statiegeld op blik en PET-fles een welkom wapen. Zo gaan we met de Statiegeldalliantie voor een schone én duurzame toekomst!”

 

Gemeente Waadhoeke (NL): “De gemeente Waadhoeke hecht veel belang aan het voorkomen van zwerfafval in onze leefomgeving. Naast grondige reiniging en toereikende inzamelvoorzieningen, is de gemeentelijke aanpak gericht op de bestrijding van zwerfafval door middel van participatie en communicatie, gezamenlijk met allerlei bij dit onderwerp betrokken partijen. Invoering van statiegeld vormt daarbij een prima extra stimulans om te voorkomen dat plastic flesjes en blikjes niet meer in onze leefomgeving belanden. Immers vervuiling voor mens, dier en milieu dient te allen tijde zoveel mogelijk te worden voorkomen.”

 

Gemeente Waalre (NL): “De gemeente Waalre streeft naar een samenleving zonder afval. In de afgelopen jaren is in lijn met nationaal beleid het traject Van Afval Naar Grondstof (VANG) binnen Waalre ingezet. Naast de verduurzaming van de huisvuilinzameling en -verwerking, draagt een vermindering van de hoeveelheid zwerfafval in onze gemeente substantieel bij aan onze ambities om Waalre schoner, leefbaarder en duurzamer te maken. De ambitie van Statiegeldalliantie past naadloos in dit streven en is een belangrijke aanvulling op onze lokale inspanningen om zwerfafval tot een minimum te beperken.”

 

Gemeente Waalwijk (NL): “Wij sluiten ons aan bij de Statiegeldalliantie. Hiermee verenigt de gemeente Waalwijk zich gezamenlijk met maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties door een geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic flessen te laten horen richting de regering.”

 

Gemeente Waarschoot (VL): “De gemeente Waarschoot wenst zich aan te sluiten bij de invoering van statiegeld op drankverpakkingen teneinde de hoeveelheid zwerfvuil en de kostprijs voor het ruimen ervan te verminderen.  Waarschoot wil een structurele oplossing voor de vervuiling van straten en bermen door onder andere plastic flessen en blikjes.  De kosten voor het weghalen van zwerfafval hoort niet toe aan de lokale overheid noch aan de burger maar aan het bedrijfsleven.”

 

Gemeente Waasmunster (VL): “Als gemeente worden wij dagelijks geconfronteerd met het grote probleem dat zwerfvuil nog steeds is. Onze mensen van de Technische Dienst verzamelen jaarlijks grote hoeveelheden zwerfvuil. Gelukkig mogen wij ook rekenen op de medewerking van talloze vrijwilligers om samen onze mooie gemeente proper te houden. Blikjes en plastic flessen maken jammer genoeg nog steeds een groot deel uit van het zwerfvuil dat rondslingert. Als gemeentebestuur willen wij graag een signaal geven en ons aansluiten bij de statiegeldalliantie. Wij zijn van mening dat het invoeren van statiegeld op verpakkingen een belangrijke stap is naar het verminderen van de hoeveelheid zwerfvuil.”

 

Gemeente Waddinxveen (NL): “Door statiegeld te heffen op blikjes en (kleine) plastic flesjes worden onze inwoners gestimuleerd om blikjes en plastic flesjes in te leveren. Dit is niet allen goed voor het milieu maar draagt ook bij aan het terugdringen van de kosten voor het opruimen van zwerfafval. Het heffen van statiegeld sluit hiermee goed aan bij het zwerfafvalbeleid van de gemeente Waddinxveen, waarbij het uitgangspunt is om zwerfafval te voorkomen.”

 

Gemeente Wageningen (NL): “Iedereen die regelmatig meedoet aan acties van Wageningen Schoon, ziet hoeveel flesjes en blikjes op straat, in de natuur of in de stadsgracht belanden. Statiegeld heffen op deze verpakkingen is een logische stap om te voorkomen dat het zwerfafval wordt. Petflessen en drankblikjes zijn hoogwaardige grondstoffen die heel goed een nieuw leven kunnen krijgen. Wageningen Schoon is een platform waar verschillende organisaties (waaronder de gemeente) en vrijwilligers samenwerken om zwerfafval in Wageningen tegen te gaan.”

 

Gemeente Waterland (NL): “Afval is een grondstof en in een circulaire wereld worden grondstoffen hergebruikt. Het is niet eerlijk dat burgers en inwoners de enigen moeten zijn die meewerken aan dit hergebruik van grondstoffen. Gebleken is dat statiegeld een uitstekend middel is om zwerfafval te voorkomen en grondstoffen te recyclen. De verpakkingsindustrie moet ook haar deel van haar verantwoordelijkheid nemen. Daarom: statiegeld op blikjes en kleine flesjes. Doodsimpel.”

 

Gemeente Weert: (NL) “Weert, de groenste regio van de wereld, zegt ja tegen statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Statiegeld heeft zich bewezen: het levert de zuiverste stroom op voor recycling en werkt preventief. En preventie gaat voor opruimen. De gemeenteraad van Weert sprak zich daarom uit voor het ondernemen van actie om statiegeld op grote flessen te handhaven en op flesjes en blikjes uitgebreid te krijgen. Dit is ook in lijn met eerdere steun voor uitbreiden statiegeld; al in 2012 sprak 94% van de gemeenten zich hier voor uit.”

 

Gemeente Weesp (NL): “Zwerfaval is een hardnekkig probleem dat een bedreiging vormt voor milieu, dieren en mensen. In Weesp, landelijk en wereldwijd. Onderzoek heeft uitgewezen dat het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes een grote bijdrage kan leveren aan de bestrijding hiervan. De gemeente Weesp heeft zich daarom aangesloten bij de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie vraagt aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen.”

 

Gemeente Werkendam (NL): “Werkendam is een groene gemeente met veel natuur, bijvoorbeeld de Biesbosch. Dat trekt veel recreanten, maar zorgt helaas ook voor zwerfafval. Een groot deel daarvan bestaat uit plastic flesjes en blikjes. Invoeren van statiegeld is een bewezen oplossing voor dit probleem.”

 

Gemeente West Maas en Waal (NL)

 

Gemeente Westerkwartier (Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn) (NL): “In onze gemeenten wordt in samenwerking met diverse partijen regelmatig zwerfafval opgeruimd. Het is altijd verbazingwekkend hoeveel zwerfafval hierbij wordt verzameld. Onze gemeenten  zijn daarom voorstander van het uitbreiden van statiegeld op blikjes en plastic flessen. Het invoeren van statiegeld zal zorgen voor minder zwerfafval en een schonere leefomgeving en het terugdringen van de plastic soep. Statiegeld komt ook de circulaire economie ten goede, geen circulaire economie zonder statiegeld.”

        

 

Gemeente Westerlo (VL): “Zwerfvuil is ook in Westerlo een dagelijks probleem waarvoor heel wat mankracht ingezet wordt om het op te ruimen. Ondanks meer dan vijftig zwerfvuilpeters en -meters en regelmatige sensibiliseringsacties komt er maar geen einde aan de hoeveelheid afval langs wegen, bossen en velden. De gemeente Westerlo sluit zich samen met andere lokale overheden, milieuorganisaties, bedrijven en burgerinitiatieven aan bij de Statiegeldalliantie in de strijd tegen zwerfvuil. Op deze manier geeft de gemeente Westerlo het signaal dat statiegeld een belangrijk onderdeel kan zijn in de oplossing van het zwerfvuilprobleem. Samen vragen we de regering om een structurele en eerlijke oplossing door te voeren in de vorm van statiegeld op blikjes en PET-flessen.”

 

Gemeente Westerveld (NL): “Ondanks de plaatsing van prullenbakken en blikvangers, zwerfvuilacties met onze basisscholen én de inzet van vele inwoners die individueel of in groepsverband zwerfvuil opruimen, blijkt de verleiding soms te groot om drankflesjes, blikjes en ander verpakkingsmateriaal roekeloos weg te gooien. Een financiële ‘prikkel’ in de vorm van statiegeld is een effectief middel om zwerfafval te voorkomen: we zien vrijwel nooit lege flessen met statiegeld in onze bermen, struiken, sloten en plantsoenen. Bovendien kunnen blikjes en plastic flesjes prima hergebruikt worden. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten.”

 

Gemeente Westervoort (NL): “Westervoort wil er alles aan doen om samen met inwoners en organisaties het zwerfafval op te ruimen en te voorkomen. We wonen allemaal het liefst in een mooi en schoon dorp. Het invoeren van statiegeld helpt bij het voorkomen van zwerfafval, daarom zijn wij een voorstander van het invoeren van statiegeld op flesjes en blikjes.”

 

Gemeente Westerwolde (NL): “Westerwolde heeft een bijzondere geschiedenis en een bijzondere natuur. Kwaliteit van leven staat voorop. De gemeente Westerwolde draagt mede hierdoor het keurmerk Cittaslow. Dit mooie gebied houden we graag schoon. Dat doen we samen met de inwoners; verschillende verenigingen en scholen ruimen zwerfvuil op en op scholen worden lessen gegeven over afval scheiden en het belang van een schone leefomgeving. Zwerfafval bestaat opvallend vaak uit de blikjes en flesjes. Om het ontstaan van dit zwerfafval te beperken en de inwoners meer bewust te maken dat afval niet in de natuur thuishoort, is een statiegeldregeling erg belangrijk.”

 

Gemeente Westland (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Statiegeld op kleine petflesjes en blikjes levert een bijdrage aan minder zwerfafval. Bovendien is het PET en blik dat via een statiegeldsysteem wordt ingezameld van hoge kwaliteit en kan het hoogwaardig worden gerecycled.”

