De partners: Waterschappen, Waterbedrijven en Omgevingsdiensten | Les partenaires: Offices des eaux, Compagnies des eaux et Services Environnementaux

Waterschappen | Offices des eaux

Alle groen gekleurde waterschappen in onderstaand kaartje van Nederland hebben zich aangemeld bij de Statiegeldalliantie. Ook zijn enkele waterbeheerders uit Vlaanderen aangesloten, hiervan is geen kaartje beschikbaar.
Tous les offices des eaux de couleur verte sur la carte ci-dessous se sont inscrits auprès de l’Alliance de la Consigne. Certains offices de l’eau de Flandre sont également connectés, aucune carte n’est disponible à ce sujet.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (NL): “Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden steunt de invoering van statiegeld op kleine drinkverpakkingen in Nederland omdat dit een bewezen effectieve methode is om zwerfafval tegen te gaan. Hierdoor komt er veel minder (micro)plastic in het water terecht, dat een bedreiging vormt voor waterdieren en de waterkwaliteit.”

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (NL): “HHNK heeft goede waterkwaliteit en het terugdringen van (micro)verontreinigingen als een beleidsspeerpunt, constateert dat plastic opgenomen in de voedselketen en drinkwater tot gezondheidsrisico’s kan leiden, ziet dat in buurlanden het statiegeldsysteem tot terugdringing van het plastic probleem leidt en pleit voor een structurele oplossing voor de vervuiling door zwerfafval en daarom voor een uitbreiding van het statiegeldsysteem tot alle grote en kleine PET-flessen en blikjes in Nederland.”

 

Hoogheemraadschap van Delfland (NL): “Plastic zwerfafval vormt een bedreiging voor het milieu, dieren, mensen en de waterkwaliteit, en daarmee de kwaliteit van onze leefomgeving. Het Hoogheemraadschap van Delfland hecht veel belang aan het versterken van de circulaire economie met een duurzaam beheer van grondstoffen, onder andere via hergebruik en terugwinning. Door statiegeld in te voeren op kleine flesjes en blikjes is de verwachting dat het zwerfafval sterk zal afnemen, er minder vervuiling is van de sloten, grachten en andere watergangen, waardoor we als waterschap ook minder kosten hgemeente ebben, en de grondstoffen beter worden hergebruikt. Daarom sluit Delfland zich aan bij de statiegeldalliantie.”

 

Hoogheemraadschap van Rijnland (NL): “De kwaliteit van onze oppervlaktewateren wordt negatief belast door zwerfafval, waaronder drinkverpakkingen. Het hoogheemraadschap van Rijnland steunt daarom de invoering van statiegeld op kleine drinkverpakkingen in Nederland en wil hiermee een bijdrage leveren aan het terugdringen van plastic zwerfafval. Minder plastic in het water levert, naast een verbetering van de waterkwaliteit, ook een bijdrage aan een duurzame circulaire economie door minder opruimkosten, recycling van waardevolle materialen en minder CO2 door het verbranden van het afval.”

 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (NL): “Als waterbeheerder van dit gebied werken wij dagelijks aan een betere waterkwaliteit. Zwerfafval in het water en bermen is slecht voor de waterkwaliteit en wij willen daar graag vanaf. Wij sluiten ons daarom aan bij de Statiegeldalliantie om ervoor te zorgen dat het water en de omgeving weer schoon worden. Nóg belangrijker vinden wij dat het ook schoon blijft, daar kunnen wij allemaal ons steentje aan bijdragen.”

 

Middenkustpolder (VL): “Het Bestuur van de Middenkustpolder steunt het initiatief van de statiegeldalliantie om zwerfvuil zoveel mogelijk tegen te gaan. De vele plastic flesjes en blikken die in onze waterlopen en bermen terechtkomen zorgen voor een serieuze vervuiling van de waterlopen . Bij het uitvoeren van de onderhoudswerken aan de waterlopen komt het vuil verpulverd op de aanpalende percelen terecht. Het kost ons extra geld en tijd om deze handmatig te verwijderen. Vaak komt het dan ook in de voedselketen van de dieren terecht met ziekte en zelfs sterfte tot gevolg. Ook de Middenkustpolder sluit zich aan bij de alliantie en vraagt de Vlaamse Regering om werk te maken van de invoering van statiegeld.”