 

Gemeente Westvoorne (NL): “Als duurzame kustgemeente voeren we een strijd tegen zwerfvuil. Hoe pakken we dat aan? Door bijvoorbeeld statiegeld op blikjes en plastic flessen te promoten. Een manier om te zorgen dat we met z’n allen minder afval produceren. Een stap op weg naar schone zeeën, stranden en natuur. Voor dieren én mensen.”

 

Gemeente Wevelgem (VL): “Dagdagelijks zien we wat veroorzaakt kan worden door zwerfvuil en welke meerkost dat voor een gemeente betekent.”

 

Gemeente Wichelen (VL): “In de gemeente Wichelen wordt het zwerfafval jaarlijks 2x opgeruimd door onze verenigingen. Korte tijd later is jammer genoeg het straatbeeld alweer bezoedeld door zwerfvuil, vnl. blikjes en flesjes. Wij zijn ervan overtuigd dat het invoeren van statiegeld op drankverpakkingen dé noodzakelijke maatregel is om het hardnekkig probleem van landschapsbevuiling een halt toe te roepen.”

 

Gemeente Wielsbeke (VL): “Wielsbeke voert een beleid inzake zwerfvuil en sluikstorten. Werkplus ruimt zwerfvuil op in de straten en op pleinen, er worden netheidsmetingen uitgevoerd i.s.m. Imog en er wordt ingezet op sensibilisatie. Sluikstorters riskeren een GAS-boete. 2-jaarlijks wordt er vanuit de gemeente een grote zwerfvuilactie georganiseerd, dit i.s.m. verenigingen van de gemeente. Ondanks de vele inspanningen stellen we vast dat het zwerfvuil toeneemt. De gemeente is ervan overtuigd dat statiegeld een oplossing kan bieden aan het zwerfvuil van voornamelijk blikken en plastic verpakkingen.”

 

Gemeente Wierden (NL): “Wat schoon is, blijft schoon. Noaberschap en samenwerking maakt dat Wierden op eigen kracht een schone leefomgeving realiseert, waarbij de gemeente faciliteert. Zwerfafval is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Wierden, maar landelijk en zelfs wereldwijd. Wierden heeft er landelijk bezien (nog) beperkte last van en wij willen dat zo houden en zelfs verbeteren. De gemeente is ervan overtuigd dat de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes helpt de hoeveelheid zwerfafval in de openbare ruimte en de hoeveelheid plastic soep in openbare wateren te verminderen.”

 

Gemeente Wijchen (NL): “Ook in de gemeente Wijchen is zwerfafval een hardnekkig en kostbaar probleem. Daarom hebben we in 2013 een actieplan opgesteld om het zwerfafval aan te pakken. Dit doe we samen met onze inwoners en maatschappelijke organisaties. Zo verstrekt de gemeente Wijchen subsidie aan bewoners, verenigingen en leefbaarheidsgroepen die met een initiatief komen om zwerfafval in hun omgeving aan te pakken. Ook ondersteunen wij De BeestenBende, een club voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar die helpen bij het schoonhouden van hun eigen buurt. De BeestenBende pakt zwerfafval structureel aan: door kinderen al op de basisschool bewust te maken van de gevolgen van zwerfafval, leren zij al vroeg hoe het wél moet. Het is fijn dat zoveel Wijchenaren zich hiervoor inzetten. Maar nog beter is dat er geen zwerfafval ontstaat. Door het invoeren van statiegeld op kleine petflessen en blikjes zal de hoeveelheid zwerfafval flink verminderen. En kunnen deze blikjes en petflessen eenvoudig weer als grondstof worden hergebruikt.”

 

Gemeente Wijdemeren (NL): “Het college van Wijdemeren heeft op 16 januari 2018 besloten om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. Het college is ervan overtuigd dat de invoering van statiegeld op plastic flesjes en blikjes zowel een forse reductie van het zwerfafval als de in te zamelen hoeveelheid PMD zal opleveren.”

 

Gemeente Wijk bij Duurstede (NL): “Wijk bij Duurstede is een prachtig historisch stadje aan de Rijn en Lek. Als we niet gezamenlijk wat doen met zwerfafval vinden we meer plastic dan vissen in onze rivier. Statiegeld is een bewezen methode voor het terugdringen van zwerfafval. Daarnaast kan het verpakkingsmateriaal hoogwaardiger worden gerecycled en draagt het daarmee bij aan het toewerken naar een circulair systeem. Tevens is statiegeld een prikkel in de bewustwording van de artikelen die je als consument koopt, en de verpakking die er omheen zit. Op weg naar een samenleving met minder verpakkingsmateriaal! De gemeente wijk bij Duurstede staat volledig achter het initiatief.”

 

Gemeente Wingene (VL): “Het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfvuil in Wingene kost jaarlijks ruim 200.000 euro. Alle sensibiliserende campagnes en opruimacties ten spijt, blijft zwerfvuil in onze straten en wegen aanwezig. In een landbouwgemeente als Wingene komen metalen blikjes in de oogst van het graan terecht. Nog veel erger zijn de verschillende runderen die elk sterven aan interne bloedingen door het opeten van metaalstukjes. Statiegeld zal mensen aansporen om hun lege blikjes en flessen opnieuw in te leveren. Daardoor zal er minder zwerfafval zijn en worden waardevolle materialen beter gerecycleerd.”

 

Gemeente Winsum (NL): “Vanaf het begin van de discussie over statiegeld heeft de gemeente Winsum zich uitgesproken voor uitbreiding van statiegeld naar kleine pet-flesjes en blikjes. Afgezien van het feit dat kleine flesjes en blikjes vaak in het zwerfvuil terechtkomen, is het ook een stroom die verloren gaat bij sportkantines als dit bij het bedrijfsafval terechtkomt. Een financiële prikkel zal ervoor zorgen dat deze waardevolle stroom niet als afval verbrand zal worden. Winsum streeft naar het zoveel mogelijk terugbrengen van de totale hoeveelheid afval, en heeft als een van de speerpunten van haar klimaatbeleid de transitie naar een circulaire economie.”

 

Gemeente Woensdrecht (NL): “Als groene gemeente op de Brabantse Wal heeft Woensdrecht haar landschap en natuur hoog in het vaandel staan. De waarde van onze omgeving willen we dan ook koesteren en behouden. Helaas leven we in een ‘wegwerpmaatschappij’ waar alles om gemak draait. Er is een verandering van mentaliteit nodig om onze omgeving schoon te krijgen en houden. Het invoeren van statiegeld op blikjes en (kleine) PET-flessen is een duwtje in de juiste richting op de weg naar een circulaire economie en een duurzame gemeente.”

 

Gemeente Woerden (NL): “Hoe meer afval er gescheiden wordt hoe beter. Als het afval meteen bij het inleveren goed wordt geselecteerd op materiaalsoort maakt dit hergebruik veel makkelijker. De gemeente Woerden maakt zich sterk voor een circulaire economie en statiegeld is een onmisbare schakel hierin. Ook is het voor een schone stad belangrijk zwerfafval te voorkomen. En statiegeld invoeren werkt dan! Het voorkomt dat afval terecht komt waar het niet thuis hoort en schadelijk is, zoals de zee. Het invoeren van statiegeld op blikjes en flessen is een onmisbare stap naar het verminderen van (rest)afval en een schonere aarde.”

 

Gemeente Wormerland (NL): “Kleine flesjes en blik belanden te vaak als zwerfafval op straat, waarvan deel in het water. De gemeente Wormerland wil de straten en het water schoon houden, zodat inwoners en bezoekers kunnen genieten van Wormerland. Ook voor dieren is het belangrijk plastic en blik uit de natuur te verbannen. Het is treurig om te zien dat petflessen en blikjes in het riet en water belanden van het mooie Wormer- en Jisperveld. Weidevogels raken verstrikt in plastic afval en er met regelmaat belanden kleine stukjes plastic in de magen van vissen en watervogels. Statiegeld kan dit proces doorkruisen. Onderzoek wijst uit dat statiegeld zorgt voor een vermindering van zwerfafval zoals petflessen en blik. Bovendien zorgt statiegeld voor het besef dat plastic waarde heeft; van plastic worden nieuwe producten gemaakt.”

 

Gemeente Wortegem-Petegem (VL): “Onze wegwerpcultuur is een zware belasting voor het milieu. Er is geen tijd meer om met lege flessen te zeulen en het statiegeld te innen, gooi ze maar weg, morgen maken we er duizenden nieuwe. Dat lukt allemaal nog, maar met enorme kosten aan grondstoffen en energie als gevolg. Die werkwijze kan niemand op de lange duur volhouden, zij schaadt een gezond milieu en op het einde van de rit beschadigt zij de mens zelf.”

 

Gemeente Woudenberg (NL): “De gemeente Woudenberg wil samen met inwoners en ondernemers het wonen, werken en leven in Woudenberg verduurzamen. We stimuleren onze inwoners om zoveel mogelijk het afval te scheiden en (zwerf)afval in de openbare ruimte te voorkomen. Zwerfafval is in Woudenberg geen groot probleem. Toch vinden wij blikjes en PET- flesjes terug in de openbare ruimte. Het leidt tot ergernis, schade aan natuur en milieu, dierenleed en opname in de voedselketen. Door statiegeld in te voeren op blikjes en flesjes, worden onze inwoners gestimuleerd om netjes met hun afval om te gaan. De Statiegeldalliantie sluit aan bij de manier waarop wij uitvoering geven aan onze ‘reis’ naar een duurzamer Woudenberg.

 

Gemeente Wuustwezel (VL): “Wuustwezel is een gemeente met ruimte om te leven. Jammer genoeg zijn er mensen die dat ook meteen als uitnodiging zien als ruimte om zwerfvuil achter te laten. Als gemeente werken we al jaren rond de zwerfvuilproblematiek in onze gemeente, door zwerfvuilacties te organiseren met scholen, verenigingen, te werken met vaste vrijwilligers die een stukje van hun buurt mee helpen opruimen, het inschakelen van sociale tewerkstelling, … Wij merken echter dat de problematiek rond zwerfvuil niet verminderd, maar juist groter wordt. Als wij dan vernemen dat in steden waar ze statiegeld heffen op blikjes en flessen, het zwerfvuil drastisch verminderd is, lijkt het ons een bewezen feit dat statiegeld helpt.”

 

Gemeente Zaanstad (NL): “Het aansluiten bij de Statiegeldalliantie past in het gemeentelijk beleid op gebied van het schoonhouden van de openbare ruimte en het bevorderen van de circulaire economie. Dit laatste betekent o.a. dat alle producten in een bepaalde mate hergebruikt of voor hergebruik geschikt gemaakt zouden moeten worden. Het invoeren van een vorm van statiegeld draagt verder bij de vermindering van zwerfafval in de openbare ruimte, aan de vermindering van dierenleed en leidt tot lagere opruimkosten. Tevens worden de hergebruikmogelijkheden van plastic flessen en blikjes vergroot.”

 

Gemeente Zaltbommel (NL): “De gemeente Zaltbommel sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie, omdat we het belangrijk vinden dat er minder zwerfafval komt en meer materialen worden hergebruikt. Zo werken we aan een duurzame en schone samenleving.”

 

Gemeente Zandhoven (VL): “Zandhoven is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden. Gelukkig krijgen we daarbij ook hulp van onze inwoners. Wekelijks zijn heel wat enthousiaste bermvrijwilligers op pad om zwerfvuil op te ruimen. Ook tijdens onze jaarlijkse lenteschoonmaak merken we dat er vooral veel pmd langs onze wegen op de grond belandt. Maar er is hoop! Het punt keert regelmatig terug op de agenda van onze kindergemeenteraad. Een teken dat deze generatie zich echt bewust is van het probleem. Maar alléén kunnen zij hun ouders niet overtuigen. Statiegeld op blikjes en petflessen daarentegen…”

 

Gemeente Zandvoort (NL): “Statiegeld zorgt voor een betere recycling van waardevolle materialen. Dit sluit perfect aan bij het Duurzaam afvalbeheerplan van Zandvoort. Door blikjes én flesjes van statiegeld te voorzien belandt dit afval niet op straat of in de natuur en dat helpt bij een schonere omgeving.”

 

Gemeente Zedelgem (VL): “Zwerfvuil is een hardnekkig probleem. Het veroorzaakt grote schade aan mens en milieu en het opruimen ervan kost handenvol werk en geld. Een groot aandeel van het zwerfvuil bestaat uit PET-flessen en blikjes. Zedelgem hoopt dat de invoering van statiegeld kan bijdragen tot het sluiten van de kringloop door alle plastic flessen en blikjes te recycleren en sluit zich daarom aan bij de statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Zederik (NL): “De gemeente Leerdam/Zederik is in samenwerking met de reinigingsdienst Waardlanden al vergevorderd in het gescheiden ophalen van afvalstromen zoals plastic, blik en drankpakken. Toch ondersteunen wij de Statiegeldalliantie van harte omdat we denken dat het heffen van statiegeld zal bijdragen aan een beter milieu en een schonere leefomgeving. Er zijn nu nog teveel blikjes en flesjes terug te vinden als zwerfafval. Daarnaast zorgt de heffing voor een betere inzameling van deze categorie verpakkingsmaterialen. Verpakkingen van hoge kwaliteit waarvan de grondstoffen dan worden teruggewonnen en hergebruikt, om er weer hoogwaardige producten van te maken.”

 

Gemeente Zeewolde (NL):”Wij zijn voorstander van statiegeld op blikjes en plastic omdat het het meest effectieve middel is om zwerfafval van blikjes en plastic te voorkomen. Zwerfafval vergaat slecht, geeft een slordig beeld van het openbaar gebied, verwaait naar watergangen en wordt zo verspreid en het kost ons veel geld om periodiek het zwerfafval te verwijderen.”

 

Gemeente Zeist (NL): “Zeist is voorstander van een statiegeldregeling omdat dit bijdraagt aan circulaire economie en CO2-reductie, belangrijke thema’s in Zeist. Er ontstaat minder zwerfafval en hoeft minder afval worden verbrand.”

 

Gemeente Zele (VL): “Net als de meeste Vlaamse gemeenten zet ook onze gemeente in op het bestrijden van zwerfvuil. Gemeentediensten, verenigingen, scholen en vrijwilligers (propere pioniers) voeren deze strijd. Ondank alle inspanningen, zwerfvuilacties, veegplannen afvalbakkenplannen en sensibilisatiecampagnes blijft zwerfvuil een hardnekkig probleem. Het gemeentebestuur van Zele is ervan overtuigd dat statiegeld op PET-flessen en blikjes de hoeveelheid zwerfvuil kan verminderen. Voorbeelden in het buitenland staven dit. Daarom steunen we dit initiatief en vragen we de Vlaamse regering de wet op statiegeld door te voeren.”

 

Gemeente Zelzate (VL): “De economie produceert massaal plastics, in alle mogelijke vormen en toepassingen.  Slechts een fractie daarvan wordt ingezameld en gerecycleerd.  De rest zorgt voor vervuiling, sterfte bij dieren en gezondheidsrisico’s voor de mens.  Tegen 2050 zal er meer plastic dan vis in de zee zitten.  De gemeenteraad wenst die plasticvervuiling een halt toeroepen en komaf te maken met zwerfvuil.”

 

Gemeente Zevenaar (NL): “De gemeente Zevenaar sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie, omdat statiegeld een bijdrage levert aan minder zwerfafval in de openbare ruimte.”

 

Gemeente Zingem (VL): “Net als vele Vlaamse gemeenten zetten de Zingemse gemeentediensten, verenigingen, scholen en vrijwilligers zich in voor de strijd tegen het zwerfvuil. Drankblikjes en petflessen vormen de grootste deelstroom van het zwerfvuil in onze groen long aan de Schelde..Bovendien merken we ook vaker dat afgekeurde volle PMD zakken ergens wordt gesluikstort. We roepen al lang op voor een betere en structurele aanpak. We zijn er van overtuigd dat statiegeld op blikjes en plastic drankflesjes het tij kan keren.”

 

Gemeente Zoersel (VL): “Op een bijeenkomst met onze Zoerselse bermmeesters (=vrijwilligers die in hun buurt bermafval ophalen) rees de vraag om iets te doen aan het vele afval van blikjes en drankverpakkingen in de bermen. Statiegeld op drankverpakkingen zal zeker dat soort afval langs de kant van de weg verminderen. Het gemeentebestuur is blij dat wij bij de Statiegeldalliantie kunnen aansluiten want genieten van groen en natuur is zoveel leuker met minder zwerfvuil.”

 

Gemeente Zoetermeer (NL): “De gemeente Zoetermeer sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie en ondersteunt hiermee de uitbreiding van statiegeld naar kleine plastic flesjes en blikjes. In Zoetermeer is veel aandacht voor het voorkómen van zwerfafval en het scheiden van afval. Aansluiting bij de Statiegeldalliantie past hierbij.”

 

Gemeente Zoeterwoude (NL): “Zwerfvuil is een hardnekkig probleem. Blikjes en kleine flessen ontsieren de woonomgeving en belasten het milieu. Het opruimen ervan is moeilijk, tijdrovend en kostbaar. Zoeterwoude vindt dat het voorkómen van zwerfvuil meer aandacht verdient. Onderzoek en praktijk wijzen uit dat statiegeld leidt tot minder zwerfvuil en een beter hergebruik van grondstoffen. Kortom, het invoeren van statiegeld is een brongerichte aanpak die werkt! Daarom steunt Zoeterwoude deze aanpak.”

 

Gemeente Zomergem (VL): “De gemeenteraad van de gemeente Zomergem is er van overtuigd dat invoer van statiegeld voor blikjes en plastic flessen het zwerfvuil zeer snel zal verminderen. Dit bespaart de gemeente veel geld en is voor de vrijwilligers die het zwerfvuil opruimen een hart onder de riem. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.”

 

Gemeente Zonhoven (VL): “De gemeente gaat al heel wat jaren de strijd met zwerfvuil aan, zowel met inzet van personeel als met hulp van vrijwilligers. Het is een strijd die we tot nu nog niet hebben kunnen winnen, maar met de invoering van statiegeld gaat dat veranderen. Dan kan al een heel deel van het zwerfvuil uit het straatbeeld verdwijnen. Dit is beter voor onze fauna en flora en onze omgeving wordt er ook mooier van.”

 

Gemeente Zonnebeke (VL): “Het gemeentebestuur sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie omdat de gemeente voorstander is van statiegeld op blikjes en plastic flessen (in het kader van afvalpreventie, reductie zwerfvuil).”

 

Gemeente Zottegem (VL): “Ook Zottegem treedt toe tot de statiegeldalliantie. Met het toetreden tot de statiegeldalliantie wil Zottegem een signaal geven aan de Vlaamse overheid om werk te maken van het uitbreiden van het statiegeldsysteem dat nu reeds geldt voor heel wat glazen flessen. Statiegeld heffen zal mensen twee keer doen nadenken voor zij hun blikjes en flesjes in de natuur smijten, want ze smijten zo letterlijk geld weg.”