 

Nieuwe Polder van Blankenberge (VL): “In eerste instantie is zwerfvuil onaanvaardbaar voor het milieu en kan het de dodelijk zijn voor de dieren. Door zwerfafval in de waterlopen wordt het onderhoud van de waterlopen gecompliceerder en duurder. Daarnaast kan zwerfvuil leiden tot verstoppingen, beschadiging en ontregeling van de waterbeheerinfrastructuur wat in het ergste geval kan leiden tot overstromingen en grote schade. Het is in ieders belang om de mensen te sensibiliseren om zwerfafval te vermijden. De Nieuwe Polder van Blankenberge is ervan overtuigd dat iedere actie een stap vooruit is in dit proces want ieder blik, fles, … die op deze manier niet in de natuur terecht komt is een overwinning.”

 

Oostkustpolder (VL): “Het plaatsen van vuilbakken en afvalvangnetten langs de openbare weg en op openbare plaatsen heeft zijn effect gemist. Vooral lege drankverpakkingen belanden in bermen, grachten, rivieren, stranden en de zee. We zijn ervan overtuigd dat het invoeren van statiegeld op plastic flessen het zwerfvuil zal doen afnemen. Iets wat geld waard is, zal men niet zomaar weggooien. In andere landen werd de effectiviteit hiervan trouwens reeds bewezen.”

 

Waterschap Aa en Maas (NL): “Waterschap Aa en Maas sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft een motie daarover in haar vergadering van 9 februari unaniem aangenomen. De Statiegeldalliantie wil een structurele oplossing voor zwerfafval en roept de overheid op om statiegeld te heffen op kleine PET-flessen en blikjes. Plastic zwerfafval zorgt voor watervervuiling en vormt een bedreiging voor het watermilieu en het waterleven. Het waterschap steunt het initiatief van de Statiegeldalliantie om zo plastic zwerfafval zoveel mogelijk tegen te gaan.”

 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (NL): “Als waterschap werken we elke dag aan schoon water voor iedereen. We maken afvalwater schoon en zorgen zo voor schoon oppervlaktewater. Schoon water om van te genieten en in te zwemmen en varen. Schoon water, zodat planten en dieren er in kunnen leven. Van schoon water profiteert iedereen. Dat willen we zo houden. Toch waait er veel zwerfvuil, zoals plastic flesjes, het water in. Dat moet stoppen. Daarom sluiten we ons aan bij de Statiegeldalliantie. Zo maken we gezamenlijk een vuist tegen verontreiniging en plastics in ons water en strijden we voor een betere waterkwaliteit.”

 

Waterschap Brabantse Delta (NL): “Ons waterschap wil bijdragen aan duurzame oplossingen. Het is van belang dat we ons bewust zijn wat leven bij en met water inhoudt. Als waterschap werken we elke dag aan schoon water. Zwerfafval zorgt voor vervuiling van onze beken, kanalen, vennen, vijvers en rivieren. De Statiegeldalliantie staat voor een structurele en duurzame oplossing voor het zwerfafval van flesjes en blikjes. Waterschap Brabantse Delta sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Waterschap De Dommel (NL): “Waterschap De Dommel sluit zich aan bij deze alliantie omdat zwerfafval niet thuis hoort in het water en een bedreiging is voor de waterkwaliteit. Bovendien wil De Dommel duurzaam en kostenbewust handelen en afval liefst bij de bron aanpakken.”