 

Gemeente Zuidplas (NL): “De intentie van Statiegeldalliantie sluit nauw aan op de ambities van het coalitieakkoord 2018/2021 voor de circulaire economie en het scheiden van afval van de gemeente Zuidplas. Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken hebben al een statiegeldsysteem voor kleine flessen, en blikjes, met als gevolg dat het aandeel daarvan in het zwerfafval sterk is verminderd. Statiegeld geeft een directe uitwerking aan het principe “de vervuiler betaalt” door ingeleverd afval geen geld te laten kosten, en zwerfafval wel.Via een statiegeldsysteem teruggehaald restafval is van hogere kwaliteit en kan daardoor met hogere opbrengst gerecycled worden. Meer recycling van PET en blik maken de grote ambities op het gebied van circulaire economie beter mogelijk en door efficiënt gebruik van grondstoffen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand. Vermindering van zwerfafval voor de gemeente leidt tot lagere kosten in opruimen.”

 

Gemeente Zuienkerke (VL): “De gemeente Zuienkerke wenst een structurele oplossing voor het zwerfvuil dat hoofdzakelijk bestaat uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen. De invoering van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes kan een oplossing zijn voor een groot deel van de zwerfvuilproblematiek.”

 

Gemeente Zulte (VL): “De milieuraad, de bermmeesters (vrijwilligers die in hun buurt bermafval/zwerfvuil ophalen) en verenigingen die zwerfvuil inzamelen zijn al jaren vragende partij om statiegeld in te voeren op verpakkingen om zo het zwerfvuil in de straten, dat voornamelijk uit verpakkingsafval bestaat, te weren. De gemeente Zulte wenst door de toetreding tot de Statiegeldalliantie een debat uit te lokken omtrent de belangrijke kosten voor het opruimen van zwerfvuil en hoe het invoeren van statiegeld op de meest ecologische en economische manier kan bijdragen tot een duurzame vermindering ervan.”

 

Gemeente Zutendaal (VL): “Gemeente Zutendaal besloot op 12 februari om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Zutphen (NL): “Het zwerfafval in de vorm van flesjes en blikjes blijkt een hardnekkig probleem. Ondanks campagnes is het niet gelukt om de hoeveelheid zwerfafval drastisch te verminderen. Spreker uit de gemeente raad wijst op de gevolgen van het plastic afval, zoals ‘plastic soep’ en verlies van kostbare grondstoffen. Het zwerfaval dient terug gebracht te worden. Dit is o.a.mogelijk door terug te gaan naar de bron van het afval. Onderzoek en bijvoorbeeld de praktijk in Noorwegen en Duitsland heeft aangetoond dat statiegeld een heel effectief middel is tegen zwerfafval. Dit afval kan gerecycled worden. Gemeenten kunnen niet zelf statiegeld opleggen, terwijl ze wel met de last en de kosten van dit afval worden geconfronteerd.”

 

Gemeente Zwartewaterland (NL): “Het instrument statiegeld heeft zijn werking duidelijk bewezen op de inname en recycling van grote PET-flessen. Uit beschikbare rapporten blijkt dat van invoering van statiegeld op kleine PET-flessen en blikjes ook een positief effect mag worden verwacht. Wij staan dan ook zeker positief tegenover toetreding van gemeenten tot de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Zwevegem (VL): “Doel: zwerfvuilcijfers doen dalen.”

 

Gemeente Zwijndrecht (VL): “De gemeente Zwijndrecht is van mening dat statiegeld mensen ertoe kan bewegen om hun lege flesjes en blikjes terug in te leveren, wat zal resulteren in minder zwerfafval en een betere recyclage. De gemeente treedt dan ook met overtuiging toe tot de statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Zwijndrecht (NL): “Minder opruimkosten, minder zwerfafval, reduceren van niet-afbreekbare plastics in het milieu, meer recycling van waardevolle grondstoffen. Daar kan het invoeren van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes aan bijdragen.”

 

Gemeente Zwolle (NL): “In Zwolle werken we toe naar 100 kilo restafval per persoon in 2020. Daarom zetten we in op het belonen van afvalscheiding, betere inzamelmogelijkheden en bewustwording. Een statiegeldregeling voor flesjes en blik helpt om ze apart in te leveren en draagt dus bij aan onze doelstelling. Daarnaast verwacht ik dat er veel minder flesjes en blik in de ber

 

 

Stad Aarschot (VL): “Intreden tot een statiegeldsysteem is een cruciale stap in de strijd tegen zwerfvuil. Plastics zijn een probleem dat niet uit zichzelf ontstaat. Het wordt door toedoen van de mens geproduceerd. Én het belandt ook door diezelfde mens in ons leefmilieu. Nu plastics in grote getale teruggevonden worden in de noordelijke ijszee, de grote oceaan, alsook langsheen en in onze eigen straten, bossen en waterlopen, is het moment gekomen om voor een duurzame oplossing te kiezen. Door intrede in een statiegeldsysteem kunnen wij samen voorkomen dat we onze jeugd een toekomst nalaten vol met plastic rommel. Het is dé verplichting van elke gemeente en stad om een dergelijk systeem te willen ondersteunen!”

 

Stad Beringen (VL): “Beringen sluit zich aan bij de statiegeldalliantie omdat de zwerfvuilproblematiek in de stad een beleidsprioriteit is. Het probleem is niet zo eenvoudig op te lossen. Onze gemeentelijke zwerfvuilploegen, talrijke vrijwilligers en initiatieven van verschillende doelgroepen trachten de omgeving zwerfvuilvrij te houden. Maar het is dikwijls dweilen met de kraan open. De invoering van statiegeld zal een onderdeel vormen om de bevolking te sensibiliseren om een beetje milieubewuster te leven. Alle initiatieven samen zullen bijdragen aan de tolerantiegrensverlaging voor zwerfvuil. De houding in de maatschappij wijzigen, is het uiteindelijke doel. Het zwerfvuilprobleem is pas opgelost, als niemand nog zwerfvuil gooit.”

 

Stad Bree (VL): “Stad Bree gaat sluikstorten kortsluiten! Graag statiegeld op drankverpakkingen om zwerfvuil terug te dringen.”

 

Stad Brugge (VL): “De stad Brugge ruimt dagelijks honderden blikjes en plastic flesjes in haar historische binnenstad, uit de Brugse reitjes, op speelpleinen, in parken, op pleinen, op het Zeebrugse strand, … De strijd tegen zwerfvuil lukt niet met enkel een lokaal en uitgebreid zwerfvuilplan, maar vraagt ook een sterker Vlaams beleid rond zwerfvuil waarin een statiegeldsysteem voor verpakkingen die zwerfvuil veroorzaken een plaats moet krijgen.”

 

Stad Damme (VL): “Zwerfvuil stoort iedereen. Niemand vindt het fijn om in een straat bezaaid met zwerfvuil te wonen of langs vuile bermen te wandelen of te fietsen. De milieudienst krijgt ook meldingen van landbouwers die een rund verliezen doordat het verhakseld blik of plastic in de maag heeft gekregen. Bij onze zwerfvuilacties merken we dat blikjes en PET-flessen een belangrijk onderdeel vormen van het zwerfvuil in bermen en grachten. Het innen van statiegeld op blikjes en PET-flessen kan een structurele oplossing bieden tegen het zwerfvuilprobleem.”

 

Stad Deinze (VL): “Samen met het stadsteam Proper Deinze en heel wat vrijwilligers strijden we als bestuur dagelijks tegen zwerfvuil. Een groot aandeel van het zwerfvuil bestaat uit PET-flessen, blikjes en sluikstorten van afgekeurde PMD zakken. Bovendien leidt leeg verpakkingsafval in de natuur momenteel tot ernstige verstoring van de flora en fauna en sterfte bij vee in de landbouwsector. Deinze is er van overtuigd dat de invoering van statiegeld bijdraagt tot minder opruimkosten en minder zwerfafval.”

 

Stad Dendermonde (VL): “De stad Dendermonde draagt duurzaamheid en zwerfvuilbeleid hoog in het vaandel. Onze Zwerfvuilmeesters zamelden in 2017 maar liefst 62.400 liter zwerfvuil in. Het leeuwendeel van dit afval zijn blikjes, PET-flessen of restanten hiervan. Hoog tijd dat die afvalstroom uit onze natuur, milieu en openbaar domein geband wordt! Statiegeld is een grote stap voorwaarts die er op termijn voor zorgt dat de plastic soep zal slinken, onze voedselketen geen/minder microplastics zal bevatten en ons beeld van een nette stad bevordert, het zorgt er ook voor dat afvalstromen zuiverder ingezameld kunnen worden wat ook recyclage ten goede komt. Uiteindelijk wordt alles en iedereen hier beter van, wat houdt ons dan tegen om dat in te voeren?”

 

Stad Diest (VL): “De aanpak van zwerfvuil in Diest gebeurt op meerdere sporen (sensibilisatie en communicatie, infrastructuur, handhaving, participatie en omgeving). Statiegeld invoeren op blikjes en plastic flessen is volgens ons een belangrijke actie binnen dat meersporenbeleid. Van onze netheidsvrijwilligers horen we immers vaak dat ze blikjes en flesjes vinden bij hun opruimacties.”

 

Stad Diksmuide (VL): “Nog van voor er een dienst milieu in het leven werd geroepen in 1990 in onze gemeente, werd er aan sensibilisering gedaan rond zwerfvuil en werden er zwerfvuilacties georganiseerd. Hoeveel uren zouden vrijwilligers ondertussen niet gespendeerd hebben, gratis en belangeloos? Na dertig jaar moeten we durven toegeven dat deze acties onvoldoende succes hebben en de producenten gewoon hun gang gaan met agressieve reclamecampagnes voor dranken in wegwerpverpakkingen. Tijd voor drastische verandering.”

 

Stad Gent (VL): “Ook in Gent is zwerfvuil een grote problematiek. Zelfs met een kleine 3000 vuilnisbakken, slimme compacterende vuilnisbakken en dagelijkse veegploegen en veegwagens ligt er nog steeds zwerfvuil op de grond dat voor een groot deel uit blikjes en flesjes bestaat. Dit tast het straatbeeld aan en veroorzaakt extra kosten. De aanpak van zwerfvuil moet dan ook aan de bron gebeuren. Statiegeld zorgt ervoor dat het merendeel van deze verpakkingen ingeleverd wordt en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt. Statiegeld voor blik en pet zorgt trouwens ook voor kwalitatievere materialen als grondstof voor nieuwe producten. Statiegeld draagt zowel bij aan de circulaire economie als aan een schone en leefbare stad. Stad Gent sluit zich daarom aan bij de statiegeldalliantie en is vragende partij om statiegeld in te voeren.”

 

Stad Geraardsbergen (VL): “De zwerfvuilproblematiek is slechts een gevolg van een meer fundamenteel maatschappelijk probleem, namelijk de massale productie van materialen die snel het label afval krijgen. Met het invoeren van een statiegeldsysteem moet men de ambitie hebben om hieraan iets te doen door afvalpreventie te stimuleren. Dat ook het zwerfvuil zal verminderen is mooi meegenomen. Het statiegeldsysteem zou ruimer toegepast kunnen worden dan enkel op plastic flessen en blik. Ook glazen verpakkingen, tetra-pak … en verpakkingen van andere producten dan drank kan mee opgenomen worden in een statiegeldsysteem.”

 

Stad Gistel (VL): “In het kader van een ruim zwerfvuilproject met o.a. zwerfvuilmeters en peters, zwerfschoonmaak, acties naar picknickende jongeren sluit het stadsbestuur van Gistel ook aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Stad Halen (VL): “Zwerfvuilbestrijding is in Halen, net als in vele andere Vlaamse gemeentes al langer een prioriteit. Naast strengere controles op overtredingen, is het ons duidelijk geworden dat je het probleem bij de bron moet aanpakken. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het invoeren van statiegeld op blikjes en petflessen een serieus verschil kan betekenen in de strijd tegen zwerfvuil. Hopelijk kunnen we met de Statiegeldalliantie een front vormen waarmee we zowel op regionaal als op Europees vlak een statement kunnen maken.”

 

Stad Halle (VL): “Zwerfvuil is een maatschappelijk probleem waarbij de gevolgen vergaand zijn. De natuur, dieren maar ook mensen lijden onder de gevolgen van zwerfafval. De Halse gemeenteraad steunt dan ook de duidelijke vraag naar oplossingen die een afdoend effect hebben. Dat statiegeldsysteem er een van is, dat werd ondertussen bewezen in verschillende Europese landen.:

 

Stad Hamont-Achel (VL): “De stad Hamont-Achel heeft in 2017 zilver behaald op de internationale groenwedstrijd Entente Florale Europe. Een van de aangehaalde pijnpunten is zwerfvuil. Onze buitendiensten zijn dagelijks bezig met het verwijderen van zwerfvuil. Maar het is dweilen met de kraan open en het kost bovendien handenvol geld. Drankverpakkingen maken bijna de helft van dat zwerfvuil uit. In Scandinavië en Duitsland werkt het statiegeldsysteem op drankverpakkingen uitstekend en dat is ook zichtbaar in het zuivere straatbeeld. Studies om dat te bewijzen zijn niet meer nodig. Hoog tijd voor effectieve invoer van statiegeld op alle drankverpakkingen in Vlaanderen!”

 

Stad Harelbeke (VL): “Harelbeke voert reeds jarenlang een uitgebreid beleid inzake zwerfvuil en sluikstorten. Dagelijks zijn er opruimers van VZW Effect op pad om op te ruimen, er worden netheidsmetingen uitgevoerd, er wordt geëxperimenteerd met peukentegels. Sluikstorters riskeren een GAS-boete. Alle werkmannen van de stad doen in februari ook een ‘Grote Schoonmaak’, dan worden alle straten en pleinen in de stad opgeruimd. Ondanks alle inspanningen lijkt het toch dweilen met de kraan open. Vooral de blikken en plasticflesjes op het openbaar domein zijn een doorn in het oog. De stad is er van overtuigd dat statiegeld een oplossing zal bieden voor een groot deel van het zwerfvuilprobleem.”

 

Stad Hasselt (VL): “Drankblikjes en PET-flessen maken vandaag zowat de 40% van het totale zwerfvuil uit dat we jaarlijks op de Hasseltse straten en pleinen opruimen. Willen we dit aandeel gevoelig doen slinken, dan vormt de invoering van statiegeld volgens ons de meest effectieve en juridisch solide oplossing. Vandaar de bewuste keuze om ons aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Samen met de andere Vlaamse en Nederlandse organisaties, bedrijven en lokale overheden binnen dit consortium willen we de krachten bundelen en de regering oproepen om in 2018 eindelijk de knoop door te hakken. Zo komen we niet alleen tegemoet aan de problematiek van zwerfvuil, maar zetten we stappen op weg naar een circulair economisch model waarin er geen afval bestaat en de voormalige verpakkingen een nieuwe grondstof vormen.”

 

Stad Ieper (VL): “Zwerfvuil is een problematiek die alle steden en gemeenten in Vlaanderen treft. Dit tast het straatbeeld aan, doet afbreuk aan de belevingswaarde voor bewoners en bezoekers, berokkent schade aan natuur en landbouw en betekent extra opruimingskosten voor lokale besturen. Een groot deel van het zwerfvuil bestaat uit drankverpakkingen en blikjes. Niettegenstaande jarenlange sensibilisatie, vele opruimacties en toezicht blijft het ook in Ieper een hardnekkig probleem. Dit werd reeds door de stad aangekaart naar aanleiding van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen. De stad pleit voor een structurele aanpak van het probleem waarbij het invoeren van statiegeld noodzakelijk is. De huidige opruimkosten van zwerfvuil voor lokale besturen en de kostenbesparing voor de lokale besturen indien statiegeld wordt ingevoerd, dienen meegenomen in de impactanalyse die de Vlaamse overheid uitvoert.”

 

Stad Kortrijk (VL): “Burgers storen zich aan zwerfafval, de zee stikt in plastic en boeren zitten met de handen in hun haar wat blik en plastic op hun gronden betreft. Statiegeld is een interessante oplossing voor het toenemende zwerfvuil. Naast voordelen, zijn er ook mogelijke negatieve effecten die onderzocht worden binnen Recover, een samenwerkingsverband tussen afvalintercommunales onder de vleugels van Interafval.”

 

Stad Landen (VL): “Ons stadsbestuur spaart zich kosten nog moeite om de hardnekkige zwerfvuil- en sluikstortproblematiek aan te pakken. Ondanks alle inspanningen zoals opruimacties van verschillende verenigingen, inzet van gemotiveerde vrijwilligers, sensibilisatie van de bevolking … blijft onze stad kampen met deze problematiek. Wij zijn ervan overtuigd dat de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen een belangrijke stap zou betekenen in de strijd tegen het zwerfvuil op ons grondgebied.”

 

Stad Lo-Reninge (VL): “Plastic flesjes en blikjes zijn op dit ogenblik verantwoordelijk voor circa 40% van het zwerfafval. Ze tasten het straatbeeld aan en ze moeten opgeruimd worden. Het lege verpakkingsafval in de natuur leidt ook tot ernstige verstoring van flora en fauna. Niettegenstaande jarenlange sensibilisatie, vele zwerfvuilacties en toezicht blijft het ook in Lo-Reninge een hardnekkig probleem. Het is onze overtuiging dat met het invoeren van statiegeld dit probleem zal verminderen. Vandaar de bewuste keuze om ons aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie om samen binnen dit consortium de krachten te bundelen. Op die manier willen we dat de Vlaamse Overheid de knoop doorhakt en een begin maakt van het invoeren van statiegeld.”

 

Stad Lommel (VL)

 

Stad Mechelen (VL): “We proberen het zwerfvuil altijd op een positieve manier aan te pakken. Voorbeelden daarvan zijn de ‘Stad om te zoenen’-campagne die al lang loopt, maar ook bijvoorbeeld de peukvuilbakken waarmee je kan stemmen voor KV of Racing, of de rode lippen waar je een kauwgom op kunt kleven. Toch blijft het vaak, zeker voor blikjes en flesjes, dweilen met de kraan open. Het toetreden tot de statiegeldalliantie is een manier om het probleem aan de grond aan te pakken op een positieve manier. Het invoeren van statiegeld is uiteraard niet iets wat we als stad kunnen beslissen, maar het draagvlak groeit sterk en op deze manier trekken we als stad mee aan de kar, zoals we dat ook op veel andere vlakken doen.”

 

Stad Mesen (VL): “Mesen is voorstander van het statiegeld omdat wij als kleinste stad van België ons steentje willen bijdragen aan de netheid van het straatbeeld. Dit is niet alleen belangrijk voor onze eigen inwoners, maar ook voor de duizenden toeristen die jaarlijks onze kleine stad bezoeken in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.”

 

Stad Mortsel (VL): “Met de actie Mooi Mortsel en de aanpak van sluikstort en zwerfvuil worden onze inwoners en diensten dagelijks geconfronteerd met massa’s blikjes en plastic flessen langs de straten, pleinen, parken en plantsoenen. Door de invoering van statiegeld geven we blikjes en PET-flessen een financiële waarde waardoor de gebruikers minder snel geneigd zullen zijn om ze zomaar weg te werpen of achter te laten.”