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta (NL): “Dit waterschap staat voor een goede waterkwaliteit en het terugdringen van verontreinigingen in het oppervlaktewater. Jaarlijks komen er wereldwijd miljoenen tonnen plastics in het water terecht. Dit leidt tot forse problemen en veel zwerfafval. Het terugdringen van plastic afval kan het beste bij de bron gebeuren, volgens de meerderheid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.”

 

Waterschap Hollandse Delta (NL): “Waterschap Hollandse Delta wil geen zwerfafval zoals plastic in en rond het water, wegbermen en dijken. Plastic zwerfafval zorgt voor watervervuiling, vormt een bedreiging voor het waterleven en het opruimen ervan brengt onnodige kosten met zich mee. Het waterschap steunt het initiatief van de Statiegeldalliantie om plastic zwerfafval zoveel mogelijk tegen te gaan. Aangezien de invoering op statiegeld op blikjes en kleine flesjes landelijk is uitgesteld, roept het waterschap de inwoners van de Zuid-Hollandse eilanden op om plastic en blikjes in de daarvoor bestemde afvalbak te doen.”

 

Waterschap Hunze en Aa’s (NL): “De Statiegeldalliantie wil onder andere een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes. Waterschap Hunze en Aa’s schaart zich achter dit doel.”

 

Waterschap Limburg (NL): “Michel Bouts, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Veel van die flesjes of blikjes belanden in onze watergangen. We hebben onze handen vol aan het opruimen van dat zwerfafval. Dat kost veel geld. Bovendien weten we allemaal dat plastic en blik in water schadelijk is voor vissen en vogels. Tijd voor actie dus! Daarom sluit ons waterschap zich graag aan bij de statiegeldalliantie.”

 

Waterschap Noorderzijlvest (NL): “Waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in haar beheergebied. Zwerfafval zorgt voor verontreiniging van oppervlaktewater en heeft een negatief effect op het waterleven, zoals vissen. Vanuit duurzaam ondernemen stimuleert het waterschap de preventie en hergebruik van afvalstromen. Het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flesjes leidt tot minder kosten voor het verwijderen en verwerken van zwerfafval voor het waterschap.”

 

Waterschap Rijn en IJssel (NL): “Veel zwerfafval, waaronder plastic, belandt in de beken en rivieren. De kleine plastic deeltjes zijn schadelijk voor de dieren en planten in en om het water. Ons waterschap wil het water en de omgeving mooi, schoon en gezond houden. Verontreiniging willen we voorkomen en aanpakken bij de bron. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Een afvalvrije samenleving begint bij minder en duurzamere verpakkingen – en hergebruik van afval. Ook het afvalwater van huishoudens en bedrijven, dat wij zuiveren in de waterzuiveringen, is een bron van waardevolle grondstoffen en energie. Steeds meer stoffen kunnen waterschappen eruit halen en hergebruiken. Op deze manier bouwen we samen aan een circulaire economie.”

 

Waterschap Rivierenland (NL): “Zwerfafval hoort niet ons water en ook niet op onze bermen en dijken. Het vervuilt de natuur en het water. Plastic kan in onze voedselketen terecht komen. Waterschap Rivierenland werkt aan schoon water in het rivierengebied. Niet alleen voor het oog, ook voor een goede waterkwaliteit. Daarvan genieten mensen, bedrijven en de natuur. Het terugdringen van zwerfafval door het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flesjes levert een bijdrage aan een duurzame circulaire economie. Hier sluit Waterschap Rivierenland zich graag bij aan.”