 

Stad Nieuwpoort (VL): “Jaarlijks organiseert Stad Nieuwpoort diverse zwerfvuilopruimacties om de inwoners bewust te maken van de zwerfvuilproblematiek. Hieruit blijkt dat de helft van het zwerfvuil bestaat uit blikken en flessen. Het blijft dweilen met de kraan open gezien het aandeel pmd-afval (drankblikjes in het bijzonder) toeneemt. Ons doel is een proper straatbeeld en minder ecologische schade. Statiegeld is bij uitstek het middel dat hiertoe zal bijdragen en het zorgt voor meer materiaalrecyclage! Door statiegeld zal iedereen bereikt worden en bewuster omgaan met afval: preventie wordt gestimuleerd, retourbrengsystemen zorgen voor maximalisatie van materiaalrecyclage, het zwerfvuil zal drastisch afnemen met maar liefst 40% en de natuur ervaart meteen een belangrijke vijand minder.”

 

Stad Ninove (VL)

 

Stad Oudenburg (VL): “Ondanks alle inspanningen blijft zwerfvuil een enorm probleem. Momenteel is het dweilen met de kraan open. Daarom zijn we ervan overtuigd dat de invoering van statiegeld het zwerfvuil en de nefaste invloed ervan op de natuur en het straatbeeld aanzienlijk zal verminderen. Ook het stadsbestuur van Oudenburg sluit zich aan bij de alliantie en vraagt de Vlaamse regering om werk te maken van de invoering van statiegeld.”

 

Stad Poperinge (VL): “Door toe te treden tot de Statiegeldalliantie wil de stad Poperinge een duidelijk signaal geven om het sluikstorten en vooral het achteloos weggooien van drankverpakkingen een halt toe te roepen. Poperinge is een heel uitgestrekte gemeente met heel wat wegen op haar grondgebied. De grachten langs die wegen liggen op heel wat plaatsen bezaaid met blikjes en soms ook met ander afval. De stad sensibiliseert en voert een repressief beleid, maar het blijft dweilen met de kraan open. Uiteraard is het weinig duurzaam om je afval zomaar weg te gooien. Het is evenwel ook schadelijk, want het kost de gemeenschap geld, dat niet voor andere nuttige investeringen gebruikt kan worden. Al die blikjes in bermen, grachten en weiden komen vaak bij de weidedieren terecht. Schadelijk voor de landbouw is het dus ook. Vandaar het voorstel om toe te treden en hiermee de regering op te roepen tot het nemen van de nodige maatregelen.”

 

Stade Ronse (VL): “Er is veel ergernis over zwerfvuil en sluikstorten; het opruimen ervan kost veel geld aan de lokale besturen en dus aan de belastingbetaler. Voor de landbouw zijn achtergelaten blikjes bijzonder een pest: koeien gaan er van dood en landbouwmachines kunnen er door haperen. Statiegeld lost het zwerfvuilprobleem niet op maar kan het wel aanzienlijk verminderen, vooral als ook de blauwe zak uitgebreid wordt naar de PMD+ zak met inzameling van de fractie zachte plastics (folie, botervlootjes, yoghurtpotjes, bloempotten) zoals deze nu ingezameld wordt op het recyclagepark.”

 

Stad Sint-Niklaas (VL): “Stad Sint-Niklaas sluit aan bij de Statiegeldalliantie om uiting te geven aan de duurzame ambities van de stad. Samen met de andere aangesloten actoren kan zo een groter draagvlak gevormd worden om de bevoegde regeringen op te roepen structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes.”

 

Stad Tielt (VL): “Stad Tielt voert al jaren strijd tegen zwerfvuil. Ondanks alle acties blijft het dweilen met de kraan open, en we zien telkens dat het grootste deel van het zwerfvuil bestaat uit blikjes en plastic flessen. Met een statiegeldsysteem hierop zou ons grondgebied er veel netter bijliggen en zouden we heel veel werk en kosten vermijden.”

 

Stad Tienen (VL): “Het college van de stad Tienen is voorstander om statiegeld in te voeren op plastic flessen en blikjes. Net als zovele steden en gemeenten heeft ook de stad Tienen te kampen met zwerfafval. De stad Tienen doet heel veel moeite om haar grondgebied proper te houden. Dagelijks is het team van de openbare reiniging met acht mensen op pad om vuilbakjes te ledigen, zwerfafval op te kuisen en meldingen van sluikstort op te volgen. Daarnaast houdt de stad Tienen ieder jaar een zwerfvuilopruimactie. Maar ondanks al deze inspanningen, blijft zwerfvuil een hardnekkig probleem waarvan de opruimingskosten grotendeels worden afgeschoven op de Tiense inwoners. De stad Tienen is ervan overtuigd dat statiegeld een structurele maatregel zal zijn die bijdraagt tot minder zwerfvuil.”

 

Stad Tongeren (VL): “Plastic flesjes en blikjes zijn op dit ogenblik verantwoordelijk voor circa 40% van het zwerfafval. Ze tasten het straatbeeld aan en ze moeten opgeruimd worden, wat kosten betekent voor onze stad om het openbaar domein proper te houden. Met statiegeld gaan deze kosten verminderen. Het merendeel van de verpakkingen zal terug ingeleverd worden; lege blikjes en PET-flessen krijgen een ‘waarde’ waardoor ze minder snel zullen weggegooid worden. Het lege verpakkingsafval in de natuur leidt ook tot ernstige verstoring van flora en fauna. Ondanks de vele acties en campagnes, blijft zwerfvuil ook in onze stad een probleem.”

 

Stad Turnhout (VL): “Zwerfvuil doet afbreuk aan de mooie, groene stad die Turnhout is. Onze inwoners en bezoekers verwachten een net straatbeeld. Onze medewerkers werken daarom dagelijks aan propere bermen, straten en pleinen, tezamen met een grote groep van zwerfvuilvrijwilligers. Toch blijven blikjes en plasticflesjes een grote uitdaging. Stad Turnhout gelooft dat statiegeld kan helpen om dat probleem in de kiem te smoren naast andere goede oplossingen en maatregelen. We sluiten ons dan ook met volle overtuiging aan bij de Statiegeldalliantie!”

 

Stad Veurne (VL): “Het stadsbestuur van Veurne ijvert al jaren voor een propere stad. Wekelijks staat de technische dienst in voor het opruimen van zwerfvuil en het ledigen van de openbare afvalbakken. Ieder jaar wordt deelgenomen aan de jaarlijkse zwerfvuilactie ingericht door de IVVO. Daarnaast ruimen vrijwillige bermmeesters in hun toegewezen gebied het zwerfvuil op. Ook zij ondervinden de laksheid van de burger die zomaar alles weggegooid. Dit is echter dweilen met de kraan open. De vervuiler laten betalen door statiegeld op petflessen en kleine drankverpakkingen op te leggen, is een stap in de goede richting.”

 

Stad Vilvoorde (VL): “De stad ijvert via ‘Proper Vilvoorde’ reeds geruime tijd voor het verminderen van zwerfvuil in de stad. Ondanks vele inspanningen merken we dat er nog altijd veel zwerfvuil, in de vorm van plastic flesjes en blikjes, op straat terechtkomt. Het invoeren van statiegeld draagt niet alleen bij tot de vermindering van zwerfvuil in de straat, maar het is bovendien beter voor het milieu omdat er minder plastic in de natuur verzeild raakt. Statiegeld zorgt er tevens voor dat deze recycleerbare producten beter in de keten blijven en niet terechtkomen in de restafvalstroom. Zo vermijden we de aanmaak van nieuwe vervuilende grondstoffen en hergebruiken we zo veel mogelijk de bestaande. Deze circulaire aanpak ondersteunt de transitie naar een duurzame stad.”

 

Vereniging Drentse Gemeenten (NL): “De Drentse gemeenten streven naar een schone openbare ruimte en een duurzaam (her)gebruik van grondstoffen. Het statiegeldsysteem zoals dat tot nu toe wordt toegepast voor de meeste grote plastic flessen, blijkt een uitstekende manier om deze grondstoffen uit het huishoudelijk afval te houden en retour te krijgen. Uit het oogpunt van afvalpreventie en duurzaam grondstoffengebruik is het dan ook gewenst om bestaande statiegeldsystemen uit te breiden en ook voor kleine plastic flesjes en blikjes mogelijk te maken. 11 Drentse gemeenten, Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld, verenigd in de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG, provinciale afdeling van de VNG) sluiten zich dan ook graag aan bij de statiegeldalliantie.”

 

 

Provincies

Alle groen gekleurde provincies in onderstaande kaartjes van Nederland en Vlaanderen hebben zich aangemeld bij de Statiegeldalliantie.

           

 

Provincie Drenthe (NL): “De provincie Drenthe sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Samen met de provincies Fryslân en Groningen werkt zij nadrukkelijk samen in de transitie naar een circulaire economie. In 2018 is de noordelijke grondstofstromenanalyse opgesteld waarin de mogelijkheden van afval een prominente thema is. Zwerfafval treffen wij aan langs onze provinciale (water)wegen en fietspaden. Hier liggen onnoemelijk veel blikjes en flesjes die we liever niet tegenkomen. Een statiegeldsysteem op blikjes en flesjes draagt bij aan bewustwording bij gebruikers. Gevolg: minder rondslingerend zwerfafval in het mooie landschap van Drenthe en Noord-Nederland. Hergebruik van nog meer grondstoffen voor nieuwe (circulaire) producten ligt in het verschiet.”

 

Provincie Fryslân (NL): “Fryslân is in 2017 uitgeroepen tot meest circulaire regio van Nederland. Daar zijn we trots op. We willen dat er in 2025 nog maar één afvalbak in Fryslân staat. Die staat dan in het Fries Museum, die ons herinnert aan hoe het vroeger was. Bovendien past afval niet in het beeld van een mooie provincie. Fryslân staat dit jaar niet voor niets op nummer 3 van beste Europese bestemmingen van de internationaal gerenommeerde reisgids Lonely Planet. Fryslân is meer dan de moeite waard om te bezoeken. Wij willen dat onze bezoekers en inwoners zich niet hoeven te storen aan zwerfafval langs onze provinciale (water)wegen en fietspaden. Redenen genoeg waarom Fryslân zich van harte aansluit bij de Statiegeldalliantie.”

 

Provincie Gelderland (NL): “Provincie Gelderland maakt werk van de circulaire economie en wil de eerste afvalloze provincie worden. Daarom sluit de provincie zich aan bij de Statiegeldalliantie. Wij erkennen dat de regering al werkt aan een voorstel voor statiegeld in de komende jaren, maar vinden dat er -reeds vooruitlopend daarop- een ketenbenadering moet komen. De provincie Gelderland wil namelijk niet alleen een oplossing voor plastic flesjes, maar voor ál het plastic afval. Daarom roept de provincie Gelderland de alliantiepartners op om samen te werken aan een effectieve en efficiënte inzameling en recycling van álle plastic verpakkingen voor een maximale reductie van afval”

 

Provincie Groningen (NL): “De provincie Groningen streeft naar een schoner milieu en extra aandacht voor duurzaamheid. Het terugdringen van zwerfafval door het invoeren van statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes kan hier een grote bijdrage aan leveren. Bovendien vinden wij het als provincie belangrijk om zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken. Door het statiegeldsysteem in te voeren kan er een belangrijke stap gemaakt worden richting een circulaire economie. De provincie Groningen staat dan ook volledig achter het initiatief van de Statiegeldalliantie en sluit zich graag aan.”

 

Provincie Limburg (VL): “Het Provinciebestuur van Limburg wordt rechtstreeks geconfronteerd met zwerfvuil door blikjes en plastic flessen. Zowel in de 1 470 km waterlopen die we beheren als op en naast onze 1 940 km bovenlokaal fietsroutenetwerk zorgt zwerfvuil voor hoge kosten. Dit zijn onnodige kosten die veel beter en nuttiger besteed kunnen worden. Daarnaast willen we dat er ook een einde komt aan het dierenleed dat door zwerfvuil veroorzaakt wordt en aan de schade aan onze mooie natuur. Met de invoering van statiegeld zouden we hiervoor een stap in de goede richting zetten. Wij steunen de vraag van de Statiegeldalliantie!”

 

Provincie Noord-Brabant (NL): “De provincie Noord-Brabant staat voor duurzaamheid en een circulaire economie. Ook binnen onze provincie vormt zwerfafval een groot probleem. Drankblikjes en plastic flessen die in een statiegeldsysteem retour komen, kunnen als hoogwaardige grondstof dienen voor nieuwe producten. Een statiegeldsysteem levert aantoonbaar een effectieve bijdrage aan de bestrijding van zwerfafval. De provincie Noord-Brabant sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Provincie Noord-Holland (NL): “De provincie Noord-Holland zet zich in voor een circulaire economie en ziet in de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes een methode om kosten te besparen en grondstoffen te behouden. Het opruimen van zwerfafval kost veel geld. Herbruikbare grondstoffen kunnen met statiegeld effectief en veilig uit het zwerfafval gehouden worden. Plastic zwerfafval blijft langdurig milieubelastend, met name watervervuilend, en vormt een risico voor voedselveiligheid. De logistiek voor inzameling bestaat al, de opschaling daarvan moet zo snel mogelijk beginnen. Liever vandaag dan morgen, of pas in 2021. Om deze reden sluiten wij ons aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Provincie Overijssel (NL): “De provincie Overijssel maakt zich sterk voor een aantrekkelijke leefomgeving voor haar inwoners, nu en in de toekomst. Onderdeel hiervan is het voorkomen en hergebruiken van restafval. Zwerfafval vormt daarnaast een bedreiging voor de in Overijssel aanwezige flora en fauna. Het heffen van statiegeld op frisdrankflessen levert een bijdrage aan een schonere provincie, en zorgt ervoor dat gebruikte flessen kunnen worden hergebruikt en kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Vandaar dat de provincie Overijssel zich van harte aansluit bij de statiegeldalliantie.”

 

Provincie West-Vlaanderen (VL): “Voor het provinciebestuur West-Vlaanderen is de invoering van het ‘statiegeld’ op drankverpakkingen een logische stap in een duurzaam beleid rond preventie en recyclage van afvalstromen en mede een duidelijk signaal om de zwerfvuilproblematiek te beheersen en terug te dringen. Ook in deze materie moet het principe ‘de vervuiler betaalt’ evenwel consequent worden gehanteerd en kan de inzamelings-, stockerings- en gebeurlijke prefinancieringskost niet worden doorgeschoven naar de kleinhandelaar/tussenpersoon tussen producent en consument. In het bijzonder in ons land, met haar talrijke buitengrenzen, omdat om redenen van BTW-differentiatie een substantieel aandeel van voedingsproducten en dranken in het nabije buitenland worden aangekocht. Het succes van deze maatregel is derhalve afhankelijk van de mate waarin de bevoegde overheden de nodige maatregelen zullen treffen om de volledige waardeketen te responsabiliseren. In dit verband moet er gestreefd worden naar een Europese maatregel die bij de invoering van statiegeld elke distortie in eerlijke handel vermijdt.”

 

Provincie Zuid-Holland (NL): “De provincie Zuid-Holland maakt zich sterk voor de transitie naar een circulair Zuid-Holland in 2050. Recycling is één van de manieren om zwerfafval terug te dringen en een circulaire economie te creëren. Blikjes en kleine plastic flessen vormen als afvalstroom een hoogwaardige grondstof die nuttig besteed kan worden en door toepassing van statiegeld, blijkt uit onderzoek van CE Delft, zal het zwerfafval in Nederland afnemen met 80%. Genoeg reden dus voor de provincie Zuid-Holland om aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.”

 

 

Waterschappen

Alle groen gekleurde waterschappen in onderstaand kaartje van Nederland hebben zich aangemeld bij de Statiegeldalliantie. Ook zijn enkele waterbeheerders uit Vlaanderen aangesloten, hiervan is geen kaartje beschikbaar.

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (NL): “Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden steunt de invoering van statiegeld op kleine drinkverpakkingen in Nederland omdat dit een bewezen effectieve methode is om zwerfafval tegen te gaan. Hierdoor komt er veel minder (micro)plastic in het water terecht, dat een bedreiging vormt voor waterdieren en de waterkwaliteit.”

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (NL): “HHNK heeft goede waterkwaliteit en het terugdringen van (micro)verontreinigingen als een beleidsspeerpunt, constateert dat plastic opgenomen in de voedselketen en drinkwater tot gezondheidsrisico\’s kan leiden, ziet dat in buurlanden het statiegeldsysteem tot terugdringing van het plastic probleem leidt en pleit voor een structurele oplossing voor de vervuiling door zwerfafval en daarom voor een uitbreiding van het statiegeldsysteem tot alle grote en kleine PET-flessen en blikjes in Nederland.”

 

Hoogheemraadschap van Delfland (NL): “Plastic zwerfafval vormt een bedreiging voor het milieu, dieren, mensen en de waterkwaliteit, en daarmee de kwaliteit van onze leefomgeving. Het Hoogheemraadschap van Delfland hecht veel belang aan het versterken van de circulaire economie met een duurzaam beheer van grondstoffen, onder andere via hergebruik en terugwinning. Door statiegeld in te voeren op kleine flesjes en blikjes is de verwachting dat het zwerfafval sterk zal afnemen, er minder vervuiling is van de sloten, grachten en andere watergangen, waardoor we als waterschap ook minder kosten hgemeente ebben, en de grondstoffen beter worden hergebruikt. Daarom sluit Delfland zich aan bij de statiegeldalliantie.”

 

Hoogheemraadschap van Rijnland (NL): “De kwaliteit van onze oppervlaktewateren wordt negatief belast door zwerfafval, waaronder drinkverpakkingen. Het hoogheemraadschap van Rijnland steunt daarom de invoering van statiegeld op kleine drinkverpakkingen in Nederland en wil hiermee een bijdrage leveren aan het terugdringen van plastic zwerfafval. Minder plastic in het water levert, naast een verbetering van de waterkwaliteit, ook een bijdrage aan een duurzame circulaire economie door minder opruimkosten, recycling van waardevolle materialen en minder CO2 door het verbranden van het afval.”

 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (NL): “Als waterbeheerder van dit gebied werken wij dagelijks aan een betere waterkwaliteit. Zwerfafval in het water en bermen is slecht voor de waterkwaliteit en wij willen daar graag vanaf. Wij sluiten ons daarom aan bij de Statiegeldalliantie om ervoor te zorgen dat het water en de omgeving weer schoon worden. Nóg belangrijker vinden wij dat het ook schoon blijft, daar kunnen wij allemaal ons steentje aan bijdragen.”

 

Middenkustpolder (VL): “Het Bestuur van de Middenkustpolder steunt het initiatief van de statiegeldalliantie om zwerfvuil zoveel mogelijk tegen te gaan. De vele plastic flesjes en blikken die in onze waterlopen en bermen terechtkomen zorgen voor een serieuze vervuiling van de waterlopen . Bij het uitvoeren van de onderhoudswerken aan de waterlopen komt het vuil verpulverd op de aanpalende percelen terecht. Het kost ons extra geld en tijd om deze handmatig te verwijderen. Vaak komt het dan ook in de voedselketen van de dieren terecht met ziekte en zelfs sterfte tot gevolg. Ook de Middenkustpolder sluit zich aan bij de alliantie en vraagt de Vlaamse Regering om werk te maken van de invoering van statiegeld.”