 

Waterschap Scheldestromen (NL): “Het zwerfafval in onze wegbermen en langs onze dijken is ons een doorn in het oog. De waterkwaliteit van onze sloten heeft er onder te lijden. De blikjes en flesjes worden tijdens het maaien verpulverd en komen tijdens het baggeren van de sloten op het land terecht. Dit terwijl de agrariërs aan voedselveiligheid moeten voldoen. Om het zwerfafval een halt toe te roepen, sluiten we ons aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Waterschap Vallei en Veluwe (NL): “Waterschap Vallei en Veluwe werkt elke dag aan schoon oppervlaktewater. Water waarin geleefd wordt, waar van kan worden genoten. De laatste jaren neemt de vervuiling van ons oppervlaktewater echter steeds verder toe. De plastic soep die daardoor veroorzaakt wordt, bedreigt onze water- en voedselkringloop. Daarom sluiten wij ons graag aan bij de statiegeldalliantie. Omdat wij geloven dat we met elkaar een vuist kunnen maken tegen plastic soep en voor een gezonder leefomgeving.”

 

Waterschap Vechtstromen (NL): “Plastic zwerfafval zorgt voor watervervuiling en vormt een bedreiging voor het watermilieu en het waterleven. Het waterschap steunt het initiatief van de Statiegeldalliantie om zo plastic zwerfafval zoveel mogelijk tegen te gaan.”

 

Waterschap Zuiderzeeland (NL): “Zwerfafval vormt een bedreiging voor het waterleven, zowel in ons zoete oppervlaktewater als in zee. Er zijn ook al aanwijzingen dat microplastics opgenomen worden in de voedselketen, en dus een mogelijke bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Waterschap Zuiderzeeland steunt daarom de invoering van statiegeld op kleine drinkverpakkingen in Nederland, aangezien dit een bewezen effectieve methode is om zwerfafval, en daarmee de verspreiding van plastic tegen te gaan.”

 

Westkustpolder (VL): “In de polder vinden wij spijtig genoeg dagelijks zwerfvuil dat achteloos wordt gedumpt langs of in onze waterlopen. Wij willen met de intekening op de statiegeldalliantie een signaal geven: In de polders komen jaar in jaar uit mensen om te genieten van de mooie landschappen per fiets, te voet, per auto of per vaartuig. Als iedereen zijn afval dumpt langs onze wegen en waterlopen, dan blijft er binnenkort niets meer over van al dat moois. Denk aan je volgend weekendje op de buiten en gooi die flesjes, blikjes of ander vuil niet zo maar weg! Zamel ze in en je krijgt er ontzettend veel voor terug.”

 

Wetterskip Fyslân (NL): “Drijfvuil is voor Wetterskip Fryslân een serieuze zaak. Wij willen burgers stimuleren zorgvuldig met plastic om te gaan. Uit onderzoek blijkt dat statiegeld op blikjes en flesjes zwerfafval met 90 procent kan verminderen. Het resultaat is een schonere leefomgeving en een beter milieu. Daarom roepen wij de rijksoverheid op statiegeld in te voeren op blikjes en flesjes.”

 

 

Waterbedrijven | Compagnies des eaux

De aangemelde waterbedrijven zijn werkzaam in onderstaande groen gekleurde gebieden binnen Nederland.

Brabant Water: “Brabant Water levert aan 2,5 miljoen klanten, 24 uur per dag, kraanwater van uitstekende kwaliteit. Het water komt vers uit de kraan en is een duurzaam en gezond product. De bron, het grondwater, moet goed beschermd worden tegen verontreinigingen veroorzaakt door de mens, denk hierbij aan bestrijdingsmiddelen of stoffen veroorzaakt door de industrie maar ook plastic zwerfafval. Brabant Water steunt de statiegeldalliantie om de plasticberg en het zwerfafval verder terug te dringen. “Wij stimuleren het gebruik van kraanwater door op diverse openbare locaties, samen met partners, watertappunten te plaatsen. Zo kan iedereen altijd en overal de eigen fles of bidon vullen met kraanwater. Op deze manier moedigen wij het verminderen van plastic (wegwerpflesjes) aan.”

 

Evides (NL): “Evides Waterbedrijf ondersteunt de Statiegeldalliantie. Inleveren van flessen en blikjes voorkomt plastic zwerfafval en gaat vervuiling tegen van het milieu en de bronnen voor de productie van drinkwater. Evides levert kraanwater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in het zuidwesten van Zuid-Holland, de provincie Zeeland en het zuidwesten van Noord-Brabant. Duurzaamheid staat centraal in ons werk. Het kraanwater produceren we op milieuvriendelijke wijze en leveren we af bij de consument thuis. Zonder verpakking en transport over de weg. Onderweg dorst? Neem een bidon of herbruikbare fles met kraanwater mee. Toch een flesje of blikje gebruikt? Lever die in! Daarom tekenen wij de statiegeldalliantie.”

 

Waterbedrijf Groningen (NL): “Drinkwater is niet alleen gezond, maar ook duurzaam: het wordt op milieuvriendelijke wijze gemaakt en zonder verpakking en vrachtwagenkilometers bij iedereen bezorgd: thuis, op het werk, in de sportkantine en in de horeca. In glas of hervulbare fles. Voor water hoeft dus geen cent opruimkosten gemaakt te worden! En voor diegene die op reis is hebben we diverse watertappunten in stad en ommeland opgesteld, om ook onderweg je fles met drinkwater bij te vullen. Dus vanzelfsprekend steunen wij initiatieven die ervoor willen zorgen dat onze drinkwaterbronnen schoon blijven en onze natuurgebieden rommelvrij. Dat beschermde vissen, zoals de modderkruiper, zich zorgeloos kunnen blijven uitleven in een plasticvrije Drentsche Aa. Daarom graag statiegeld op plastics en steunen we de statiegeldalliantie!”

 

Waterbedrijf PWN (NL): “De missie van PWN is duurzaam en uitstekend drinkwater en natuurbeheer met en voor iedereen. Wij leveren drinkwater aan 800.000 huishoudens en bedrijven en instellingen en we beheren 7.359 ha natuur. Onze anderhalf miljoen klanten gebruiken jaarlijks zo’n 106 miljard liter drinkwater. Drinkwater is duurzaam en gezond en komt zonder verpakking uit de kraan! PWN zet al jaren in op het voorkomen van het gebruik van plastic flesjes door het plaatsen van binnen- en buitentappunten met onze partners. Inmiddels is ook het eerste buitentappunt op een NS station (Alkmaar) in gebruik genomen. Zo kunnen mensen onderweg hun fles bijvullen en wordt het kopen van plastic flesjes overbodig. Aansluiten bij de Statiegeldalliantie is voor PWN een logische stap om zwerfafval verder terug te dringen en onze natuur en drinkwaterbronnen vrij van plastic te houden.””

 

Waternet (NL): “Ook Waternet realiseert zich dat het een belangrijke rol speelt in de strijd tegen vervuiling en sluit zich daarom aan bij de Statiegeld Alliantie. Van al het afval in zee komt 60 tot 80% erin terecht via rivieren, grachten en andere watergangen, dus ook via de watergangen uit ons werkgebied. Waternet beheert voor haar opdrachtgevers – de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht – zo’n 350 kilometer aan stromend boezemwater, zoals rivieren en grachten. Iedere dag spant Waternet zich in om te zorgen voor schone wateren. Dagelijks vissen onze Amsterdamse drijfvuilvissers drijfvuil 3500 kilo afval uit de grachten en meerdere keren per jaar houden we schoonmaakronden door ons buitengebied. Door middel van innovatieve technieken, onderzoek en samenwerkingsverbanden proberen we er voor te zorgen dat er met name steeds minder plastic afval uit onze wateren naar zee stroomt. Eén van die technieken The Great Bubble Barrier. Een luchtbellenscherm die ervoor zorgt dat via opwaartse stroming het afval zwevend in de waterkolom naar boven komt.”