 

Nieuwe Polder van Blankenberge (VL): “In eerste instantie is zwerfvuil onaanvaardbaar voor het milieu en kan het de dodelijk zijn voor de dieren. Door zwerfafval in de waterlopen wordt het onderhoud van de waterlopen gecompliceerder en duurder. Daarnaast kan zwerfvuil leiden tot verstoppingen, beschadiging en ontregeling van de waterbeheerinfrastructuur wat in het ergste geval kan leiden tot overstromingen en grote schade. Het is in ieders belang om de mensen te sensibiliseren om zwerfafval te vermijden. De Nieuwe Polder van Blankenberge is ervan overtuigd dat iedere actie een stap vooruit is in dit proces want ieder blik, fles, … die op deze manier niet in de natuur terecht komt is een overwinning.”

 

Oostkustpolder (VL): “Het plaatsen van vuilbakken en afvalvangnetten langs de openbare weg en op openbare plaatsen heeft zijn effect gemist. Vooral lege drankverpakkingen belanden in bermen, grachten, rivieren, stranden en de zee. We zijn ervan overtuigd dat het invoeren van statiegeld op plastic flessen het zwerfvuil zal doen afnemen. Iets wat geld waard is, zal men niet zomaar weggooien. In andere landen werd de effectiviteit hiervan trouwens reeds bewezen.”

 

Waterschap Aa en Maas (NL): “Waterschap Aa en Maas sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft een motie daarover in haar vergadering van 9 februari unaniem aangenomen. De Statiegeldalliantie wil een structurele oplossing voor zwerfafval en roept de overheid op om statiegeld te heffen op kleine PET-flessen en blikjes. Plastic zwerfafval zorgt voor watervervuiling en vormt een bedreiging voor het watermilieu en het waterleven. Het waterschap steunt het initiatief van de Statiegeldalliantie om zo plastic zwerfafval zoveel mogelijk tegen te gaan.”

 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (NL): “Als waterschap werken we elke dag aan schoon water voor iedereen. We maken afvalwater schoon en zorgen zo voor schoon oppervlaktewater. Schoon water om van te genieten en in te zwemmen en varen. Schoon water, zodat planten en dieren er in kunnen leven. Van schoon water profiteert iedereen. Dat willen we zo houden. Toch waait er veel zwerfvuil, zoals plastic flesjes, het water in. Dat moet stoppen. Daarom sluiten we ons aan bij de Statiegeldalliantie. Zo maken we gezamenlijk een vuist tegen verontreiniging en plastics in ons water en strijden we voor een betere waterkwaliteit.”

 

Waterschap Brabantse Delta (NL): “Ons waterschap wil bijdragen aan duurzame oplossingen. Het is van belang dat we ons bewust zijn wat leven bij en met water inhoudt. Als waterschap werken we elke dag aan schoon water. Zwerfafval zorgt voor vervuiling van onze beken, kanalen, vennen, vijvers en rivieren. De Statiegeldalliantie staat voor een structurele en duurzame oplossing voor het zwerfafval van flesjes en blikjes. Waterschap Brabantse Delta sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Waterschap De Dommel (NL): “Waterschap De Dommel sluit zich aan bij deze alliantie omdat zwerfafval niet thuis hoort in het water en een bedreiging is voor de waterkwaliteit. Bovendien wil De Dommel duurzaam en kostenbewust handelen en afval liefst bij de bron aanpakken.”

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta (NL): “Dit waterschap staat voor een goede waterkwaliteit en het terugdringen van verontreinigingen in het oppervlaktewater. Jaarlijks komen er wereldwijd miljoenen tonnen plastics in het water terecht. Dit leidt tot forse problemen en veel zwerfafval. Het terugdringen van plastic afval kan het beste bij de bron gebeuren, volgens de meerderheid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.”

 

Waterschap Hunze en Aa’s (NL): “De Statiegeldalliantie wil onder andere een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes. Waterschap Hunze en Aa’s schaart zich achter dit doel.”

 

Waterschap Limburg (NL): “Michel Bouts, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Veel van die flesjes of blikjes belanden in onze watergangen. We hebben onze handen vol aan het opruimen van dat zwerfafval. Dat kost veel geld. Bovendien weten we allemaal dat plastic en blik in water schadelijk is voor vissen en vogels. Tijd voor actie dus! Daarom sluit ons waterschap zich graag aan bij de statiegeldalliantie.”

 

Waterschap Noorderzijlvest (NL): “Waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in haar beheergebied. Zwerfafval zorgt voor verontreiniging van oppervlaktewater en heeft een negatief effect op het waterleven, zoals vissen. Vanuit duurzaam ondernemen stimuleert het waterschap de preventie en hergebruik van afvalstromen. Het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flesjes leidt tot minder kosten voor het verwijderen en verwerken van zwerfafval voor het waterschap.”

 

Waterschap Rijn en IJssel (NL): “Veel zwerfafval, waaronder plastic, belandt in de beken en rivieren. De kleine plastic deeltjes zijn schadelijk voor de dieren en planten in en om het water. Ons waterschap wil het water en de omgeving mooi, schoon en gezond houden. Verontreiniging willen we voorkomen en aanpakken bij de bron. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Een afvalvrije samenleving begint bij minder en duurzamere verpakkingen – en hergebruik van afval. Ook het afvalwater van huishoudens en bedrijven, dat wij zuiveren in de waterzuiveringen, is een bron van waardevolle grondstoffen en energie. Steeds meer stoffen kunnen waterschappen eruit halen en hergebruiken. Op deze manier bouwen we samen aan een circulaire economie.”

 

Waterschap Rivierenland (NL): “Zwerfafval hoort niet ons water en ook niet op onze bermen en dijken. Het vervuilt de natuur en het water. Plastic kan in onze voedselketen terecht komen. Waterschap Rivierenland werkt aan schoon water in het rivierengebied. Niet alleen voor het oog, ook voor een goede waterkwaliteit. Daarvan genieten mensen, bedrijven en de natuur. Het terugdringen van zwerfafval door het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flesjes levert een bijdrage aan een duurzame circulaire economie. Hier sluit Waterschap Rivierenland zich graag bij aan.”

 

Waterschap Scheldestromen (NL): “Het zwerfafval in onze wegbermen en langs onze dijken is ons een doorn in het oog. De waterkwaliteit van onze sloten heeft er onder te lijden. De blikjes en flesjes worden tijdens het maaien verpulverd en komen tijdens het baggeren van de sloten op het land terecht. Dit terwijl de agrariërs aan voedselveiligheid moeten voldoen. Om het zwerfafval een halt toe te roepen, sluiten we ons aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Waterschap Vallei en Veluwe (NL): “Waterschap Vallei en Veluwe werkt elke dag aan schoon oppervlaktewater. Water waarin geleefd wordt, waar van kan worden genoten. De laatste jaren neemt de vervuiling van ons oppervlaktewater echter steeds verder toe. De plastic soep die daardoor veroorzaakt wordt, bedreigt onze water- en voedselkringloop. Daarom sluiten wij ons graag aan bij de statiegeldalliantie. Omdat wij geloven dat we met elkaar een vuist kunnen maken tegen plastic soep en voor een gezonder leefomgeving.”

 

Waterschap Vechtstromen (NL): “Plastic zwerfafval zorgt voor watervervuiling en vormt een bedreiging voor het watermilieu en het waterleven. Het waterschap steunt het initiatief van de Statiegeldalliantie om zo plastic zwerfafval zoveel mogelijk tegen te gaan.”

 

Waterschap Zuiderzeeland (NL): “Zwerfafval vormt een bedreiging voor het waterleven, zowel in ons zoete oppervlaktewater als in zee. Er zijn ook al aanwijzingen dat microplastics opgenomen worden in de voedselketen, en dus een mogelijke bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Waterschap Zuiderzeeland steunt daarom de invoering van statiegeld op kleine drinkverpakkingen in Nederland, aangezien dit een bewezen effectieve methode is om zwerfafval, en daarmee de verspreiding van plastic tegen te gaan.”

 

Westkustpolder (VL): “In de polder vinden wij spijtig genoeg dagelijks zwerfvuil dat achteloos wordt gedumpt langs of in onze waterlopen. Wij willen met de intekening op de statiegeldalliantie een signaal geven: In de polders komen jaar in jaar uit mensen om te genieten van de mooie landschappen per fiets, te voet, per auto of per vaartuig. Als iedereen zijn afval dumpt langs onze wegen en waterlopen, dan blijft er binnenkort niets meer over van al dat moois. Denk aan je volgend weekendje op de buiten en gooi die flesjes, blikjes of ander vuil niet zo maar weg! Zamel ze in en je krijgt er ontzettend veel voor terug.”

 

Wetterskip Fyslân (NL): “Drijfvuil is voor Wetterskip Fryslân een serieuze zaak. Wij willen burgers stimuleren zorgvuldig met plastic om te gaan. Uit onderzoek blijkt dat statiegeld op blikjes en flesjes zwerfafval met 90 procent kan verminderen. Het resultaat is een schonere leefomgeving en een beter milieu. Daarom roepen wij de rijksoverheid op statiegeld in te voeren op blikjes en flesjes.”

 

Omgevingsdiensten

 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NL): “De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zet zich in voor een duurzame en leefbare regio. Eén van de thema’s is circulaire economie. Vanwege een schone(re) openbare ruimte en de wens om plastic en blik hoogwaardig te verwerken, sluit de OD NZKG aan bij dit initiatief.”