 

Vitens (NL): “Vitens levert 7 dagen per week, 24 uur per dag kraanwater van topniveau aan 5.6 miljoen Nederlanders. Om die kwaliteit te behouden doen we alles om onze drinkwaterbronnen schoon te houden. Daarvoor moet de grond en ook alles daarboven schoon zijn. Het gebruik van plastic flesjes vergroot de hoeveelheid afval en kan leiden tot zwerfafval. Met het heffen van statiegeld op flesjes neemt die hoeveelheid plastic flink af. Een nóg betere manier om zwerfafval te voorkomen, is het drinken van kraanwater. Kraanwater komt onverpakt uit de kraan, is duurzaam en gezond. En daarom de beste oplossing voor het plasticprobleem, en een van de gemakkelijkste keuzes om duurzaam te doen. Vitens ondersteunt daarom de statiegeldalliantie in haar strijd tegen de almaar groeiende plasticberg.”

 

 

Omgevingsdiensten | Services environnementaux

 

CMR milieudienst Rijnmond: “In de vijftien gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee werken wij voor ruim 1,2 miljoen inwoners aan een veilige en schone leefomgeving. We werken ook mee, samen met ondernemers, aan een duurzame en circulaire samenleving. De schone leefomgeving kan je nu al bevorderen met minder zwerfafval en door de ingezamelde reststromen als product te verwerken. Wij steunen de activiteiten van de Statiegeldalliantie om plastic flesjes en blikjes zoveel mogelijk te recyclen en een nieuwe waarde als product mee te geven.”

 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek: “De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek draagt bij aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving. Dit doen wij samen met en voor bedrijven, inwoners en overheden. Zwerfaval, en met name plastic, vormt een bedreiging voor de kwaliteit van onze directe leefomgeving. Door het steunen van de Statiegeldalliantie willen wij samen met deze bedrijven, inwoners en overheden plastic zwerfafval tegen gaan, bijdragen aan duurzame oplossingen en een nog schonere leefomgeving te realiseren.”

 

Omgevingsdienst Groningen: “In alles wat wij doen dragen wij bij aan een veilige schone leefomgeving. Dit doen we samen met onze samenwerkingspartners gemeenten, provincie en waterschap. Wij geloven dat we samen een circulaire economie kunnen realiseren. Wij steunen daarom de Statiegeldalliantie in de gezamenlijke oproep richting regering om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle plastic drankflessen en drankblikjes.”

 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: “De missie van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is “zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving”. Met statiegeld op plastics snijdt het mes aan twee kanten: Een schone leefomgeving doordat zwerfafval verminderd wordt en een duurzame leefomgeving door het realiseren van een circulaire economie.”

 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NL): “De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zet zich in voor een duurzame en leefbare regio. Eén van de thema’s is circulaire economie. Vanwege een schone(re) openbare ruimte en de wens om plastic en blik hoogwaardig te verwerken, sluit de OD NZKG aan bij dit initiatief.”

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem: “Omgevingsdienst Regio Arnhem staat samen met haar (keten)partners voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Daarom steunen wij dit initiatief van de Statiegeldalliantie van harte.”

 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN): “De RUD NHN zet zich in voor een schoon, veilig en duurzaam Noord-Holland Noord. Samen met de zeventien gemeenten en provincie Noord-Holland werken we aan het versnellen van de circulaire economie met behulp van het actieplan Circulair NHN. Doel hiervan is tweeledig: gebruik van primaire grondstoffen met 50% verlagen in 2030 en een volledig circulaire economie per 2050. Per 2025 moet worden voldaan aan wetgeving waarin een verbod komt op het verbranden van recyclebaar afval. De RUD NHN steunt ook de Statiegeldalliantie, waarin het de bedoeling is plastics en blikjes zoveel mogelijk te gaan recyclen. Het resultaat: meer hergebruik van materiaal en een schonere leefomgeving.”

 

RUD Zeeland: “RUD Zeeland werkt samen met gemeenten, provincie en waterschap aan een schone en veilige werk- en leefomgeving in Zeeland. Het initiatief om plastic en blik hoogwaardig te verwerken steunen wij daarom graag.”